Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater samt för komponenter, reservdelar, tillbehör och vissa verktyg avsedda för dem

Tullen kan med stöd av tullfrihetsförordningen bevilja tillstånd till tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater samt för komponenter, reservdelar, tillbehör och vissa verktyg avsedda för dessa. Tillståndet ska sökas skriftligen. Mervärdesskatt tas dock ut.

Tillstånd till tullbefrielse ska sökas i god tid före importen, och tillståndet ska visas upp för Tullen i samband med tullklarering av varorna. Tillståndet kan beviljas offentliga eller allmännyttiga institutioner eller deras avdelningar eller privata institutioner som godkänts av Tullen. Institutionernas huvudsakliga verksamhet ska vara utbildning eller vetenskaplig forskning. Tillståndet förutsätter också att varorna är avsedda för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildning.

Observera att tullen på varorna kan vara lika med noll med stöd av tulltariffen eller ursprung och då medför ett tullbefrielsetillstånd ingen ekonomisk nytta.

Vad avses med vetenskapliga instrument och apparater?

I detta sammanhang avses med vetenskapliga instrument eller apparater varje instrument eller apparat som, på grund av sina objektiva tekniska egenskaper och de resultat som apparaten eller instrumentet gör det möjligt att erhålla, i huvudsak eller uteslutande lämpar sig för vetenskapliga aktiviteter. Med objektiva tekniska egenskaper avses sådana egenskaper som finns till följd av detta instruments eller denna apparats konstruktion eller som uppkommer vid anpassning av ett standardinstrument eller en standardapparat. Till följd av dessa egenskaper är instrumentets eller apparatens prestanda högre än vad som normalt krävs för industriellt eller kommersiellt bruk.

Om det inte är möjligt att med utgångspunkt från dessa objektiva tekniska egenskaper obestridligen fastställa om ett instrument eller en apparat ska anses vara av vetenskaplig karaktär, är användningsområdet för instrumentet eller apparaten avgörande. I situationer som lämnar rum för tolkning anses instrumentet eller apparaten vara av vetenskaplig karaktär, om det/den används för vetenskapliga ändamål.

Beakta följande

Tullbefrielse enligt tullfrihetsförordningen förutsätter alltid tillstånd till tullbefrielse som beviljats innan varorna godkänns för fri omsättning. Tillstånd att tullfritt införa vetenskapliga instrument och apparater kan beviljas offentliga eller privata institutioner eller deras avdelningar vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning.

Tullbefrielsetillstånd beviljas sådana vetenskapliga instrument eller apparater enligt tullfrihetsförordningen som införs för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål.


Tullbefrielse kan också beviljas reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg avsedda för vetenskapliga instrument och apparater. Med tillbehör avses i detta sammanhang varor som särskilt konstruerats för att användas med ett vetenskapligt instrument eller med en vetenskaplig apparat för att förbättra dess prestanda och räckvidd. I fråga om verktyg gäller tullbefrielsen bara sådana verktyg som är avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av ifrågavarande varor.

Tullbefrielse kan beviljas när dessa reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg importeras samtidigt som det vetenskapliga instrument eller den vetenskapliga apparat som de är avsedda för. Tullbefrielse kan beviljas också när dessa reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg importeras senare, under förutsättning att de kan identifieras som avsedda för instrument eller apparater

  • som tidigare har godkänts som tullfria med tullbefrielsetillstånd och som fortfarande är av vetenskaplig karaktär på det sätt som avses i tullfrihetsförordningen
  • som skulle ha rätt till tullbefrielse vid den tidpunkt då denna befrielse begärs för reservdelarna, komponenterna, tillbehören eller verktygen
  • som uppfyller villkoren för tullbefrielse enligt artikel 44 i tullfrihetsförordningen vid den tidpunkt då denna befrielse begärs för reservdelarna, komponenterna, tillbehören eller verktygen.

Det lönar sig att ansöka om tullbefrielsetillstånd i god tid innan varorna importeras. Tillståndet kan inte beviljas om varorna redan tullklarerats för fri omsättning. Tillstånd kan med en ansökan sökas för flera varor, även om de inte införs på samma gång. Tullbefrielsetillståndet gäller högst sex månader, men Tullen kan av särskilda skäl bevilja en längre giltighetstid. Tillståndet är skriftligt och avgiftsfritt. Inga förhandsavgöranden meddelas.

Ansökan ska upprättas i institutionens eller avdelningens namn. Tullfrihetstillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut.


En tulldeklaration med förfarandekod 40 xx (xx = föregående förfarande) ska inges för varorna. Tullbefrielse söks med vissa koder för ytterligare förfarande:

  • C11 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater i bilaga I (EG nr 1186/2009)
  • C12 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater i bilaga IIA (EG nr 1186/2009)
  • C13 Undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel; vetenskapliga instrument och apparater (reservdelar, komponenter och tillbehör)
  • C14 Utrustning importerad för icke-kommersiella ändamål eller på uppdrag av en vetenskaplig forskningsinstitution eller organisation med säte utanför gemenskapen

Om du använder koderna för ytterligare förfarande C12–C14, ska företaget inneha ett tullbefrielsetillstånd som man ansökt om före importen. Varorna omfattas därtill av en överlåtelsebegränsning.

Ange tullbefrielsetillståndets nummer och datum med koden 1ZZZ i tulldeklarationen i fältet för deklarationspartiets bilagda handlingar eller i fältet för varupostens bilagda handlingar.

Om du använder SAD-blankett, ska du ange tullbefrielsetillståndets nummer och datum i fält 44.

Om du inger en förenklad importdeklaration som handläggs i ITU-systemet, ska du använda den nationella förfarandekoden 3RF (vetenskapliga instrument och apparater) eller C13 (reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg).


Om varorna beviljats tullfrihet med stöd av artiklarna 44 och 45 i tullfrihetsförordningen får de inte utlånas, uthyras, säljas eller överlåtas vidare utan begränsningar. Om avsikten är att låna ut, hyra ut eller överlåta varorna mot eller utan ersättning ska Tullen underrättas därom i förväg. I regel leder utlåning, uthyrning eller överlåtelse till uppbörd av importtullar. Tullbefrielsen fortsätter dock att gälla om varorna lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en sådan aktör som är berättigad till tullbefrielse på samma grunder och om denna aktör använder varorna för ändamål som berättigar till denna tullbefrielse.

Om institutionen inte längre uppfyller de villkor som berättigar till tullbefrielse, eller om varorna kommer att användas för andra ändamål än de som fastställs i artikel 44 eller 45 i tullfrihetsförordningen, ska Tullen underrättas också om detta. Då uppbärs importtullen för varorna.

Tullen ska underrättas genom att skicka e-post till lupakeskus(at)tulli.fi.


  • Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse.

Frågor?

Tullens tillståndscentral
PB 261, 65101 Vasa
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Du kan ställa frågor om dina tillståndsansökningar som redan handläggs av Tullen.