Tullförmåner på grundval av varans ursprung

Tullen på en vara kan vara lägre än den gällande allmänna tullen eller så kan tullen vara 0 % (nolltullsats), om varan har ursprung i vissa länder. Ursprunget ska gå att bevisa med ett behörigt ursprungsintyg. Man ska själv begära förmånsbehandling i tulldeklarationen (koder för förmånsbehandling och dokumentkoder). Nedsatt tullbehandling kallas för preferensbehandling.

Från vilka länder gäller förmånsbehandling vid import?

Största delen av världens stater omfattas av EU:s olika förmånsordningar. Det är bara cirka 20 stater som står helt utanför dessa arrangemang (bl.a. Förenta staterna, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien, Australien, Taiwan och Hongkong). I bilagan Förmånsberättigande ursprungsintyg vid import anges enstaka länder som deltar i förmånsordningar samt vissa landgrupper (GSP, ULT och AVS/EPA) som omfattar nästan 200 länder. De stater och områden som ingår i dessa landgrupper finns angivna i kommissionens Taric-databas. I GSP-gruppen ingår bl.a. Pakistan och Indien.

Vad krävs för att få förmånsbehandling?

  1. Importprodukten omfattas av avtalet ifråga. Till exempel känsliga jordbruksprodukter har ofta lämnats utanför avtalen. 
  2. Produkten ska också ha ursprung i avtalslandet (förmånslandet). I varje förmånsordning anges under vilka förutsättningar en produkt som framställs i ett land kan få ursprungsstatus (s.k. ursprungsregler).
  3. Produkten ska importeras direkt från förmånsstaten till EU (krav på s.k. direkt transport). Direkt transport förutsätts emellertid inte bl.a. när det är fråga om produkter som transporteras inom det Europa-Medelhavstäckande nätverket och som har ursprung i området.
  4. Produktens ursprung ska påvisas med ett giltigt ursprungsintyg. Vid import från GSP-länder (utvecklingsländer) sker detta med ett A-ursprungsintyg (Form A) eller beroende på utvecklingsland med en registrerad exportörs ursprungsförsäkran. Vid import från övriga länder som berättigar till förmånsbehandling används varucertifikat EUR.1. Båda intygen ska ha bestyrkts av en behörig myndighet i det exporterande landet.
  5. Alternativt kan ursprunget också bevisas med en formbunden deklaration som upprättats av (den godkända) exportören på fakturan (fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration). Vid import från Korea eller Kanada används endast ursprungsdeklaration (fakturadeklaration).
  6. Vid import från Japan och Storbritannien kan varornas ursprung också styrkas med s.k. importörens kunskap (importer’s knowledge), med vilken avses importörens egen anmälan om produktens ursprung. När importörens kunskap åberopas behövs ingen ursprungsförsäkran från exportören. Läs mera under Beakta följande.

I tabellen Förmånsberättigande ursprungsintyg vid import anges de ursprungsintyg per land och landgrupp som kan användas vid import för att få förmånsbehandling. Av tabellen framgår också giltighetstiderna för ursprungsintygen (4, 5 eller 12 månader).

Förmånsbehandlingen enligt tullförmånsavtal kan vara förknippad med olika tilläggsvillkor, t.ex. när undantag från ursprungsreglerna tillämpas (förmånskvot och särskilda anteckningar i ursprungsintyg). För vissa jordbruksprodukter krävs importlicenser eller kvalitets- och äkthetsintyg.

Beakta följande

När importören ansöker om förmånlig tullbehandling för ursprungsprodukter på basis av importörens kunskap har importören ett särskilt ansvar för de uppgifter som denna kunskap baserar sig på. Ansökan om förmånlig tullbehandling ska alltid grunda sig på sådana uppgifter som importören har redan innan ansökan görs. Med dessa uppgifter ska importören vid behov kunna bevisa för Tullen att varorna har sitt ursprung i Storbritannien på det sätt som avses i avtalets ursprungsregler. Om Tullen  kontrollerar varornas ursprung i efterhand, riktas efterkontrollen endast mot importören och den dokumentation som denna innehar. Exportören eller exportlandets myndigheter har ingen skyldighet att delta i efterkontrollprocessen. 

Vilka uppgifter kan Tullen begära från importören?

Om förmånlig tullbehandling beviljats på basis av importörens kunskap kan Tullen vid en efterkontroll kräva information om hur produkterna tillverkats, till vilka priser materialen anskaffats och från vilka länder materialen anskaffats. De uppgifter som Tullen kan kräva räknas upp i artikel 24 (Kontroll) i handelsavtalet. Dessa uppgifter är ofta sådana som tillverkarna klassificerar som konfidentiella och som exportörerna inte vill förmedla till importören. Därför ska importören försäkra sig om att ha dessa uppgifter redan vid ansökan om förmånlig tullbehandling.  

Om Tullen begär uppgifter ska de lämnas inom tre månader från den dag då de begärts. Om Tullen därefter ännu begär ytterligare uppgifter från importören, ska också dessa uppgifter lämnas inom tre månader. Om importören inte svarar på Tullens begäran om uppgifter inom tidsfristen eller om uppgifterna inte räcker till för att bekräfta att produkten har ursprungsstatus, kan tullmyndigheten vägra att bevilja förmånsbehandling enligt artikel 26 i avtalet. Förmånlig tullbehandling som yrkats på basis av importörens kunskap kan inte heller sökas på nytt med en ursprungsförsäkran, även om exportören skulle upprätta en sådan för importören.


Det är exportören i det land varifrån varorna exporteras som upprättar ursprungsdeklarationen för köparen i EU. Exportören upprättar denna formbundna ursprungsdeklaration i det kommersiella dokument som hänför sig till exportförsändelsen med ursprungsprodukter och där ursprungsprodukterna specificerats tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.

Exportören ska ha ett tillståndsbeslut om status som godkänd exportör, utfärdat av tullen i det exporterande landet, om värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen överstiger 6 000 euro. Godkända exportörer ska ange sitt tillståndsnummer i de ursprungsdeklarationer de upprättar. Vid export från Kanada anger exportören sitt företagsnummer i ursprungsdeklarationen och behöver inget separat tillstånd eller tillståndsnummer.

Vilken exportör som helst kan upprätta fakturadeklarationer för ursprungsprodukter när värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen inte överstiger 6 000 euro. Då ska ursprungsdeklarationen undertecknas av exportören.


Du kan begära att Tullen omprövar och ändrar förtullningsbeslutet så att tullen som uppburits till fullt belopp (s.k. tredjelandstull) ändras till en förmånstull. Ändringen påverkar också hur mycket som uppbärs i mervärdesskatt.


Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen och en särskild tidsfrist för uppvisande av ursprungsintyget efter importen. Observera också att säkerhet reserveras.


Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen. I tulldeklarationen ska du ange koderna för tullbehandling och ursprungshandlingar.

Koder som ska anges i tulldeklarationen hittar du i följande kodförteckningar:

  • 0017 Tullbehandling (förmånsbehandling)
  • 0127 Tullsystem

Ange dessa uppgifter under Grunduppgifter om varupost. Ange också dokumentkoden för ursprungsintyget som bilagd handling för varuposten. Koden hittar du i kodförteckning 0006.


EU har slutit tullunionsavtal med Turkiet, San Marino och Andorra.

Import från Turkiet

Import av industriprodukter från Turkiet är i regel tullfri handel inom tullunionen. Den tullfria tullbehandlingen inom tullunionen förutsätter att produkterna varit i fri omsättning i Turkiet före exporten. Den tullfria behandlingen förutsätter också att ett varucertifikat A.TR visas upp.

Basjordbruksprodukter samt kol- och stålprodukter omfattas av frihandelsavtal mellan Turkiet och unionen. För att man ska få tullförmåner i EU ska produkterna ha ursprung i Turkiet. Ursprunget påvisas vid import med varucertifikat EUR.1 eller med en fakturadeklaration (som upprättats av en godkänd exportör).

Import från San Marino

1. I handeln mellan San Marino och EU tillämpas tullunionsavtalet och varorna beviljas tullfrihet utan ursprungsintyg. Avtalet gäller alla varor (s.k. tullunionsprodukter), som är antingen

1) varor som framställts på den ena avtalspartens område eller

2) tredjelandsvaror som på den ena avtalspartens område förtullats till fri omsättning (alla tullformaliteter har genomförts).

2. För andra varor än dem som omfattas av tullunionen uppbärs tredjelandtull (jfr beskrivningen av tullunionsprodukter ovan).

Import från Andorra

Import från Andorra med förmånsbehandling är antingen handel inom tullunionen eller frihandel på följande sätt:

1. Avtalet om tullunionen mellan Andorra och EU gäller varor i HS-kapitlen 25-97 vilka åtnjuter tullfrihet utan ursprungsintyg.

2. Jordbruksprodukterna enligt HS-kapitlen 1-24 omfattas av frihandeln. På dessa produkter tillämpas ursprungsregler och därför ska de ha ett ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling, antingen varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

3. Om produkterna inte uppfyller villkoren gällande tullunionsprodukter (HS-kapitlen 25-97, jfr import från San Marino), ska tredjelandstull uppbäras för dem. Likaså om jordbruksprodukterna (HS-kapitlen 1-24) inte uppfyller villkoren enligt ursprungsreglerna eller om de ha ursprung någon annanstans, ska tredjelandstull uppbäras för dem.


Det ursprung som i ursprungsintyget angetts för produkten kan kontrolleras i efterhand i det land där ursprungsintyget utfärdats. Om det i efterhandskontrollen visar sig att det ursprung som vid import angetts för produkten och bevisats med ursprungsintyg är felaktigt, ska tullen betalas för produkten till fullt belopp genom efterförtullning. Behörigheten av den myndighet som bestyrkt ursprungsintyget eller ursprungsintygets äkthet (förfalskningar) kan också kontrolleras.


Vid import av produkter från tredjeland ska man i vissa situationer uppvisa ett s.k. allmänt ursprungsintyg (ursprung som inte medför förmånsbehandling). Sådana intyg utfärdas i allmänhet av olika länders handelskamrar. På basis av ett allmänt ursprungsintyg beviljas aldrig nedsatt tullbehandling, dvs. preferensbehandling, om det i tullagstiftningen inte separat föreskrivs om den för vissa specialprodukter.Nyckelord Ursprungsintyg