Tillstånd att uppvisa handlingar som saknas i den förenklade tulldeklarationen

Med Tullens tillstånd får varor hänföras till ett tullförfarande med en förenklad deklaration, i vilken styrkande handlingar får utelämnas, t.ex.

 • handling som berättigar till förmånsbehandling (ursprungsintyg) eller
 • handling med inverkan på tullvärdet (faktura).

Tillstånd beviljas enligt typ av ombudskap som kunden använder:

 • Vid direkt ombudskap ska deklaranten inneha tillståndet på förhand. Vid indirekt ombudskap ska tullombudet (speditionsfirman) inneha tillståndet på förhand. Beviljande av tillstånd förutsätter tillstånd till samlad garanti.
 • Vid direkt ombudskap med garantens ansvar kan tillstånd inte beviljas på förhand, men deklaranten kan beviljas tillstånd i samband med handläggningen av tulldeklarationen. Beviljande av tillstånd förutsätter inte tillstånd till samlad garanti.

Handlingarna som saknas ska visas upp för Tullen inom den tidsfrist som beviljas av Tullen. När kompletterande deklarationer för förenklade deklarationer eller för registreringar i deklarantens bokföring lämnas för en period, börjar tidsfristen löpa den sista dagen av perioden.

Beakta följande

När kunden har erhållit handlingen som saknas, ska den visas upp så som anges i anmärkningen i förtullningsbeslutet.

I handlingarna ska man ange till vilket förtullningsbeslut de hänför sig till.

Fakturor som hänför sig till förtullningar som gjorts med SAD-blankett ska därtill skickas till tullkontoret som handlagt förtullningen för arkivering.


Direkt ombudskap eller indirekt ombudskap

I en elektronisk tulldeklaration ska anges:

 • koden 7PTL (tillstånd att använda förfarande enligt art. 166 i UTK) för varupostens bilagda handlingar, tillståndets nummer och datum
 • handlingens kod, med ”ej känt” som nummer och handläggningsdagens datum
 • i tilläggsuppgifter om varuposten koden XXX och en förklarande text ”ansökan om förlängning av tidsfristen enligt art. 147 i DF”.

På SAD-blanketten anges uppgifterna i fält 44.

Direkt ombudskap med garantens ansvar

I en elektronisk tulldeklaration ska anges:

 • koden 7PTP (tillstånd att använda förfarande enligt art. 166 i UTK) för varupostens bilagda handlingar, ”finns inte” som nummer och handläggningsdagens datum
 • handlingens kod, med ”ej känt” som nummer och handläggningsdagens datum
 • i tilläggsuppgifter om varuposten koden XXX och en förklarande text ”ansökan om förlängning av tidsfristen enligt art. 147 i DF”. I den förklarande texten ska också anges den tid inom vilken kunden kommer att erhålla handlingen.

På SAD-blanketten anges uppgifterna i fält 44.


Tillståndet till uppgift som saknas har i och med tillämpningen av unionens tullkodex fr.o.m. 1.5.2016 omfattats av tillståndet till regelbunden användning av en förenklad tulldeklaration. Detta betyder att de nuvarande innehavarna av tillstånd till uppgift som saknas ska uppfylla kriterierna för beviljande av det nya tillståndet för att deras tillstånd ska fortsätta att gälla.

Övergångsperiod

De giltiga tillstånden till uppgift som saknas fortsätter att gälla högst fram till 1.5.2019.

Under övergångsperioden 1.5.2016–1.5.2019 kontaktar Tullens tillståndscentral tillståndshavarna och kartlägger deras tillståndsbehov. Tillståndscentralen skickar en förfrågan till de kunder som behöver tillstånd till regelbunden användning av en förenklad tulldeklaration, för att bedöma om de nya tillståndskriterierna uppfylls. Tillståndshavarna behöver inte begära en bedömning separat.

De nya tillståndskriterierna:

 • Sökanden följer tullkraven (sökanden har inte gjort sig skyldig till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen).
 • Sökanden har rutiner för hantering av licenser och tillstånd som beviljats i enlighet med handelspolitiska åtgärder eller för handel med jordbruksprodukter.
 • Sökanden har anvisningar för de anställda om att informera tullmyndigheterna när problem med efterlevnaden upptäcks, och sökanden upprättar rutiner för att informera tullmyndigheterna när sådana problem uppstår.
 • Sökanden har rutiner för hantering av import- och exportlicenser knutna till förbud och restriktioner. Detta omfattar också åtgärder för att skilja varor som omfattas av förbud eller restriktioner från andra varor och åtgärder för att säkerställa efterlevnad av sådana förbud och restriktioner.

 • Unionens tullkodex (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013), artikel 166
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, artikel 147

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning