Tullkvoter för ryskt trä

Beakta: Lagstiftningen gällande kvoter för ryskt trä är oförändrad, men i praktiken tillämpas systemet inte för närvarande.

Nedsatt exporttull för trä av gran och furu som importeras från Ryssland till EU

När Ryssland blev medlem i Världshandelsorganisationen (WTO) den 22 augusti 2012 tog landet två tullkvoter i bruk. Inom kvoterna är den nedsatta exporttullen 15 procent för trä av furu och 13 procent för trä av gran. Av kvoten är 70 procent reserverad för traditionella importörer och 30 procent för nya importörer. De årliga kvotmängderna är följande

Tullkvot Ryskt tullnummer EU-kvot
Gran

4403231100
4403231900
4403241000

5.960.600 m³
Furu

4403211100
4403211900
4403221000

3.645.900 m³

Hur ansöker man om kvottillstånd?

Man ansöker om kvottillstånd

Ansökan om kvottillstånd med bilagor kan skickas per e-post till adressen puutullit(at)tulli.fi (ansökan och försäkran ska vara undertecknade och skannade).

Ansökan kan också skickas per post till adressen:

Tullen
Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen
Förtullningsenheten
PB 512
00101 Helsingfors

Sökanden ska till sin ansökan bifoga:

  1. en kopia av kontraktet eller förkontraktet, och
  2. en försäkran där importören förbinder sig till att den importerade kvantiteten kommer att förädlas i EU inom ett år efter att varan överläts till fri omsättning.

Importören ska på begäran kunna bevisa att den importerade kvantiteten har förädlats på detta sätt.

I kvottillståndet för trä av gran har angetts alla tre (EU:s) kvotvarukoder för gran och i kvottillståndet för trä av furu har på motsvarande sätt angetts alla tre kvotvarukoder för furu. I praktiken lönar det sig dock för sökanden att i sin ansökan också ange det ryska tullnumret för det trä som importeras. Kvottillstånden upprättas för mängder som motsvarar dessa ryska tullnummer (ett kvottillstånd per ryskt tullnummer), eftersom Ryssland alltid utfärdar en exportlicens mot ett i EU beviljat kvottillstånd.

Beakta följande

Ryssland öppnar kvoterna årligen och reserverar en egen kvot för EU. Denna kvot tilldelas av EU till importörer med hjälp av ett kvottillståndssystem. Kvoterna delas mellan traditionella och nya importörer. Varje företag kan importera trä minst upp till kvottaket. Varje ny importör får ansöka om högst 1,5 procent av tullkvoten per produktgrupp (gran eller furu).

För traditionella importörer fastställer kommissionen kvottaket på våren. Kvottaket beräknas utgående från den angivna genomsnittliga importen under de två föregående kvotperioderna. Exempelvis så grundar sig kvottaket för kvotperioden 2021 på importerna under kvotperioderna 2018 och 2019. Traditionella importörer får vanligtvis alltid minst den mängd som nya importörer får, men:

  • Om en traditionell importörs faktiska träimport är noll för det ena träslaget, är även kvottaket noll för detta träslags del.

Kvottaket är varje företags egen andel som säkert tilldelas företaget. Trots det ska även traditionella importörer ansöka om kvottillstånd för att kunna utnyttja sin andel.

Medlemsstaternas licensmyndigheter utfärdar kvottillstånd (quota authorisation) enligt de mängder som anges i det kontrakt eller förkontrakt som bifogats till ansökan. Sökanden skickar kvottillståndet till den ryska avtalsparten som i sin tur skickar kvottillståndet som bilaga till ansökan om exportlicens till den ryska exportlicensmyndigheten.

Den ryska licensmyndigheten kan också för kvottillståndet kräva ett apostille-intyg som bestyrkts av en offentlig notarie i Finland samt en rysk översättning som bestyrkts av en offentlig rysk notarie. Exportlicensen (export licence) visas upp för tullen i Ryssland och så kan företaget åtnjuta nedsatt exporttull.


Ansökningstiden för kvoten för kvotperioden 2020 börjar 1.10.2019 och  går ut 1.12.2020.
Exportlicens ska sökas hos de ryska myndigheterna senast 15.12.2020.

Under kvotperioden tilldelas kvoterna separat till traditionella och nya importörer fram till den 31 maj (kvotperiodens första del).

Därefter fr.o.m. den 1 juni (kvotperiodens andra del) söker både traditionella och nya importörer andel i samma kvot, om det finns kvot kvar att tilldela.

Under första delen av kvotperioden 2020 får traditionella importörer ansöka om kvottilldelning för en kvantitet som motsvarar företagets kvottak.

Nya importörer får ansöka om högst 1,5 procent av tullkvoten per produktgrupp, dvs. högst 89.409 m³ trä av gran och högst 54.688 m³ trä av furu. Dessa mängder avser trä med bark.

Under andra delen av kvotperioden får alla importörer ansöka om högst 5 procent av den återstående kvoten per produktgrupp.


Importören ska till licensmyndigheten i den medlemsstat som beviljat kvottillståndet (i Finland Tullen) anmäla hur mycket företaget importerat trä till EU:s område. Om träet har importerats till en annan EU-stat än Finland, ska tulldeklarationen bifogas till rapporten. En fritt formulerad anmälan om faktiska importmängder ska skickas till Tullen inom 15 dygn från utgången av varje tremånadersperiod, dvs. senast 15.1, 15.4, 15.7 och 15.10.

Om kvantiteten i kvottillståndet angetts med bark och kvantiteten i tulldeklarationen utan bark, ska importören anmäla licensmyndigheten kvantiteten med bark. De korrekta kvantiteterna ska beräknas med användning av korrigeringskoefficienterna i bilaga 3 till förordning 498/2012.


Om ett kvottillstånd fortfarande är oanvänt sex månader efter dess utfärdande ska importören antingen återlämna det till Tullen eller med ett fritt formulerat undertecknat brev underrätta Tullen om sin avsikt att använda det innan kvotperioden tar slut.

Om ett kvottillstånd har utfärdats före kvotperiodens början (1.10–31.12) ska de sex månaderna räknas från den 1 januari det år som motsvarar kvotperioden. Tullen underrättar kommissionen om varje återlämnat kvottillstånd och kommissionen justerar den återstående andelen av taken för traditionella importörer med motsvarande mängd.

Importören lämnar en försäkran på heder och samvete (Sworn Declaration) när det inte varit möjligt att återfå ett oanvänt kvottillstånd från de ryska myndigheterna. (En exportlicens har alltså redan beviljats i Ryssland, men exportlicensen har inte använts.) Mallen för en försäkran på heder och samvete finns i slutet av förordning 2016/623.

Om ett kvottillstånd som inte har återlämnats sex månader efter dess utfärdande fortfarande är oanvänt när kvotperioden tar slut, minskas importörens kvottak på motsvarande sätt.

Om en traditionell importörs faktiska import av de berörda produkterna under en kvotperiod är mindre än 75 % av de kvantiteter för vilka kvottillstånd beviljats denne importör för samma kvotperiod, ska importörens tak för import av båda produktgrupperna minskas med en mängd som är proportionell mot storleken på den faktiska import som saknas.