Cykeldelar från Kina

Befrielse från antidumpningstullar genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning gällande vissa essentiella cykeldelar från Kina

Aktören får befrielse från antidumpningstull, om denne från Kina importerar eller får levererat till sig högst 299 stycken vissa essentiella cykeldelar under en kalendermånads tid, förutsatt att delarna deklareras till förfarandet för slutanvändning.

Genom kommissionens förordning (EG) nr 71/97 har slutgiltiga antidumpningstullar tagits i bruk vid import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina. Uttagande av antidumpningstullar förlängdes senast med EU:s förordning nr 502/2013. I Kommissionens förordning (EG) nr 88/97 anges de fall där importören får befrielse från antidumpningstullar.

Ett av sätten riktas mot småskaliga aktörer som själva deklarerar förfarandet eller som får under 300 stycken essentiella cykeldelar som hänförts till förfarandet levererade till sig under en kalendermånads tid (dvs. högst 299 stycken enligt den s.k. de minimis-regeln). En sådan införsel anses vara av ringa ekonomisk betydelse, och kommer sannolikt inte att försvaga antidumpningstullens verkningar. Villkoret för befrielse från antidumpningstullen är användning av förfarandet för slutanvändning, eftersom Tullen ska kunna övervaka antalet cykeldelar som aktören innehar.

Obs. Denna befrielse tillämpas inte på sådana cykeldelar som redan vid införsel utgör en komplett eller inkomplett cykel och som då ska klassificeras enligt nr 8712 00 (cyklar utan motor) eller undernr 8711 60 (cyklar med hjälpmotor). Denna klassificering ska också tillämpas om delarna förpackats i samma lastenhet och deras ankomst anmäls till tullen samtidigt, även om de har olika avsändare.

På basis av de förklarande KN-anmärkningarna till nr 8712 00 (tillämpas också på undernr 8711 60) ska en inkomplett cykel, även monterad, klassificeras enligt nr 8712 00 eller underr 8711 60 om den består av ram, gaffel och åtminstone två av följande delar:

 • ett hjulpar,
 • ett vevparti (se de förklarande anmärkningarna till undernr 8714 96 30),
 • en styrenhet (inbegripet styre och styrstång),
 • ett bromssystem.

Vilka cykeldelar gäller befrielsen?

Varukoderna för essentiella cykeldelar finns definierade i rådets förordning (EG) nr 71/97 artikel 1 (varukoderna har uppdaterats för att motsvara situationen i nuläget):

 • målade eller anodiserade eller polerade och/eller lackerade ramar (nuvarande varukodstext: målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade), KN-nummer ex8714 91 10
 • målade eller anodiserade eller polerade och/eller lackerade framgafflar (nuvarande varukodstext: målade anodiserade, polerade och/eller lackerade), KN-nummer ex8714 91 30
 • kedjeväxlar, KN-nummer 8714 99 50
 • vevpartier, KN-nummer 8714 96 30
 • kedjekransar för hjul med frigång KN-nummer 8714 93 00 vare sig dessa presenteras i serier eller inte
 • andra bromsar, KN-nummer 8714 94 20
 • bromsspakar, KN-nummer 8714 94 90 vare sig dessa presenteras i serier eller inte
 • kompletta hjul med eller utan slangar, däck och kedjehjul, KN-nummer 8714 99 90
 • styren, vare sig de presenteras med styrtapp, bromsspakar och/eller växelspakar fästa på styret eller ej, KN-nummer 8714 99 10.

En småskalig aktör kan på basis av slutanvändning hänföra till fri omsättning eller från en annan aktör ta emot högst 299 stycken av de ovan nämnda varorna som deklarerats för slutanvändning per kalendermånad. I definitionerna gällande essentiella cykeldelar har man vid punkterna kedjekransar för hjul med frigång samt för bromsspakar särskilt nämnt att de kan presenteras för Tullen antingen som serier eller separat. Detta innebär att om dessa delar uppvisas som serier, då får man på basis av slutanvändning överlåta högst 299 serier till fri omsättning per kalendermånad.

Kommissionen har konstaterat att oberoende av ordalydelsen i förordningen ska även andra bromsar (KN-nummer 8714 94 20) och kompletta hjul (KN-nummer 8714 99 90) vid behov behandlas som serier. Kommissionen konstaterar att oberoende av ordalydelsen är syftet att aktören ska kunna montera ihop 299 cyklar per kalendermånad. Antalet övriga bromsar och hela cyklar som alltså kan hänföras till förfarandet för slutanvändning är 299 stycken serier per kalendermånad, på så vis blir de befriade från antidumpningstullar. Denna nya tolkning kan tillämpas retroaktivt från och med den 30 september 2016. Aktören kan begära omprövning från Tullens omprövning vid import, om denne har betalat antidumpningstull för delar som enligt den nya tolkningen är befriade från antidumpningstullar.

Förutsättningar för befrielse från antidumpningstull

Förfarandet för slutanvändning finns föreskrivet i Unionens tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 953/2013), delegerade förordningen (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446) samt i genomförandeförordningen (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447). Dessa förordningar tillämpas i tillämpliga delar för att befria småskaliga aktörer från antidumpningstull på importer av essentiella cykeldelar från Kina.

För att kunna tillämpa förfarandet för slutanvändning krävs tillstånd av tullmyndigheten. Tillståndet kan sökas på förhand från Tullens tillståndscentral (sedvanligt tillstånd) eller så kan man lämna in behövliga tilläggsuppgifter för tillståndet tillsammans med tulldeklarationen, som gäller överlåtelse av varor till fri omsättning vid förfarandet för slutanvändning (tillstånd som söks med tulldeklaration).

Tillämpandet av förfarandet för slutanvändning kräver också ställande av garanti. Garantin krävs både för tullskuld som uppstår när varorna överlåts till fri omsättning och för importtullar som inte uppburits på basis av förfarandet för slutanvändning (innehåller även antidumpningstullarna).

Tillståndshavaren ska inge en avräkningsnota till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter att tidsfristen gått ut för avslutande av förfarandet för slutanvändning. När övervakningstullkontoret utifrån avräkningsnotan konstaterar att förfarandet har tillämpats på rätt sätt, frisätts den ställda garantin.

Specialbestämmelser gällande beviljandet av tillstånd för förfarandet för slutanvändning

Tillstånd för förfarandet för slutanvändning kan endast beviljas om aktören uppfyller de normala villkor som ställs för slutanvändning och om Tullen anser det trovärdigt att aktören per kalendermånad hänför högst 299 stycken cykeldelar till förfarandet eller om det till aktören levereras högst 299 essentiella cykeldelar som hänförts till förfarandet. Dock kan följande 2x299 stycken varor hänföras till förfarandet, dvs. de kan importeras för att presenteras i serier:

 • kedjekransar för hjul med frigång, KN-nummer 8714 93 00 vare sig dessa presenteras i serier eller inte
 • andra bromsar, KN-nummer 8714 94 20
 • bromsspakar, KN-nummer 8714 94 90 vare sig dessa presenteras i serier eller inte
 • kompletta hjul med eller utan slangar, däck och kedjehjul, KN-nummer 8714 99 90.

Enligt kommissionen behöver den föreskrivna slutanvändningen av cykeldelarna dessutom inte vara hopmontering eller tillverkning, utan det räcker att varorna förblir i förfarandet till slutet av importmånaden. Detta innebär i praktiken att när importmånaden (månaden då man hänfört varorna till förfarandet) är slut, befinner sig varorna inte längre under tullövervakning.

Aktören ska se till att antalet cykeldelar, som hänförts till förfarandet per kalendermånad och som enligt de minimis-regeln befriats från antidumpningstullar, inte överstiger 299 stycken per månad.

Tullen följer förfarandet och om den märker att de minimis-regeln bryts upprepade gånger, då upphävs tillståndet enligt artikel 28 i UTK.

Jämfört med det normala förfarandet för slutanvändning kan följande undantag godkännas vid import av detta slag:

 • Tillståndshavaren behöver inte själv montera ihop cyklarna. Även en annan person kan deklarera varorna till förfarandet för slutanvändning (t.ex. en importör).
 • Slutanvändningen som bestämts för cyklarna behöver inte vara hopmontering, utan det räcker att varorna förblir i förfarandet för slutanvändning till slutet av den kalendermånad då varorna hänfördes till förfarandet.
 • Varorna kan under importmånaden överföras till en annan aktör, då ska förfarandehavarens rättigheter och skyldigheter överföras i fråga om varorna som hänförts till förfarandet för slutanvändning (TORO).
 • Varorna behöver dock inte hållas i lager till slutet av importmånaden, utan tillståndshavaren kan själv montera ihop en cykel, som sedan levereras till kunden under den månad när varorna fortfarande borde befinna sig under tullövervakning. Då behövs ingen TORO, utan den föreskrivna slutanvändningen anses ha bevisats.
 • Antalet essentiella cykeldelar (eller delar som presenterats som serier), som tillståndshavaren själv hänfört till förfarandet eller som hen fått av en annan aktör genom TORO, får inte överskrida 299 stycken per kalendermånad.

Om aktören överskrider de mimimis-gränsen, dvs. hänför fler än 299 stycken delar till förfarandet eller tar emot fler essentiella cykeldelar under en kalendermånad, då uppstår en tullskuld endast på de delar som överskrider gränsen.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning