Befrielse från antidumpningstull genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning för vissa cykeldelar till konventionella cyklar med ursprung i Kina

Vissa essentiella cykeldelar med ursprung i Kina, avsedda för konventionella cyklar, kan importeras genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning, då ingen antidumpningstull behöver betalas för dem.

Befrielse från antidumpningstull kan beviljas en liten aktör som under en kalendermånad importerar eller till vilken levereras högst 299 stycken, eller i fråga om delar som presenteras i satser, 299 delar i satser av varje typ av essentiell cykeldel (s.k. de minimis-regel, art. 14 c i kommissionens förordning 88/97). 

Förordningen har ändrats genom kommissionens genomförandeförordning 2023/611, genom vilken till exempel beräkningssättet för de delar som under en kalendermånad får importeras (högst 299 st.)  har ändrats. Ändringen trädde i kraft den 21 mars 2023. När det skriftliga tillståndet till slutanvändning trätt i kraft den 21 mars 2023 eller därefter, används det nya beräkningssättet från och med dagen då tillståndet trätt i kraft. Om tillståndet till slutanvändning sökts med en tulldeklaration, börjar beräkningsperioden från den första importen som deklarerats den 21 mars 2023 eller därefter. För vissa essentiella delar till konventionella cyklar kan man samtidigt ansöka om befrielse från allmän tredjelandstull på basis av en autonom tullbefrielse eller tullkvot.

Beakta att om du tänker importera flera essentiella delar till konventionella cyklar än det under beräkningsperioden är möjligt att importera, måste du ansöka om befrielse från antidumpningstullen skriftligt hos EU-kommissionen. Läs närmare anvisningar om ansökan i kommissionens förordning (EG) nr 88/97. Skicka ansökan till den adress som anges i förordningen.

När kan du inte utnyttja befrielsen?

Du kan inte utnyttja den befrielse från antidumpningstullar som avses i denna anvisning i följande situationer: 

 • Om du importerar essentiella delar med ursprung i Kina som används för montering av elcyklar, elsparkcyklar eller vanliga sparkcyklar.
  • Vid import av delar som används för montering av elcyklar, elsparkcyklar, vanliga sparkcyklar eller motsvarande färdmedel kan man använda ytterligare förfarande 665.
 • Om cykeldelarna redan vid import utgör en komplett eller inkomplett cykel som skulle klassificeras enligt varukod 8712 00 (cyklar utan motor) eller 8711 60 (cyklar med hjälpmotor).
  • Observera att delarna anses utgöra en komplett eller inkomplett cykel även om de har beställts av olika avsändare, när de har förpackats i samma lastenhet och deras ankomst anmäls till tullen samtidigt.
  • På basis av de förklarande KN-anmärkningarna till varukod 8712 00 (tillämpas också på varukod 8711 60) anses som en inkomplett cykel monterade och icke-monterade cykeldelar när de består av ram, gaffel och minst två av följande delar:
   • ett hjulpar
   • ett vevparti (se de förklarande anmärkningarna till undernummer 8714 96 30),
   • en styrenhet (inbegripet styre och styrstång),
   • ett bromssystem.

De essentiella cykeldelarna definieras i artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 71/97. Följande varor anses som essentiella cykeldelar (KN-numren är kontrollerade och  uppdaterade 8.11.2022): 

 • målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade ramar (KN-nummer ex 8714 91 10)
 • målade, anodiserade, polerade och/eller lackerade framgafflar (KN-nummer ex 8714 91 30)
 • kedjeväxlar (KN-nummer 8714 99 50)
 • vevpartier (KN-nummer 8714 96 30)
 • kedjekransar för hjul med frigång (KN-nummer 8714 93 00), vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • andra bromsar (KN-nummer 8714 94 20), vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • bromsspakar (KN-nummer 8714 94 90) vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • kompletta hjul med eller utan slangar, däck och kedjehjul (KN-nummer 8714 99 90), vare sig dessa presenteras i satser eller inte
 • styren (KN-nummer 8714 99 10).

Kedjekransar för hjul med frigång, bromsspakar, andra bromsar och kompletta hjul kan presenteras både i satser och på annat sätt. Detta innebär att om dessa delar presenteras i satser så får man av varje sats under en beräkningsperiod på 12 månader till slutanvändning hänföra i genomsnitt högst 299 st. i månaden.


Hur kan jag få befrielse från antidumpningstull?

Cykeldelarna ska vid importen deklareras till förfarandet för slutanvändning. Du behöver ett tillstånd av Tullen för att kunna tillämpa förfarandet. Du kan ansöka om tillståndet i tulldeklarationen eller skriftligt på förhand.

Du kan använda de importerade delarna vid tillverkning eller också leverera dem till en annan aktör, bara din månatliga import under beräkningsperioden i genomsnitt inte överskrider maximiantalet på 299 stycken för essentiella delar eller delar som presenteras i satser. Beräkningsperioden är 12 månader. Maximiantalet delar som kan användas för tillverkning av konventionella cyklar under beräkningsperioden fås genom formeln 12 månader x 299 st. = 3 588 st. Aktörerna ska själva se till att importen av delar som under beräkningsperioden används för tillverkning av konventionella cyklar inte överskrider detta maximiantal.

Om du överför delarna till en annan aktör, ska en överföring av förfarandehavarens rättigheter och skyldigheter (TORO) göras. Totalantalet cykeldelar eller delar som presenteras i satser som man själv importerat eller fått genom en TORO-överföring får inte överskrida beräkningsperiodens maximiantal på 3 588 stycken. Läs mera i kundanvisningen Överföring av den förfarandeansvariges rättigheter och skyldigheter (TORO) till en annan person under förfarandet för slutanvändning.  

Tidsfrist och avslutande av förfarandet    

Vid förfarandet för slutanvändning fastställs alltid en tidsfrist för avslutande av förfarandet, som i detta fall är en kalendermånad.

Förfarandet avslutas genom att en avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret för varorna. Avräkningsnotan visar att varorna har använts enligt den föreskrivna slutanvändningen. Avräkningsnotan ska lämnas in senast 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. Förfarandet avslutas genom att en avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret för varorna. Avräkningsnotan visar att varorna har använts enligt den föreskrivna slutanvändningen. Avräkningsnotan ska lämnas in senast 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. I detta fall påvisar aktören slutanvändningen så att aktören under beräkningsperioden på 12 månader inte importerar fler än 3 588 essentiella cykeldelar eller delar i satser för förfarandet.

Se anvisningarna om avräkningsnotan på webbsidan Slutanvändning.

Garanti krävs

För varor krävs alltid en garanti när de frigörs för förfarandet för slutanvändning. Garantin krävs för de antidumpningstullar som inte tas ut. Garantin förblir reserverad tills övervakningstullkontoret har handlagt avräkningsnotan som aktören skickat.  

Om det konstateras att aktören till förfarandet hänfört eller till aktören levererats fler än 299 stycken essentiella delar under en kalendermånad, uppstår en tullskuld endast för de delar som överskrider gränsen på 299 stycken. 

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • begärt förfarande ”44 – Slutanvändning”
 • föregående förfarande eller ”00 – Inget föregående förfarande” om det inte finns något föregående förfarande
 • kod för ytterligare förfarande 655
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • typen av transaktion som bäst beskriver din verksamhet, t.ex. ”11 – Direkt försäljning/köp”
 • tre koder för ytterligare uppgifter, av vilka de två första är för reservering av ansvarsgarantin: 
  • ”FICOM – Sekundär varukod” och som beskrivning den 10-siffriga varukod som skulle användas för varan om den inte importerades för slutanvändning
  • ”FIPRE – Sekundär förmånsbehandling” och som beskrivning koden för förmånsbehandling ”100” 
  • ”FIPLK – Antidumpning/utjämningstull tilläggskod” och som beskrivning koden för antidumpningstullen gällande importören ”8900 – Övriga”, när du importerar delar till en vanlig cykel
 • tillståndet för slutanvändning enligt det Taric-villkor som gäller för varukoden på följande sätt:
  • Om du är meddelandedeklarant, ange tillståndet på varuposten under ”Bifogade dokument” med koden ”D019”. Om du har ett skriftligt tillstånd, ange tillståndets nummer som identifierare. Om du ansöker om tillstånd med tulldeklarationen, ange ”N/A” som identifierare.
  • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, ange tillståndet på varuposten under ”Taric-uppgifter och Certifikat” med koden ”D019”. Om du har ett skriftligt tillstånd, ange tillståndets nummer som referens. Om du ansöker om tillstånd med tulldeklarationen, ange ”N/A” som referens.

Om du har ett tillstånd av Tullens tillståndscentral

Ange uppgifterna om tillståndet i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i meddelandet under ”Tillstånd”
 • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen genast efter valet av förfarande.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration

När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som behövs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. På sidan ”Tillståndsansökan” anges samma uppgifter som i en meddelandedeklaration. 

När du ansöker om tillstånd med en meddelandedeklaration, ange uppgiften om tillståndsansökan med koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”.

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet:

 • Tidsfristen för förfarandet är alltid en månad så ange ”1” i punkten ”Tidsfrist för förfarandet”. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBH – tid för avslutande av förfarandet (längd i månader; motiveringar)”.
 • Tullkontor som övervakar förfarandet endast i meddelandedeklarationer med koden ”FIXAA – övervakningstullkontor”.
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
 • Tullkontor där förfarandet avslutas (kan vara flera), med tullkontorets kod. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas”.
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Karaktär av den förädling eller annan process som de varor som hänförs till förfarandet ska genomgå, t.ex. montering av cyklar. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”.
 • Avkastningsgraden för varorna anges som mängdenhet eller procentuell andel (t.ex. ”100 %”, när alla varor används). Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den”.
 • Den förädlade produkt som erhålls av varorna med en tiosiffrig varukod. Ange också en varubeskrivning av produkten som erhålls vid förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)”.
 • Förfarandebokföring alltid som varornas identifieringsuppgift med koden ”7” samt adressen där bokföringen förvaras. Dessutom kan du ange andra identifieringsuppgifter som kan avvändas till att identifiera varorna också efter förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange alltid koden ”7” som identifieringsmetod, och därtill kan du välja en av följande identifieringsuppgifter:
  • 1 – Serienummer eller tillverkningsnummer 
  • 2 – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
  • 4 – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar  
  • 5 – Utförande av analyser 
  • 7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används). 

I samband med importen uppbärs bara allmän tredjelandstull för varorna. Om importören inte är momsregistrerad hos Skatteförvaltningen uppbär Tullen också momsen för varorna.


Hur kan jag få befrielse från både allmän tull och antidumpningstull?

Vissa essentiella delar till en konventionell cykel kan få befrielse inte bara från antidumpningstull utan också från allmän tredjelandstull. Då ska delarna deklareras till förfarandet för slutanvändning och samtidigt ska tilldelning av en autonom tullkvot (förmånsbehandling 120) eller tillämpning av en autonom tullbefrielse (förmånsbehandling 110) sökas för delarna.

Du behöver tillstånd av Tullen till förfarandet för slutanvändning. Du kan ansöka om tillstånd till slutanvändning i tulldeklarationen eller så kan du ansöka om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral på förhand. Därtill ska varorna som importeras rymmas i den angivna tullkvoten, och tilldelning av kvoten söks alltid med tulldeklarationen. Om du vill utnyttja en autonom tullbefrielse ansök om tillstånd till slutanvändning och ange i tulldeklarationen förmånsbehandlingskoden för autonom tullbefrielse. 

Maximiantalet essentiella cykeldelar eller satser, dvs. i genomsnitt 299 st. i månaden, får inte överskridas under beräkningsperioden.  Beräkningsperioden är 12 månader. Maximiantalet delar som kan användas för tillverkning av konventionella cyklar under beräkningsperioden fås genom formeln 12 månader x 299 st. = 3 588 st. Aktörerna ska själva se till att importen av delar som under beräkningsperioden används för tillverkning av konventionella cyklar inte överskrider detta maximiantal.

Beakta att om cyklarna monteras på flera adresser ska alla förädlingsplatserna uppges när tillståndet söks.

Importören ska använda de importerade delarna till tillverkning av cyklar. Om varorna överförs till en annan aktör, ska en överföring av den förfarandeansvariges rättigheter och skyldigheter (TORO) göras. Totalantalet cykeldelar eller delar som presenteras i satser som man själv importerat eller fått genom en TORO-överföring får inte överskrida beräkningsperiodens maximiantal på 3 588 stycken. Läs mera i kundanvisningen Överföring av den förfarandeansvariges rättigheter och skyldigheter (TORO) till en annan person under förfarandet för slutanvändning.  

Tidsfrist och avslutande av förfarandet

Vid förfarandet för slutanvändning fastställs alltid en tidsfrist för avslutande av förfarandet. I detta fall är tidsfristen tiden som du behöver för tillverkningen av cyklar. Om tillverkningen tar längre än tolv månader, motivera den tid du behöver. Tullbevakningen upphör när de importerade delarna använts enligt slutanvändningen, dvs. när en vanlig cykel tillverkats av delarna.

För varorna ska en avräkningsnota lämnas till övervakningstullkontoret. Avräkningsnotan visar att varorna har använts enligt den föreskrivna slutanvändningen. Avräkningsnotan ska inlämnas senast 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. I detta förfarande visar aktören med bokföringen att varorna använts vid slutanvändning, dvs. att vanliga cyklar tillverkats av delarna. Som identifieringsmetod ska man ange förfarandebokföringen och adressen där bokföringen förvaras.

Se anvisningarna om avräkningsnotan på webbsidan Slutanvändning.

Garanti krävs

För varor krävs alltid en garanti när de frigörs för förfarandet för slutanvändning. Garantin krävs för den tredjelandstull och antidumpningstull som inte tas ut vid import. Garantin förblir reserverad tills övervakningstullkontoret har handlagt avräkningsnotan som aktören skickat.  

Om det konstateras att aktören till förfarandet hänfört fler än 299 stycken essentiella delar under en kalendermånad, uppstår en tullskuld endast för de delar som överskrider gränsen på 299 stycken.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • begärt förfarande ”44 – Slutanvändning”
 • föregående förfarande eller ”00 – Inget föregående förfarande” om det inte finns något föregående förfarande
 • kod för ytterligare förfarande 655
 • förmånsbehandling 
  • ”120 – WTO-tullkvot vid import från tredje land (erga omnes)”, om du ansöker om kvottilldelning
  • ”110 – Autonom tullsuspension vid import från tredje land”, om du ansöker om tillämpning av en autonom tullbefrielse.
 • numret på kvoten, om du ansöker om kvottilldelning
 • typen av transaktion som bäst beskriver din verksamhet, t.ex. ”11 – Direkt försäljning/köp”
 • tre koder för ytterligare uppgifter, av vilka de två första är för reservering av ansvarsgarantin: 
  • ”FICOM – Sekundär varukod” och som beskrivning den 10-siffriga varukod som skulle användas för varan om den inte importerades för slutanvändning
  • ”FIPRE – Sekundär förmånsbehandling” och som beskrivning koden för förmånsbehandling ”100”  
  • ”FIPLK – Antidumpning/utjämningstull tilläggskod” och som beskrivning koden för antidumpningstullen gällande importören ”8900 – Övriga”, när du importerar delar till en vanlig cykel
 • Varukoden omfattas av två Taric-villkor som förutsätter ett tillstånd till slutanvändning. Ange uppgifterna på följande sätt:
  • Om du är meddelandedeklarant, ange tillståndet på varuposten under ”Bifogade dokument” med koden ”D019” och med koden ”N990”. Om du har ett tillstånd av Tullens tillståndscentral ange tillståndets nummer som båda kodernas identifierare.  Om du ansöker om tillstånd med tulldeklarationen, ange ”N/A” som båda kodernas identifierare.
  • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, ange tillståndet på varuposten under ”Taric-uppgifter och Certifikat” med koden ”D019” och ”N990”. Om du har ett tillstånd av Tullens tillståndscentral ange tillståndets nummer som båda kodernas referens.  Om du ansöker om tillstånd med tulldeklarationen, ange ”N/A” som kodernas referens.

Om du har ett tillstånd av Tullens tillståndscentral

Ange uppgifterna om tillståndet i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i meddelandet under ”Tillstånd” 
 • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen genast efter valet av förfarande.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration 

När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som krävs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. Ange samma uppgifter på sidan ”Tillståndsansökan” som i en meddelandedeklaration.  

När du ansöker om tillstånd med en meddelandedeklaration, ange uppgiften om tillståndsansökan med koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”. 

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet:

 • Den tid som behövs för användning av förfarandet i hela månader. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBH – tid för avslutande av förfarandet”.
 • Tullkontor som övervakar förfarandet endast i meddelandedeklarationer med koden ”FIXAA – övervakningstullkontor”.
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
 • Tullkontor där förfarandet avslutas (kan vara flera), med tullkontorets kod. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas”.
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Karaktär av den förädling eller annan process som varorna ska genomgå, t.ex. montering av cyklar. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”.
 • Avkastningsgraden för varorna anges som mängdenhet eller procentuell andel (t.ex. ”100 %”, när alla varor används). Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den”.
 • Den förädlade produkt som erhålls av de varor som hänförs till förfarandet med en tiosiffrig varukod. Ange också en varubeskrivning av produkten som erhålls vid förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)”.
 • Förfarandebokföring alltid som varornas identifieringsuppgift med koden ”7” samt adressen där bokföringen förvaras. Dessutom kan du ange andra identifieringsuppgifter, som kan avvändas till att identifiera varorna också efter förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange alltid koden ”7” som identifieringsmetod, och därtill kan du välja en av följande identifieringsuppgifter:
  • 1 – Serienummer eller tillverkningsnummer 
  • 2 – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
  • 4 – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar  
  • 5 – Utförande av analyser 
  • 7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används). 

Om importören inte är momsregistrerad hos Skatteförvaltningen uppbär Tullen momsen för varorna i samband med importen.