Att bevisa unionsstatus för varor som förs in

Unionsvaror får befordras utan tullformaliteter inom EU. Varor vars unionsstatus fastställts på avgångsplatsen får röra sig fritt inom unionens tullområde. Kunder ska kunna bevisa varornas unionsstatus om Tullen så kräver.

Att ange unionsstatus i AREX-systemet, om varorna transporterats via ett område som står utanför EU:s tullområde

Sådana situationer förekommer oftast:

 • i sjötrafik när unionsvaror transporteras mellan olika delar av tullområdet sjövägen längs en rutt som inte beviljats sådant tillstånd till reguljär fartygslinje som avses i tullagstiftningen
 • i flygtrafik när varor transporterats via ett flygfält utanför EU.

Varornas tullstatus som unionsvaror kan anges i en summarisk införseldeklaration (IE315) eller i en summarisk deklaration för tillfällig lagring (IE344) som lämnas in till Tullens AREX-system. Varor som uppgetts som unionsvaror fastställs i AREX-systemet som unionsvaror när en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) ingetts för dem.

En AREX-deklaration kan användas för att anmäla varors unionsstatus alltid när deklaranten innehar ett sådant dokument som godkänns för att bevisa varors tullstatus som unionsvaror. Deklaranten svarar för riktigheten av de uppgifter som angetts.

Ett dokument som styrker varors tullstatus som unionsvaror kan vara t.ex. ett T2L- eller T2LF-dokument, en faktura eller ett transportdokument som bestyrkts på avgångsplatsen. Bevisande av unionsstatus

När unionsstatus deklareras med en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration:

 • I uppgifterna om varupost anges tullstatus C för unionsvaror
 • Utöver transport dokumentet, anges som bilagedokument för varuposten
  • ett dokument som bevisar unionsstatusen enligt kodförteckning 0006. Dokumentets identifieringsnummer anges som dokumentnummer och datum i formen ddmmåååå.
  • dokumentkod 2YMM. Förklaringen ”TA art. 199” anges som dokumentnummer.

Om transportfirman har tillstånd att som godkänd utfärdare anmäla varors unionsstatus med ett manifest för tulländamål, kan firman anmäla både unionsvaror och icke-unionsvaror med samma deklaration.

 • I uppgifterna om varupost ska man då i fältet Tullstatus ange koden N, C eller F enligt följande:
  • N – Andra varor (icke-unionsvaror)
  • C – Unionsvaror
  • F – Unionsvaror som förs över skattegränsen, dvs. varor som anländer med F-status till Finland från EU:s särskilda skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna, eller varor som anländer med F-status till Åland från ett annat område inom unionen än Fastlandsfinland. Varorna står efter uppvisandet fortfarande under tullkontroll, och de ska visas upp för att lossas till tillfälligt lager.
 • Utöver transportdokumentet anges som bilagedokument för varje varupost
  • dokumentkod 2YMM. Numret på tillståndet för godkänd utfärdare beviljat av Tullen anges som dokumentnummer.

Om varornas tullstatus som unionsvaror eller dokumentet som styrker unionsstatusen inte har angetts i en AREX-deklaration, kan transportfirman inte korrigera uppgifterna per e-post med en s.k. manifestkorrigering efter att anmälan om uppvisande har ingetts.

För att ett transportdokument ska kunna användas som ett dokument som styrker varors unionsstatus, ska det innehålla den godkända utfärdarens eller Tullens påteckning. I annat fall ska det i deklarantens bokföring också finnas något annat dokument som styrker unionsstatusen för de varor som anmälts.

Deklaranten eller dennes ombud ska förvara dokument som styrker varornas unionsstatus i original i 3 år + innevarande år för Tullens granskningar.

Beakta följande

Ett dokument som styrker varornas unionsstatus ska lämnas till innehavaren av det tillfälliga lager som tar emot varorna. Lagerhavaren kan utlämna varorna mot detta dokument och avföra dem från lagrets bokföring. Lagerhavaren ska bifoga dokumentet till sin bokföring som bevis på varornas unionsstatus.

När dokumentet som styrker varornas unionsstatus lämnas till det tillfälliga lagret ska dokumentet förses med den för varorna ingivna summariska införseldeklarationens eller summariska deklarationens referensnummer (MRN) och varupostnummer.

Lagerhavaren ska skicka de dokument som hen fått gällande styrkande av unionsstatus till Tullen efter att en summarisk införseldeklaration avgetts för varorna. Dokumenten ska skickas i skannad form som bilaga till e-post till Tullens e-postadress unioniasema(at)tulli.fi. Flera dokument kan skickas på samma gång, t.ex. dokumenten för en kalendervecka, men högst för en kalendermånad.