Tillfällig införsel

Tillfällig införsel (tidigare kallad Temporär import) kan tillämpas på icke-unionsvaror som för en viss tid importeras till unionens tullområde för att användas för vissa lagstadgade ändamål.

Vid tillfällig införsel är tillståndshavaren i regel en person som är etablerad utanför unionens tullområde.

Tullen tillämpar inga handelspolitiska åtgärder på varor som införs tillfälligt, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur unionens tullområde omfattas av förbud.

I samband med införseln uppbärs några importskatter, t.ex. tull och mervärdesskatt, i regel inte. Tillfällig införsel kan ske med antingen fullständig eller partiell befrielse från importtullar. I de flesta fall kräver Tullen dock en garanti motsvarande beloppet av importskatterna.

Mera information: Tull och mervärdesskatt

När tidsfristen för den tillfälliga införseln gått ut ska varorna återexporteras från unionens tullområde i samma skick som de var när de importerades till unionen.

Bekanta dig med kommande kodändringar och ändringar gällande ansökan om tillstånd (5.11.2022)
 

Allmän information

 • De nationella förfarandekoderna anges framöver som koder för ytterligare förfarande, men koderna förblir desamma

Om du inger en muntlig tulldeklaration vid gränstullkontoret fyll då också i tullblankett 613r på samma sätt som tidigare

Avslutande av förfarandet för tillfällig införsel

 • Förfarandet för tillfällig införsel avslutas med ett hänförande av varorna till ett påföljande tullförfarande
  • Tullförfaranden 4053, 5153, 5353 och 7153
   • Ange i den här tulldeklarationen med koden för ytterligare uppgifter 00900 förkortningen ”TA” samt tillståndsnumret för den tillfälliga införseln
  • Återexport (3153)
   • Ange i återexportdeklarationen med koden för ytterligare uppgift FIXXX förkortningen ”TA” samt tillståndsnumret för den tillfälliga införseln
  • Övriga anmälningar
   • Ange med koden ZZZ förkortningen ”TA” samt tillståndsnumret för den tillfälliga införseln
  • Anmälan om avslutande av förfarandet ska lämnas till det övervakande tullkontoret
   • Skicka anmälan som ett separat dokument eller med en fritt formulerad kontakt FI439 med koden 007 som orsak till kontakt
   • Obs! För förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar ska man dessutom uppge uppgifter som behövs för uppbörd av uppkommen tullskuld med en ”Fritt formulerad kontakt”-begäran (se bild 7)
  • Ett påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet är på kommande. Anmälan om avslutande av förfarandet ska inges omedelbart efter avslutandet av förfarandet
  • Kunden kan begära en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet FI439 med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsgränsen”
  • Om varorna inte har återexporterats eller hänförts till ett påföljande tullförfarande inom tidsfristen för avslutande av förfarandet, ska tillståndshavaren underrätta det övervakande tullkontoret om detta. För sådana varor uppkommer en tullskuld (UTK art. 79), som fastställs utgående från tidpunkten för övergången till fri omsättning (UTK art. 85)

Koder som används oftast vid tillfällig införsel

 • Tullförfarandekod 53xx
 • Kod för ytterligare förfarande t.ex. ”D11 – Reklammaterial” (DF art. 225)
 • Förmånsbehandling 100
 • Typ av transaktion (transaktionens art) 60, 91 eller 99
 • Om du gör deklarationen med ett meddelande, ange ägar- och adressuppgifter efter koden ”FIOOG” för ytterligare uppgifter
 • Ange som ytterligare uppgift ägaren av varan och adressuppgifter, om det ytterligare förfarandet är något av följande:
  • D03 – Transportmedel, (DF art. 212))
  • D08 – Djur (DF art. 223)
  • D09 – Varor som används i gränsområden (DF art. 224)
  • D12 – Professionell utrustning (DF art. 226)
  • D13 – Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning (DF art. 227)
  • D16 – Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar (DF art. 229)
  • D17 – Specialverktyg och -instrument (DF art. 230)
  • D24 – Varor som levereras för inspektion (DF art. 234, 2 punkten)

Tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentralen

Typ av tillstånd och tillståndets nummer 

 • I deklarationen behövs inga andra uppgifter om tillståndet än typ och nummer
 • Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs ut automatiskt på beslutet.
 • Tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när förfarandet inleds.
 • Uppgifterna i deklarationen jämförs med uppgifterna i tillståndet, så ändringar i tillståndet ska göras omedelbart om de gäller
  • varukoder 
  • förädlingsplatsens adress

Tillstånd som söks med en tulldeklaration

 • När ett tillstånd söks med en tulldeklaration, ska man använda en standardtulldeklaration
 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten:
  • Efter att du valt tullförfarande, välj att du inte har något tillstånd som är i kraft. Du kan också till exempel kopiera en deklaration du gjort tidigare, då kopieras uppgifterna i tillståndsansökan automatiskt till den nya deklarationen.
  • Ange ytterligare uppgifter angående särskilda förfaranden i vyn ”Tillståndsansökan”. Ange ytterligare uppgifter genom att välja ytterligare uppgift i rullgardinsmenyn eller genom att fylla i den text som behövs.
 • I tullklareringstjänsten anges till exempel den föreslagna identifieringsmetoden genom att välja någondera identifieringsmetoden:
  • Välj kod ”1 – Serienummer eller tillverkningsnummer” samt ange varans serienummer eller tillverkningsnummer.
  • Välj kod ”7 – Andra identifieringssätt”: ange bokföringen och adressen till bokföringens förvaringsplats. 
 • När du söker tillstånd med en meddelandedeklaration, ange ytterligare uppgifter för särskilda förfaranden med följande koder:
  • ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering” och lämna beskrivningsfältet tomt.
  • ”FIXBQ – Identifieringsmetod”
   • Ange som beskrivning koden och dess kvalificerare:
    • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer 
    • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
    • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar 
    • ”5” – Utförande av analyser 
    • ”6” – Informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för tillverkning, förädling eller reparation i ett annat land (endast lämplig för passiv förädling) 
    • ”7” – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används) 
    • ”8” – Avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel)
   • Ange t.ex. en bils tillverkningsnummer så här:
    • Ange kod ”1” (Serie- eller tillverkningsnummer) och som kvalificerare bilens tillverkningsnummer (i XML-meddelande i formen ”1;12356”).
 • Exempel på ändringar till koderna för ytterligare uppgifter som angetts på deklarationsnivå: 
  • ”FIXBH – Tid för avslutande av förfarandet (längd i månader;motiveringar)” och som beskrivning tiden i hela månader
  • ”FIXAA – övervakande tullkontor”
  • I Finland anges alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen” som identifierare
  • ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process” och som beskrivning typen av användning (t.ex. testning eller utställning)
 • Platsen anges framöver med koden för ytterligare uppgifter:
  • Ange alltid ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”
  • Ange dessutom den första förädlings- eller användningsplatsen ”FIFPU – Plats för förädling eller användning”, när
   • den första platsen för förädling eller användning är i ett annat unionsland eller
   • tillståndshavaren är etablerad utanför unionen

Förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar (D51)

 • Om villkoren för förfarandet för tillfällig införsel med fullständig tullbefrielse inte uppfylls, kan varorna hänföras till förfarandet för tillfällig införsel med partiell tullbefrielse. I det fallet uppbärs 3 % av importtullbeloppet, som skulle ha betalats om varorna hade övergått till fri omsättning Importtullbeloppet betalas för varje månad eller för en del av en månad, då varorna har varit hänförda till förfarandet
 • Tullförfarandekod 53xx
 • Kod för ytterligare förfarande D51
 • Varor som hänförts till förfarandet med en enda tulldeklaration kan återexporteras utanför unionen i flera olika partier eller hänföras till påföljande tullförfarande
 • Anmälan om avslutande av förfarandet kan inges med ”Fritt formulerad kontakt”-begäran och orsakskoden ”008 – Anmälan om återexport eller hänförande till ett annat tullförfarande efter tillfällig införsel (OSI)”
  • Bifoga en fil med uppgifter som behövs för tulluppbörd
 • Tullen skickar sitt beslut om uppbörd av tullskuld som svar till kunden
  • Beslutet om tullskuld skapas i den ursprungliga tulldeklarationen med vilken förfarandet inleddes

Beakta följande

Tillfällig införsel kan avslutas med transitering bara om varorna befordras till en annan tillståndshavare i unionen. I tulldeklarationen för transitering ska i tilläggsuppgifterna anges:

 • ”ZZZ” (annat) och ”TA” samt eventuellt nummer på tillstånd till tillfällig införsel.

Som föregående förfarande anges numret på förtullningsbeslutet för tillfällig införsel.


 • lastpallar samt reservdelar, tillbehör och utrustning för lastpallar
 • containrar samt reservdelar och tillbehör till dessa
 • transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel
 • personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande
 • välfärdsmateriel för sjöfolk
 • utrustning för katastrofhjälp
 • medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning
 • djur
 • ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring och reklammaterial
 • yrkesutrustning
 • undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning
 • förpackningar
 • formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar
 • specialverktyg och -instrument
 • varor som används för att utföra tester
 • varor som ska genomgå tester
 • varuprover
 • ersättningsproduktionsmedel
 • varor avsedda för arrangemang och försäljning i vissa situationer
 • reservdelar, tillbehör och utrustning.

 • Tillfällig tullfri införsel till Europeiska unionen beviljas bl.a. vid industriell eller kommersiell transport av varor mot eller utan ersättning för vägtransportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför EU:s tullområde.

 • Personen som anmäler transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel ska vara etablerad utanför Europeiska unionen.
 • Transportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionen har i allmänhet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel genom att de överskrider gränsen till EU:s tullområde, vilket kan anses som inlämnande av en tulldeklaration.

 • Tillfälligt införda transportmedel får inte lämnas i EU:s tullområde utan den person som har rätt att använda transportmedlet.
 • Transportmedlet kan befinna sig inom EU:s tullområde tillfälligt tullfritt bara den tid som transporten tar.
 • När den tid som behövts för att utföra transporten gått ut ska förfarandet för tillfällig införsel av transportmedel i kommersiellt bruk avslutas med ett annat tullförfarande, som i fråga om transportmedel från tredje land i allmänhet är återexport.
 • Tiden som krävs för utförande av transporten varierar från fall till fall. Enligt huvudregeln ska fordonet utan dröjsmål lämna EU:s område när uppgifterna med anknytning till transporten utförts.
 • Tullen bedömer från fall till fall om transportmedlet har befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdraget förutsatt.
 • Om transportmedlet anses ha befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdragen krävt och det inte funnits godtagbara skäl för att överskrida tidsfristen, uppbär Tullen importskatterna för transportmedlet. Transportmedlet stannar då kvar hos Tullen tills importskatterna betalats.

Tillämplig lagstiftning:

 • Unionstullkodex (EU) nr 952/2013, artiklarna 215, 250 och 251
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, artiklarna 212 och 217

 


När kan en fysisk person som är etablerad eller stadigvarande bosatt i EU:s tullområde anmäla ett transportmedel som registrerats i ett tredjeland till förfarandet för tillfällig införsel med befrielse från importtullar?

I denna anvisning avses med kommersiellt bruk användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning. Med privat bruk avses icke-kommersiell användning av ett transportmedel (207 art. i DF)

Villkor för att bevilja fullständig befrielse från importtullar till personer som är etablerade i unionens tullområde (214 art. i DF)

Personer som är etablerade i unionens tullområde ska omfattas av fullständig befrielse från importtullar om något av följande villkor är uppfyllt:

 • När det gäller transportmedel på räls ställs de till dessa personers förfogande enligt ett avtal genom vilket varje person får använda de övrigas rullande järnvägsmateriel inom ramen för det avtalet.
 • När det gäller vägtransportmedel som är registrerade i unionens tullområde är en släpvagn kopplad till transportmedlet.
 • Transportmedlet används i en nödsituation.
 • Transportmedel används av en professionell uthyrningsfirma i syfte att återexporteras.

Fysiska personers användning av transportmedel, när dessa personer har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde (art. 215 i DF)

 

En person använder transportmedlet på begäran av innehavaren av registreringsbeviset och för privat bruk vid enstaka tillfällen. Innehavaren för registreringsbeviset ska vid tidpunkten för användningen befinna sig inom unionens tullområde.

Exempel:
Turisten A har anlänt från ett land utanför EU till Finland på semester med egen bil. Han bestämmer sig för att besöka Stockholm och ber sin finska Vän Y köra honom till flygfältet och sedan hämta upp honom där om två dagar. Enligt bestämmelserna för tillfällig införsel är detta tillåtet.

Vännen Y kan föra Turisten A till flygfältet med Turisten A:s bil och även hämta upp honom med den eftersom  a) det sker på begäran av innehavaren av registerbeviset, b) bilen är i privat bruk vid enstaka tillfällen, och c) innehavaren av registerbeviset fortfarande befinner sig inom unionens tullområde. En person har hyrt transportmedlet enligt ett skriftligt avtal och använder det privat i något av följande syften:

a) För att återvända till den plats i unionens tullområde där personen är bosatt.

b) För att lämna unionens tullområde.

 • Transportmedlet ska inom tre veckor från ingåendet av hyresavtalet eller återuthyrningsavtalet återlämnas till den uthyrningsfirma som är etablerad i unionens tullområde där den fysiska personen använder transportmedlet för att återvända till sin bostadsort i unionens tullområde, eller återexporteras om han eller hon använder transportmedlet för att lämna unionens tullområde.
   
 • En person har hyrt ett vägtransportmedel enligt ett skriftligt avtal som ingåtts med en professionell biluthyrningsfirma och använder transportmedlet för privat bruk.
 • Vägtransportmedlet ska återexporteras inom åtta dagar från den dag då det hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel.

Exempel:
En person som är stadigvarande bosatt i Finland hyr en bil av en biluthyrningsfirma utanför EU. -Personen kommer på semester till Finland med bilen (dvs. bilen är i privat bruk). Bilen måste föras ut ur EU inom 8 dagar.

 • En person använder ett transportmedel i kommersiellt eller privat syfte. Personen i fråga är anställd av ägaren till, uthyraren av eller den som leasar ut transportmedlet och arbetsgivaren är etablerad utanför unionens tullområde.
 • Privat bruk av transportmedlet är tillåtet bara för resor mellan den anställdas arbets- och bostadsort eller när den anställda utför en arbetsuppgift enligt anställningsavtalet.
 • På begäran av tullmyndigheterna ska den person som använder transportmedlet uppvisa en kopia av anställningsavtalet.

Befrielse från importtullar på transportmedel i övriga fall (art. 216 i DF)

 • Transportmedlet avses, i syfte att återexporteras, registreras i en provisorisk nummerserie i unionens tullområde i namn av en sådan fysisk person som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför unionens tullområde.
 • Fullständig befrielse från importtullar får i undantagsfall beviljas när transportmedlen används kommersiellt under en begränsad period av personer som är etablerade i unionens tullområde.

Övrigt att beakta

Personen som är ansvarig för förfarandet eller en annan person som använder transportmedlet ska på begäran kunna bevisa för tullmyndigheterna att ovan nämnda villkor som gäller förfarandet för tillfällig införsel uppfylls. För att konstatera detta behövs beroende på situationen till exempel:

 • en redogörelse för att transportmedlet är registrerat utanför unionens tullområde i namn av en person som är etablerad utanför detta område
 • om transportmedlet inte är registrerat, en redogörelse för att det ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
 • en redogörelse över den person som hänfört transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel
 • en redogörelse för den tidpunkt då transportmedlet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel
 • dokumentation om att användaren av fordonet har sin normala bostad i EU:s tullområde och har rätt att använda fordonet under förfarandet för tillfällig införsel (beroende på situationen antingen kopia av arbetsavtalet eller tillståndshavarens fullmakt)
 • dokumentation om vilken vistelseort innehavaren av registreringsbeviset befinner sig på, om användarens normala bostad är i EU:s tullområde och användningen av fordonet inte baserar sig på ett anställningsförhållande.

Tillämplig lagstiftning: 

Unionstullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013)

Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446) artiklar 207 och 214-216


Transportmedel kan föras in till EU:s tullområde för reparation, förutsatt att de hänförs till förfarandet för tillfällig införsel aktivt (genom att en tulldeklaration inges). Då ska alla förutsättningar för tillfällig införsel av transportmedel uppfyllas, dvs. transportmedlet ska vara registrerat utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför EU:s tullområde, eller om transportmedlet inte har registrerats så ska dess ägare vara etablerad utanför EU:s tullområde. Vid dessa fall uppkommer inte någon utförselbekräftad exportdeklaration, vilket ska tas i beaktande vid mervärdesbeskattningen.


Du kan vanligtvis ansöka om tillstånd till förfarandet för tillfällig införsel med tulldeklaration.

Ange då de nödvändiga tilläggsuppgifterna med en deklaration i meddelandeform, i fält 44 på SAD-blanketten eller vid behov med en bifogad handling. Som bifogad handling kan du använda till exempel tullblankett 658r eller en annan handling som innehåller motsvarande uppgifter. Tillståndet att tillämpa förfarandet beviljas i och med att varorna överlåts till förfarandet för tillfällig införsel.

Företaget ska dock ansöka om ett skriftligt tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral om tulldeklarationen inges som förenklad eller om man använder centraliserad förtullning eller registrering i deklarantens bokföring. Företaget ska också ha ett tillstånd som beviljats av Tillståndscentralen, om företaget vill ersätta en tillfälligt införd vara med en likvärdig vara eller om företaget behöver ett retroaktivt tillstånd.

Tillstånd som beviljas av Tillståndscentralen ska sökas på förhand. Ansök om tillstånd i webbtjänsten Tillstånd via startsidan för Tullens elektroniska tjänster

Vid tillfällig införsel kan tillståndsansökan i vissa fall också vara en muntlig tulldeklaration (t.ex. transportmedel sin införs på en trailer) eller en handling som anses som tulldeklaration (t.ex. val av fil på tullen). Till stöd för en muntlig tulldeklaration ska man dock alltid lämnas in tullblankett 613r.


Varor som hänförts till ett förfarande för tillfällig införsel ska inom utsatt tid återexporteras eller hänföras till ett påföljande tullförfarande.


Om varorna inom tidsfristen för avslutande av förfarandet inte har återexporterats eller hänförts till ett påföljande tullförfarande, ska tillståndshavaren underrätta övervakningstullkontoret om detta. För sådana varor uppkommer en tullskuld enligt artikel 79 i unionstullkodexen. Vid fastställande av beloppet av tullskulden ska artikel 85 i unionstullkodexen tillämpas.


Vid tillfällig införsel behövs ingen tulldeklaration om varorna förs in med en ATA- eller CPD-carnet. ATA- och CPD-carnet fungerar som ett förtullningsdokument som Tullen förser med sina anteckningar. Carneterna utgör också en godkänd garanti för de importerade varorna.

Varor som förts in med en ATA- och CPD-carnet ska återexporteras från landet inom utsatt tid (högst ett år) och varorna ska transporteras till det ursprungliga avgångslandet där carneten ska återlämnas till det handelskammare som beviljat den.

Dessa carneter är internationella tulldokument. Med en ATA-carnet kan följande varor importeras eller exporteras mellan länder som anslutit sig till tullkonventionen och med en CPD/China–Taiwan-carnet kan följandevaror importeras från Taiwan till EU eller exporteras från EU-länder till Taiwan:

 • varor för utställningar
 • yrkesutrustning
 • kommersiella varuprover.

ATA- och CPD-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. Mera information om ATA- och CPD-carneter finns på Centralhandelskammarens webbplats.

Observera att carneterna inte ersätter andra dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import, t.ex. importtillstånd för vapen eller sundhetscertifikat.