Arkivering av deklarationer

Deklaranters arkiveringsskyldighet

Deklaranten ska förvara dokumenten som hänför sig till deklarationen denne ingett eller de elektroniska uppgifter från vilka deklarationens uppgifter har tagits. Sådana här dokument som ska arkiveras är t.ex. transportdokument angivna i summariska (införsel)deklarationer.

Alla dokumenten får förvaras elektroniskt. Arkiveringstiden är innevarande år plus tre år. Tullens svarsmeddelanden behöver inte arkiveras, om inte så föreskrivs eller fastställs någon annanstans.