Deklaration för tillfällig lagring eller kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI337, FI335)

En deklaration för tillfällig lagring ska inges för oförtullade varor som anländer sjö- eller flygvägen till Finland direkt från ett annat unionsland, Schweiz, Norge eller Liechtenstein. Deklarationen används bl.a. för att säkerställa att alla införda varor har hänförts till en godkänd tullbehandling inom utsatt tid.

Transportfirman ansvarar för ingivandet av deklarationen och den kan anlita ett ombud för detta om den så önskar.

Vid vägtrafik eller från järnvägstrafik från EU-länder behöver en deklaration för tillfällig lagring inte inges.

Beakta följande

Aktörer som kan inlämna deklarationer för varor som anländer i sjötrafik är t.ex. rederibolag, operatörer, rederier, innehavare av tillfälligt lager och speditionsfirmor.

När varor anländer sjövägen är det rederibolaget som utfärdat konossementet (B/L) som ansvarar för ingivandet av deklarationen för tillfällig lagring och rederibolaget som opererar fartyget som ansvarar för ingivandet av anmälan av varors ankomst.

Om fartyget inte har ett av Tullen godkänt tillstånd att trafikera i reguljär linjetrafik, ska en deklaration för tillfällig lagring inges för sådana varor som anländer på ett fartyg från en EU-hamn och som lossas i en finländsk hamn. Med deklarationen för tillfällig lagring kan man också anmäla varornas unionsstatus.

En deklaration för tillfällig lagring ska också inges för varor som transiterats med ett elektroniskt transportdokument (ETD) och som införs som oförtullade (T1-status) på fartyg som har tillstånd att trafikera i reguljär linjetrafik. För varor som förblir ombord på fartyget inlämnas inte deklarationer i samband med hamnbesök. Om oförtullade varor anländer under T1-transiteringsförfarandet så inges inte en deklaration för tillfällig lagring.

En deklaration för tillfällig lagring ska inges för alla varor som lossas från fartyg som inte är i reguljär linjetrafik.

När fartyget har anlänt direkt från tredjeland ska en summarisk införseldeklaration (IE315) inges vid den första unionshamnen. Om fartyget fortsätter vidare till andra hamnar i Finland, ska man inge deklarationer för tillfällig lagring (FI335 eller FI337) för de varor som lossas till de följande hamnarna. I deklarationen för tillfällig lagring ska man ange koden för ytterligare uppgifter ”FIPRD – MRN för föregående summariska införseldeklaration” och i fältet för beskrivning anges MRN- och varupostnummer för den summariska införseldeklarationen.


Aktörer som kan inlämna deklarationer för varor som anländer i flygtrafik är t.ex. flygbolag, deras ombud, innehavare av tillfälligt lager och speditionsfirmor.

Flygbolaget ansvarar för ingivandet av deklarationen för tillfällig lagring.

En deklaration för tillfällig lagring inges för de oförtullade varor (T1) som lossas vid införseltullkontoret. Deklarationer inlämnas inte för unionsvaror.

 • För konsoliderade försändelser ska man i transportuppgifterna för deklarationspartiet på huvudnivå ange N741 som typ av transportdokument och huvudfraktsedelns (MAWB) nummer, och i transportdokumentets deklarationsparti ska man därtill ange N703 som typ av transportdokument och underfraktsedelns (HAWB) nummer.
 • Om det är fråga om en direkt flygfraktsedel, ska fraktsedelns (AWV) nummer anges både på huvudnivå och på undernivå i transportdokumentets deklarationsparti med N740 som typ av transportdokument.
 • Utöver transportdokumentet kan man också ange varornas unika referensnummer, om ett sådant används (Världstullorganisationens (WCO) koder (ISO 15459) eller motsvarande).

Om man på en annan flygplats i unionen lastat in sådan frakt i flygplanet som inte lossas i Finland, utan flygplanet fortsätter till ett land utanför unionen, ska inga deklarationer inges till Finland för denna frakt.


Om hela försändelsen inte anländer med ett och samma flyg, ska flygbolaget inge en ny deklaration för tillfällig lagring och tillhörande anmälan av varors ankomst för det parti som anländer med nästa flyg. 

Om det tidigare dokumentet i tulldeklarationen är en deklaration för tillfällig lagring (TSD) och sändningen anländer i delar, ska man göra på följande sätt:

 • Varje delsändning förtullas separat, och som tidigare dokument anger man MRN-numret, transportdokumentnumret och varupostnumret för den TSD som ingavs i samband med ankomsten.
 • Om tulldeklarationen har ingetts för hela sändningen i samband med den första delsändningens ankomst, kan man ändra tulldeklarationen och lägga till MRN-numren, transportdokumentnumren och varupostnumren för alla de TSD-deklarationer som ingetts vid de olika ankomsterna. Då frigörs sändningen från det tillfälliga lagret först när hela sändningen har anlänt.
 • Om tulldeklarationen har ingetts för hela sändningen i samband med den första delsändningens ankomst och man vill få ut delsändningen från det tillfälliga lagret, ska tulldeklarationen ändras så att den motsvarar uppgifterna för delsändningen.

När varornas ankomst inte har anmäls för lossning till ett tillfälligt lager, är tullklareringstiden tre dygn. Om varorna inte tullklareras inom denna tid, kan Tullen skicka en anmälan till den som ingett deklarationen för tillfällig lagring. Anmälan skickas fyra dagar efter anmälan om varornas ankomst till Tullen.

Du får anmälan med ett Tullens anmälan-meddelande eller i Tullklareringstjänsten.

Gör så här:

 • Om varupartiet inte har tullklarerats, ska varorna tullklareras omedelbart.
 • Om varupartiet redan tullklarerats, skicka ett meddelande ”Fritt formulerad kontakt” till Tullen eller en kontaktbegäran i Tullklareringstjänsten.  Ange i kontakten uppgifter om det påföljande tullförfarandet, t.ex. importtulldeklarationens MRN-referensnummer.
 • Om varorna vars ankomst anmälts inte alls anlänt, begär ogiltigförklaring av deklarationen för tillfällig lagring.

Exempel på koder för ytterligare uppgifter

Koden för ytterligare uppgifter ”FIOSP” används i situationer då varorna hänförs till ett tullförfarande eller återexporteras direkt efter att deras ankomst anmälts till Tullen och de inte lossas i ett tillfälligt lager. Varorna ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom tre dagar från det att deras ankomst anmälts till Tullen. 

Exempel:

 • Varor anländer på ett fartyg och en importtulldeklaration har ingetts för dem på förhand. Varorna registreras inte i ett tillfälligt lagers lagerbokföring utan en importtulldeklaration görs för partiet på förhand eller direkt efter ankomsten. 
 • Varor anländer på ett fartyg och mottagaren hänför dem på lossingsplatsen till tullförfarandet för import eller tullagring genom registrering i bokföringen (EIDR)
 • Varor anländer på ett fartyg och hänförs till transiteringsförfarande i hamnen direkt efter ankomsten.

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIOSP – Varornas ankomst anmäls vid en plats anvisad av Tullen”
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • Som typ av förvaringsplats ”A – Plats som anvisats av Tullen” och kvalificeraren ”Z – Besöksadress” och förvaringsplatsens adress
  • I undantagsfall kan du som kvalificerare ange ”V – Tullkontorskod” och tullkontorskoden om ingen annan exakt uppgift om förvaringsplatsen finns att tillgå.
  • Förvaringsplatsens kvalificerare ”Z” eller ”V” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 
    

Det är möjligt att transportera varor under transiteringsförfarande även på fartyg som inte går på en reguljär fartygslinje. Då avbryts transiteringsförfarandet för den tid sjötransporten tar. Fastän varorna inte lossas i tillfälligt lager ska dock en deklaration för tillfällig lagring (FI335 eller FI337) inges till Tullen för alla varor som lossas i destinationshamnen i Finland.

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIOSP – Varornas ankomst anmäls vid en plats anvisad av Tullen”
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • Som typ av förvaringsplats ”A – Plats som anvisats av Tullen” och kvalificeraren ”Z – Besöksadress” och förvaringsplatsens adress
  • I undantagsfall kan du som kvalificerare ange ”V – Tullkontorskod” och tullkontorskoden om ingen annan exakt uppgift om förvaringsplatsen finns att tillgå.
  • Förvaringsplatsens kvalificerare ”Z” eller ”V” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 

Mera information: 


Införselplatserna vid sjö- och flygtrafik, dvs. hamnar och flygplatser, kan i fråga om typ av förvaringsplats vara s.k. platser anvisade av Tullen. När varorna anländer till en sådan här plats men inte lossas i tillfälligt lager i hamnen eller på flygplatsen kan en tulldeklaration ha ingetts för varorna på förhand eller så anmäls de som unionsvaror vid ankomsten. Lagring på en av Tullen anvisad plats förutsätter därför inget tillstånd från Tullen. Varorna ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom tre dagar från det att deras ankomst anmälts till Tullen. 

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIOSP – Varornas ankomst anmäls vid en plats anvisad av Tullen”
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • Som typ av förvaringsplats ”A – Plats som anvisats av Tullen” och kvalificeraren ”Z – Besöksadress” och förvaringsplatsens adress
  • I undantagsfall kan du som kvalificerare ange ”V – Tullkontorskod” och tullkontorskoden om ingen annan exakt uppgift om förvaringsplatsen finns att tillgå.
  • Förvaringsplatsens kvalificerare ”Z” eller ”V” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 

Vid direkt omlastning lossas varorna som anlänt inte i tillfälligt lager utan omlastas direkt t.ex. från ett flygplan till ett annat eller från ett fartyg till ett annat. Varorna ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom tre dagar från det att deras ankomst anmälts till Tullen.

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FISSL – Direkt omlastning”
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • Som typ av förvaringsplats ”A – Plats som anvisats av Tullen” och kvalificeraren ”Z – Besöksadress” och förvaringsplatsens adress
  • I undantagsfall kan du som kvalificerare ange ”V – Tullkontorskod” och tullkontorskoden om ingen annan exakt uppgift om förvaringsplatsen finns att tillgå.
  • Förvaringsplatsens kvalificerare ”Z” eller ”V” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering.

När ett fartyg anländer från ett annat EU-land till hamnområdet och bränsle tas ur fartyget till ett annat fartyg (s.k. bunkring), ska transportföretaget som transporterar bränslet inge en deklaration för tillfällig lagring före ankomsten.

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Som typ av förvaringsplats ”A – Plats som anvisats av Tullen” och kvalificeraren ”V – Tullkontorskod” och som tullkontorskod identifieraren för det tullkontor vid vilket bunkringen sker.
  • Förvaringsplatsens kvalificerare ”V” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 
 • Koden för ytterligare uppgifter ”FISSL – Direkt omlastning” och som beskrivning ”bunkring, X”, där X är namnet på den hamn där bunkringen sker
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX – Annan ytterligare uppgift” och som beskrivning ”lossning till fartyget X”, där X är IMO-numret för det fartyg som bunkras
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.

Mera information: Sjötrafik


Tullen kan bevilja tillstånd att kortvarigt lagra oförtullade varor på en annan plats än i det egentliga tillfälliga lagret. Användning av en annan plats för tillfällig lagring kräver att Tullens tillståndscentral beviljat tillstånd till tillfällig lagring på en plats som godkänts av Tullen (HPA-tillstånd). Tullen ger platsen en separat lagerkod.

Varorna ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom tre dagar från det att deras ankomst anmälts till Tullen. 

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIHPL – Varornas ankomst anmäls vid en plats godkänd av Tullen”
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • Välj som typ av förvaringsplats ”C – Plats godkänd av Tullen” och ange kvalificeraren ”X – Lagerkod” och lagerkoden, ”Z – Besöksadress” och förvaringsplatsens adress eller ”Y – Tillståndsnummer” och HPA-tillståndets nummer.
  • Förvaringsplatsens kvalificerare ”X”, ”Z” eller ”Y” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 

I vissa fall när de varor som införs har transporterats via ett territorium utanför EU:s tullområde måste unionsvarors tullstatus bevisas. Det vanligaste fallet är när unionsvaror transporteras sjövägen mellan olika delar av tullområdet längs en rutt som inte har ett tillstånd till reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen. 

Exempel: Då ett fartyg går från Hamburg via S:t Petersburgs hamn till Kotka ska varornas unionsstatus bevisas när fartyget anländer till Kotka.

Om försändelsen har ett dokument som godkänns som bevis på varornas unionsstatus, t.ex. ett T2L-dokument

När försändelsen har ett dokument som godkänns som bevis på varornas unionsstatus, t.ex. T2L-dokument eller administrativt dokument (e-AD), ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FITAA – Unionstatus; T2L” och som beskrivning ”GF art. 199”.
  • Uppgiften anges på sidan ”Transportdokument – Deklarationsparti” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna om leveransparti på undernivå i meddelandet.
 • I varupostuppgifterna varornas tullstatus ”C”
 • Om det i samma transportdokument förutom unionsvaror finns oförtullade varor, ange tullstatusen ”N” för tredjelandsvarorna på varupostnivå.

Om transportföretaget har tillstånd att anmäla varors unionsstatus som godkänd utfärdare

Om transportfirman har tillstånd att som godkänd utfärdare anmäla varors unionsstatus med ett manifest för tulländamål, kan firman anmäla både unionsvaror och icke-unionsvaror med samma deklaration.

Ange i så fall följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIVAA – Angivande av unionsstatus; godkänd utfärdare”
 • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • Identifieringsnumret för tillståndet att verka som godkänd utfärdare (FIVAA) under ”Tillstånd”
 • Någon av följande koder i fältet ”Varornas tullstatus” i uppgifterna om varuposten:
  • N – Andra varor
  • C – Unionsvaror
  • F – Unionsvaror som förs över skattegränsen
 • Varor som anländer till Finland från ett särskilt skatteområde i EU, t.ex. Kanarieöarna, eller varor som anländer till Åland från ett annat område inom EU än Fastlandsfinland. Varorna förblir under tullkontroll efter att deras ankomst anmälts, och deras ankomst ska anmälas för lossning till tillfälligt lager.

Angivande av varornas förvaringsplats

Hur du anger varornas förvaringsplats beror på om alla eller en del av varorna är unionsvaror:

 • Om alla varorna i deklarationen är unionsvaror:
  • Koden för ytterligare uppgifter ”FIOSP – Varornas ankomst anmäls vid en plats anvisad av Tullen”
   • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
  • Som typ av förvaringsplats ”A – Plats som anvisats av Tullen” och kvalificeraren ”Z – Besöksadress” och förvaringsplatsens adress
   • I undantagsfall kan du som kvalificerare ange ”V – Tullkontorskod” och tullkontorskoden om ingen annan exakt uppgift om förvaringsplatsen finns att tillgå.
   • Förvaringsplatsens kvalificerare ”Z” eller ”V” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 
 • Om en del av varorna i deklarationen är unionsvaror och en del är oförtullade varor:
  • Koden för det tillfälliga lagret under ”Tillfälligt lager”
  • Typen av förvaringsplats ”B – Godkänd plats” och kvalificeraren ”X – Lagerkod” och koden för det tillfälliga lagret. Kvalificeraren ”X” ska inte anges om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering. 

Mera information: Varor som förs in


Elektroniskt transportdokument (ETD) används som förenkling då man hänför varor till transiteringsförfarande i sjö- och flygtrafik.

Med elektroniskt transportdokument avses de uppgifter i tillståndshavarens informationssystem som Tullen har tillgång till. När ett fartyg eller luftfartyg lämnar hamnen eller flygplatsen upprättar transportföretaget ett dokument i sitt system där varorna som lastats i fartyget uppges. 

Då varorna har anlänt ska en deklaration för tillfällig lagring inges för dem. 

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIETD – Tullstatus; elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration” 
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
 • I varupostuppgifterna under ”Varornas tullstatus” en kod för tullstatus, t.ex. ”T1 – Förfarande för extern transitering”.

Mera information: Sjötrafik

 


Koden för ytterligare uppgifter 10600 används när varor transporteras inom ramen för ett blankoöverlåtet konossement (to order) där det inte anges till vem konossementet överförs.

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”10600 – Vid användning av blankoöverlåtet konossement i samband med summariska införseldeklarationer då uppgifter om mottagaren saknas.”
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” eller på sidan ”Transportdokument – Deklarationsparti” i Tullklareringstjänsten och på deklarationsnivå eller i uppgifterna om leveransparti på undernivå vid meddelandedeklarering.
  • Om uppgiften anges i uppgifterna om transportdokument anges inga mottagaruppgifter för transportdokumentet.

PortNet-numret anges för sjötransporter i samband med anmälan av varors ankomst.

Ange följande uppgifter i anmälan av varors ankomst eller i den kombinerade deklarationen för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIPNN – PortNet-nummer”
  • Uppgiften anges på sidan ”Deklarationsparti – Huvudnivå” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna på deklarationsnivå vid meddelandedeklarering.
  • Om du inger en deklaration för tillfällig lagring är det frivilligt att ange uppgiften.

MRN-referensnumret för den föregående summariska införseldeklarationen ska anges om en summarisk införseldeklaration tidigare ingetts för varorna och varorna har befordrats i samma transportmedel för att lossas på en annan plats. 

Exempel: Ett fartyg anländer från Felixstowe till Kotka, och en summarisk införseldeklaration inges för lasten. Efter ankomsten till Kotka inges en ankomstanmälan för fartyget, och för lasten som lossas i Kotka inges en anmälan om uppvisande vid införsel (AREX). En del av lasten transporteras vidare från Kotka till Nordsjö. För denna last inges en deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst enligt det nya formatet.

Ange följande uppgifter i deklarationen för tillfällig lagring:

 • Koden för ytterligare uppgifter ”FIPRD – MRN för föregående summariska införseldeklaration” och som beskrivning MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen
  • Uppgiften anges på sidan ”Transportdokument – Deklarationsparti” i Tullklareringstjänsten och i uppgifterna om leveransparti på undernivå i meddelandet.