Arkivering av deklarationer

Deklaranters arkiveringsskyldighet

Deklaranten ska förvara dokumenten som hänför sig till deklarationen denne ingett eller de elektroniska uppgifter från vilka deklarationens uppgifter har tagits. Sådana här dokument som ska arkiveras är t.ex. transportdokument angivna i summariska (införsel)deklarationer.

Alla dokumenten får förvaras elektroniskt. Arkiveringstiden är innevarande år plus tre år. Tullens svarsmeddelanden behöver inte arkiveras, om inte så föreskrivs eller fastställs någon annanstans.

Beakta följande

Deklaranten har arkiveringsskyldighet i fråga om dokument som hänför sig till tulldeklarationen. Om deklaranten inte har arkiverat förtullnings- eller överlåtelsebeslutet som hänför sig till deklarationen, kan Tullen på begäran skicka det till deklaranten i efterhand. För beslut som skickas separat uppbär Tullen en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning