Bevis på unionsstatus – varor som förs ut

Unionsvaror får befordras utan tullformaliteter inom EU. Om varor transporteras mellan EU-länder så att rutten går via ett område utanför EU:s tullområde, ska varornas tullstatus som unionsvaror bevisas när varorna kommer tillbaka till EU:s tullområde.

I sjötrafik ska unionsstatusen för varor bevisas i lossningshamnen, om varorna transporteras med ett fartyg som inte har ett av Tullen godkänt tillstånd att trafikera i reguljär linjetrafik.

Om varorna transporteras från en EU-flygplats med flyg direkt till en annan EU-flygplats med ett enda transportdokument, behöver varornas tullstatus inte bevisas separat på bestämmelseflygplatsen.

I landtrafik ska unionsstatusen verifieras med bevis på EU-status eller med unionens interna T2- eller T2F-transitering, om varorna förs landvägen t.ex. från Finland via Schweiz till Italien.

Om en exportdeklaration har lämnats in för unionsvaror för export till ett område utanför EU:s tullområde, får varornas unionsstatus inte längre bestyrkas.

Läs mer om bevis på unionsstatus på webbsidan Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring.

Beakta följande

Unionsstatusen bevisas i PoUS-systemet för bevis för unionsstatus.

Tullens bestyrkande behövs inte,

  • om det är fråga om en faktura eller ett transportdokument, där det sammanlagda värdet på unionsvaror är högst 15 000 euro,
  • Om en godkänd utfärdare använder ett rederiets manifest för att bevisa unionsstatus, kan utfärdaren fortsätta att använda manifestet på det gamla sättet fram till 15.8.2025 (artikel 126 a i DF). Då ska utfärdaren inge en förhandsanmälan till Tullen om det manifest som den bestyrkt. Ingen förhandsanmälan behövs dock om den godkända utfärdaren har tillstånd att upprätta rederiets manifest efter fartygets avgång (artikel 128 c i DF).

Läs mer om Tillstånd till status som godkänd utfärdare (ACP) på webbsidan Ursprung och styrkande av unionsstatus.

Läs ”Tillståndsanvisning Godkänd utfärdare 1.3.2024” på webbsidan Tillståndsanvisningar.