Införsel och utförsel

Då varor förs in i eller ut ur unionens område ska säkerhetsuppgifter om dessa lämnas in till Tullen elektroniskt på förhand. Säkerhetsuppgifterna består av uppgifter om aktör, varor, transport och färdväg.

När ett fartyg eller ett flygplan som anländer från en hamn eller flygplats utanför unionen kommer att angöra mer än en hamn eller flygplats i unionen, ska en summarisk införseldeklaration inges till det första tullkontoret i unionen för alla transporterade varor. Deklarationen ska också inges för sådana varor som inte lossas på unionens område.

Till påföljande tullkontor i unionens tullområde inges en summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor endast för de varor som lossas där.

Säkerhetsuppgifterna för varor som förs ut lämnas in antingen med en exportdeklaration eller en summarisk utförseldeklaration. Säkerhetsuppgifterna kan också inlämnas med transiteringsdeklarationen.

Det är alltid transportfirman som ansvarar för att införsel- och utförseldeklarationerna inges, även om den anlitar ett ombud för inlämnandet av deklarationerna. För inlämnandet av exportdeklarationen ansvarar exportören eller ett ombud.

Tidsfristerna för ingivandet av deklarationerna varierar beroende på transportsätt och transportrutt.

Information om tullområden

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag
Meny