Att bevisa unionsstatus för varor som förs in

Unionsvaror får transporteras utan tullformaliteter inom EU. Varor vars unionsstatus fastställts på avgångsplatsen får röra sig fritt inom unionens tullområde. Kunder ska dock kunna bevisa varornas unionsstatus om Tullen så kräver.

Varornas unionsstatus kan anmälas till Tullen med 1) ett meddelande 2) en summarisk införseldeklaration (IE315) i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), 3) i Tullklareringstjänsten med en deklaration för tillfällig lagring (FI335, FI337) eller 4) i Kommissionens ICS2-tjänst (STI-STP) med en anmälan av varors ankomst (FI332) som ingetts efter en summarisk införseldeklaration eller ankomstanmälan.

Varornas unionsstatus kan alltid anmälas med de ovan nämnda deklarationerna eller anmälningarna, när deklaranten innehar ett dokument som godkänns för att bevisa varors tullstatus som unionsvaror. Ett sådant dokument kan vara t.ex. ett på avgångsplatsen bestyrkt T2L- eller T2LF-dokument, en faktura eller ett transportdokument.

Deklaranten svarar för riktigheten av de uppgifter som angetts. Läs mer om bevisande av unionsstatus.

Att ange unionsstatus i Deklarationssystemet för införsel och utförsel (AREX), om varorna transporterats via ett område som står utanför EU:s tullområde

Sådana situationer förekommer oftast

 • i sjötrafik när unionsvaror transporterats mellan olika delar av tullområdet sjövägen längs en rutt som inte har ett tillstånd till reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen 
 • i flygtrafik när varor transporterats via ett flygfält utanför EU.

Varor som uppgetts som unionsvaror fastställs som unionsvaror när en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) ingetts för dem.

När du anmäler varors unionsstatus med en summarisk införseldeklaration i deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX)

Ange i varupostuppgifterna unionsvarornas unionsstatus ”C”.

 • Som bifogat dokument för varuposten ska utöver transportdokumentet anges följande uppgifter:
  • Dokument som visar unionsstatusen enligt kodförteckning 0006. Ange som dokumentets nummer dokumentets identifieringsnummer och datum i formen ddmmåååå.
  • Dokumentkod ”2YMM”. Ange som dokumentets nummer förklaringen ”TA art. 199”.

Om transportfirman har tillstånd att som godkänd utfärdare anmäla varors unionsstatus med ett manifest för tulländamål, kan firman anmäla både unionsvaror och icke-unionsvaror med samma deklaration.

 • Ange i uppgifterna om varupost i fältet ”Varornas tullstatus” koden ”N”, ”C” eller ”F” enligt följande:
  • N - andra varor (icke-unionsvaror)
  • C - unionsvaror
  • F - unionsvaror som förs över skattegränsen. Varor som anländer till Finland från ett särskilt skatteområde i EU, t.ex. Kanarieöarna, eller varor som anländer till Åland från ett annat område inom EU än Fastlandsfinland. Varorna förblir under tullkontroll efter att deras ankomst anmälts, och deras ankomst ska anmälas för lossning till tillfälligt lager.
 • Ange dessutom som bifogat dokument för varje varupost utöver transportdokumentet
  • dokumentkod ”2YMM”. Ange som dokumentets nummer numret på tillståndet att verka som godkänd utfärdare som Tullen beviljat.

Om varornas tullstatus som unionsvaror eller dokumentet som styrker unionsstatusen inte har angetts i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), kan transportfirman inte korrigera uppgifterna per e-post med en s.k. manifestkorrigering efter att anmälan av varors ankomst har ingetts.

Anmälning av unionsstatus, när en summarisk införseldeklaration har ingetts för varorna i kommissionens ICS2-tjänst (STI-STP)

Varornas unionsstatus kan inte uppges med en summarisk införseldekaration (ENS), utan den ska uppges med en anmälan av varors ankomst (FI332) med koden för ytterligare uppgifter ”FIPoU”.

Anmälan av unionsstatus med en deklaration för tillfällig lagring (FI335, FI337) ska inges i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande, om varorna anländer sjö- eller flygvägen till Finland direkt från ett annat unionsland, Schweiz eller Norge

Sådana situationer förekommer oftast

 • i sjötrafik när unionsvaror transporterats mellan olika delar av tullområdet sjövägen längs en rutt som inte har ett tillstånd till reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen 

Varor som uppgetts som unionsvaror fastställs i AREX-systemet som unionsvaror när en anmälan av varors ankomst (FI332) ingetts för dem. Om man för unionsvarorna har ingett en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335) fastställs varorna genast som unionsvaror. 

När du anmäler varornas unionsstatus med en deklaration för tillfällig lagring

 • När försändelsen har ett T2L-dokument, ange
  • i transportdokumentets punkt ”Deklarationsparti” koden för ytterligare uppgifter ”FITAA – Unionsstatus; T2L” och som beskrivning ”GF art. 199”.
  • i varupostuppgifterna varornas tullstatus ”C”.

Om transportfirman har tillstånd att som godkänd utfärdare anmäla varors unionsstatus med ett manifest för tulländamål, kan firman anmäla både unionsvaror och icke-unionsvaror med samma deklaration.

 • Ange i uppgifterna som gäller hela deklarationspartiet som ska tullklareras koden för ytterligare uppgifter ”FIVAA – Angivande av unionsstatus; godkänd utfärdare”.
 • Ange under ”Tillstånd” tillståndets identifikation (inte obligatorisk). 
 • Ange i uppgifterna om varupost i fältet ”Varornas tullstatus” koden ”N”, ”C” eller ”F” enligt följande:
  • N - andra varor
  • C - gemenskapsvaror
  • F - unionsvaror som förs över skattegränsen. Varor som anländer till Finland från ett särskilt skatteområde i EU, t.ex. Kanarieöarna, eller varor som anländer till Åland från ett annat område inom EU än Fastlandsfinland. Varorna förblir under tullkontroll efter att deras ankomst anmälts, och deras ankomst ska anmälas för lossning till tillfälligt lager.

För att endast ett transportdokument i sig ska kunna användas som ett dokument som styrker varors unionsstatus, ska det innehålla den godkända utfärdarens eller Tullens påteckning. I annat fall ska det i deklarantens bokföring också finnas något annat dokument som styrker varornas unionsstatus.

Deklaranten eller hens ombud ska för Tullens granskningar förvara dokument som styrker varornas unionsstatus i original i tre år efter det år då deklarationen lämnades in. 

Beakta följande

Ett dokument som styrker varornas unionsstatus ska lämnas till innehavaren av det tillfälliga lager som tar emot varorna. Lagerhavaren kan utlämna varorna mot detta dokument och avföra dem från lagrets bokföring. Lagerhavaren ska bifoga dokumentet till sin bokföring som bevis på varornas unionsstatus.

När dokumentet som styrker varornas unionsstatus lämnas till det tillfälliga lagret ska dokumentet förses med den för varorna ingivna summariska införseldeklarationens eller summariska deklarationens referensnummer (MRN) och varupostnummer.

Lagerhavaren ska skicka de dokument som hen fått gällande styrkande av unionsstatus till Tullen efter att en summarisk införseldeklaration avgetts för varorna. Dokumenten ska skickas i skannad form som bilaga till e-post till Tullens e-postadress unioniasema(at)tulli.fi. Flera dokument kan skickas på samma gång, t.ex. dokumenten för en kalendervecka, men högst för en kalendermånad.