Anmälan av varors ankomst (FI332) och anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)

För anmälan av varorna ansvarar den som upprättat den summariska införseldeklarationen eller deklarationen för tillfällig lagring, eller dennes ombud. Anmälningarna inges genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten.

 • Anmälan (IE347) inges i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX) eller med meddelande (IE347), om den föregående deklarationen är en summarisk införseldeklaration (IE315) som ingetts i samma system.
 • Anmälan (FI332) inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, om den föregående deklarationen är en deklaration för tillfällig lagring (FI337) eller en summarisk införseldeklaration som ingetts i kommissionens system.

I flyg-, sjö- och järnvägstrafik anmäls varorna elektroniskt med en anmälan om uppvisande vid införsel eller en anmälan av varors ankomst. I vägtrafik anmäls varornas ankomst för Tullen vid ett gränstullkontor genom att uppvisa transportdokumenten och MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen.

Tullen kan bestämma att varorna som anmälts ska kontrolleras. På grundval av kontrollen ger Tullen tillstånd att föra varorna in i unionens område eller så förbjuder Tullen införseln av varorna.

Varorna som lossats från transportmedlet har efter att deras ankomst anmälts till Tullen status som varor i tillfällig lagring. Varorna kan inte hänföras till ett tullförfarande förrän deras ankomst har anmälts till Tullen.

Anmälan av unionsvaror

Unionsvaror som införs till tullområdet frigörs från tullövervakning efter att deras ankomst har anmälts till Tullen. Om varornas unionsstatus inte kan påvisas i samband med anmälan av varorna, behandlas varorna som icke-unionsvaror och de är i tillfällig lagring.

Om alla varorna i transportdokumentet på undernivå är unionsvaror, ska anmälan av varors ankomst göras på transportdokumentnivå.

Lossningstillstånd vid sjö-, väg- och järnvägstransporter

När ett transportmedel anländer från tredjeland, är inlämnandet av en elektronisk ankomstanmälan en förutsättning för att lasten ska få lossas. Ankomstanmälan för transportmedlet och anmälan om uppvisande vid införsel i fråga om lasten som ska lossas kan kombineras om aktören så önskar. Om dessa två anmälningar förenas, ska den förenade anmälningen inlämnas före lasten lossas. Meddelandet om registrering av anmälan om uppvisande vid införsel fungerar samtidigt som Tullens lossningstillstånd.

Lossningstillstånd vid flygtransport

Varorna får lossas när en ankomstanmälan ingetts för dem med ett meddelande till kommissionens ICS2-system eller i kommissionens ICS2-tjänst (STI-STP).

Lossningstillstånd för en transport från ett unionsland

När transportmedlet anländer från ett unionsland, kan varorna lossas från transportmedlet fastän ingen deklaration för tillfällig lagring ännu lämnats in eller fastän varornas ankomst ännu inte har anmälts till Tullen.

Beakta följande

Flygbolaget som opererar flygplanet ansvarar för inlämnandet av anmälan av varors ankomst. Om flygplanet har flera flygnummer, kan flygbolagen i fråga själv inge sina egna anmälningar.

1. Varor som kommer direkt från ett land utanför EU

När flyget anländer direkt från ett land utanför EU inges för varorna en ankomstanmälan (AN) med ett meddelande till kommissionens ICS2–system eller i kommissionens  ICS2-tjänst (STI-STP).

Anmälan av varors ankomst (FI332) inges till Finland antingen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten. Anmälan av varors ankomst inges genom att ange den summariska införseldeklarationens referensnummer (MRN) och referensen för transportdokument på undernivå för de varor vars ankomst anmäls.

När varornas ankomst anmäls för lossning till ett tillfälligt lager

När varornas ankomst anmäls för att lossas i ett tillfälligt lager, ska man i anmälan ange lagerkoden (FI1234567-800101) för det tillfälliga lager där varorna lossas.

 Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring. Ett lossningsresultat lämnas in bara när man konstaterat skillnader mellan de deklarerade och lossade varorna. Av det tillfälliga lagrets bokföring ska framgå den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande referensnummer för transportdokumentet på undernivå samt varupostnummer.

När varorna inte lossas till ett tillfälligt lager

När varorna inte lossas till ett tillfälligt lager, ska man i anmälan av varors ankomst som kod för ytterligare uppgifter ange FISSL – Direkt omlastning, FIOSP – Plats anvisad av Tullen eller FIHPL – Plats godkänd av Tullen.

Anmälan av postförsändelsers ankomst

Flygbolag anmäler vid ankomstplatsen ankomsten av postförsändelsers transportenheter, t.ex. postsäckar. Därtill inlämnar destinationslandets post en anmälan av varors ankomst för postförsändelserna när dessa anländer.

Anmälan av unionsvaror som anländer via ett tredjeland

Unionsvaror som transporteras via ett tredje land till Finland kan i samband med anmälan av deras ankomst anmälas som unionsvaror. I anmälan av varors ankomst (FI332) anges unionsstatusen med koden för ytterligare uppgifter ”FIPOU”.

2. Varor som anländer från ett annat unionsland

När varor anländer från ett annat unionsland ska en anmälan av varors ankomst (FI332) inges för alla de oförtullade varor som lossas från flygplanet och som anmälts med en deklaration för tillfällig lagring. Anmälan inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

Om en elektronisk fraktsedel används som transiteringsdeklaration (ETD), ska en deklaration för tillfällig lagring och en anmälan av varors ankomst endast inges för de varor som har T1- och T2F-status.

Med anmälan av varors ankomst kan varorna anmälas för lossning till ett tillfälligt lager. Om varorna inte lossas till ett tillfälligt lager, ska man i anmälan ange en kod för ytterligare uppgifter beroende på vad som ska göras åt varorna: Direkt omlastning (kod för ytterligare uppgifter FISSL), Plats anvisad av Tullen (kod för ytterligare uppgifter FIOSP), Plats godkänd av Tullen (kod för ytterligare uppgifter FIHPL).

Om man anmäler varorna för att lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan av varors ankomst ange lagerkoden i nytt format (FI1234567-800001) för det tillfälliga lager dit varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring. Om de lossade varorna avviker från det som angetts i anmälan ska en separat anmälan om lossningsresultat inges. I det tillfälliga lagrets bokföring ska man ange MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring med därtill hörande transportdokumentnummer på undernivå (house) samt varupostnummer.

När varorna hänförs till ett tullförfarande efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring, numret på transportdokumentet på undernivå (house) och därtill hörande varupostnummer. Vid delsändningar bör man särskilt minnas att varje enskild delsändning har ett eget MRN-nummer, nummer på transportdokumentet på undernivå och varupostnummer, till vilka man ska hänvisa i den efterföljande tulldeklarationen.

Om varorna inte lossas till ett tillfälligt lager, ska man i anmälan av varors ankomst som kod för ytterligare uppgifter ange Direkt omlastning (kod för ytterligare uppgifter FISSL), Plats anvisad av Tullen (kod för ytterligare uppgifter FIOSP) eller Plats godkänd av Tullen (kod för ytterligare uppgifter FIHPL). I tulldeklarationen anges som tidigare dokument MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring, numret på transportdokumentetet på undernivå (house) och varupostnumren. 


Rederibolaget som opererar fartyget ansvarar för inlämnandet av anmälan av varors ankomst/anmälan om uppvisande vid införsel. Om fartyget har delat lastutrymme, kan aktörerna själv inge sina egna anmälningar.

Fartyg som kommer direkt från ett hamn utanför EU

När varor anländer direkt från en hamn utanför EU, måste man inge en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347). Före det kan man dock lämna in en frivillig ankomstanmälan (IE3470). Deklarationerna inges i deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX).

En godkänd ankomstanmälan (IE3470) eller anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) fungerar som fartygets lossningstillstånd.

 • En frivillig ankomstanmälan (IE3470) kan inges för varorna.
  • Ankomstanmälan används vanligtvis när endast en del av varorna lossas vid det första införselkontoret eller när inga varor lossas vid det första införseltullkontoret. För de varor som lossas vid det första införselkontoret ska man dock inlämna en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).
  • Ankomstanmälan (IE3470) kan inlämnas tidigast då fartyget anländer till hamnområdet och senast en halv timme efter att fartyget förtöjts.
  • En anmälan om uppvisande vid införsel behöver inte inges för varor som förblir ombord på fartyget.
 • Fartygets ankomst kan också anmälas direkt med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).
  • En anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) ska då inges för alla varor (även för de varor som inte lossas). 
  • Anmälan om uppvisande vid införsel ska inges senast kl. 12 följande dag.
  • För de varor som förblir ombord på fartyget inges en egen anmälan om uppvisande, i vilken följande införseltullkontor anges.
  • Varorna som anmäls ska deklareras separat för varje lager.
  • Varorna som tullklareras genast deklareras med en egen anmälan (lossas inte i lager).

I anmälan om uppvisande vid införsel anges att varorna:

 • ska lossas i tillfälligt lager, eller
 • ska tullklareras omedelbart (ingen lossning i tillfälligt lager)
 • inte ska lossas, för de varors del som inte lossas från fartyget.

När man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan om uppvisande ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lager där varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring och en anmälan om lossningsresultat (IE044) inlämnas för dem. I det tillfälliga lagrets bokföring ska den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer anges separat för varje varupost.

När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer.

Om varorna tullklareras genast efter att de anmälts, ska man i anmälan om uppvisande vid införsel inte ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lagret och inte införa varorna i detta tillfälliga lagers bokföring. I tulldeklarationen hänvisar man som föregående förfarande till den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.

När varor inte lossas från fartyget, och fartyget fortsätter till följande hamn i EU, inges inte utförseldeklarationer.

Varor som anländer från en hamn i ett annat unionsland

Deklarationerna inges antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

När varorna anländer på en annan än reguljär fartygslinje:

 • En deklaration för tillfällig lagring (IE337) och en anmälan av varors ankomst (FI332) inges endast för de varor som lossas i denna hamn.
 • Också för unionsvaror ska en deklaration för tillfällig lagring och en anmälan av varors ankomst (FI332) inges.
 • Deklarationen kan också inges som en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335) när varorna har anlänt.

När varorna anländer på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen:

 • En deklaration för tillfällig lagring och en anmälan av varors ankomst (FI332) inges endast om en elektronisk fraktsedel används som transiteringsdeklaration (ETD).
  • I deklarationen för tillfällig lagring anges de varor med T1- och T2F-status som lossas i denna hamn.
  • I annat fall behöver man inte lämna in deklarationer för tillfällig lagring på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen. Oförtullade varor anländer under transiteringsförfarandet och transiteringsförfarandet avslutas normalt.
 • Med en deklaration för tillfällig lagring (FI335, FI337) anger transportfirman vilka varor som lossas från fartyget i denna hamn.
  • I EU-intern trafik inlämnas inte deklarationer för tomma containrar.
  • För varor som förblir ombord på fartyget inlämnas inte deklarationer i samband med hamnbesök.

Om man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan av varors ankomst (FI332) ange lagerkoden i nytt format (FI1234567-800x0x) för det tillfälliga lager dit varorna lossas.
När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den tillfälliga lagringens MRN-referensnummer, transportdokumentets nummer på undernivå (house) och därtill hörande varupostnummer.