Tillstånd som söks och beviljas genom tulldeklaration

Innehåll

 

1. Termer

Termerna har definierats utifrån den här anvisningen.

Med särskild användning avses förfarandet för slutanvändning (end-use) och förfarandet för tillfällig införsel.

Med förädling avses förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för passiv förädling.

Med jordbruksprodukter enligt bilaga 7102 avses i denna anvisning jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen.

Primär förädlad produkt: en vara för vars tillverkning man söker tillstånd till förfarandet för aktiv förädling.

Aktiv förädling EX/IM, dvs. export i förväg, betyder alltid att man har tillämpat ersättning med likvärdiga varor vid förfarandet. Då har unionsvaror förädlats till produkter som exporteras från EU innan icke-unionsvarorna importeras till EU och hänförs till förfarandet för aktiv förädling inom 6 månader från exporten. Förfarandet avslutas när de importerade varorna hänförs till förfarandet för aktiv förädling och icke-unionsvarorna får status som unionsvaror.

Aktiv förädling IM/EX är den s.k. normalversionen av aktiv förädling. Först förs varorna in i unionens tullområde för förädling. När varorna hänförs till förfarandet uppbärs ingen importtull, mervärdesskatt vid import eller andra avgifter för dem. Efter förädlingen kan varorna återexporteras, hänföras till ett tullförfarande (övergång till fri omsättning, aktiv förädling på nytt, tillfällig införsel, transitering), överlåtas till staten eller förstöras. Det är möjligt men kräver tillstånd att tillämpa ersättning med likvärdiga varor, dvs. att förädla unionsvaror i stället för icke-unionsvaror som hänförts till förfarandet.

Sekundär förädlad produkt är en oundviklig biprodukt som uppstår i samband med tillverkning vid aktiv förädling.

Tulldeklaration är den handling genom vilken en person i föreskriven form och på föreskrivet sätt anger ett önskemål om att hänföra varor till ett visst tullförfarande, i tillämpliga fall med uppgift om vilka eventuella särskilda arrangemang som önskas. Tulldeklarationen kan inges i form av en standardtulldeklaration (med fullständigt datainnehåll på en gång) eller i form av en förenklad deklaration (med bara en viss del av datainnehållet eller som en registrering i deklarantens bokföring). I vissa särskilda situationer kan tulldeklarationen också inges muntligt eller genom särskilt fastställda handlingar som anses som en tulldeklaration.

Passiv förädling EX/IM är den s.k. normalversionen av passiv förädling. Först exporteras unionsvaror från unionens tullområde hänförda till passiv förädling. De förädlade produkterna importeras till unionens tullområde och frigörs för övergång till fri omsättning genom utnyttjande av den förmånligare tullbehandling som gäller vid passiv förädling.

Passiv förädling enligt standardutbytessystemet hänför sig bara till reparation av trasiga produkter. Standardutbytessystemet gör det möjligt att ersätta en trasig produkt som skickats för reparation med en likadan produkt (användning av s.k. ersättningsvaror). Man återimporterar dock inte exakt samma produkt (med t.ex. samma serie- eller identifieringsnummer) som skickats till passiv förädling. Det är också möjligt att använda standardutbytessystemet genom import i förväg. Då kan ersättningsvaran importeras till unionen innan den trasiga varan förs ut ur unionens tullområde. Exporten av den trasiga varan ska ske inom 6 månader från importen i förväg av ersättningsvaran.

Med tillstånd som involverar fler än en medlemsstat avses följande situationer:

- tulldeklarationen för hänförande till förfarandet och tulldeklarationen för avslutande av förfarandet inges till olika medlemsstater

eller

- förädlings-, användnings- eller bearbetningsplatsen finns i en annan medlemsstat än den dit tulldeklarationen som fungerar som tillståndsansökan lämnas.

Till början av sidan

 

2. Ansökan om tillstånd till förädling eller särskild användning

Tillstånd till förädling eller särskild användning kan sökas

 • genom sedvanligt tillståndsförfarande (förädling och särskild användning)
 • genom tulldeklaration – som tillståndsansökan fungerar då
  • en standardtulldeklaration (förädling och särskild användning)
  • en muntlig tulldeklaration (bara tillfällig införsel)
  • en handling som anses som tulldeklaration (bara tillfällig införsel)

När en tulldeklaration som ingetts skriftligen (med SAD-blankett eller elektroniskt) fungerar som tillståndsansökan, ska den inges som en standardtulldeklaration. Den får alltså inte inges som en förenklad deklaration, som en deklaration för centraliserad klarering eller som registrering i deklarantens bokföring.

När tillstånd att använda ett förfarande söks genom tulldeklaration, beviljas tillståndet genom att varorna frigörs för ifrågavarande tullförfarande.Tillståndet är i kraft endast den stund som det tar att frigöra varorna till förfarandet. Tidsfristen för avslutande av förfarandet börjar löpa då varorna frigjorts till förfarandet.

Tillståndet kan i regel endast beviljas en person som är etablerad i unionens tullområde. En fysisk person anses vara etablerad i unionens tullområde, om denne är bosatt inom unionens tullområde. En juridisk person (ett företag) anses vara etablerad i unionens tullområde, när dess stadgeenliga säte, huvudkontor eller fasta etableringsställe ligger i unionens tullområde. Det finns vissa undantag till denna huvudregel. De beskrivs senare i den här anvisningen under ifrågavarande förfarande.

Det sedvanliga tillståndet till särskild användning söks i webbtjänsten Tillstånd

Till början av sidan

3. Tillfällig införsel

För produkter som deklareras till förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar uppbärs inga importtullar eller importmoms. För produkter som deklareras till förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar uppbärs inga importtullar eller importmoms då produkterna hänförs till förfarandet utan först när förfarandet avslutas. På varor som hänförs till förfarandet för tillfällig införsel tillämpas endast sådana handelspolitiska åtgärder som förbjuder varornas införsel till unionens tullområde eller utförsel från unionens tullområde.

Vid tillfällig införsel är tillståndshavaren en person som är etablerad utanför unionens tullområde.

I de flesta artikelpunkterna kan tillståndshavaren också vara etablerad i unionens tullområde. I följande fall kan tillstånd dock inte beviljas en person som är etablerad i unionens tullområde: 

 • transportmedel, artikel 212 i DF (kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446), med vissa undantag som avses i artiklarna 214–216 i DF
 • personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande, artikel 219 i DF
 • varor som används i gränsområden, artikel 224 och 224 a i DF
 • ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring och reklammaterial, artikel 225 i DF
 • professionell utrustning (utom bärbara musikinstrument som resande för med sig), artikel 226 i DF
 • andra varor enligt artikel 236 a i DF.

 I motsats till andra förfaranden kan tillstånd till tillfällig införsel sökas genom tulldeklaration och beviljas genom att varorna frigörs för förfarandet också när tillståndsansökan involverar fler än en medlemsstat.

Tillstånd till tillfällig införsel kan inte sökas genom tulldeklaration när

 • likvärdiga varor vill utnyttjas i verksamheten (à sedvanlig tillståndsansökan)
 • ett retroaktivt tillstånd söks.

När tillståndsansökan kan göras genom en handling som anses som en tulldeklaration eller genom en muntlig tulldeklaration, uppbärs ingen ansvarsgaranti för varor som hänförs till förfarandet för tillfällig införsel i fråga om de importtullar (och vid behov andra skatter och avgifter) som inte uppbärs när varorna hänförs till förfarandet för tillfällig införsel.

Ett tillstånd som söks genom en standardtulldeklaration och ett sedvanligt tillstånd kräver att det ställs en ansvarsgaranti, utom i följande situationer:

 • När det gäller material som används i internationell trafik av flygbolag, rederier eller järnvägsbolag eller leverantörer av posttjänster och som ska vara försedda med särskiljande märkning.
 • När det gäller förpackningar som importeras tomma och som ska försedda med outplånlig märkning som inte kan avlägsnas;
 • När den tidigare innehavaren av ett tillstånd till tillfällig införsel har deklarerat varorna för förfarandet för tillfällig införsel genom en muntlig tulldeklaration eller genom en handling som anses som tulldeklaration
 • och varorna därefter hänförs till förfarandet för tillfällig införsel för samma ändamål. Den ansvarige för förfarandet kan också vara en annan aktör.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet för varor som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel är i regel högst 24 månader. Det betyder inte att tidsfristen för avslutande av förfarandet för varje vara och i varje situation alltid skulle vara 24 månader. Tullen kan också fastställa en kortare tidsfrist, förutsatt att den är tillräckligt lång med hänsyn till den användning som avses.

För följande varor är den föreskrivna tidsfristen för avslutande av förfarandet kortare än den allmänna 24 månader:

 • transportmedel på räls: 12 månader
 • transportmedel för kommersiellt bruk (andra än transportmedel på räls): den tid som krävs för att utföra transporten
 • vägtransportmedel som används privat
  • av studerande: den period de uppehåller sig i unionens tullområde i det enda syftet att bedriva studier
  • av personer som utför uppdrag av bestämd varaktighet: den period de uppehåller sig i unionens tullområde i det enda syftet att utföra sitt uppdrag
  • i övriga fall, inbegripet rid- eller dragdjur och fordon som dras av dessa: 6 månader.
 • lufttransportmedel för privat bruk: 6 månader.
 • sjötransportmedel och transportmedel för inre vattenvägar för privat bruk: 18 månader.
 • containrar samt utrustning och tillbehör till dessa: 12 månader
 • i fråga om professionell uthyrningsverksamhet och uthyrning- eller återuthyrningsavtal baserade på verksamheten: 6 månader, 3 veckor eller 8 dagar
 • varor som används för att utföra tester eller som ska genomgå tester: varor som ska användas för att utföra tester, experiment eller demonstrationer utan ekonomisk vinning: 6 månader
 • varor som är avsedda för arrangemang eller försäljning i vissa situationer: varor som levereras av ägaren för inspektion till en person i unionen som har rätt att köpa dem efter inspektion: 6 månader
 • djur som ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde: tidsfristen för avslutande av förfarandet ska vara minst 12 månader, men förfarandet kan avslutas tidigare.

Till början av sidan

 

3.1. Handling som anses som tulldeklaration

Det enklaste sättet att inge en tulldeklaration för hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel som fungerar som tillståndsansökan är genom en handling som anses som en tulldeklaration.

 Följande varor kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel genom en handling som anses som en tulldeklaration, som då också fungerar som tillståndsansökan (art. 139 i DF):

 1. Lastpallar, containrar och transportmedel samt tillbehör och utrustning för dem, som avses i artiklarna 208–216.
 1. Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som avses i artikel 219.
 1. Välfärdsmateriel för sjöfolk vilket används på ett fartyg som går i internationell sjötrafik som avses i artikel 220 a.
 1. Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning som avses i artikel 222.
 1. Utrustning för katastrofhjälp som används i samband med åtgärderför att motverka följderna av katastrofer och liknande situationer som påverkar unionens tullområde.
 1. Bärbara musikinstrument som importeras temporärt av resande för attanvändas som professionell utrustning
   
 2. Förpackningar försedda med permanenta och outplånliga märken som identifierar en person som är etablerad inom eller utanför unionens tullområde.
  • Förpackningen kan vara tom, när den är avsedd att återexporteras fylld efter packningen. Förpackningen kan vara fylld, när den är avsedd att återexporteras antingen fylld eller tom efter lossningen.
    
 3. Varor som omfattas av ett Nato-formulär 302 eller ett EU-formulär 302. 

Situationer där en handling som anses som en tulldeklaration ska anses som en ansökan om tillstånd till tillfällig införsel (artikel 141 i kommissionens delegerade förordning 2015/2446 (DF)):

 • passage genom den gröna eller ”Inget att deklarera” -filen vid ett tullkontor där det finns två kontrollfiler
 • Passage genom ett tullkontor som inte tillämpar ett tvåfilsystem.
 • fastsättande av ett självhäftande märke eller ett kort för tulldeklaration med texten ”Inget att deklarera” på vindrutan i en personbil, om denna möjlighet föreskrivs i de nationella bestämmelserna
 • Det faktum att varorna passerar gränsen för unionens tullområde i någon av följande situationer:
  • När skyldigheten att transportera varorna till en specifik plats fårfrångås i enlighet med de särskilda reglerna i artikel 135.5 i kodexen.
  • De varor som avses i artikel 136.1 a och j i DF ska anses ha deklarerats för tillfällig införsel i enlighet med artikel 139.1 i DF
   • varorna i artikel 136.1 a är varor som nämns i artiklarna 208–216 i DF
   • varorna i artikel 136.1 j är förpackningar som nämns i artikel 228 i DF.

Följande kan dock inte hänföras till förfarandet genom en handling som anses som en tulldeklaration:

 • Varor som är föremål för förbud eller restriktioner.
 • Varor som omfattas av någon annan särskild formalitet som föreskrivs i unionslagstiftning och som tullmyndigheterna är skyldiga att tillämpa.

Undantag till dessa utgör dock varor som befordras eller används upptagna i ett Nato-formulär 302 eller ett EU-formulär 302.

Obs! Tullen kan i stället för en tulldeklaration genom en faktisk handling kräva att varorna hänförs till förfarandet genom en standardtulldeklaration, när det är fråga om transportmedel eller reservdelar, tillbehör och utrustning för dem. En standardtulldeklaration ska också inges när tullmyndigheterna anser att det finns en allvarlig risk för bristande efterlevnad av en skyldighet enligt tullagstiftningen.

 

3.2. Ingivande av en muntlig tulldeklaration

Det är möjligt att inge en tulldeklaration för hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel genom en muntlig tulldeklaration. En muntlig tulldeklaration ska anses som en ansökan om tillstånd till tillfällig införsel i följande fall (artikel 136.1 kommissionens delegerade förordning 2015/2446 (DF)):

 1. Lastpallar, containrar och transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för dem, som avses i artiklarna 208–216.
 2. Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som avses i artikel 219.
 1. Välfärdsmateriel för sjöfolk vilket används på ett fartyg som går i internationell sjötrafik som avses i artikel 220 a.
 1. Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning som avses i artikel 222.
 1. Djur som avses i artikel 223, förutsatt att de är avsedda för växling av betesområde, bete eller utförande av arbete eller transport.
 1. Utrustning som avses i artikel 224 a.
 1. Instrument och apparater som läkare behöver för att hjälpa patienter som väntar på att genomgå organtransplantationer som uppfyller villkoren i artikel 226.1.
 1. Utrustning för katastrofhjälp som används i samband med åtgärderför att motverka följderna av katastrofer och liknande situationer som påverkar unionens tullområde.
   
 2. Bärbara musikinstrument som importeras temporärt av resande för attanvändas som professionell utrustning.
   
 3. Förpackningar försedda med permanenta och outplånliga märken som identifierar en person som är etablerad inom eller utanför unionens tullområde. 
  • Förpackningen kan vara tom, när den är avsedd att återexporteras fylld efter packningen. Förpackningen kan vara fylld, när den är avsedd att återexporteras antingen fylld eller tom efter lossningen.
 4. Utrustning för produktion och sändning av radio- och tv-program, fordon som är särskilt anpassade att användas för produktion och sändning av radio- och tv-program samt utrustning till dessa fordon, importerade av offentliga eller privata organisationer etablerade utanför unionens tullområde och godkända av de tullmyndigheter som utfärdar tillstånd till tillfällig införsel av sådan utrustning och sådana fordon.
   
 5. Andra varor, om tullmyndigheterna tillåter detta.
  • Beakta att man endast i undantagsfall kan få tillstånd till muntlig deklaration.

I alla ovannämnda fall kan varorna deklareras till förfarandet för tillfällig införsel genom en muntlig tulldeklaration. Beakta att några av fallen är sådana som redan har nämnts ovan som varor som kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel genom en handling som anses som en tulldeklaration. Kunden alltså välja att deklarera varorna till förfarandet för tillfällig införsel antingen genom en handling som anses som en tulldeklaration eller genom att inge en muntlig tulldeklaration. Punkterna 5, 6, 7, 10, 11 ja 12 är sådana där varorna inte kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel genom en handling som anses som en tulldeklaration. De ska alltså alltid hänföras till förfarandet med åtminstone en muntlig tulldeklaration.

Till stöd för en muntlig tulldeklaration vid tillfällig införsel ska man alltid lämna in tullblankett 613s/r/e. 

Följande kan dock inte hänföras till förfarandet med en muntlig tulldeklaration:

 • Varor som är föremål för förbud eller restriktioner.
 • Varor som omfattas av någon annan särskild formalitet som föreskrivs i unionslagstiftning och som tullmyndigheterna är skyldiga att tillämpa.

Obs! När det gäller transportmedel eller reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel kan Tullen i stället för en muntlig deklaration kräva att varorna hänförs till förfarandet med en standardtulldeklaration. En standardtulldeklaration ska också inges när tullmyndigheterna anser att det finns en allvarlig risk för bristande efterlevnad av en skyldighet enligt tullagstiftningen.

Till början av sidan

 

3.3. Skriftlig standardtulldeklaration

Man kan inge en skriftlig standardtulldeklaration för varorna när man inte kan ansöka om tillstånd till hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel genom en handling som anses som en tulldeklaration eller genom en muntlig deklaration. Tulldeklarationen ska då kompletteras med de tilläggsuppgifter som krävs för tillämpning av förfarandet. Standardtulldeklarationen inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. Standardtulldeklarationen inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering. 

Obs! När varorna importeras i särskilda situationer som saknar ekonomisk betydelse för unionen (dvs. sökanden åberopar artikel 236 b i DF, ”nationellt förfarande D28”), kan tullmyndigheterna låta bli att godkänna en tillståndsansökan gjorts genom tulldeklaration och kräva att man ansöker om ett sedvanligt tillstånd. 

 

3.4. Tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral

Vid förfarandet för tillfällig införsel är ett skriftligt tillstånd aldrig obligatoriskt. Om man ofta hänför samma slags varor till förfarandet för samma ändamål, blir det enklare att upprätta en tulldeklaration för förfarandet om man ansöker om ett tillstånd. Då rekommenderas det att man ansöker om ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral via Webbtjänsten för tillstånd

Till början av sidan

 

4. Slutanvändning

Tillstånd till hänförande av varor till förfarandet för slutanvändning kan sökas genom en standardtulldeklaration genom att ange vissa tilläggsuppgifter när sökanden har för avsikt att hänföra varorna helt till den föreskrivna slutanvändningen.

I fråga om slutanvändning kan tillståndet i motiverade enstaka fall också beviljas en person som är etablerad utanför unionens tullområde. I praktiken kan beviljande av tillstånd till en person etablerad utanför unionen endast komma i fråga när det gäller en privatperson och fallet inte anses ha någon större ekonomisk betydelse.

Tillstånd till slutanvändning kan inte sökas genom tulldeklaration när

 • likvärdiga varor vill utnyttjas i verksamheten (à sedvanlig tillståndsansökan)
   
 • tillståndet som söks gäller fler än en medlemsstat (à sedvanligt tillstånd).
   
 • ett retroaktivt tillstånd söks, dvs. varorna har antingen redan hänförts till ett annat tullförfarande (felaktigt) eller ingen tulldeklaration har ingetts (à sedvanlig tillståndsansökan).
   

Den tidsfrist som fastställs för avslutande av förfarandet för varor som hänförts till slutanvändning ska vara tillräckligt lång med tanke på den tilltänkta verksamheten.

I regel är 12 månader en tillräckligt lång tid för slutanvändningen. På grund av tidsfristerna för efterkontroll och efterbeskattning, kan tidsfristen för förfarandet vara högst 24 månader.

Till början av sidan

 

5. Aktiv förädling

För varor som deklareras till förfarandet för aktiv förädling uppbärs ingen importtull, mervärdesskatt vid import eller andra avgifter vid hänförande till förfarandet. Dessa kommer att uppbäras först då förfarandet avslutas, om förfarandet avslutas genom att antingen dessa varor eller de förädlade produkterna frigörs för fri omsättning och konsumtion i unionens tullområde. På varor som hänförs till förfarandet för aktiv förädling tillämpas endast sådana handelspolitiska åtgärder som förbjuder varornas införsel till unionens tullområde eller utförsel från unionens tullområde.

Också varor med nolltullsats kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling. Tullförfarandet kan användas för uppskjutning av mervärdesbeskattningen av importen eller för att varorna ska bearbetas så att de uppfyller de tekniska kraven för övergång till fri omsättning.

Tillstånd till hänförande av varor till förfarandet för aktiv förädling kan sökas genom en standardtulldeklaration genom att ange vissa tilläggsuppgifter när båda följande villkor uppfylls:

 • de varor som ska hänföras till förfarandet är andra än varor som förtecknas i bilaga 71–02 (= jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen kan inte hänföras till förfarandet med ett tillstånd som söks genom tulldeklaration) bortsett från ett undantag som nämns nedan (se angivande av de ekonomiska villkoren och kod 19 XTH, förstöring)
 • de ekonomiska villkoren för tillståndsansökan är uppfyllda.

Då förfarandet avslutas kan en tullskuld uppkomma antingen i enlighet med artikel 85 i UTK (dvs. på grundval av de faktorer som gällde vid den tidpunkt då tullskulden uppkom, såsom kvantitet, värde, varukod) eller i enlighet med artikel 86.3 i UTK (dvs. på grundval av de faktorer som gällde vid den tidpunkt då varorna hänfördes till förfarandet för aktiv förädling, såsom kvantitet, värde, varukod).

Utgångspunkten vid undersökning av de ekonomiska villkoren är att väsentliga intressen för tillverkare i unionen inte konstateras vara negativt påverkade. Bevisbördan ligger hos tillverkare i unionen, dvs. om de anser att deras verksamhet påverkas negativt av de tillstånd som beviljats för aktiv förädling, ska de bevisa sina påståenden.

Tillstånd till aktiv förädling kan sökas genom tulldeklaration, när koden för de ekonomiska villkoren är någon av följande (kodnumret och tilläggskoden för särskild upplysning finns angivna inom parentes):

 1. Förädling av varor som inte förtecknas i bilaga 71-02 (1, XBG).
 2. Reparationer (2, XAU).
 3. cFörädling av varor som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande och som utförs i enlighet med specifikationer och på uppdrag av en person som är etablerad utanför unionens tullområde, vanligtvis mot betalning endast av förädlingskostnaderna (= lönbearbetning) (3, XAS).
 4. Förädling av varor för att säkerställa att de uppfyller de tekniska kraven för övergång till fri omsättning (10, XTA).
 5. Förädling av varor av icke-kommersiell natur (t.ex. när en privatperson hänför varor till förfarandet) (11, XAR).
 6. Förädling av varor som framställts enligt ett tidigare tillstånd, som utfärdats efter undersökning av de ekonomiska villkoren (12, XAV).
 7. Förädling av fasta och flytande fraktioner av palmolja, kokosolja och flytande fraktioner av kokosolja, palmkärnolja och flytandefraktioner av palmkärnolja, babassuolja eller ricinolja till produkter som inte är avsedda för livsmedelssektorn (13, XTB).
 8. Förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till luftfartyg för vilka ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) eller ett likvärdigt intyg som avses i artikel 2 i rådets förordning (EU) 2018/581 har utfärdats (14, XTC).
 9. Förädling till produkter som omfattas av autonom befrielse från importtull på vissa vapen och viss militär utrustning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 150/2003 (15, XTD).
 10. Förädling av varor till varuprov (16, XTE).
 11. Behandling av alla slag av elektroniska komponenter, delar, enheter eller andra material till informationsteknikprodukter (17, XTF).
 12. Förädling av varor enligt KN-nummer 2707 eller 2710 till produkter enligt KN-nummer 2707, 2710 eller 2902 (18, XTG).
 13. Nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter (19, XTH).
 14. Vanliga former av hantering som avses i artikel 220 i kodexen (21, XAT).
 15. aktiv förädling (22, XTI), när det sammanlagda värdet av varor som hänförs till förädlingsförfarandet per sökande och kalenderår för varje åttasiffrigt KN-nummer överstiger inte 150 000 euro vad gäller varor som omfattas av bilaga 71-02 och 300 000 euro vad gäller andra varor, utom när de varor som är avsedda att hänföras till förfarandet för aktiv förädling skulle omfattas av en preliminär eller slutgiltig antidumpningstull, en utjämningstull, en skyddsåtgärd eller en tilläggstull till följd av ett upphävande av medgivanden om de hade deklarerats för övergång till fri omsättning.

Ovannämnda koder får i regel inte användas i ett tillstånd som söks genom tulldeklaration, om de varor som hänförs till förfarandet är jordbruksprodukter som anges i bilaga 71-02, fastän de skulle omfattas av ovannämnda förädlingsprocesser (t.ex. förädling till varuprover enligt punkt m). Undantag utgör kod 19, XTH (förstöring)som under exceptionella och motiverade omständigheter också kan användas för jordbruksprodukter som nämns i bilaga 71-02, när varornas tullvärde inte överstiger 150 000 euro.

T.ex. ett parti bananer vars tullvärde inte överstiger 150 000 euro, som har ruttnat på grund av att systemet för temperaturreglering i ett tullager har gått sönder, kan hänföras till förfarandet för aktiv förädling för förstöring genom s.k. förenklat tillståndsförfarande. Det att systemet för temperaturreglering har gått sönder anses skapa exceptionella omständigheter som aktören på ett lämpligt sätt kan motivera.

Däremot skulle det vara förbjudet för en aktör att avsiktligt från tredjeland köpa ett parti bananer som ruttnat och vars tullvärde inte överstiger 150 000 euro och att hänföra partiet till förfarandet för aktiv förädling genom s.k. förenklat tillståndsförfarande. I detta fall skulle situationen inte vara exceptionellt, eftersom aktörens affärsverksamhet skulle grunda sig på förstöring av bioavfall. I en sådan situation ska sedvanligt tillståndsförfarande användas. 

Punkterna d, e, f och q kan bara gälla jordbruksprodukter, vilket gör att de inte kan användas i ett tillstånd som söks genom tulldeklaration. Därför är punkterna inte med på listan ovan (de finns i art. 167 i DF, 2015/2446).

Den valda artikeln om tullskuld och den avsedda förädlingsprocessen påverkar tillsammans undersökningen av de ekonomiska villkoren enligt de två diagrammen nedan.

 • I tulldeklarationen anger kunden med tilläggskoden för särskild upplysning XTK ett önskemål om att använda artikel 86.3 i UTK vid fastställande av den tullskuld som kan uppkomma.

(KUVA)

Exempel 1: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 86.3 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. Det föreligger ingen bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen kommer att påverkas negativt. I tillståndsansökan anger kunden artikel 167.1 b i DF, ”reparationer” (2), som kod för de ekonomiska villkoren.à De ekonomiska villkoren är uppfyllda, tillståndet kan alltså beviljas.

Exempel 2: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 86.3 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. Det föreligger bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen kommer att påverkas negativt. I tillståndsansökan anger kunden artikel 167.1 b i DF, ”reparationer” (2), som kod för de ekonomiska villkoren. De ekonomiska villkoren är uppfyllda på basis av artikel 167.1 b. Fallet omfattas alltså av artikel 167.1 a–f i DF à De ekonomiska villkoren uppfylls, tillståndet kan beviljas.

Exempel 3: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 86.3 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. I tillståndsansökan anger kunden som kod för de ekonomiska villkoren artikel 167.1 k i DF, ”förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till luftfartyg för vilka ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) eller ett likvärdigt intyg som avses i artikel 2 i rådets förordning (EU) 2018/581 har utfärdats” (14). Det föreligger ingen bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen kommer att påverkas negativt. à De ekonomiska villkoren är uppfyllda, tillståndet kan alltså beviljas.

Exempel 4: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 86.3 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. Det föreligger bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen kommer att påverkas negativt. I tillståndsansökan har som kod för de ekonomiska villkoren angetts artikel 167.1 k i DF, ”förädling till produkter som ska införlivas med eller användas till luftfartyg för vilka ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) eller ett likvärdigt intyg som avses i artikel 2 i rådets förordning (EU) 2018/581 har utfärdats” (14). Fallet omfattas inte av art. 167.1 a–f i DF. à De ekonomiska villkoren måste undersökas och tillståndet kan inte beviljas utan undersökning av de ekonomiska villkoren.

När man har valt artikel 86.3 i UTK som artikel om tullskuld och det inte föreligger bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen kommer att påverkas negativt, anses de ekonomiska villkoren för tillståndsansökan alltid vara uppfyllda. Först i det fall att väsentliga intressen för tillverkare i unionen anses vara negativt påverkade, blir koden för det ekonomiska villkoret för tillståndsansökan betydelsefull. Utgångspunkten är alltid att väsentliga intressen för tillverkare i unionen inte konstateras vara negativt påverkade.

1)    I tulldeklarationen anger kunden med tilläggskoden för särskild upplysning XTJ ett önskemål om att använda artikel 85 i UTK vid fastställande av den tullskuld som kan uppkomma.

(KUVA)

Exempel 1: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 85 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. De varor som hänförs till förfarandet omfattas inte av någon handelspolitisk eller jordbrukspolitisk åtgärd. Det föreligger ingen bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen kommer att påverkas negativt.  -> De ekonomiska villkoren är uppfyllda, tillståndet kan alltså beviljas.

Exempel 2: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 85 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. De varor som hänförs till förfarandet omfattas inte av någon handelspolitisk eller jordbrukspolitisk åtgärd. Det föreligger dock bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i unionen kommer att påverkas negativt. I tillståndsansökan anger kunden artikel 167.1 b i DF, ”reparationer” (2) som kod för de ekonomiska villkoren, dvs. fallet omfattas inte av artikel 167.1 g–s i DF.  De ekonomiska villkoren är inte uppfyllda, dvs. tillståndet kan inte beviljas.

Exempel 3: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 85 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. De varor som hänförs till förfarandet omfattas av en handelspolitisk eller jordbrukspolitisk åtgärd. I tillståndsansökan anger kunden artikel 167.1 b i DF, ”reparationer” (2) som kod för de ekonomiska villkoren, dvs. fallet omfattas inte av artikel 167.1 h, i, m eller p i DF. De ekonomiska villkoren är inte uppfyllda, dvs. tillståndet kan inte beviljas.

Exempel 4: I tillståndsansökan har kunden valt artikel 85 i UTK som artikel om eventuell tullskuld. De varor som hänförs till förfarandet omfattas av en handelspolitisk eller jordbrukspolitisk åtgärd. I tillståndsansökan anger kunden som kod för de ekonomiska villkoren artikel 167.1 p i DF, ”nedbrytning till avfall och skrot, förstöring, återvinning av delar eller komponenter” (19), dvs. fallet omfattas av artikel 167.1 h, i, m eller p i DF. De ekonomiska villkoren är uppfyllda, tillståndet kan alltså beviljas.

Om tillståndet inte kan beviljas genom tulldeklaration eftersom de ekonomiska villkoren för tillståndet måste undersökas (artikel 163.2 f i DF) får du ett meddelande om saken. Då måste du ansöka om skriftligt tillstånd hos Tillståndscentralen för att de ekonomiska villkoren ska kunna undersökas på unionsnivå. Ansök om tillstånd till förfarandet för aktiv förädling i webbtjänsten Tillstånd som du hittar på startsidan för Tullens elektroniska tjänster.

Tillstånd till aktiv förädling kan inte sökas genom tulldeklaration när

 • likvärdiga varor vill utnyttjas i verksamheten (-> sedvanlig tillståndsansökan) Aktiv förädling EX/IM är alltså aldrig möjligt genom en tillståndsansökan som görs med en tulldeklaration.
 • tillståndet som söks gäller fler än en medlemsstat (-> sedvanligt tillstånd).
 • ett retroaktivt tillstånd söks, dvs. varorna har antingen redan hänförts till ett annat tullförfarande

(felaktigt) eller ingen tulldeklaration har ingetts (-> sedvanlig tillståndsansökan).

Tidsfristen för avslutande av förfarandet för varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling IM/EX ska vara tillräckligt lång med tanke på den tilltänkta verksamheten. Vanligtvis räcker 12 månader till genomförandet av förädlingsprocesserna, eftersom syftet med förfarandet för aktiv förädling inte är att vara ett lagringsförfarande för varor som hänförts till förfarandet eller tillverkats under förfarandet. På grund av tidsfristerna för efterkontroll och efterbeskattning, kan tidsfristen för förfarandet vara högst 24 månader.

Till början av sidan

 

6. Passiv förädling

Importtullen på de produkter som kommer att tillverkas av de produkter som hänförs till förfarandet för passiv förädling (förfarandekod 21) ska vara högre än noll när de importeras till unionen. På produkter vars importtull är noll (på grund av ursprung, klassificering enligt tulltariffen eller dylikt) kan man i stället för passiv förädling tillämpa temporär export vid passiv förädling på annat sätt än enligt tullkodexen (förfarandekod 22). Förfarande 22 är inte ett tillståndspliktigt tullförfarande, så det är enklare för kunden att använda än förfarande 21.

Tillstånd till hänförande av varor till förfarandet för passiv förädling kan ansökas genom en standardtulldeklaration genom att ange vissa tilläggsuppgifter när de varor som ska hänföras till förfarandet är andra än varor som förtecknas i bilaga 71–02. Jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen kan alltså inte hänföras till förfarandet med ett tillstånd som söks genom tulldeklaration.

När förfarandet för passiv förädling begärs för reparation ska det vara möjligt att reparera de varor som exporteras inom ramen för förfarandet för passiv förädling. Förfarandet får inte användas för att förbättra varornas tekniska prestanda.

Tillstånd till passiv förädling kan inte sökas genom tulldeklaration när

 • likvärdiga varor vill utnyttjas i verksamheten, dvs. det nya tullförfarandet passiv förädling IM/EX (àsedvanligt tillstånd).
 • tillståndet som söks gäller fler än en medlemsstat (à sedvanligt tillstånd).

Tillstånd till passiv förädling kan i regel inte sökas genom tulldeklaration när ett retroaktivt tillstånd söks, dvs. när varorna antingen redan hänförts till ett annat tullförfarande (felaktigt) eller ingen tulldeklaration har ingetts (-> sedvanlig tillståndsansökan).

Bara i följande undantagssituationer kan ett retroaktivt tillstånd sökas genom tulldeklaration vid återimport:

 • Tillstånd till förfarandet för passiv förädling har beviljats antingen som ett sedvanligt tillstånd eller som ett tillstånd som sökts genom tulldeklaration och ersättningsprodukterna ska övergå till fri omsättning inom ramen för standardutbytessystemet, som tillståndet inte omfattar.

Oftast är det fråga om en situation där ett företag eller en fysisk person har skickat en trasig produkt till förfarandet för passiv förädling på basis av antingen ett sedvanligt tillstånd eller ett tillstånd som söks genom tulldeklaration. 

Exempel: Utföraren av reparationen i ett tredjeland har först på plats konstaterat att man inte kan eller vill reparera den trasiga produkten som skickats och har beslutat att skicka en ersättningsprodukt och returnerar alltså inte exakt samma produkt reparerad. Om tillståndet till passiv förädling inte tillåter användning av standardutbytessystemet, dvs. användning av ersättningsprodukter, ska man dock tillåta detta vid återimport genom att godkänna tulldeklarationen och samtidigt liksom bevilja ett tillstånd till användning av standardutbytessystemet. I den här situationen anses att innehavaren av tillståndet till passiv förädling inte har kunnat påverka uppkomsten av behovet av att använda standardutbytessystemet eller kunnat förbereda sig på det genom att ansöka om ett tillstånd som också skulle omfatta standardutbytessystemet. 

 • De förädlade produkterna är ämnade för övergång till fri omsättning efter passiv förädling, och förädlingsprocessen gäller varor av icke-kommersiell natur.

Oftast är det fråga om en situation där aktören är en fysisk person.

Exempel: En fysisk person har skickat sin klocka för reparation till ett tredjeland och har inte varit medveten om att det hade lönat sig att redan i samband med exporten inge en tulldeklaration för passiv förädling och genom den ansöka om tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling för att dra nytta av ett förmånligare sätt att beräkna importtullarna.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet för varor som hänförts till förfarandet för passiv förädling EX/IM ska vara tillräckligt lång med tanke på den tilltänkta verksamheten.

Vanligtvis räcker 12 månader till genomförandet av förädlingsprocesserna, men av motiverade skäl kan tidsfristen för avslutande av förfarandet vara längre.

När det är fråga om standardutbytessystemet vid passiv förädling ska tidsfristen för avslutande av förfarandet vara tillräckligt lång med tanke på den tid som den tilltänkta utbytesåtgärden kräver. När standardutbytessystemet tillämpas genom import i förväg (förfarande 48xx), ska de defekta varorna exporteras inom 2 månader från den dag då ersättningsprodukterna har importerats.

Tidsfristen för avslutande av förfarandet för varor som hänförts till förfarandet för passiv förädling IM/EX är högst 6 månader och den har fastställts i det sedvanliga tillståndet gällande förfarandet.

Till början av sidan