Tullfrihet enligt tullfrihetsförordningen

Tullfrihet kan basera sig på rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (tullfrihetsförordningen).

Följande lista är inte uttömmande och de olika fallen av tullfrihet omfattas ofta av ytterligare villkor. Med tredjeland avses länder och områden som inte hör till EU:s tullområde. Uttrycken godkänd av Tullen och undantag som beviljats av Tullen innebär att beviljande av tullfrihet förutsätter ett tillstånd från Tullens tillståndscentral som ska uppvisas när varan förtullas till fri omsättning.

Tullfria med stöd av tullfrihetsförordningen är:

Personlig egendom tillhörig fysisk person som flyttar sin normala bostad från ett tredjeland till EU (artiklarna 3–11)

Tullfrihet kan tillämpas på personer som haft sin normala bostad utanför EU:s tullområde i minst 12 månader utan avbrott. Tullfriheten förutsätter att flyttgodset har varit i inflyttarens besittning och bruk i sex månader i den normala bostaden utanför EU:s tullområde samt att flyttgodset är avsett att användas för samma ändamål i den nya normala bostaden. Den inflyttande måste vara beredd att för tullmyndigheterna påvisa att varorna har varit i besittning och bruk under den tiden. Tullen kan i särskilda fall bevilja undantag från dessa tidsfrister.

Varorna får inte, utan att det tullkontor där de förtullats på förhand underrättas därom, utlånas, pantsättas, uthyras, säljas och inte heller överlåtas gratis, förrän tolv månader har gått från den dag då varorna överlåtits till fri omsättning utan tull.

Med personlig egendom avses bl.a. bohag, cyklar och motorcyklar, för privat bruk avsedda motorfordon och släpvagnar till dem, fritidsbåtar, privatflygplan, husdjur och ridhästar samt bärbara verktyg för utövande av tekniska och fria yrken I den personliga egendomens natur och mängd får inte ligga något slag av kommersiellt syfte. Tullfriheten gäller inte alkohol- eller tobaksprodukter, kommersiella transportmedel eller varor som används vid utövande av ett hantverk eller ett yrke, med undantag av bärbara verktyg för utövande av tekniska eller fria yrken.

I bilskattelagen finns särskilda bestämmelser om införsel av ett skattepliktigt fordon tillhörande ett privathushåll.

Varor importerade med anledning av giftermål (artiklarna 12–16)

Tullfrihet beviljas för bohag och bröllopsgåvor som tillhör en person som på grund av giftermål flyttar sin normala bostad från ett tredjeland till EU:s tullområde. Ingen tullfrihet beviljas dock för alkohol- eller tobaksprodukter. Värdet på varje bröllopsgåva får vara högst 1 000 euro.

Tullfrihet kan endast tillämpas på personer vars normala bostad varit utanför EU:s tullområde i minst 12 månader utan avbrott. Tullfrihet kan tillämpas på varor som överlåts till fri omsättning tidigast två månader före bröllopet eller senast fyra månader efter bröllopet. Tullen kan i särskilda fall bevilja undantag från dessa tidsfrister.

Varorna får inte, utan att det tullkontor där de förtullats på förhand underrättas därom, utlånas, pantsättas, uthyras, säljas och inte heller överlåtas gratis, förrän tolv månader har gått från den dag då varorna överlåtits till fri omsättning utan tull.

Varor som förvärvats genom arv (artiklarna 17–20)

Tullfri är sådan egendom som förvärvats genom arv eller testamente av en fysisk person som har sin normala bostad inom EU:s tullområde. Tullfriheten gäller bland annat inte för alkohol- och tobaksprodukter, kommersiella transportmedel eller vissa andra varor avsedda för yrkesmässig användning. Befrielse från tullar beviljas endast för personlig egendom som anmäls till fri omsättning inom två år efter den dag då egendomen övergått i personens ägo (slutligt arvskifte). Tullen kan i särskilda fall bevilja en förlängning av tidsfristen.

Kläder, utrustning och hushållsartiklar som studenter använder under tiden för studier inom EU (artiklarna 21–22)

Försändelser av ringa värde (artiklarna 23–24)

Tullfria är försändelser som från ett tredjeland skickas direkt till en mottagare inom EU och som innefattar varor med ett värde av högst 150 euro. Tullfriheten gäller inte alkohol- och tobaksprodukter eller parfymer.

Icke-kommersiella småförsändelser (artiklarna 25–27)

Tullfria är sporadiska icke-kommersiella försändelser som en privatperson utan ersättning skickat till en annan privatperson och som innehåller varor avsedda för mottagarens eller hens familjemedlemmars personliga bruk. Värdet på dessa varor får vara högst 45 euro. Alkohol- och tobaksprodukter och parfymer omfattas därtill av kvantitativa begränsningar.

Närmare anvisningar om införsel av gåvor till Finland finns på sidan Gåvoförsändelser.

Kapitalvaror och annan utrustning som importeras till EU på grund av överflyttning av verksamhet (artiklarna 28–34)

Investeringsvaror och andra kapitalförnödenheter är tullfria, om de ägs av ett företag som upphör med sin verksamhet i ett tredje land för att flytta till gemenskapens tullområde och fortsätta med en liknande verksamhet här. Förutsättningen är att företaget har använt varorna i tredjelandet i minst tolv månader före upphörandet av verksamheten och att varorna används för samma ändamål efter överflyttningen. Tullen kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsfrist på 12 månader.

Tullfriheten gäller inte företag som flyttar till EU:s tullområde i avsikt att gå samman med eller inkorporeras i ett företag som redan är etablerat inom EU:s tullområde utan att någon ny verksamhet startas. Tullfriheten gäller inte transportmedel som inte är av den art som används i produktions- eller servicesektorn, livsmedel eller foder av alla slag, bränslen, lager av råmaterial, färdiga produkter eller halvfabrikat eller husdjursbesättning som ägs av handlare.

Varorna får inte, utan att det tullkontor där de förtullats på förhand underrättas därom, utlånas, pantsättas, uthyras, säljas och inte heller överlåtas gratis, förrän tolv månader har gått från den dag då varorna överlåtits till fri omsättning utan tull.

Produkter från egendomar i tredjeland som sköts av jordbrukare inom EU (artiklarna 35–38)

Tullfrihet beviljas för produkter från jordbruk, husdjursskötsel, biodling, trädgårdsodling och skogsbruk från egendomar som är belägna i ett tredjeland i omedelbar närhet till EU:s tullområde när egendomarna i fråga sköts av jordbrukare som har sin huvudsakliga verksamhet i omedelbar närhet till det berörda tredjelandet. Beviljande av tullfrihet för produkter från husdjursskötsel förutsätter att djuren har sitt ursprung i EU eller att de har överlåtits till fri omsättning i EU.

Befrielse från tullar beviljas endast för produkter som införs till EU:s tullområde av jordbrukaren själv eller för hens räkning och som inte har undergått annan behandling än vad som är normalt efter skörd eller produktion.

Utsäde, gödselmedel och produkter avsedda för behandling av jord och grödor som importeras av jordbrukare i tredjeland för att användas på egendomar som gränsar till detta land (artiklarna 39–40)

Tullfrihet beviljas för utsäde, gödselmedel och produkter för behandling av jord och grödor som är avsedda för att användas på egendomar belägna i EU:s tullområde i omedelbar närhet till ett tredjeland och som sköts av jordbrukare vars huvudsakliga verksamhet sker i detta tredjeland i omedelbar närhet till EU:s tullområde.

Tullfrihet beviljas endast för produkter som importeras till EU:s tullområde av jordbrukaren själv eller för hens räkning, och medlemsstaterna kan som villkor för tullfriheten ställa att ömsesidig likabehandling garanteras.

Varor som ingår i resenärers personliga bagage (artikel 41)

Enligt artikel 41 i tullfrihetsförordningen beviljas varor som ingår i det personliga bagaget hos resande från tredjeländer befrielse från importtullar. Detta förutsätter att importen är befriad från mervärdesskatt i enlighet med bestämmelser i nationell lagstiftning antagen i enlighet med rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer.

Varor som importerats till territorier utanför EU:s skatteområde, såsom till Åland, från tredjeländer omfattas av samma bestämmelser om tullbefrielse som gäller för varor som importeras till andra territorier i den berörda medlemsstaten.

Närmare anvisningar om denna tullbefrielse finns på sidan Resande.

Undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel samt vetenskapliga instrument och apparater (artiklarna 42–52; kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1125/2011)

Tullfrihet beviljas för varor upptagna i bilaga I och II till tullfrihetsförordningen. Dessa varor är bl.a. böcker, publikationer och dokument samt visuellt och auditivt material av pedagogisk, vetenskaplig eller kulturell natur.

Tullfriheten gäller också instrument och apparater som på grund av sina objektiva tekniska egenskaper och de resultat som apparaten eller instrumentet gör det möjligt att erhålla, i huvudsak eller uteslutande lämpar sig för vetenskapliga aktiviteter och som är avsedda för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål. 

En ytterligare förutsättning är att de är avsedda för offentliga eller allmännyttiga eller privata, av Tullen godkända institutioner som huvudsakligen är engagerade i utbildning eller vetenskaplig forskning.

Tullen kan under bestämda förutsättningar bevilja tillstånd till reservdelar, komponenter och tillbehör till vetenskapliga instrument och apparater samt till verktyg avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av instrument och apparater.

Försöksdjur och biologiska eller kemiska ämnen avsedda för forskning (artikel 53; kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 80/2012 om upprättandet av den förteckning över biologiska och kemiska ämnen som anges i artikel 53.1 b i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 197/2013)

Tullfriheten gäller djur som är särskilt avsedda för laboratoriebruk samt biologiska och kemiska ämnen som förtecknats i bilagan till genomförandeförordningen och som endast införs för icke-kommersiella ändamål. Tullfriheten förutsätter att varorna är avsedda för offentliga eller allmännyttiga eller privata, av Tullen godkända institutioner vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning.

Terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung samt reagenser för blodgrupps- och vävnadsbestämning (artiklarna 54–56)

Tullfriheten gäller människoblod och dess derivat, reagenser som härstammar från människor, djur eller växter och annat som används för blodgruppsbestämning och för upptäckt av blodinkompatibilitet eller för bestämning av vävnadstyper hos människor.

Förutsättningen är att de är avsedda för institutioner eller laboratorier som är godkända av Tullen att användas uteslutande för icke-kommersiella medicinska eller vetenskapliga ändamål. Varorna ska åtföljas av ett intyg som visar att de motsvarar kraven och som utfärdats av ett bemyndigat organ i avgångslandet. Varorna ska också vara förpackade i behållare som försetts med en speciell identifieringsetikett.

Tullfriheten omfattar också de särskilda förpackningar som är nödvändiga för transport av terapeutiska ämnen av mänskligt ursprung eller reagenser för blodgruppsbestämning eller bestämning av vävnadstyp liksom eventuella lösningar och tillbehör som behövs för användningen och som kan ingå i försändelsen.

Instrument och apparater avsedda för medicinsk forskning, medicinska diagnoser eller medicinsk behandling (artiklarna 57–58; kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1225/2011 om fastställandet av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse, i dess lydelse enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 504/2013)

Tullfriheten gäller instrument och apparater som en välgörenhetsorganisation eller filantropisk organisation eller en privatperson donerar till av Tullen godkända sjukvårdsmyndigheter, sjukhusavdelningar eller forskningsinstitutioner i icke-kommersiellt syfte. Befrielsen gäller också instrument och apparater som de sistnämnda köper med medel tillhandahållna av välgörenhetsorganisationer eller med frivilliga bidrag.

Förutsättningen är att donationen inte är förknippad med något kommersiellt syfte från donatorns sida och att donatorn inte har samband med tillverkaren av instrumenten eller apparaterna i fråga. Tullfriheten gäller reservdelar, komponenter eller tillbehör till de instrument eller apparater som avses ovan samt verktyg avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av instrument eller apparater, om de ovannämnda och övriga förutsättningarna för tullfriheten uppfylls.

Farmaceutiska produkter som används vid internationella idrottsevenemang (artikel 60)

Tullfrihet beviljas för farmaceutiska produkter som ska användas som läkemedel för personer eller djur som kommer från tredjeland för att delta i internationella idrottsevenemang som organiseras i EU:s tullområde och som behöver dessa farmaceutiska produkter under vistelsen inom detta område.

Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer (artiklarna 61–65)

Tullfriheten gäller basförnödenheter som används för att tillgodose människors omedelbara behov, såsom livsmedel, läkemedel, kläder och filtar, och som importeras till EU:s tullområde av statliga organisationer eller av Tullen godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer för kostnadsfri distribution till behövande. Tullfriheten gäller också varor som dylika organisationer får kostnadsfritt och som används av dessa vid tillfälliga välgörenhetsevenemang för att skaffa medel till förmån för behövande samt utrustning och kontorsmaterial som organisationerna får kostnadsfritt och använder i sin verksamhet.

Varor som är särskilt utformade för att användas av blinda personer eller andra fysiskt eller mentalt funktionshindrade personer för utbildning, sysselsättning eller social anpassning (artiklarna 66–73; kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1224/2011 om fastställandet av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 66–73 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse)

Tullfriheten gäller varor upptagna i bilagorna III och IV till tullfrihetsförordningen, vilka är särskilt konstruerade för att främja blinda personers utbildning eller vetenskapliga eller kulturella framsteg. Tullfrihet beviljas också för varor som är konstruerade för att främja andra funktionshindrade personers utbildning, sysselsättning eller sociala förhållanden. Tullfriheten gäller också reservdelar, komponenter och tillbehör till dessa varor samt verktyg avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av dem, om de ovannämnda och övriga förutsättningarna för tullfriheten uppfylls.

Tullfriheten förutsätter att varan importeras av blinda eller funktionshindrade personer eller av institutioner eller organisationer. Om varorna importeras av institutioner eller organisationer eller av andra än blinda kräver tullfriheten ett tillstånd från Tullen.

Varor till förmån för katastrofoffer (artiklarna 74–80)

Tullfriheten förutsätter ett beslut av kommissionen om räckvidden och villkoren för befrielsen. Tullfriheten gäller inte varor avsedda för återuppbyggnad av katastrofområden.

Hederstecken, belöningar och andra liknande varor (artikel 81)

Tullfriheten gäller förutom hederstecken endast pokaler, medaljer och motsvarande varor som är av symbolisk natur och inte importeras i kommersiellt syfte

Gåvor som erhållits inom ramen för internationella förbindelser (artiklarna 82–84)

Tullfriheten gäller varor som erhållits som gåva i samband med officiella besök i ett tredjeland samt varor som ges som gåva i EU. Tullfriheten gäller också varor som en myndighet, ett offentligt organ eller en grupp som ägnar sig åt verksamhet för det allmänna bästa i ett tredjeland ger som gåva till ett motsvarande samfund beläget i EU:s tullområde som är godkänt av Tullen att ta emot sådana varor tullfritt.

Tullfriheten gäller inte alkoholprodukter, tobak eller tobaksprodukter.

Varor som kommer att användas av monarker och statsöverhuvuden (artikel 85)

Tullfriheten förutsätter ett tillstånd av Tullen. Tullfriheten gäller gåvor till regerande monarker och statsöverhuvuden samt varor som ska användas av dessa eller av personer som officiellt representerar dem under deras officiella vistelse i EU:s tullområde.

Tullfriheten gäller under samma förutsättningar personer som på internationell nivå åtnjuter privilegier motsvarande dem som regerande monarker och statsöverhuvuden åtnjuter.

Varuprover av ringa värde (artikel 86)

Tullfrihet beviljas för varuprover av ringa värde som endast kan användas för att främja beställningar av varor av samma typ i syfte att dessa importeras till EU:s tullområde. Varuprover kan importeras tullfritt endast i den mängd som behövs för att främja beställningar. Tullmyndigheterna kan också kräva att varorna märks eller görs på något annat sätt obrukbara för annat ändamål än för prover.

Trycksaker och material för reklam (artiklarna 87–89)

Tullfria är kataloger, prislistor, bruksanvisningar och liknande kommersiella broschyrer, under förutsättning att de gäller varor för försäljning och uthyrning eller tjänster inom transport-, försäkrings eller bankverksamhet som erbjuds av en person som är etablerad utanför EU:s tullområde.

Försändelsen kan innehålla endast ett dokument eller ett exemplar av varje dokument som ingår i försändelsen. Om det finns flera än ett dokument kan tullfrihet beviljas, om försändelsens bruttovikt inte överstiger ett kilogram. Trycksakerna får inte ingå i en gruppförsändelse från samma avsändare till samma mottagare.

Tullfria är varor utan kommersiellt värde vilka leverantörerna skickat till sina kunder gratis och som inte kan användas för annat än reklamändamål.

Varor som används eller förbrukas vid en handelsmässa eller liknande (artiklarna 90–94)

Tullfrihet beviljas för små reklammässiga prover av ringa värde som representerar varor som tillverkas utanför EU:s tullområde och som importeras kostnadsfritt för utställningar, mässor eller liknande evenemang. Förutsättningen för tullfriheten är att varorna delas ut kostnadsfritt till allmänheten under tillställningen för att användas av de personer som erhållit dem. Livsmedel och drycker som inte är förpackade på ett sådant sätt att kvantiteten av respektive artikel är mindre än den minsta kvantitet av samma artikel som säljs på marknaden ska förtäras på platsen vid utställningen. Proverna ska till sitt sammanlagda värde och till sin kvantitet vara skäliga i förhållande till tillställningens art och antalet besökare.

Tullfria är också varor som importeras endast för att demonstreras vid ovan avsedda tillställningar eller som importeras för att demonstrera maskiner och apparater, som tillverkas utanför EU:s tullområde, under förutsättning att varorna förbrukas eller förstörs under tillställningen och varorna till sitt sammanlagda värde och till sin kvantitet är skäliga i förhållande till tillställningens art och antalet besökare.

Tullfriheten gäller också material av ringa värde som används för att bygga tillfälliga montrar som innehas av företrädare från tredjeland samt olika trycksaker som importeras kostnadsfritt för att göra reklam för varor som ställts ut och tillverkas utanför EU:s tullområde. Med utställningar, mässor och liknande evenemang avses här inte privat anordnade utställningar i affärslokaler eller andra kommersiella utrymmen. Tullfriheten tillämpas inte på tobaks- eller alkoholprodukter eller på bränslen.

Varor för undersökning, analys och provning (artiklarna 95–101)

Tullfrihet beviljas för varor som importeras för att utreda deras sammansättning, kvalitet eller andra tekniska egenskaper eller som importeras för undersökning, analys eller provning i informationssyfte eller i industriellt eller kommersiellt undersökningssyfte. Tullfriheten förutsätter att varor som importeras är föremål för dessa aktiviteter och att de t.ex. inte är hjälpprodukter eller hjälpmedel samt att varorna förbrukas eller förstörs under loppet av aktiviteterna.

De varor som inte förbrukats, förstörts eller använts samt produkter som framställts av importerade varor ska förstöras, överlåtas till staten eller under vederbörligen motiverade omständigheter exporteras till ett område utanför EU:s tullområde. I annat fall uppbärs för restprodukterna importtull enligt den tullsats som gäller den dag då de tas i annat bruk och enligt den typ av vara och enligt det tullvärde som tullmyndigheterna den dagen fastställt eller godkänt.

Försändelser till organisationer som skyddar upphovsrätt eller industriella eller kommersiella patenträttigheter (artikel 102)

Tullfriheten gäller varumärken, mönster och design samt patentansökningar och liknande, som ska inges till de organ som är behöriga att handlägga skydd av upphovsrätt eller skydd av industriella eller kommersiella patenträttigheter.

Litteratur avsedd som turistinformation (artikel 103)

Tullfriheten gäller turistfrämjande trycksaker, hotellkataloger och årsböcker samt tidtabeller som delas ut kostnadsfritt och som får innehålla högst 25 % kommersiella annonser med undantag av kommersiella annonser för gemenskapsföretag. Dessutom gäller tullfriheten litteratur som sänds till representanter för nationella turistbyråer och till korrespondenter utnämnda av dessa och som inte är avsedda för vidaredistribution.

Diverse dokument och produkter (artikel 104)

Tullfriheten gäller närmast dokument och datainspelningar som kommer till myndigheter, samfund och organisationer. Artikeln innehåller en detaljerad förteckning över dessa varor.

Hjälpmedel för stuvning och skydd av varor under transport (artikel 105)

Tullfriheten gäller material som rep, halm, tyg, papper och papp, trä och plast som används för stuvning och skydd av varor under transport från ett tredjeland till EU:s tullområde, och som normalt inte kan återanvändas.

Strö, torrfoder och annat foder som behövs under transport av djur (artikel 106)

Tullfriheten gäller strö, torrfoder och annat foder som är avsedda för djur under transport och som tas ombord på samma transportmedel som de djur som transporteras från ett tredjeland till EU:s tullområde.

Drivmedel och smörjmedel i motorfordon på landsvägar (artiklarna 107-111)

Tullfriheten beviljas för drivmedel som finns i standardtankarna på privata motorfordon, nyttofordon, motorcyklar och specialbehållare som förs in i EU:s tullområde samt för drivmedel i bärbara tankar som medförs i privata motorfordon och på motorcyklar, högst 10 liter per fordon. Tullfriheten beviljas också för smörjmedel som finns i motorfordon och som behövs för motorfordonens normala drift under resan.

 (Med stöd av artikel 109 i tullfrihetsförordningen föreskrivs det i 48 § i tullagen om följande begränsning: Bränslet i tanken på ett nyttofordon är emellertid tullfritt upp till en mängd av högst 400 liter per resa och bränslet i tanken på en specialbehållare upp till en mängd av högst 200 liter per resa, när fordonet eller specialbehållaren landvägen kommer till Finlands tullområde från ett område utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.)

Bränsle som införs med befrielse från importtullar enligt artiklarna 107, 108 och 109 får inte användas i något annat fordon än det som bränslet importerades i och inte tas ut från fordonet och lagras utom för nödvändiga reparationer av fordonet, och det får inte överlåtas, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt, av den person som åtnjuter befrielsen.

Material för uppförande, underhåll eller utsmyckning av minnesmärken eller kyrkogårdar för krigsoffer (artikel 112)

Förutsättningen för tullfriheten är att varorna importeras av organisationer som är godkända av Tullen och att varorna används för uppförande, underhåll eller utsmyckning av kyrkogårdar, gravar och minnesmärken för krigsoffer från tredjeland begravda i EU:s tullområde.

Kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar (artikel 113)

Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer samt därtill hörande blommor, begravningskransar och andra utsmyckningsföremål är tullfria. Tullfria är också blommor, begravningskransar och andra utsmyckningsföremål som medförs av personer bosatta i tredjeland som ska delta i en begravning eller kommer för att smycka gravar inom EU:s tullområde.

Tullfrihet enligt internationella konventioner och överenskommelser (artikel 128)

Medlemsstaterna kan utan hinder av bestämmelserna i tullfrihetsförordningen bevilja befrielse från tullar i de fall som avses i artikel 128. I andra fall kräver beviljandet av tullfrihet kommissionens godkännande.

Beakta följande

Vid förtullningar som hänför sig till tullfrihetsförordningen ska den tiosiffriga varukoden enligt Taric anges för varan med följande undantag:

 • Varukod 9905 00 00 00 kan användas vid förtullningar där det är fråga om personlig egendom som införs av en fysisk person som flyttar sin normala bostad till unionen.
 • Varukod 9919 00 00 00 kan användas vid förtullningar, om det är fråga om
  • brudutstyrsel och bohag som tillhör en person som på grund av giftermål flyttar sin normala bostad från ett tredje land till unionen
  • personlig egendom som förvärvats genom arv
  • studiematerial, kläder och hushållsartiklar för studier och skolbruk
  • kistor, urnor och artiklar för utsmyckning vid begravningar
  • alla slags varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer.