Tullskuld

När uppkommer en tullskuld?

Med tullskuld avses skyldighet att betala sådana importtullar som tillämpas på varor som fastställts enligt Europeiska unionens bestämmelser. I samband med införseln uppkommer en tullskuld när tullar och avgifter med motsvarande verkan tas ut för importvarorna.

Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning och konsumtion. Vid övergång till fri omsättning uppkommer tullskulden vanligen den dag då Tullen godkänner (tar emot) tulldeklarationen för varorna. För varor som importeras från ett land utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull.

I samband med införseln kan det vara möjligt att hänföra varorna till ett särskilt förfarande, såsom transitering, lagring eller förädling, särskild användning eller förfarandet för tillfällig införsel.

En tullskuld kan också uppkomma till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser, t.ex. om vissa skyldigheter eller förutsättningar gällande tullförfarandet inte uppfylls. En tullskuld kan också uppkomma om tullpliktiga varor införs till EU:s område eller undandras från tullövervakning i strid med bestämmelserna.

De skatter och avgifter som tas ut bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde. Varornas ursprung kan berättiga till nedsatt tull eller nolltullsats. I samband med införseln betalas vanligen tull och mervärdesskatt.

Tullarna är vanligtvis värdetullar, dvs. en viss procent av tullvärdet. För en del varor uppbärs i stället kvantitetstull, t.ex. enligt vikt eller antal. Tullen fastställs på basis av den varukod i tulltariffen enligt vilken varan klassificeras. I importtullar ingår också importavgifter enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, importavgifter som gäller vissa förädlade jordbruksprodukter samt andra avgifter som tas ut på import.