Deklarationer vid införsel

Unionens lagstiftning förpliktar transportfirmorna att inlämna uppgifterna elektroniskt för varor som de transporterar in i EU, innan varorna förs in i unionen. Införseldeklarationerna inlämnas till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), som har gränssnitt mot Tullens övriga system och andra medlemsländers system. På detta sätt säkerställer Tullen att införseln av varorna till unionens område är tillåten och att varorna har anmälts innan de hänförs till en godkänd tullbehandling. Tullen använder också deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter till övervakning av förtullningen.

Den nationella lagstiftningen förpliktar att varor som förs in från unionens område på en annan än reguljär fartygslinje anmäls.

För unionsvaror som transporteras på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen behöver inga införseldeklarationer lämnas in. Icke-unionsvarorna ska transporteras enligt T1-transiteringsförfarandet.

När ett fartyg eller ett flygplan som anländer från en hamn eller flygplats utanför unionen kommer att angöra mer än en hamn eller flygplats i unionen, ska en summarisk införseldeklaration inges till det första tullkontoret i unionen för alla transporterade varor. Deklarationen ska också inges för sådana varor som inte lossas på unionens område.

Till påföljande tullkontor i unionens tullområde inges en summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor endast för de varor som lossas där.

Beakta följande

Europeiska unionen har ingått särskilda avtal med både Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge om skyldigheten att inlämna säkerhetsuppgifter samt riskanalysen av uppgifter. Enligt avtalen behöver säkerhetsuppgifter inte lämnas in vid införsel eller utförsel av varor från eller till dessa länder.

När varans avgångsland är antingen Norge eller Schweiz behöver man inte lämna in en summarisk införseldeklaration för varorna, men en summarisk deklaration (IE344) ska inges för dem.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning