Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547)

Anmälan om uppvisande vid utförsel används i fråga om exportvaror som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller med tåg, och den kan inlämnas omedelbart när man känner till MRN-numren för de exportdeklarationer som inlämnats för varorna som lastas i transportmedlet.

En godkänd anmälan om uppvisande fungerar samtidigt som lastningstillstånd för varor som lastas i en hamn eller på en flygplats.

Beakta följande

I anmälan om uppvisande vid utförsel ska man också ange de varor som omlastas eller varit i tillfällig lagring i en hamn eller på en flygplats. För dessa varor anges den summariska införseldeklarationens eller den summariska deklarationens MRN- och varupostnummer.


När varorna förs ut ur Finland sjövägen eller med flyg till ett område utanför EU, ska transiteringsdeklarationens MRN-nummer anges i anmälan om uppvisande vid utförsel, om anmälan om uppvisande används för att söka lastningstillstånd. 

  • Om säkerhetsuppgifterna inte har angetts i en transiteringsdeklaration för varor som förs ut ur EU, ska säkerhetsuppgifterna inlämnas med en separat summarisk utförseldeklaration (IE615) vid utförselstället. I anmälan om uppvisande vid utförsel anges då den summariska utförseldeklarationens MRN-nummer samt de varupostnummer som finns angivna i den summariska deklarationen.
  • Om de transiterade varorna lastas på ett fartyg från vilket varorna lossas inom EU, är det inte tillåtet att ange transiteringens MRN-nummer i anmälan om uppvisande vid utförsel.