Vad kostar det att importera varor?

Tullen uppbär lagstadgade tullar, skatter och avgifter för varor som importeras till Finland. Dessa bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde.

Tull och mervärdesskatt är de vanligaste skatterna som uppbärs i samband med import. När varor importeras från ett land utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull för dem. Denna tariffenliga tull uppbärs om varorna inte beviljas tullnedsättning eller tullfrihet genom förmånsbehandlingar, tullkvoter eller tullbefrielser. 

Tullarna är vanligtvis värdetullar, dvs. en viss procent av tullvärdet. För en del varor uppbärs kvantitetstull, t.ex. enligt vikt eller antal. Tullen fastställs på basis av den varukod i tulltariffen enligt vilken varan klassificeras.

När varor förs in från ett område som inte hör till EU:s skatteområde, t.ex. Kanarieöarna, så uppbärs mervärdesskatt på varorna. Skatteförvaltningen ansvarar för mervärdesbeskattningen vid import då importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats under Mervärdesbeskattningen vid import av varor.

För produkter som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol- och tobaksprodukter, uppbärs punktskatt i Finland. Tullen uppbär punktskatterna i samband med förtullningen när varorna förtullas direkt till fri omsättning och konsumtion och kunden genast betalar alla skatter. I övriga fall uppbärs punktskatterna av Skatteförvaltningen.

Tullnedsättningar

Varornas ursprung kan berättiga till nedsatt tull eller nolltullsats. Tillämpning av denna tullförmån förutsätter alltid en skriftlig ursprungsdeklaration eller ett skriftligt ursprungscertifikat.

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att ingen tull överhuvudtaget uppbärs för varorna.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Årliga begränsningar av importmängderna kan gälla för dessa förmåner. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoterade, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal.

Medlemsstaternas industrier kan också, under vissa förutsättningar, genom den behöriga myndigheten i den egna staten ansöka om tullförmån för de råmaterial som de använder i sin produktion.

Man kan också undgå att betala tullar och andra skatter eller vara berättigad till nedsatta importtullar, om man vid importen tillämpar särskilda förfaranden. Särskilda förfaranden är särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling).

Särdrag hos tullar:

  • Färska frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt en del av viner är bundna till ett ingångsprissystem, dvs. ju högre ingångspriset vid import är, desto lägre är tullen.
  • För vissa bearbetade jordbruksprodukter uppbärs förutom tull även en jordbrukskomponent (förkortning EA); en tilläggstull på socker (AD S/Z) eller en tilläggstull på mjöl (AD F/M). Tilläggstullarna anges med koder som man på grundval av produktens sammansättning kan fastställa genom kommissionens Taric-databas. En produkt kan också ha en fastställd högsta tull (förkortning 'max’) eller lägsta tull (’min’). Tilläggstull på socker och mjöl som produkten innehåller kan tas ut som en del av den högsta tullen.
  • Antidumpnings- och utjämningstullar kan tas ut för varor vars import till ett pris som är lägre än normalpriset till EU-medlemsländer skadar dessa länders egen produktion.
  • Man kan behöva betala en extra importtull, dvs. en tilläggstull, t.ex. vid import av vissa varor från USA.
  • En förmånstull är lägre än den tull som normalt ska betalas vid import från länder utanför EU. Förmånstullar grundar sig på tullförmånsavtal mellan EU och andra länder (t.ex. utvecklingsländer); EU har nästan 40 tullförmånsavtal. EU har också beviljat tullförmåner till utvecklingsländer.