Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade

Tullen kan bevilja tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade personer, när dessa varor överlåts till fri omsättning i Finland.

Befrielsen förutsätter tillstånd till tullbefrielse som Tullen beviljat innan den godkänner varorna för fri omsättning. Tillståndet ska sökas hos Tullens tillståndscentral. Fastän varorna är tullfria uppbärs mervärdesskatt för dem vid import.

Tullbefrielsen grundar sig på artikel 68 i gemenskapens tullfrihetsförordning och på dess genomförandeförordning. Varorna kan också vara tullfria på andra grunder, t.ex. på grund av ursprung eller klassificering enligt vissa varukoder. I sådana fall medför tullbefrielsetillståndet ingen ekonomisk nytta.

Villkor för tullbefrielse

 1. varorna är utformade för utbildning, sysselsättning eller social anpassning av funktionshindrade personer
 2. tillståndet till tullbefrielse har beviljats innan varorna godkänns för fri omsättning
 3. varorna importeras
  • av den funktionshindrade personen själv för eget bruk
  • av en institution eller organisation vars huvudsakliga verksamhet är att utbilda eller tillhandahålla hjälp åt funktionshindrade personer.

Tillståndet ska sökas hos Tullens tillståndscentral

Det lönar sig att ansöka om tullbefrielsetillstånd i god tid innan varorna importeras. Tillståndet kan inte beviljas om varorna redan godkänts för fri omsättning. Tillstånd kan med en ansökan sökas för flera varor, även om de inte importeras på samma gång. Tullbefrielsetillståndet är giltigt i högst sex månader. Tillståndet är skriftligt och avgiftsfritt.

Tillstånd kan sökas med en ansökningsblankett eller med en fritt formulerad ansökan som innehåller samma uppgifter som begärs i blanketten. Ansökan ska undertecknas av sökanden själv eller av den som denna befullmäktigat. En fullmakt i original ska bifogas ansökan. Om sökanden är en institution eller en organisation ska ansökan innehålla en deklaration om att sökanden förbinder sig att uppfylla vissa förpliktelser. Mallen för deklarationen finns i ansökningsblanketten.

Följande tullblanketter används som ansökningsblanketter:

 • när varan importeras av den funktionshindrade själv
  • tullblankett 911r (varorna) eller
  • tullblankett 912r (reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg)
 • när varan importeras av en institution eller organisation:
  • tullblankett 909r (varorna) eller
  • tullblankett 910r (reservdelar, komponenter, tillbehör eller verktyg)

Beakta följande

För varorna ska en tulldeklaration lämnas in till Tullen. Tullbefrielse begärs med förfarandekoder. I tulldeklarationen anges

 • förfarandekod 40xx (xx = föregående förfarande)
 • kod för ytterligare förfarande C25: Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av vissa institutioner eller organisationer
 • tullbefrielsetillståndets nummer och datum i fältet för deklarationspartiets bilagda handlingar eller i fältet för varupostens bilagda handlingar

För de varor som omfattas av tullbefrielse ska en tulldeklaration lämnas in till Tullen när varor avsedda för andra handikappade än blindan. Tullbefrielse begärs med förfarandekoder. I tulldeklarationen anges

 • förfarandekod 40xx (xx = föregående förfarande)
 • kod för ytterligare förfarande C24: Varor avsedda för andra handikappade (än blinda), importerade av handikappade själva för eget bruk
 • tullbefrielsetillståndets nummer och datum i fältet för deklarationspartiets bilagda handlingar eller i fältet för varupostens bilagda handlingar

Tullbefrielse kan även beviljas för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade. Med tillbehör avses varor som är utformade att användas tillsammans med den för funktionshindrade avsedda varan och som används för att förbättra varans prestanda eller användningsmöjligheter. I fråga om verktyg gäller tullbefrielsen bara sådana verktyg som är avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av ifrågavarande varor.

Villkor för tullbefrielse

Tullbefrielsen förutsätter att dessa reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg importeras samtidigt som den vara som de är avsedda för eller, om de importeras senare, att de kan identifieras som avsedda för sådana varor som antingen beviljats tullbefrielsetillstånd eller som annars uppfyller villkoren för tullbefrielse enligt artikel 68 i tullfrihetsförordningen.


Om varorna vid förtullningen beviljats tullfrihet med stöd av artikel 68 i tullfrihetsförordningen får de inte utlånas, uthyras, säljas eller överlåtas vidare utan begränsningar. Om avsikten är att låna ut, hyra ut eller överlåta varorna mot eller utan ersättning ska Tullen underrättas därom i förväg genom att skicka e-post till lupakeskus(at)tulli.fi.

I regel leder utlåning, uthyrning eller överlåtelse till uppbörd av importtullar. Tullbefrielsen fortsätter dock att gälla om varorna lånas ut, hyras ut eller överlåtas till en sådan aktör (person, institution eller organisation) som omfattas av tullbefrielsen på samma grunder och om denna aktör använder varorna för ändamål som berättigar till denna tullbefrielse.

Om institutionen eller organisationen inte längre uppfyller villkoren för tullbefrielse eller om varorna kommer att användas för andra ändamål än de som fastställs i artikel 68 i tullfrihetsförordningen, ska Tullen underrättas om detta. Då uppbärs importtullen för varorna.

Ingen anmälan till Tullen behövs om institutionen eller organisationen utan vinstsyfte lånar ut, hyr ut eller överlåter en tullfri vara till en funktionshindrad person som institutionen eller organisationen tar hand om.


 • Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 för artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011, artikel 2 (deklaration som en institution eller organisation ska lämna i ansökningsblanketten)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

Frågor?

Tullens tillståndscentral
PB 261, 65101 Vasa
mån–fre 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Du kan ställa frågor om dina tillståndsansökningar som redan handläggs av Tullen.