Bevis på unionsstatus

Unionsvaror är varor som framställts i EU och varor som är i fri omsättning i unionen. Unionsvaror får befordras utan tullformaliteter inom EU.

I vissa fall måste dock varornas tullstatus som unionsvaror bevisas, när de varor som införs har transporterats via ett territorium utanför EU:s tullområde. Oftast inträffar detta i sjötrafik när unionsvaror transporteras mellan olika delar av tullområdet sjövägen längs en rutt som inte beviljats det tillstånd till godkänd reguljär linjetrafik som avses i tullagstiftningen. När ett fartyg t.ex. går från Hamburg via S:t Petersburgs hamn till Kotka så ska varornas unionsstatus bevisas när fartyget anländer till Kotka.

Även vid vägtransporter kan unionsvaror under en del av färden transporteras utanför unionen, varvid varornas unionsstatus ska bevisas då man återvänder till unionens område. Om man t.ex. transporterar produkter som framställts i Finland genom Schweiz till Italien så ska varornas unionsstatus styrkas vid varornas ankomst till Italien.

Unionsstatus får inte bestyrkas för varor för vilka exportformaliteter har fullgjorts.

Läs mer om bevis på unionsstatus på webbsidan Förändringar i införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring.