Varor som importeras för undersökning eller provning

Om du importerar varor för undersökning, analys eller provning kan de på vissa villkor beviljas befrielse från importtull och mervärdesskatt. Om dessa varor är punktskattepliktiga uppbärs punktskatt för dem.

Ett undantag till detta utgör alkohol eller alkoholdrycker för vilka punktskatt inte uppbärs, då de importeras för ovannämnda ändamål. Då ska försäljaren som fungerar som importör emellertid ha ett partihandelstillstånd för alkoholdrycker eller sprit och köparen ska ha ett användningstillstånd för alkoholdrycker eller sprit. Innehavaren av användningstillståndet kan också importera alkoholdrycker eller sprit för eget bruk.

Förutsättningarna för tullbefrielse

Förutsättningen för tullfrihet är att syftet med åtgärderna är att utreda varans sammansättning, kvalitet eller andra tekniska egenskaper i informationssyfte eller i industriellt eller kommersiellt undersökningssyfte. Tullfrihet beviljas bara för den mängd varor som behövs för detta ändamål.

Varor som använts vid undersökningar, analyser eller prover ska i regel förbrukas helt eller förstöras. Varor som inte har förbrukats helt eller förstörts under undersökningen, analysen eller provningen, eller vilka inte har använts, ska med Tullens medgivande och under Tullens övervakning

 • förstöras eller göras kommersiellt värdelösa
 • överlåtas till staten utan kostnader
 • exporteras till ett land utanför EU.

Varor som blivit över kan också omvandlas till avfall eller skrot. Då ska importskatterna på avfall eller skrot betalas för dem. Om varor som blivit över tas i annat bruk ska man betala importskatterna för dem. Läs mer: Tull och mervärdesskatt.

Tullfrihet kan inte beviljas

 • om det enda syftet med undersökningen, analysen eller provningen är att främja försäljning
 • för varor som används som hjälpmedel eller hjälpprodukter vid undersökning av andra varor.

Ansökan om tullfrihet

Ansökan om tullfrihet görs i tulldeklarationen. Varuinnehavaren ska ge en utredning över användningen av varan och över den tidsfrist inom vilken varan kommer att undersökas, analyseras eller provas.

Dessutom ska man uppge hur mycket det blir över av varan samt vad man tänker göra med varan som blivit över. Utredningen ges med tullblankett nr 976r eller med ett separat dokument som innehåller samma uppgifter som ska anges i blanketten.

Beakta följande

 • förfarandekod 40xx
 • kod för ytterligare förfarande C33
 • tidsfrist inom vilken varan kommer att undersökas, analyseras eller provas:
  • anges med koden FIXXX i tilläggsuppgifterna om varuposten i meddelandedeklarationen
 • importörens utredning över användningen av varan
  • anges med koden 1ZZZ i varupostens bilagda handlingar i meddelandedeklarationen

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning