Tillstånd att uppvisa handlingar som saknas i den förenklade tulldeklarationen

Med Tullens tillstånd får varor hänföras till ett tullförfarande med en förenklad deklaration, i vilken styrkande handlingar får utelämnas. I deklarationen kan utelämnas till exempel

 • handling som berättigar till förmånsbehandling (ursprungsintyg) eller
 • handling med inverkan på tullvärdet (faktura).

Du behöver alltid ett tillstånd

Tillståndshavaren ska alltid vara den aktör som anges i fältet ”Deklarant” i tulldeklarationen. Ansök om tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd) hos Tullens tillståndscentral. Läs mer om att söka tillstånd.

När ombudet inger deklarationen beviljas tillståndet enligt den typ av ombudskap som kunden använder:

 • Vid direkt ombudskap ska deklaranten inneha tillståndet på förhand. Vid indirekt ombudskap ska tullombudet (speditionsfirman) inneha tillståndet på förhand. Beviljande av tillstånd förutsätter tillstånd till samlad garanti.
 • Vid direkt ombudskap med garantens ansvar kan tillstånd inte beviljas på förhand, men deklaranten kan beviljas tillstånd i samband med handläggningen av tulldeklarationen. Beviljande av tillstånd förutsätter inte tillstånd till samlad garanti.

Handlingar som saknas ska visas upp inom tidsfristen

Handlingarna som saknas ska visas upp för Tullen inom den tidsfrist som beviljats av Tullen.

När kompletterande deklarationer för förenklade deklarationer eller för registreringar i deklarantens bokföring lämnas för en period, börjar tidsfristen löpa den sista dagen av perioden.

Beakta följande

Standardtulldeklaration (ytterligare typ av deklaration A eller D)

 • Ange i uppgifterna om varuposten koden för ytterligare uppgift ”FIPTL – Tillstånd till uppgift som saknas”. Ange som beskrivning tillståndets nummer samt tidsfristen för uppvisande av den handling som saknas (i formen dd.mm.åååå).
  • Tillståndet att uppvisa handlingar som saknas ska innehas av den aktör som anges i punkten ”Deklarant” i tulldeklarationen. Om du anlitar ett ombud för att inge tulldeklarationen, se punkten ” Du behöver alltid ett tillstånd” för mer information.
 • Om det dokument som saknas är ett dokument för förmånsbehandling eller samtidigt både en faktura och ett dokument för förmånsbehandling, ange alltid koden för ytterligare uppgifter ”FIETU – Uppgift som saknas är ett dokument för förmånsbehandling”.
  • Om du ansöker om att i efterhand uppvisa en handling som berättigar till förmånsbehandling, reserveras en garanti som täcker den del av tullskulden som inte tas ut.
 • Ange i varupostens uppgifter under ”Bilagor” typen av handling som saknas och ange ”inte känt” som handlingens identifierare.

Förenklad eller kompletterande tulldeklaration vid enstaka tillfällen (ytterligare typ av deklaration B, E eller X)

 • Du kan ansöka om tillstånd till uppgift som saknas med den förenklade tulldeklarationen eller senast med den kompletterande tulldeklarationen.Lämna tomt vid punkten ”Tillstånd” om du inger en förenklad tulldeklaration.
 • Ange i uppgifterna om varuposten koden för ytterligare uppgift ”FIPTL – Tillstånd till uppgift som saknas”. Ange som beskrivning tillståndets nummer samt tidsfristen för uppvisande av den handling som saknas (i formen dd.mm.åååå).
  • Tillståndet att uppvisa handlingar som saknas ska innehas av den aktör som anges i punkten ”Deklarant” i tulldeklarationen. Om du anlitar ett ombud för att inge tulldeklarationen, se punkten ” Du behöver alltid ett tillstånd” för mer information.
 • Om det dokument som saknas är ett dokument för förmånsbehandling eller samtidigt både en faktura och ett dokument för förmånsbehandling, ange alltid koden för ytterligare uppgifter ”FIETU – Uppgift som saknas är ett dokument för förmånsbehandling”.

  • Om du ansöker om att i efterhand uppvisa en handling som berättigar till förmånsbehandling, reserveras en garanti som täcker den del av tullskulden som inte tas ut med den kompletterande tulldeklarationen.

 • Ange i varupostens uppgifter under ”Bilagor” typen av handling som saknas och ange ”inte känt” som handlingens identifierare.

Förenklad eller kompletterande tulldeklaration som används regelbundet (ytterligare typ av deklaration C, F, Y eller U)

 • Du kan ansöka om tillstånd till uppgift som saknas med den förenklade tulldeklarationen eller senast med den kompletterande tulldeklarationen.
 • Ange under ”Tillstånd” numret för SDE-tillståndet.
 • Ange i uppgifterna om varuposten koden för ytterligare uppgift ”FIPTL – Tillstånd till uppgift som saknas”. Ange som beskrivning tillståndets nummer samt tidsfristen för uppvisande av den handling som saknas (i formen dd.mm.åååå).
  • Tillståndet att uppvisa handlingar som saknas ska innehas av den aktör som anges i punkten ”Deklarant” i tulldeklarationen. Om du anlitar ett ombud för att inge tulldeklarationen, se punkten ” Du behöver alltid ett tillstånd” för mer information.
  • Notera att om du i den förenklade tulldeklarationen har angett tillståndet till uppgift som saknas, och om du ämnar inge en kompletterande tulldeklaration för en period, ska du också ange tillståndet till uppgift som saknas i den kompletterande tulldeklarationen.
 • Om det dokument som saknas är ett dokument för förmånsbehandling eller samtidigt både en faktura och ett dokument för förmånsbehandling, ange alltid koden för ytterligare uppgifter ”FIETU – Uppgift som saknas är ett dokument för förmånsbehandling”.

  • Om du ansöker om att i efterhand uppvisa ett dokument som berättigar till förmånsbehandling, ange koden för ytterligare uppgifter ”FIETU” i den kompletterande deklarationen. En garanti reserveras för den av tullskulden som inte tas ut med den kompletterande tulldeklarationen.

 • Ange i varupostens uppgifter under ”Bilagor” typen av handling som saknas och ange ”inte känt” som handlingens identifierare.

Standardtulldeklaration (ytterligare typ av deklaration A eller D)

 • Lämna tomt vid punkten ”Tillstånd” om du inger en standardtulldeklaration.
 • Ange i uppgifterna om varuposten koden för ytterligare uppgift ”FIPTP – Begäran om uppgift som saknas”. Ange som beskrivning ”begäran tillämpar art 147 i DF”. samt tidsfristen för uppvisande av den handling som saknas (i formen dd.mm.åååå).
 • Om det dokument som saknas är ett dokument för förmånsbehandling eller samtidigt både en faktura och ett dokument för förmånsbehandling, ange alltid koden för ytterligare uppgifter ”FIETU – Uppgift som saknas är ett dokument för förmånsbehandling”.

  • Om du ansöker om att i efterhand uppvisa en handling som berättigar till förmånsbehandling, reserveras en garanti som täcker den del av tullskulden som inte tas ut.

 • Ange i varupostens uppgifter under ”Bilagor” typen av handling som saknas och ange ”inte känt” som handlingens identifierare.

Förenklad eller kompletterande tulldeklaration vid enstaka tillfällen (ytterligare typ av deklaration B, E eller X)

 • Du kan ansöka om tillstånd till uppgift som saknas med den förenklade tulldeklarationen eller senast med den kompletterande tulldeklarationen.
 • Lämna tomt vid punkten ”Tillstånd” om du inger en förenklad tulldeklaration för enstaka tillfällen.
 • Ange i uppgifterna om varuposten koden för ytterligare uppgift ”FIPTP – Begäran om uppgift som saknas”. Ange som beskrivning ”begäran tillämpar art 147 i DF”. samt tidsfristen för uppvisande av den handling som saknas (i formen dd.mm.åååå).
 • Om det dokument som saknas är ett dokument för förmånsbehandling eller samtidigt både en faktura och ett dokument för förmånsbehandling, ange alltid koden för ytterligare uppgifter ”FIETU – Uppgift som saknas är ett dokument för förmånsbehandling”.

  • Om du ansöker om att i efterhand uppvisa en handling som berättigar till förmånsbehandling, reserveras en garanti som täcker den del av tullskulden som inte tas ut med den kompletterande tulldeklarationen.
    

 • Ange i varupostens uppgifter under ”Bilagor” typen av handling som saknas och ange ”inte känt” som handlingens identifierare.

När kunden har erhållit handlingen som saknas, ska den visas upp så som anges i anmärkningen i förtullningsbeslutet. 

I handlingarna ska man ange vilket förtullningsbeslut de hänför sig till.


För att man ska få tillstånd ska följande villkor uppfyllas:

 • Sökanden följer tullkraven (sökanden har inte gjort sig skyldig till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen).
 • Sökanden har rutiner för hantering av licenser och tillstånd som beviljats i enlighet med handelspolitiska åtgärder eller för handel med jordbruksprodukter.
 • Sökanden har anvisningar för de anställda om att informera tullmyndigheterna när problem med efterlevnaden upptäcks, och sökanden upprättar rutiner för att informera tullmyndigheterna när sådana problem uppstår.
 • Sökanden har rutiner för hantering av import- och exporttillstånd som omfattas av förbud och restriktioner. Detta omfattar också åtgärder för att skilja varor som omfattas av förbud eller restriktioner från andra varor och åtgärder för att säkerställa efterlevnad av sådana förbud och restriktioner.

Du kan läsa mer om att söka tillstånd: