Tullförmåner på grundval av varans ursprung

Tullen på en vara kan vara lägre än den gällande allmänna tullen eller så kan tullen vara 0 % (nolltullsats), om varan har ursprung i vissa länder.

Ursprunget ska gå att bevisa med ett behörigt ursprungsbevis. Man ska själv begära förmånsbehandling i tulldeklarationen (koder för förmånsbehandling och dokumentkoder). Nedsatt tullbehandling kallas för preferensbehandling.

Från vilka länder gäller förmånsbehandling vid import?

I bilagan Förmånsberättigande ursprungsbevis vid import anges enstaka länder som deltar i förmånsordningar samt vissa landgrupper (GSP, ULT och AVS/EPA) som omfattar nästan 200 länder. De stater och områden som ingår i dessa landgrupper finns angivna i kommissionens Taric-databas. I GSP-gruppen ingår bl.a. Pakistan och Indien.

Största delen av världens stater omfattas av EU:s olika förmånsordningar. Det är bara cirka 20 stater som står helt utanför dessa arrangemang (bl.a. Förenta staterna, Ryssland, Vitryssland, Saudiarabien, Australien, Taiwan och Hongkong).

Vad krävs för att få förmånsbehandling?

 1. Importprodukten omfattas av avtalet ifråga. Till exempel känsliga jordbruksprodukter har ofta lämnats utanför avtalen. 
 2. Produkten ska också ha ursprung i avtalslandet (förmånslandet). I varje förmånsordning anges under vilka förutsättningar en produkt som framställs i ett land kan få ursprungsstatus (s.k. ursprungsregler).
 3. Produkten ska importeras direkt från förmånsstaten till EU (krav på s.k. direkt transport). Direkt transport förutsätts emellertid inte bl.a. när det är fråga om produkter som transporteras inom det Europa-Medelhavstäckande nätverket och som har ursprung i området.
 4. Produktens ursprung ska påvisas med ett giltigt ursprungsbevis. Vid import från GSP-länder (utvecklingsländer) sker detta med en registrerad exportörs ursprungsförsäkran. Vid import från övriga länder som berättigar till förmånsbehandling används varucertifikat EUR.1.
 5. Alternativt kan ursprunget också bevisas med en formbunden deklaration som upprättats av (den godkända) exportören på fakturan (fakturadeklaration eller ursprungsdeklaration). Vid import från Korea eller Kanada används endast ursprungsdeklaration (fakturadeklaration).
 6. Vid import från Japan och Storbritannien kan varornas ursprung också styrkas med s.k. importörens kunskap (importer’s knowledge), med vilken avses importörens egen anmälan om produktens ursprung. När importörens kunskap åberopas behövs ingen ursprungsförsäkran från exportören. Läs mera under Beakta följande.

I tabellen Förmånsberättigande ursprungsbevis vid import anges de ursprungsbevis per land och landgrupp som kan användas vid import för att få förmånsbehandling. Av tabellen framgår också giltighetstiderna för ursprungsbevisen (4, 5 eller 12 månader).

Förmånsbehandlingen enligt tullförmånsavtal kan vara förknippad med olika tilläggsvillkor, t.ex. när undantag från ursprungsreglerna tillämpas (förmånskvot och särskilda anteckningar i ursprungsbevisen). För vissa jordbruksprodukter krävs importlicenser eller kvalitets- och äkthetsintyg.

Beakta följande

Med ursprungsland avses det land där varan är producerad eller tillverkad.

Om varan är tillverkad i två eller flera länder, anses som ursprungsland det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen har skett och där bearbetningen eller behandlingen har lett till att en ny produkt har kommit till. Som bearbetning eller behandling anses inte t.ex. att varan packas, sorteras eller hanteras på annat motsvarande sätt.

Som ursprungsland ska man dock enligt statistikbestämmelserna ange varans avsändningsland i följande fall:

 • varor vars ursprungsland inte är känt (kan inte redas ut)
 • återinförda varor och andra varor med ursprung i unionen
 • varor tillhörande kapitel 97 i tulltariffen
 • varor som importeras efter passiv förädling (koden för transaktionens art är 51, 52 eller 53).

Exportören ska bevisa varans ursprung med ett ursprungsbevis. Ursprungsbeviset kan vara t.ex. en ursprungsförsäkran eller ursprungsdeklaration, som utgörs av en formbunden text.       

Exempel på ursprungsbevis i frihandelsavtal:

Ursprungsförsäkran enligt frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien

 (Period: from……………………………….to ………………………. (1))


The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No………………………… (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………………….. (3) preferential origin.

.............................................................................................................................................................................................. (4) (Ort och datum)

.............................................................................................................................................................................................. (Exportörens namn)

 • Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 56.4 b i detta avtal, ange den period under vilken ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig kan punkten lämnas tom.
 • Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med unionens lagar och andra författningar. För exportören i Förenade kungariket kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med lagar och andra författningar som är tillämpliga i Förenade kungariket. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan punkten lämnas tom.
 • Ange produktens ursprung: Förenade kungariket eller unionen.
 • Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet
 • Ange företagets namn som exportörens namn.

Ursprungsförsäkran enligt frihandelsavtalet mellan EU och Japan

(Period: from ......................................................................... to.........................................................................(3))

 The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No .............. (4)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........................................................................ preferential origin (5).

 

 (Ursprungskriterier som använts (4))

............................................................................................

(Ort och datum (5))

………………………………………………………………………………………..

(Exportörens namnförtydligande)

............................................................................................

 • Om ursprungsförsäkran fylls i för flera sändningar av identiska ursprungsprodukter i den mening som avses i artikel 3.17.5 b, ange under vilken period ursprungsförsäkran ska gälla. Perioden får inte överstiga tolv månader. All import av produkten måste ske inom den angivna perioden. När en period inte är tillämplig kan punkten lämnas tom.
 • Ange det referensnummer genom vilket exportören kan identifieras. För exportören i Europeiska unionen kommer detta att vara det nummer som tilldelats i enlighet med Europeiska unionens lagar och andra författningar. För den japanska exportören kommer detta att vara det japanska företagsnumret. Om exportören inte har tilldelats något nummer kan punkten lämnas tom.
 • Ange produktens ursprung: Europeiska unionen eller Japan.
 • Ange, beroende på fallet, en eller flera av följande koder:
  • ”A” för en produkt som avses i artikel 3.2 1 a;
  • ”A” för en produkt som avses i artikel 3.2 1 b;
  • ”C” för en produkt som avses i artikel 3.2.1 c med följande ytterligare information om den typ av produktspecifika krav som faktiskt tillämpas på produkten;
  • ”1” för en regel om ändrad klassificering enligt tulltaxan;
  • ”2” för en regel om högsta värde för icke-ursprungsmaterial eller lägsta regionala värdeinnehåll,
  • ”3” för en regel om en särskild produktionsprocess, eller
  • ”4” vid tillämpning av bestämmelserna i avdelning 3 i tillägg 3-B-1.
  • ”D” för den ackumulering som avses i artikel 3.5, eller
  • ”E” för de toleranser som avses i artikel 3.6.
 • Ort och datum får utelämnas om informationen finns i själva dokumentet.

Ursprungsdeklaration enligt övergångsreglerna för frihandelsavtalet inom Europa-Medelhavsområdet (PEM-området) och PEM-konventionen

Observera: Om det vid fastställande av varans ursprung tillämpats de nya övergångsregler för PEM-området  som trädde i kraft 1.9.2021, ange texten ”according to the transitional rules of origin” efter punkt ”(2) preferential origin” enligt mallen nedan. Om du inte anger texten, tillämpas den nuvarande PEM-konventionens regler på varan.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ........................... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of………………………………. (2) preferential origin (*according to the transitional rules on origin).

”Om det vid fastställande av varans ursprung tillämpats ursprungreglerna enligt de nya övergångsreglerna för PEM-området (transitional rules on origin), måste exportören nämna detta i slutet av ursprungsdeklarationen enligt mallen ovan. Om det vid fastställande av varans ursprung tillämpats ursprungreglerna i PEM-konventionen, utelämnas uppgiften eller så anges på motsvarande sätt ”according to the PEM-Convention rules on origin”.

..............................................................................................................................................................................................(Ort och datum) (3)

..............................................................................................................................................................................................

(Exportörens underskrift och namnförtydligande) (4)

 • Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska den godkända exportörens tillståndsnummer anges här. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
 • Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, måste exportören klart markera dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen "CM".
 • Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.

Ursprungsdeklaration enligt frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No……………………….. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ………………….…… (2) preferential origin.

.................................................................................................… (3)

(Ort och datum)

..................................................................................................… (4)

(Exportörens underskrift och namnförtydligande)

 • Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör, ska den godkända exportörens tillståndsnummer anges här. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska parentestexten utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.
 • Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören klart markera dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av beteckningen ”CM”.
 • Dessa uppgifter kan utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.
 • I de fall där exportören inte är skyldig att underteckna, behöver inte heller namnet på den person som undertecknar deklarationen anges.

När importören ansöker om förmånlig tullbehandling för ursprungsprodukter på basis av importörens kunskap har importören ett särskilt ansvar för de uppgifter som denna kunskap baserar sig på. Ansökan om förmånlig tullbehandling ska alltid grunda sig på sådana uppgifter som importören har redan innan ansökan görs. Med dessa uppgifter ska importören vid behov kunna bevisa för Tullen att varorna har sitt ursprung på det sätt som avses i avtalets ursprungsregler. Om Tullen  kontrollerar varornas ursprung i efterhand, riktas efterkontrollen endast mot importören och den dokumentation som denna innehar. Exportören eller exportlandets myndigheter har ingen skyldighet att delta i efterkontrollprocessen. 

Vilka uppgifter kan Tullen begära från importören?

Om förmånlig tullbehandling beviljats på basis av importörens kunskap kan Tullen vid en efterkontroll kräva information om hur produkterna tillverkats, till vilka priser materialen anskaffats och från vilka länder materialen anskaffats.  Därför ska importören försäkra sig om att ha dessa uppgifter redan vid ansökan om förmånlig tullbehandling.  

Om Tullen begär uppgifter ska de lämnas inom tre månader från den dag då de begärts. Om Tullen därefter ännu begär ytterligare uppgifter från importören, ska också dessa uppgifter lämnas inom tre månader. Om importören inte svarar på Tullens begäran om uppgifter inom tidsfristen eller om uppgifterna inte räcker till för att bekräfta att produkten har ursprungsstatus, kan tullmyndigheten vägra att bevilja förmånsbehandling. Förmånlig tullbehandling som yrkats på basis av importörens kunskap kan inte heller sökas på nytt med en ursprungsförsäkran, även om exportören skulle upprätta en sådan för importören.


Det är exportören i det land varifrån varorna exporteras som upprättar ursprungsdeklarationen för köparen i EU. Exportören upprättar denna formbundna ursprungsdeklaration i det kommersiella dokument som hänför sig till exportförsändelsen med ursprungsprodukter och där ursprungsprodukterna specificerats tillräckligt noggrant för att de ska kunna identifieras.

Exportören ska ha ett tillståndsbeslut om status som godkänd exportör, utfärdat av tullen i det exporterande landet, om värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen överstiger 6 000 euro. Godkända exportörer ska ange sitt tillståndsnummer i de ursprungsdeklarationer de upprättar. Vid export från Kanada anger exportören sitt företagsnummer i ursprungsdeklarationen och behöver inget separat tillstånd eller tillståndsnummer.

Vilken exportör som helst kan upprätta fakturadeklarationer för ursprungsprodukter när värdet på ursprungsprodukterna i exportförsändelsen inte överstiger 6 000 euro. Då ska ursprungsdeklarationen undertecknas av exportören.


Du kan begära att Tullen omprövar och ändrar förtullningsbeslutet så att tullen som uppburits till fullt belopp (s.k. tredjelandstull) ändras till en förmånstull. Ändringen påverkar också hur mycket som uppbärs i mervärdesskatt.


Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen och en särskild tidsfrist för uppvisande av ursprungsbeviset efter importen. Observera också att säkerhet reserveras.


Du kan begära förmånsbehandling i tulldeklarationen. I tulldeklarationen ska du ange koderna för förmånsbehandlingen i uppgifterna om varuposten och koden för ursprungsdokumentet som bilagd handling.

 • Kodförteckning CL603 Förmånsbehandling
 • Kodförteckning CL013G Bilagd handling - varupostnivå

Du kan kontrollera förmånsberättigande ursprung i varukodstjänsten Fintaric.

Om du inger en deklaration för ett förenklat deklarationsförfarande, ska du i stället för en kod för förmånsbehandling använda en kod för tullbehandling (kodförteckning 0017) och ange tullsystem (kodförteckning 0127). Ett exempel på ett förenklat deklarationsförfarande är förtullning genom registrering i deklarantens bokföring.


EU har slutit tullunionsavtal med Turkiet, San Marino och Andorra.

Import från Turkiet

1.  Import av industriprodukter från Turkiet är i regel tullfri handel inom tullunionen. Tullbefrielsen enligt handeln inom tullunionen förutsätter att

 • produkterna har varit i fri omsättning i Turkiet före exporten till unionen
 • importören visar upp för Tullen det varucertifikat A.TR som man fått från exportören.

I importtulldeklarationen ska följande uppgifter anges:

Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40XX
Kod för ytterligare förfarande F16
Kod för förmånsbehandling 400
Varupostens bilagda handling (varucertifikat A.TR) typ N018 och beskrivning ”ATR”

2.  På basjordbruksprodukter som omfattas av beslutet om handelsordningen för jordbruksprodukter från år 1998 samt på kol- och stålprodukter som omfattas av fördraget om kol- och stålgemenskapen (EKSG) tillämpas ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan Turkiet och unionen. För att dessa produkter ska beviljas förmånsbehandling vid import till EU, ska deras ursprung påvisas med varucertifikat EUR.1 eller med en fakturadeklaration.
 
Uppgifter som ska anges i importtulldeklarationen:
Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40xx
Kod för ytterligare förfarande 999
Kod för förmånsbehandling 300

3. Om produkterna inte uppfyller villkoren i tullunionsavtalet eller villkoren i frihandelsavtalet på ursprungsprodukter, ska allmän tredjelandstull uppbäras för dem.

Uppgifter som ska anges i importtulldeklarationen:
Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40xx
Kod för ytterligare förfarande 999
Kod för förmånsbehandling 100

Import från San Marino

1. I handeln mellan San Marino och EU beviljas varorna tullfrihet på basis av tullunionsavtalet utan ursprungsintyg. Varuhandeln omfattar alla varugrupper förutom de produkter som hör till tillämpningsområdet för Europeiska kol- och stålgemenskapens grundfördrag. Tullbefrielse förutsätter att varorna antingen har
a) framställts på San Marinos eller EU:s område, eller
b) framställts annorstädes, men förtullats till fri omsättning på San Marinos eller EU:s område.

I importtulldeklarationen ska följande uppgifter anges:
Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40XX
Kod för ytterligare förfarande F16
Kod för förmånsbehandling 400

2. För de varor som inte omfattas av tullunionsavtalet uppbärs allmän tull.

I importtulldeklarationen ska följande uppgifter anges:
Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40XX
Kod för ytterligare förfarande 999
Kod för förmånsbehandling 100

Import från Andorra

Varor som importeras från Andorra till EU beviljas förmånsbehandling antingen på basis av tullunionsavtalet eller frihandelsavtalet.
1. Varor i HS-kapitlen 25-97 beviljas tullfrihet på basis av tullunionsavtalet mellan Andorra och EU. Ursprungsintyg behövs inte.

I importtulldeklarationen ska följande uppgifter anges:
Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40XX
Kod för ytterligare förfarande F16
Kod för förmånsbehandling 400

2. Jordbruksprodukter enligt HS-kapitlen 1-24 beviljas tullfrihet på basis av ursprungsreglerna i frihandelsavtalet. Produkterna ska ha ett ursprungsintyg som berättigar till förmånsbehandling, antingen varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklaration.

I importtulldeklarationen ska följande uppgifter anges:
Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40XX
Kod för ytterligare förfarande 999
Kod för förmånsbehandling 300

3. Om produkterna inte uppfyller villkoren som fastställts i tullunionsavtalet (HS-kapitlen 25–97) eller i frihandelsavtalet (HS-kapitlen 1–24), så ska allmän tull uppbäras för dem.

I importtulldeklarationen ska följande uppgifter anges:
Typ av deklaration IM
Tullförfarandekod 40XX
Kod för ytterligare förfarande 999
Kod för förmånsbehandling 100


Det ursprung som i ursprungsintyget angetts för produkten kan kontrolleras i efterhand i det land där ursprungsintyget utfärdats. Om det i efterhandskontrollen visar sig att det ursprung som vid import angetts för produkten och bevisats med ursprungsintyg är felaktigt, ska tullen betalas för produkten till fullt belopp genom efterförtullning. Behörigheten av den myndighet som bestyrkt ursprungsintyget eller ursprungsintygets äkthet (förfalskningar) kan också kontrolleras.


Vid import av produkter från tredjeland ska man i vissa situationer uppvisa ett s.k. allmänt ursprungsintyg (ursprung som inte medför förmånsbehandling). Sådana intyg utfärdas i allmänhet av olika länders handelskamrar. På basis av ett allmänt ursprungsintyg beviljas aldrig nedsatt tullbehandling, dvs. preferensbehandling, om det i tullagstiftningen inte separat föreskrivs om den för vissa specialprodukter.Nyckelord Ursprungsintyg