Anmälan av varors ankomst (FI332) och anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)

För anmälan av varorna ansvarar den som upprättat den summariska införseldeklarationen eller deklarationen för tillfällig lagring, eller dennes ombud. Anmälningarna (FI332, IE347) inges antingen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten.

 • Anmälan inges i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX), om den föregående deklarationen är en summarisk införseldeklaration (IE315) som ingetts i samma system. 
 • Anmälan inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering, om den föregående deklarationen är en deklaration för tillfällig lagring (FI337) eller en summarisk införseldeklaration som ingetts i kommissionens system.

I flyg-, sjö- och järnvägstrafik anmäls varorna elektroniskt med en anmälan av varors ankomst/anmälan om uppvisande vid införsel (FI332, IE347). I vägtrafik anmäls varornas ankomst för Tullen vid ett gränstullkontor genom att uppvisa transportdokumenten och ange MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen.

Tullen kan bestämma att varorna som anmäls ska kontrolleras. På grundval av kontrollen ger Tullen tillstånd att föra varorna in i unionens område eller så förbjuder Tullen införseln av varorna.

Varorna som lossats från transportmedlet har efter att deras ankomst anmälts till Tullen status som varor i tillfällig lagring. Varorna kan inte hänföras till ett tullförfarande förrän deras ankomst har anmälts till Tullen.

Anmälan av unionsvaror

Unionsvaror som införs till tullområdet frigörs från tullövervakning efter att de har anmälts till Tullen. Om varornas unionsstatus inte kan påvisas i samband med anmälan av varorna, behandlas varorna som andra än unionsvaror och de är i tillfällig lagring.

Lossningstillstånd

När ett transportmedel anländer från tredjeland, är inlämnandet av en elektronisk ankomstanmälan en förutsättning för att lasten ska få lossas. Aktören kan, om denne så önskar, förena transportmedlets ankomstanmälan med den anmälan om uppvisande (IE347) som gäller varorna som lossas från transportmedlet. Om dessa två anmälningar förenas, ska den förenade anmälningen inlämnas före lasten lossas. Meddelandet om registrering av anmälan av varors ankomst/anmälan om uppvisande vid införsel (FI332, IE347) fungerar samtidigt som Tullens lossningstillstånd.

När transportmedlet anländer från ett unionsland, kan varorna lossas från transportmedlet fastän en deklaration för tillfällig lagring ännu inte inlämnats eller fastän varorna ännu inte har anmälts till Tullen.

Beakta följande

Flygbolaget som opererar flygplanet ansvarar för inlämnandet av anmälan av varors ankomst/anmälan om uppvisande vid införsel (FI332, IE347). Om flygplanet har flera flygnummer, kan flygbolagen i fråga själv inge sina egna anmälningar.

Varor som kommer direkt från ett land utanför EU

När flyget anländer direkt från ett område utanför EU, måste man inge en ankomstanmälan (IE3470) eller en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) för varorna. Deklarationerna inges i deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX). En godkänd ankomstanmälan (IE3470) eller anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) fungerar samtidigt som tillstånd att lossa varorna från transportmedlet.

Efter att flyget har anlänt ska en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) inlämnas för alla de varor i flygplanet som har angetts i den summariska införseldeklarationen. En separat ankomstanmälan (IE3470) kan också inlämnas. I så fall ska också en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) inlämnas för alla de varor som lossas.

Deklareringen ändras den 1 mars 2023 och efter det kommer den summariska införseldeklarationen och ankomstanmälan att inges direkt till kommissionens system. Anmälningarna av varors ankomst (FI332) som hänför sig till försändelserna inges i Finska tullens system.

I anmälan om uppvisande vid införsel anges att varorna

 • ska lossas i tillfälligt lager, eller
 • ska tullklareras omedelbart (ingen lossning i tillfälligt lager)
 • inte ska lossas, för de varors del som inte lossas från flygplanet.

När man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan om uppvisande ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lager där varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring och en anmälan om lossningsresultat (IE044) inlämnas för dem. I det tillfälliga lagrets bokföring ska den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer anges separat för varje varupost.

När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer. Vid delleveranser bör man särskilt minnas att varje enskild delleverans erhåller ett eget MRN- och varupostnummer, till vilka man ska hänvisa i den efterföljande tulldeklarationen. 

Om varorna tullklareras genast efter att de anmälts, ska man i anmälan om uppvisande vid införsel inte ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lagret och inte införa varorna i detta tillfälliga lagers bokföring. I tulldeklarationen hänvisar man som föregående förfarande till den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.

Om varorna inte lossas från flygplanet, och flygplanet fortsätter till följande flygplats i unionen, behöver utförseldeklarationer inte inges.

Varor som anländer från ett annat unionsland

När varor anländer från ett annat unionsland ska en anmälan av varors ankomst (FI332) inges för alla de oförtullade varor som anmälts med en deklaration för tillfällig lagring och som ska lossas från flygplanet. Deklarationen inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. 

Om en elektronisk fraktsedel används som transiteringsdeklaration (ETD), ska en deklaration för tillfällig lagring och en anmälan av varors ankomst (FI332) endast inges för de varor som har T1- och T2F-status.

Med anmälan av varors ankomst kan varorna anmälas för lossning till ett tillfälligt lager. Om varorna inte lossas till ett tillfälligt lager, ska man i deklarationen ange en kod för ytterligare uppgifter beroende på vad som ska göras åt varorna: Direkt omlastning (kod för ytterligare uppgifter FISSL), Plats som anvisats av Tullen (kod för ytterligare uppgifter FIOSP), Tillstånd för godtagen plats (kod för ytterligare uppgifter FIHPL). 

Om man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan av varors ankomst ange lagerkoden i nytt format (FI1234567-800001) för det tillfälliga lager dit varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring. Om varorna som lossats avviker från det som angetts i deklarationen ska en separat anmälan om lossningsresultat inges. I det tillfälliga lagrets bokföring ska man ange MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring med därtill hörande transportdokumentnummer på undernivå (house) samt varupostnummer. 

När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den tillfälliga lagringens MRN-referensnummer, transportdokumentets nummer på undernivå (house) med därtill hörande varupostnummer. Vid delleveranser bör man särskilt minnas att varje enskild delleverans har ett eget MRN-nummer, transportdokumentnummer på undernivå och varupostnummer, till vilka man ska hänvisa i den efterföljande tulldeklarationen.

Om varorna inte lossas till ett tillfälligt lager, ska man i anmälan av varors ankomst ange som kod för ytterligare uppgifter Direkt omlastning (kod för ytterligare uppgifter FISSL), Plats som anvisats av Tullen (kod för ytterligare uppgifter FIOSP) eller Tillstånd för godtagen plats (kod för ytterligare uppgifter FIHPL). I tulldeklarationen anges som tidigare dokument MRN-referensnumret för deklarationen för tillfällig lagring, transportdokumentets nummer på undernivå (house) och varupostnumren. 


Rederibolaget som opererar fartyget ansvarar för inlämnandet av anmälan av varors ankomst/anmälan om uppvisande vid införsel. Om fartyget har delat lastutrymme, kan aktörerna själv inge sina egna anmälningar.

Fartyg som kommer direkt från ett hamn utanför EU

När varor anländer direkt från en hamn utanför EU, måste man inge en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347). Före det kan man dock lämna in en frivillig ankomstanmälan (IE3470). Deklarationerna inges i deklarationstjänsten för införsel och utförsel (AREX).

En godkänd ankomstanmälan (IE3470) eller anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) fungerar som fartygets lossningstillstånd.

 • En frivillig ankomstanmälan (IE3470) kan inges för varorna.
  • Ankomstanmälan används vanligtvis när endast en del av varorna lossas vid det första införselkontoret eller när inga varor lossas vid det första införseltullkontoret. För de varor som lossas vid det första införselkontoret ska man dock inlämna en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).
  • Ankomstanmälan (IE3470) kan inlämnas tidigast då fartyget anländer till hamnområdet och senast en halv timme efter att fartyget förtöjts.
  • En anmälan om uppvisande vid införsel behöver inte inges för varor som förblir ombord på fartyget.
 • Fartygets ankomst kan också anmälas direkt med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).
  • En anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) ska då inges för alla varor (även för de varor som inte lossas). 
  • Anmälan om uppvisande vid införsel ska inges senast kl. 12 följande dag.
  • För de varor som förblir ombord på fartyget inges en egen anmälan om uppvisande, i vilken följande införseltullkontor anges.
  • Varorna som anmäls ska deklareras separat för varje lager.
  • Varorna som tullklareras genast deklareras med en egen anmälan (lossas inte i lager).

I anmälan om uppvisande vid införsel anges att varorna:

 • ska lossas i tillfälligt lager, eller
 • ska tullklareras omedelbart (ingen lossning i tillfälligt lager)
 • inte ska lossas, för de varors del som inte lossas från fartyget.

När man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan om uppvisande ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lager där varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring och en anmälan om lossningsresultat (IE044) inlämnas för dem. I det tillfälliga lagrets bokföring ska den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer anges separat för varje varupost.

När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer.

Om varorna tullklareras genast efter att de anmälts, ska man i anmälan om uppvisande vid införsel inte ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lagret och inte införa varorna i detta tillfälliga lagers bokföring. I tulldeklarationen hänvisar man som föregående förfarande till den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.

När varor inte lossas från fartyget, och fartyget fortsätter till följande hamn i EU, inges inte utförseldeklarationer.

Varor som anländer från en hamn i ett annat unionsland

Deklarationerna inges antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

När varorna anländer på en annan än reguljär fartygslinje:

 • En deklaration för tillfällig lagring (IE337) och en anmälan av varors ankomst (FI332) inges endast för de varor som lossas i denna hamn.
 • Också för unionsvaror ska en deklaration för tillfällig lagring och en anmälan av varors ankomst (FI332) inges.
 • Deklarationen kan också inges som en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335) när varorna har anlänt.

När varorna anländer på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen:

 • En deklaration för tillfällig lagring och en anmälan av varors ankomst (FI332) inges endast om en elektronisk fraktsedel används som transiteringsdeklaration (ETD).
  • I deklarationen för tillfällig lagring anges de varor med T1- och T2F-status som lossas i denna hamn.
  • I annat fall behöver man inte lämna in deklarationer för tillfällig lagring på en reguljär fartygslinje som godkänts av Tullen. Oförtullade varor anländer under transiteringsförfarandet och transiteringsförfarandet avslutas normalt.
 • Med en deklaration för tillfällig lagring (FI335, FI337) anger transportfirman vilka varor som lossas från fartyget i denna hamn.
  • I EU-intern trafik inlämnas inte deklarationer för tomma containrar.
  • För varor som förblir ombord på fartyget inlämnas inte deklarationer i samband med hamnbesök.

Om man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan av varors ankomst (FI332) ange lagerkoden i nytt format (FI1234567-800x0x) för det tillfälliga lager dit varorna lossas.
När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den tillfälliga lagringens MRN-referensnummer, transportdokumentets nummer på undernivå (house) och därtill hörande varupostnummer.