Bevis på unionsstatus – varor som förs ut

Unionsvaror får befordras utan tullformaliteter inom EU. Om varor transporteras mellan EU-länder så att rutten går via ett område utanför EU:s tullområde, ska varornas tullstatus som unionsvaror bevisas när varorna kommer tillbaka till EU:s tullområde.

I sjötrafik ska unionsstatusen för varor bevisas i lossningshamnen, om varorna transporteras med ett fartyg som inte har ett av Tullen godkänt tillstånd att trafikera i reguljär linjetrafik.

Om varorna transporteras från en EU-flygplats med flyg direkt till en annan EU-flygplats med ett enda transportdokument, behöver varornas tullstatus inte bevisas separat på bestämmelseflygplatsen.

I landtrafik ska unionsstatusen bevisas med dokument som styrker varornas unionsstatus eller med unionens interna T2- eller T2F-transitering, om varorna förs landvägen t.ex. från Finland via Schweiz till Italien.

Om en exportdeklaration har lämnats in för unionsvaror för export till ett område utanför EU:s tullområde, får varornas unionsstatus inte längre bestyrkas.

Beakta följande

Unionsstatusen bevisas tills vidare huvudsakligen med ett pappersdokument, tills det gemensamma elektroniska systemet PoUS (”Proof of Union Status”) för att bevisa varors unionsstatus införs i EU.

Dokumentet kan vara till exempel

 • ett T2L- eller T2LF-dokument som ifyllts på exemplar 4 av SAD-dokumentet eller
 • något annat dokument som godkänts i unionens tullagstiftning, såsom en faktura eller ett rederis manifest.

Dokumentet ska bli bestyrkt vid Tullen. På de orter där Tullen inte erbjuder kundservice kan man via Tullens tidsbokningstjänst begära att få dokumentet bestyrkt. Se Kontaktuppgifter.

Tullens bestyrkande behövs inte,

 • om det är fråga om en faktura eller ett transportdokument, där det sammanlagda värdet på unionsvaror är högst 15 000 euro,
 • eller om aktören har tillstånd att verka som godkänd utfärdare.

Tullen kan bevilja en aktör tillstånd att verka som godkänd utfärdare (tidigare godkänd avsändare). En godkänd utfärdare får själv bestyrka varors unionsstatus.

Det tidigare tillståndet enligt artikel 324e i tillämpningskodexen, dvs. tillståndet för en godkänd avsändare att bestyrka varors unionsstatus med ett elektroniskt manifest utan stämplar, motsvarar det nuvarande tillståndet att verka som godkänd utfärdare. Innehavaren av tillståndet kan använda ett elektroniskt manifest för att bevisa varornas unionsstatus. Manifestet kan inlämnas först efter fartygets avgång.

Sådana tillstånd för godkända avsändare som beviljats före 1.5.2016 är giltiga under övergångstiden, dock högst fram till 1.5.2019. I en verksamhet enligt dessa tillstånd ska man iaktta bestämmelserna om tillstånd till status som godkänd utfärdare i EU:s nya tullkodex och i förordningarna för tillämpning av tullkodexen.

Tillståndet att verka som godkänd utfärdare söks hos Tullens tillståndscentral.


Förutsättningarna för tillståndet att verka som godkänd utfärdare under övergångstiden innan det elektroniska systemet införs:

 • tillståndshavaren får inte ha begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen
 • de behöriga myndigheterna kan övervaka förfarandet och genomföra kontroller utan administrativa insatser som inte står i proportion till tillståndshavarens behov
 • tillståndshavaren håller bokföring som gör det möjligt för tullmyndigheterna att utföra ändamålsenliga kontroller
 • tillståndshavaren utfärdar regelbundet bevis för tullstatus som unionsvaror, eller tullmyndigheterna känner till att personen i fråga kan iaktta de rättsliga skyldigheterna för användning av dessa bevis.

Dessutom krävs det i fall där tillståndshavaren upprättar ett rederis manifest först efter avgången att tillståndshavaren

 • är ett internationellt rederi som är etablerat i unionen
 • använder system för elektroniskt datautbyte för att sända uppgifter mellan avgångs- och destinationshamnarna på unionens tullområde
 • genomför ett betydande antal transporter mellan medlemsstaterna på godkända rutter.

En godkänd utfärdares T2L- eller T2LF-dokument, faktura, transportdokument eller godslista ska innehålla följande uppgifter:

 • avsändarens fullständiga namn och adress
 • kollinas antal, slag, märken och referensnummer
 • varubeskrivning som motsvarar den normala handelsbenämningen för varorna
 • varornas bruttovikt (kg)
 • containernummer vid behov
 • underskrift, om inte tillståndshavaren har lämnat in ett åtagande till Tullen för att befrias från underskrift.

Utöver de uppgifter som nämns ovan ska ett rederis manifest även innehålla följande uppgifter:

 • rederiets namn och fullständiga adress
 • fartygets namn
 • plats och dag för lastning av varorna
 • lossningsplats
 • referensuppgift om konossementet eller ett annat kommersiellt dokument
 • följande uppgifter för att ange varornas status:
  • bokstaven ”C” (likvärdig med ”T2L”) för varor vars tullstatus som unionsvaror kan styrkas
  • bokstaven ”F” (likvärdig med ”T2LF”) för varor som avsänds från eller till ett särskilt skatteområde inom unionen (t.ex. Åland)
  • bokstaven ”N” för alla andra varor.

När SAD-dokumentet används, anges i den högra delen i fält 1 ”T2L” eller ”T2LF” och i motsvarande fält på eventuella tilläggsblad ”T2L bis” eller ”T2LF bis”. Om varorna avsänds från eller till ett särskilt skatteområde inom unionen (bl.a. Åland, Kanarieöarna), ska varornas unionsstatus bevisas genom att utfärda ett T2LF-dokument.

Dokumentets framsida eller fältet ”C Avgångstullkontor” i SAD-dokumentet ska förses med den godkända utfärdarens särskilda stämpel, som även kan ha upprättats med hjälp av dator:

1

2

3

4

5

6

(Mått: 55 x 25 mm)
 1. Vapen eller andra tecken eller bokstäver som anger land (= FI)
 2. Behörigt tullkontor (= SPAKE FI002000)
 3. Deklarationens nummer
 4. Datum då deklarationen inlämnats
 5. Den godkända utfärdarens namn
 6. Tillståndsnummer

Dokumentets framsida eller fältet ”D Kontrollerat av avgångstullkontoret” i SAD-dokumentet ska förses med ”Godkänd avsändare”. I stället för ”godkänd avsändare” eller den finska termen ”hyväksytty lähettäjä” kan man också använda den engelska termen ”authorised consignor”.

Dokumentet behöver inte undertecknas om tillståndshavaren har lämnat ett åtagande till tullen om att denne påtar sig ansvar för de rättsliga följderna av utfärdandet av alla bevis som är försedda med ett avtryck av den särskilda stämpeln. Då ska dokumentet vara försett med påteckningen ”Befriad från underskrift”.

När man framför bevis för unionsstatus för varor vars förpackning inte har tullstatus som unionsvaror ska bevismedlet innehålla uppgiften ”N förpackning – [kod 98200]”. När bevismedlet utfärdas i efterhand ska det innehålla uppgiften ”Utfärdat i efterhand – [kod 98201]”.

Unionsstatus får inte bestyrkas för varor för vilka exportformaliteter har fullgjorts eller som har hänförts till förfarandet för passiv förädling.

Bevis om tullstatus som unionsvaror är giltigt i 90 dagar från den dag då det utfärdades och ska bevaras i minst tre (3) år.


Tillståndshavaren ska som förhandsanmälan skicka en kopia av det dokument som denne själv bestyrkt och som bevisar varornas unionsstatus till e-postadressen unioniasema.ennakkoilmoitus(at)tulli.fi. Som ämne i e-postmeddelandet anges tillståndshavarens namn och tillståndsnumret. Förhandsanmälan för varorna ska inges till Tullen minst två (2) timmar före deras avgång.

I stället för e-post kan man också skicka sin förhandsanmälan via Portnet-systemet under punkten IMO-FAL-deklarationer > avfärd > FAL 2 lastanmälan.

Den slutliga mängden för bulkvaror (t.ex. spannmål) är vanligtvis inte känd förrän lastningen har avslutats. Som förhandsanmälan räcker i dessa fall en förhandsuppgift för att Tullen ska kunna utföra eventuella kontroller. Som ämne för e-postmeddelandet anges ”Ennakkoilmoitus tavaroiden lastaamisesta” (Förhandsanmälan om lastning av varor) och följande uppgifter anges i meddelandet: tillståndshavarens namn, tillståndsnummer, lastningsplats och tidpunkt då lastningen inleds, fartyget som ska lastas och beskrivning av varan som ska lastas.

Förhandsanmälan krävs inte av godkända utfärdare som har tillstånd att upprätta rederiets manifest efter fartygets avgång (dvs. tidigare tillstånd för T2L-godkänd avsändare, beviljat med stöd av artikel 324e i tillämpningskodexen).