Anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)

För anmälan av varorna ansvarar den som upprättat den summariska (införsel)deklarationen, eller dennes ombud.

Vid flyg-, sjö- och järnvägstrafik anmäls varorna elektroniskt med en anmälan om uppvisande (vid införsel). I vägtrafik anmäls varorna vid ett gränstullkontor genom att uppvisa transportdokumenten och ange MRN-numret för den summariska införseldeklarationen.

Tullkontroller kan riktas mot varorna utifrån uppgifterna i summariska införseldeklarationer eller summariska deklarationer. Tullen meddelar personen som anmält varorna om vilka varor som kontrolleras, och ger tillstånd att föra varorna in i unionen. Personen som anmält varorna är skyldig att bidra till att kontrollerna kan utföras på ett behörigt sätt.

Efter att varorna som lossats från transportmedlet har uppvisats för Tullen har de status som tillfälligt lagrade varor. Varorna kan inte hänföras till en godkänd tullbehandling innan de har uppvisats för Tullen.

Anmälan av unionsvaror

Unionsvaror som förs in till tullområdet frigörs från tullövervakning efter att de har anmälts till Tullen och efter att tullmyndigheten utifrån anteckningarna i dokumenten kunnat konstatera att det är fråga om unionsvaror. Om varornas unionsstatus inte kan bevisas i samband med anmälan, behandlas varorna som icke-unionsvaror tills deras unionsstatus har styrkts.

Varorna anmäls elektroniskt till deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX) när ett fartyg som anländer från ett område utanför unionen transporterar unionsvaror som lastats ombord vid ett tidigare tillfälle eller när ett fartyg som anländer från ett annat unionsland inte innehar ett tillstånd att trafikera i reguljär linjetrafik. Anmälan görs inte till AREX för intern godstrafik mellan hamnar och flygplatser i Finland.

Lossningstillstånd

När ett transportmedel anländer från tredjeland, är inlämnandet av en elektronisk ankomstanmälan en förutsättning för att transportmedlets last ska få lossas. Aktören kan, om denne så önskar, förena transportmedlets ankomstanmälan med den anmälan om uppvisande som gäller varorna som lossas från transportmedlet. Om dessa två anmälningar förenas, ska den förenade anmälningen inlämnas före lasten lossas. Tullens svarsmeddelande fungerar som lossningstillstånd.

När transportmedlet anländer från ett unionsland, kan varorna lossas innan upprättandet av den summariska deklarationen och anmälan om uppvisande.

 Den anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) som inges till det nuvarande AREX-systemet för varor som anländer från hamnar eller flygplatser i EU ersätts 5.11.2022 med en anmälan av varors ankomst som inges till Tullens nya tullklareringssystem. Bekanta dig närmare med ändringarna via webbseminarier: Summarisk deklaration för tillfällig lagring.

Beakta följande

Ankomstanmälan (IE3470) och anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)

 • Efter att flyget har anlänt ska en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) inlämnas för alla de varor i flygplanet som har angetts i den summariska införseldeklarationen.
 • En ankomstanmälan (IE3470) kan också inlämnas. Om en ankomstanmälan inlämnas, ska också en anmälan om uppvisande vid införsel inlämnas för alla de varor som lossas.
 • En godkänd ankomstanmälan (IE3470) eller anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) fungerar som flygets lossningstillstånd.

I anmälan om uppvisande vid införsel anges att varorna:

 • ska lossas i tillfälligt lager, eller
 • ska tullklareras omedelbart (ingen lossning i tillfälligt lager)
 • inte ska lossas, för de varors del som inte lossas från flygplanet.

När man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan om uppvisande ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lager där varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring och en anmälan om lossningsresultat (IE044) inlämnas för dem. I det tillfälliga lagrets bokföring ska den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer anges per varupost.

När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer. Vid delleveranser bör man särskilt minnas att varje enskild delleverans erhåller ett eget MRN- och varupostnummer, till vilka man ska hänvisa i den efterföljande tulldeklarationen när enskilda delleveranser tullklareras.

Om varorna tullklareras genast efter att de anmälts, ska man i anmälan om uppvisande vid införsel inte ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lagret och inte införa varorna i detta tillfälliga lagers bokföring. I tulldeklarationen hänvisar man som föregående förfarande till den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.

Om varorna inte lossas från flygplanet, och flygplanet fortsätter till följande flygplats i unionen, behöver utförseldeklarationer inte inges.

Flyg som anländer från ett annat unionsland

En anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) ska inges för alla de i den summariska deklarationen angivna oförtullade varorna som ska lossas från flygplanet.

I anmälan om uppvisande vid införsel anges att varorna:

 • ska lossas i tillfälligt lager, eller
 • ska tullklareras omedelbart (ingen lossning i tillfälligt lager).

Om man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan om uppvisande ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lager där varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring och en anmälan om lossningsresultat (IE044) inlämnas för dem. I det tillfälliga lagrets bokföring ska den summariska deklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer anges per varupost.

När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den summariska deklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer. Vid delleveranser bör man särskilt minnas att varje enskild delleverans erhåller ett eget MRN- och varupostnummer, till vilka man ska hänvisa i den efterföljande tulldeklarationen när enskilda delleveranser tullklareras.

Om varorna tullklareras genast efter att de anmälts, ska man i anmälan om uppvisande vid införsel inte ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lagret och inte införa varorna i detta tillfälliga lagers bokföring. I tulldeklarationen hänvisar man som föregående förfarande till den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.


När varor förs in sjövägen är det rederibolaget som opererar fartyget som ansvarar för inlämnandet av anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).

Fartyg som anländer direkt från hamn i tredjeland

Ankomstanmälan (IE3470) och anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)

 • Det är frivilligt att inlämna en ankomstanmälan (IE3470). Alla varor kan anmälas direkt till Tullen med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).
  • Ankomstanmälan används vanligtvis när endast en del av varorna, eller inga varor alls, lossas vid det första införselkontoret.
  • En anmälan om uppvisande vid införsel behöver inte inges för varor som förblir ombord på fartyget.
  • För de varor som lossas vid det första införselkontoret ska man inlämna en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).
  • Ankomstanmälan (IE3470) kan inlämnas tidigast då fartyget anländer till hamnområdet och senast en halv timme efter att fartyget förtöjts.
  • Anmälan om uppvisande vid införsel, som inlämnas efter ankomstanmälan, ska inges senast kl. 12 följande dag.
 • Fartygets ankomst kan också anmälas direkt med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).
  • En anmälan om uppvisande vid införsel ska inges för alla varor (även för de varor som inte lossas).
  • För de varor som förblir ombord på fartyget inges en egen anmälan om uppvisande, i vilken följande införselkontor anges.
  • Varorna som anmäls deklareras per lager.
  • Varorna som tullklareras genast deklareras med en egen anmälan (lossas inte i lager).

En godkänd ankomstanmälan (IE3470) eller anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) fungerar som fartygets lossningstillstånd.

I anmälan om uppvisande vid införsel anges att varorna:

 • ska lossas i tillfälligt lager, eller
 • ska tullklareras omedelbart (ingen lossning i tillfälligt lager)
 • inte ska lossas, för de varors del som inte lossas från fartyget.

När man anger att varorna ska lossas i tillfälligt lager, ska man i anmälan om uppvisande ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lager där varorna lossas. Varorna införs i det tillfälliga lagrets bokföring och en anmälan om lossningsresultat (IE044) inlämnas för dem. I det tillfälliga lagrets bokföring ska den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer anges per varupost.

När varorna hänförs till en godkänd tullbehandling genast efter den tillfälliga lagringen ska man i den efterföljande tulldeklarationen hänvisa till den summariska införseldeklarationens MRN-nummer med därtill hörande varupostnummer.

Om varorna tullklareras genast efter att de anmälts, ska man i anmälan om uppvisande vid införsel inte ange lagerkoden (R-nummer) för det tillfälliga lagret och inte införa varorna i detta tillfälliga lagers bokföring. I tulldeklarationen hänvisar man som föregående förfarande till den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.

När varor inte lossas från fartyget, och fartyget fortsätter till följande hamn i unionen, inges inte utförseldeklarationer.

Fartyg som anländer från hamn i annat unionsland

Icke-reguljär trafik:

 • En summarisk deklaration för tillfällig lagring (IE344) och en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) inges endast för de varor som lossas i denna hamn.
 • För unionsvaror ska man också inge en summarisk deklaration och en anmälan om uppvisande.

Reguljär linjetrafik:

 • En summarisk deklaration och en anmälan om uppvisande inges endast om förenklad manifesttransitering har tillämpats.
  • I den summariska deklarationen anges endast de varor med T1-status i manifesttransiteringen som lossas i denna hamn.
  • Annars behöver man i reguljär linjetrafik inte inlämna några AREX-deklarationer vid ankomst. Oförtullade varor anländer under transiteringsförfarandet och transiteringsförfarandet avslutas normalt.
 • Transportfirman anmäler med en summarisk deklaration (IE344) vilka varor som lossas från fartyget i denna hamn.
  • I EU-intern trafik inlämnas inte deklarationer för tomma containrar.
  • För varor som förblir ombord på fartyget inlämnas inte deklarationer i samband med hamnbesök.