Tillfällig införsel

Tillfällig införsel (tidigare kallad Temporär import) kan tillämpas på icke-unionsvaror som för en viss tid importeras till unionens tullområde för att användas för vissa lagstadgade ändamål.

Vid tillfällig införsel är tillståndshavaren i regel en person som är etablerad utanför unionens tullområde.

Tullen tillämpar inga handelspolitiska åtgärder på varor som införs tillfälligt, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur unionens tullområde omfattas av förbud.

I samband med införseln uppbärs några importskatter, t.ex. tull och mervärdesskatt, i regel inte. Tillfällig införsel kan ske med antingen fullständig eller partiell befrielse från importtullar. I de flesta fall kräver Tullen dock en garanti motsvarande beloppet av importskatterna.

Mera information: Tull och mervärdesskatt

När tidsfristen för den tillfälliga införseln gått ut ska varorna återexporteras från unionens tullområde i samma skick som de var när de importerades till unionen.

Beakta följande

Tillfällig införsel kan avslutas med transitering bara om varorna befordras till en annan tillståndshavare i unionen. I tulldeklarationen för transitering ska i tilläggsuppgifterna anges:

 • ”ZZZ” (annat) och ”TA” samt eventuellt nummer på tillstånd till tillfällig införsel.

Som föregående förfarande anges numret på förtullningsbeslutet för tillfällig införsel.


 • lastpallar samt reservdelar, tillbehör och utrustning för lastpallar
 • containrar samt reservdelar och tillbehör till dessa
 • transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel
 • personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande
 • välfärdsmateriel för sjöfolk
 • utrustning för katastrofhjälp
 • medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning
 • djur
 • ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring och reklammaterial
 • yrkesutrustning
 • undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning
 • förpackningar
 • formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar
 • specialverktyg och -instrument
 • varor som används för att utföra tester
 • varor som ska genomgå tester
 • varuprover
 • ersättningsproduktionsmedel
 • varor avsedda för arrangemang och försäljning i vissa situationer
 • reservdelar, tillbehör och utrustning.

 • Tillfällig tullfri införsel till Europeiska unionen beviljas bl.a. vid industriell eller kommersiell transport av varor mot eller utan ersättning för vägtransportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför EU:s tullområde.

 • Personen som anmäler transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel ska vara etablerad utanför Europeiska unionen.
 • Transportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionen har i allmänhet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel genom att de överskrider gränsen till EU:s tullområde, vilket kan anses som inlämnande av en tulldeklaration.

 • Tillfälligt införda transportmedel får inte lämnas i EU:s tullområde utan den person som har rätt att använda transportmedlet.
 • Transportmedlet kan befinna sig inom EU:s tullområde tillfälligt tullfritt bara den tid som transporten tar.
 • När den tid som behövts för att utföra transporten gått ut ska förfarandet för tillfällig införsel av transportmedel i kommersiellt bruk avslutas med ett annat tullförfarande, som i fråga om transportmedel från tredje land i allmänhet är återexport.
 • Tiden som krävs för utförande av transporten varierar från fall till fall. Enligt huvudregeln ska fordonet utan dröjsmål lämna EU:s område när uppgifterna med anknytning till transporten utförts.
 • Tullen bedömer från fall till fall om transportmedlet har befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdraget förutsatt.
 • Om transportmedlet anses ha befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdragen krävt och det inte funnits godtagbara skäl för att överskrida tidsfristen, uppbär Tullen importskatterna för transportmedlet. Transportmedlet stannar då kvar hos Tullen tills importskatterna betalats.

Tillämplig lagstiftning:

 • Unionstullkodex (EU) nr 952/2013, artiklarna 215, 250 och 251
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, artiklarna 212 och 217

 


När kan en fysisk person som är etablerad eller stadigvarande bosatt i EU:s tullområde anmäla ett transportmedel som registrerats i ett tredjeland till förfarandet för tillfällig införsel med befrielse från importtullar?

I denna anvisning avses med kommersiellt bruk användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning. Med privat bruk avses icke-kommersiell användning av ett transportmedel (207 art. i DF)

Villkor för att bevilja fullständig befrielse från importtullar till personer som är etablerade i unionens tullområde (214 art. i DF)

Personer som är etablerade i unionens tullområde ska omfattas av fullständig befrielse från importtullar om något av följande villkor är uppfyllt:

 • När det gäller transportmedel på räls ställs de till dessa personers förfogande enligt ett avtal genom vilket varje person får använda de övrigas rullande järnvägsmateriel inom ramen för det avtalet.
 • När det gäller vägtransportmedel som är registrerade i unionens tullområde är en släpvagn kopplad till transportmedlet.
 • Transportmedlet används i en nödsituation.
 • Transportmedel används av en professionell uthyrningsfirma i syfte att återexporteras.

Fysiska personers användning av transportmedel, när dessa personer har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde (art. 215 i DF)

 

En person använder transportmedlet på begäran av innehavaren av registreringsbeviset och för privat bruk vid enstaka tillfällen. Innehavaren för registreringsbeviset ska vid tidpunkten för användningen befinna sig inom unionens tullområde.

Exempel:
Turisten A har anlänt från ett land utanför EU till Finland på semester med egen bil. Han bestämmer sig för att besöka Stockholm och ber sin finska Vän Y köra honom till flygfältet och sedan hämta upp honom där om två dagar. Enligt bestämmelserna för tillfällig införsel är detta tillåtet.

Vännen Y kan föra Turisten A till flygfältet med Turisten A:s bil och även hämta upp honom med den eftersom  a) det sker på begäran av innehavaren av registerbeviset, b) bilen är i privat bruk vid enstaka tillfällen, och c) innehavaren av registerbeviset fortfarande befinner sig inom unionens tullområde. En person har hyrt transportmedlet enligt ett skriftligt avtal och använder det privat i något av följande syften:

a) För att återvända till den plats i unionens tullområde där personen är bosatt.

b) För att lämna unionens tullområde.

 • Transportmedlet ska inom tre veckor från ingåendet av hyresavtalet eller återuthyrningsavtalet återlämnas till den uthyrningsfirma som är etablerad i unionens tullområde där den fysiska personen använder transportmedlet för att återvända till sin bostadsort i unionens tullområde, eller återexporteras om han eller hon använder transportmedlet för att lämna unionens tullområde.
   
 • En person har hyrt ett vägtransportmedel enligt ett skriftligt avtal som ingåtts med en professionell biluthyrningsfirma och använder transportmedlet för privat bruk.
 • Vägtransportmedlet ska återexporteras inom åtta dagar från den dag då det hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel.

Exempel:
En person som är stadigvarande bosatt i Finland hyr en bil av en biluthyrningsfirma utanför EU. -Personen kommer på semester till Finland med bilen (dvs. bilen är i privat bruk). Bilen måste föras ut ur EU inom 8 dagar.

 • En person använder ett transportmedel i kommersiellt eller privat syfte. Personen i fråga är anställd av ägaren till, uthyraren av eller den som leasar ut transportmedlet och arbetsgivaren är etablerad utanför unionens tullområde.
 • Privat bruk av transportmedlet är tillåtet bara för resor mellan den anställdas arbets- och bostadsort eller när den anställda utför en arbetsuppgift enligt anställningsavtalet.
 • På begäran av tullmyndigheterna ska den person som använder transportmedlet uppvisa en kopia av anställningsavtalet.

Befrielse från importtullar på transportmedel i övriga fall (art. 216 i DF)

 • Transportmedlet avses, i syfte att återexporteras, registreras i en provisorisk nummerserie i unionens tullområde i namn av en sådan fysisk person som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför unionens tullområde.
 • Fullständig befrielse från importtullar får i undantagsfall beviljas när transportmedlen används kommersiellt under en begränsad period av personer som är etablerade i unionens tullområde.

Övrigt att beakta

Personen som är ansvarig för förfarandet eller en annan person som använder transportmedlet ska på begäran kunna bevisa för tullmyndigheterna att ovan nämnda villkor som gäller förfarandet för tillfällig införsel uppfylls. För att konstatera detta behövs beroende på situationen till exempel:

 • en redogörelse för att transportmedlet är registrerat utanför unionens tullområde i namn av en person som är etablerad utanför detta område
 • om transportmedlet inte är registrerat, en redogörelse för att det ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
 • en redogörelse över den person som hänfört transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel
 • en redogörelse för den tidpunkt då transportmedlet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel
 • dokumentation om att användaren av fordonet har sin normala bostad i EU:s tullområde och har rätt att använda fordonet under förfarandet för tillfällig införsel (beroende på situationen antingen kopia av arbetsavtalet eller tillståndshavarens fullmakt)
 • dokumentation om vilken vistelseort innehavaren av registreringsbeviset befinner sig på, om användarens normala bostad är i EU:s tullområde och användningen av fordonet inte baserar sig på ett anställningsförhållande.

Tillämplig lagstiftning: 

Unionstullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013)

Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446) artiklar 207 och 214-216


Transportmedel kan föras in till EU:s tullområde för reparation, förutsatt att de hänförs till förfarandet för tillfällig införsel aktivt (genom att en tulldeklaration inges). Då ska alla förutsättningar för tillfällig införsel av transportmedel uppfyllas, dvs. transportmedlet ska vara registrerat utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför EU:s tullområde, eller om transportmedlet inte har registrerats så ska dess ägare vara etablerad utanför EU:s tullområde. Vid dessa fall uppkommer inte någon utförselbekräftad exportdeklaration, vilket ska tas i beaktande vid mervärdesbeskattningen.


Tillstånd till förfarandet kan sökas i tulldeklarationen då alla behövliga tilläggsuppgifter anges i en tulldeklaration i meddelandeform, i fält 44 på SAD-blanketten eller vid behov i en bifogad handling. Som bifogad handling kan man använda t.ex. tullblankett 658r eller någon annan handling som innehåller motsvarande uppgifter. Tillståndet att tillämpa förfarandet beviljas i och med att varorna överlåts till förfarandet för tillfällig införsel.

Sedvanligt tillstånd till tillfällig införsel söks på förhand med tullblankett 1017r.

Vid förfarandet för tillfällig införsel är det sedvanliga tillståndet inte obligatoriskt. I praktiken kan tillstånd till förfarandet alltid sökas med en tulldeklaration.

Ett sedvanligt tillstånd är obligatoriskt när man vill inge tulldeklarationen som en förenklad deklaration, eller när man vill tillämpa centraliserad förtullning eller registrering i deklarantens bokföring. Företaget ska också ha ett sedvanligt tillstånd om det vill ersätta en tillfälligt införd vara med en likvärdig vara eller om det behöver ett retroaktivt tillstånd.

Vid tillfällig införsel kan tillståndsansökan i vissa fall också vara en muntlig tulldeklaration (t.ex. transportmedel sin införs på en trailer) eller en handling som anses som tulldeklaration (t.ex. val av fil på tullen). Till stöd för en muntlig tulldeklaration ska man dock alltid lämnas in tullblankett 613r.


Varor som hänförts till ett förfarande för tillfällig införsel ska inom utsatt tid återexporteras eller hänföras till ett påföljande tullförfarande.


Om varorna inom tidsfristen för avslutande av förfarandet inte har återexporterats eller hänförts till ett påföljande tullförfarande, ska tillståndshavaren underrätta övervakningstullkontoret om detta. För sådana varor uppkommer en tullskuld enligt artikel 79 i unionstullkodexen. Vid fastställande av beloppet av tullskulden ska artikel 85 i unionstullkodexen tillämpas.


Vid tillfällig införsel behövs ingen tulldeklaration om varorna förs in med en ATA- eller CPD-carnet. ATA- och CPD-carnet fungerar som ett förtullningsdokument som Tullen förser med sina anteckningar. Carneterna utgör också en godkänd garanti för de importerade varorna.

Varor som förts in med en ATA- och CPD-carnet ska återexporteras från landet inom utsatt tid (högst ett år) och varorna ska transporteras till det ursprungliga avgångslandet där carneten ska återlämnas till det handelskammare som beviljat den.

Dessa carneter är internationella tulldokument. Med en ATA-carnet kan följande varor importeras eller exporteras mellan länder som anslutit sig till tullkonventionen och med en CPD/China–Taiwan-carnet kan följandevaror importeras från Taiwan till EU eller exporteras från EU-länder till Taiwan:

 • varor för utställningar
 • yrkesutrustning
 • kommersiella varuprover.

ATA- och CPD-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. Mera information om ATA- och CPD-carneter finns på Centralhandelskammarens webbplats.

Observera att carneterna inte ersätter andra dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import, t.ex. importtillstånd för vapen eller sundhetscertifikat.