Tull och mervärdesskatt

Mervärdesbeskattningen av importen övergick 1.1.2018 från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats under Mervärdesbeskattningen vid import av varor.

Tullen och mervärdesskatten (moms) är de mest allmänna skatter som uppbärs i samband med import. När varor importeras från ett land utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull för dem.

Antidumpnings- och utjämningstullar kan tas ut för varor vars importpris är lägre än exportlandets produktionskostnader och priserna på den inhemska marknaden eller som fått statligt stöd som i form av ojust konkurrensfördel medför skada för EU-företag.

Man kan också helt befrias från att betala tullavgifter i vissa situationer när varor importeras från länder utanför EU:s tullområde, dvs. från tredje land.

För varor som importeras från länder utanför EU, dvs. från tredje länder, kan det på vissa grunder uppbäras en tull som är lägre än den allmänna tullen eller så kan det hända att ingen tull alls uppbärs för varorna.

Beakta följande