Tillfällig införsel

Vid tillfällig införsel kan icke-unionsvaror importeras till EU:s tullområde för en viss tid för att användas för vissa lagstadgade ändamål. Tillfällig införsel kan ske antingen med fullständig eller med partiell befrielse från importtullar.

Tillfällig införsel är ett av de så kallade särskilda förfarandena.

Förfarandet för tillfällig införsel används i syfte att tillfälligt importera varor till EU-området och återexportera dem i oförändrat skick till ett land utanför EU. Värdeminskning samt slitage som beror på sedvanlig användning är tillåtet. Reparationer, kontroller och justeringar som krävs för underhåll av varan är tillåtna, men varans egenskaper får inte förbättras.

Vilka varor kan hänföras till förfarandet?

Till förfarandet för tillfällig införsel kan man hänföra t.ex.

 • transportmedel samt reservdelar eller utrustning till transportmedel
 • varor som behövs för transport, såsom containrar, lastpallar, förpackningar samt reservdelar och utrustning till dessa
 • varor som ska testas
 • varor som införs till utställningar
 • sportutrustning som införs till idrottstävlingar
 • varor som resande för med sig
 • yrkesutrustning.

Läs mer om olika exempel via rullgardinsmenyn nedan.

Varorna som hänförs till förfarandet måste kunna identifieras. I vissa fall krävs ingen identifiering. Det här beror på varornas beskaffenhet eller användningsändamål.

Du hittar detaljerade villkor för de varor som kan hänföras till tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar i artiklarna 207–236 i DF.

 • lastpallar samt reservdelar, tillbehör och utrustning för lastpallar
 • containrar samt reservdelar och tillbehör till dessa
 • transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för transportmedel
 • personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande
 • välfärdsmateriel för sjöfolk
 • utrustning för katastrofhjälp
 • medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning
 • djur
 • ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring och reklammaterial
 • yrkesutrustning
 • undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning
 • förpackningar
 • formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar
 • specialverktyg och -instrument
 • varor som används för att utföra tester
 • varor som ska genomgå tester
 • varuprover
 • ersättningsproduktionsmedel
 • varor avsedda för arrangemang och försäljning i vissa situationer
 • reservdelar, tillbehör och utrustning.

Du behöver tillstånd

Användningen av förfarandet kräver alltid tillstånd av Tullen. Du kan skaffa tillstånd på olika sätt:

 • Du kan i förväg ansöka om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral.
 • En standardtulldeklaration kan också fungera som tillståndsansökan.
 • Tillståndsansökan kan i vissa fall även vara en muntlig tulldeklaration (tillsammans med tullblankett 613r) eller en handling som anses som en tulldeklaration (t.ex. att man väljer den gröna filen vid tullen).

Läs mer om vilka tillstånd du kan använda i olika situationer på webbsidan Tillstånd som söks och beviljas genom tulldeklaration.

Tillståndshavaren kan en person som är etablerad i EU-området eller utanför EU:s tullområde. Läs närmare anvisningar om tillståndshavare på sidan  Tillstånd som söks och beviljas genom tulldeklaration.


Tillstånd som söks med en tulldeklaration

Du kan vanligtvis ansöka om tillstånd till förfarandet för tillfällig införsel med en standardtulldeklaration. Ange de tilläggsuppgifter som tillståndet kräver i tulldeklarationen. Meddelandedeklaranter anger tilläggsuppgifterna med koder för ytterligare uppgifter, och i Tullklareringstjänsten anges uppgifterna på sidan ”Tillståndsansökan”. Tillståndet att tillämpa förfarandet beviljas i och med att varorna överlåts till förfarandet för tillfällig införsel.

Tillstånd som söks med en muntlig tulldeklaration eller med en handling som anses som en tulldeklaration

Vid tillfällig införsel kan tillståndsansökan i vissa fall också vara en muntlig tulldeklaration eller en handling som anses som en tulldeklaration. Till stöd för en muntlig tulldeklaration ska man dock alltid lämna in tullblankett 613r.

När behöver du ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral?

Ett skriftligt tillstånd ska sökas från Tullens tillståndscentral om 

 • du inger tulldeklarationen som en förenklad deklaration
 • du använder dig av centraliserad klarering 
 • du gör tullklareringen genom registrering i deklarantens bokföring 
 • du vill ersätta den tillfälligt införda varan med en likvärdig vara 
 • du behöver ett retroaktivt tillstånd.

Sök tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut. Tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när man börjar använda förfarandet.

Uppgifterna i deklarationen jämförs med tillståndsuppgifterna, så gör vid behov en ansökan om ändring av tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut.


Vid tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar kan man använda icke-unionsvaror på EU:s tullområde utan att importskatter, såsom tull och moms, uppbärs för varorna. 

Dock måste man vanligtvis ställa en garanti för varorna som motsvarar beloppet för importskatterna. Någon garanti behövs däremot inte då Tullen har godtagit en tulldeklaration som har ingetts genom en handling som anses som en tulldeklaration (t.ex. val av grön fil) eller genom en muntlig deklaration. Läs mer om ansvarsgarantin på sidan Garantier.

Tullen tillämpar inga handelspolitiska åtgärder på varor som införs tillfälligt, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur EU:s tullområde omfattas av förbud.

Se vilka importskatter som ska betalas vid tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar under ”Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar”.

Tullskuld uppkommer om förfarandet inte avslutas på korrekt sätt

Om varorna inte har återexporterats eller hänförts till ett påföljande tullförfarande inom den utsatta tidsfristen för avslutande av förfarandet, ska tillståndshavaren underrätta övervakningstullkontoret om detta. För sådana varor uppkommer en tullskuld (UTK art. 79). Vid fastställande av beloppet av tullskulden ska artikel 85 i unionstullkodexen tillämpas. 

Mera information: Tull och mervärdesskatt


Typen av ombudskap i importdeklarationer för tillfällig införsel kan vara direkt ombudskap (2) eller direkt ombudskap med garantens ansvar (2 + koden för ytterligare uppgifter FITAK). I Tullklareringstjänsten kan man välja typen av ombudskap under ”Ombud” på sidan ”Aktörer”. Välj antingen ”2 – Direkt ombud” eller ”2 – Direkt ombud” och därtill kryssrutan ”På garantens ansvar”. I en exportdeklaration är den enda tillåtna typen av ombudskap direkt ombudskap (2).


Anvisningar för ingivande av tulldeklaration vid tillfällig införsel

De ytterligare uppgifter och koder som ska anges i tulldeklarationer för tillfällig införsel finns samlade i rullgardinsmenyerna nedan.

Du kan också läsa allmänna anvisningar för tulldeklarering på sidan Hur lämnar jag in en importdeklaration samt närmare ifyllningsanvisningar för tulldeklaration i bruksanvisningen för Tullklareringstjänsten och i meddelandebeskrivningarna för meddelandedeklaranter.

När du inger en importdeklaration för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar, ange följande koder:

 • begärt förfarande ”53 – Hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel”
 • föregående förfarande eller ”00 – Inget föregående förfarande” om det inte finns något föregående förfarande
 • den kod för ytterligare förfarande enligt vilken du hänför varorna till förfarandet för tillfällig införsel
  • Koden för ytterligare förfarande är en kod som börjar på D (D01–D30, D51). 
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • typen av transaktion som bäst beskriver din verksamhet 
  • ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader” 
  • ”91 – Uthyrning, lån eller operationell leasing i mer än 24 månader” 
  • ”99 – Övriga transaktioner som inte kan klassificeras under andra koder”
 • varans värde
  • Ange som varans värde det värdet på varorna som du känner till. Vid tillfällig införsel räknas frakt- och försäkringskostnaderna med i värdet. Notera att 0 euro inte kan anges som värde.
   • I Tullklareringstjänsten ska värdet anges i fältet ”Pris”.
   • Vid meddelandedeklarering anges värdet i fältet ”Fakturerat belopp”.
 • Faktura eller annat dokument som visar varans värde
  • Du kan påskynda handläggningen genom att ange uppgifterna om dokumentet och bifoga dokumentet färdigt till deklarationen.
 • varornas ägare och ägarens adressuppgifter om ytterligare förfarandet är D03, D08, D09, D12, D13, D16, D17 eller D24 
  • Meddelandedeklaranter anger uppgiften med koden för ytterligare uppgifter ”FIOOG – Varornas ägare”.
  • I Tullklareringstjänsten anges uppgiften på sidan ”Tillståndsansökan”.

Om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Om du har ett skriftligt tillstånd som ansökts om på förhand och som Tullens tillståndscentral beviljat, genereras tilläggsuppgifterna om förfarandet, såsom tidsfristen, automatiskt på beslutet i enlighet med tillståndet. Ange tillståndsnumret i tulldeklarationen på följande sätt: 

 • i meddelandet under ”Tillstånd”  
 • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen direkt efter valet av förfarande.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration

När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som behövs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. I Tullklareringstjänsten ska man ange samma uppgifter som i vid meddelandedeklarering.

När du ansöker om tillstånd med en meddelandedeklaration, ange koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”. 

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet:

 • Den tid som behövs för användning av förfarandet i hela månader. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBH – tid för avslutande av förfarandet”.
 • Tullkontor som övervakar förfarandet endast med meddelande med koden ”FIXAA – Övervakningstullkontor”
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
 • Karaktär av förädling eller annan process, t.ex. testning eller utställning. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”. 
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Första plats för användning eller förädling och platsens adress. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIFPU – Plats för förädling eller användning”.
 • Någon identifieringsuppgift med hjälp av vilken varorna kan identifieras.

  Som identifieringsmetod ska man avge en unik uppgift för importvaran t.ex. tillverkningsnummer, serienummer eller namnet på tavlan. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange någon av följande koder för identifieringsmetod och en verbal identifieringsuppgift som beskrivning av koden:

  • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer 
  • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
  • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar  
  • ”5” – Utförande av analyser 
  • ”7” – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används) 
  • ”8” – Avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel).
  • Dessutom kan du också avge andra specificerande identifikationsmetoder, till exempel förfarandebokföringen och förvaringsplatsens adress med koden ”7 – Andra identifieringsmetoder”.

Återexportdeklaration som avslutar förfarandet

När förfarandet för tillfällig införsel avslutas med återexport ska en återexportdeklaration inges för varorna (3153). Ange i återexportdeklarationen den nationella förfarandekoden ”7VL = återexport av en vara som varit hänförd till temporär import med fullständig tullbefrielse” Se närmare anvisningar under ”Avslutande av förfarandet med återexport”. 


Du kan använda följande koder för ytterligare förfarande i tulldeklarationer för tillfällig införsel:

 • D01 – Lastpallar (inbegripet tillbehör och utrustning för lastpallar) (DF art. 208–209)
 • D02 – Containrar (inbegripet tillbehör och utrustning för containrar) (DF art. 210–211) 
 • D03 – Transportmedel för vägtrafik, för trafik på räls, i luften, till sjöss och på inre vattenvägar (DF art. 212)
 • D04 – Personliga tillhörigheter och varor för sportändamål som importeras av resande (DF art. 219)
 • D05 – Välfärdsmateriel för sjöfolk (DF art. 220)
 • D06 – Utrustning för katastrofhjälp för att motverka följderna av katastrofer (DF art. 221)
 • D07 – Medicinsk och kirurgisk utrustning och laboratorieutrustning (DF art. 222)
 • D08 – Djur (minst 12 månader gamla) (DF art. 223)
 • D09 – Varor som används i gränsområden (DF art. 224)
 • D10 – Ljud- eller bildinnehållande medier, medier för datalagring (DF art. 225)
 • D11 – Reklammaterial (DF art. 225)
 • D12 – Professionell utrustning (DF art. 226)
 • D13 – Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning (DF art. 227)
 • D14 – Förpackningar, fyllda (DF art. 228)
 • D15 – Förpackningar, tomma (DF art. 228)
 • D16 – Formar, matriser, klichéer, ritningar, skisser, mätnings-, kontroll- och testinstrument och andra liknande artiklar (DF art. 229)
 • D17 – Specialverktyg och -instrument (DF art. 230)
 • D18 – Varor som genomgår tester, experiment eller demonstrationer (DF art. 231 a)
 • D19 – Varor som omfattas av provningsförbehåll som föreskrivs i ett försäljningskontrakt (DF art. 231 b)
 • D20 – Varor som används för att utföra tester, experiment eller demonstrationer utan ekonomisk vinning (sex månader) (DF art. 231 c)
 • D21 – Varuprov (DF art. 232)
 • D22 – Ersättningsproduktionsmedel (sex månader) (DF art. 233)
 • D23 – Varor som är avsedda för arrangemang eller försäljning (DF art. 234.1)
 • D24 – Varor till påseende (sex månader) (DF art. 234.2)
 • D25 – Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter (DF art. 234.3 a)
 • D26 – Icke-nytillverkade varor som importeras i syfte att säljas på auktion (DF art. 234.3 b)
 • D27 – Reservdelar, tillbehör och utrustning (DF art. 235)
 • D28 – Varor som importeras i särskilda situationer som saknar ekonomisk betydelse (DF art. 236 b)
 • D29 – Varor som importeras vid enstaka tillfällen under en period på högst tre månader (DF art. 236 a)
 • D30 – Transportmedel för personer etablerade utanför unionens tullområde eller för personer som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför detta område (DF art. 216)
 • D51 – Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar (DF art. 206, MomsL 1 § 1 mom. 2 punkten, PunktskatteL)

Tidsfrist för förfarandet

Tullen fastställer den tid inom vilken varorna ska återexporteras eller hänföras till påföljande tullförfarande. Tidsfristen för hur länge varorna kan omfattas av förfarandet beror på varans användningsändamål. Tidsfristen som fastställts för förfarandet ska iakttas fastän du enligt tillståndet inte behöver ha någon separat förfarandebokföring. 

Tidsfristen för förfarandet fastställs alltid i det tillstånd som beviljats av Tillståndscentralen. Om du har ansökt om tillstånd med tulldeklarationen visas den godkända tidsfristen för förfarandet på beslutet om frigörande.

Tidsfristen ska följas upp och iakttas även när hänförandet till förfarandet sker genom en handling som anses som en tulldeklaration.

Exempel: Föraren (personen som är ansvarig för förfarandet) har kört transportmedlet in i landet genom den gröna filen, och i och med det har transportmedlet hänförts till förfarandet genom en handling som anses som en tulldeklaration. Personen som är ansvarig för förfarandet ska se till att tidsfristen för förfarandet inte överskrids. 

Läs mer om tidsfrister för förfarandet på sidan Tillstånd som söks och beviljas genom tulldeklaration.

 

Under exceptionella omständigheter kan du söka förlängning av tidsfristen. Förlängning ska sökas innan tidsfristen för farandet går ut.

Om tulldeklarationen har ingetts elektroniskt kan du ansöka om förlängning av tidsfristen för förfarandet hos övervakningstullkontoret (koden för övervakningstullkontoret FI00200). Om du har ingett tulldeklarationen till ett tullkontor muntligt eller genom en handling som anses som en tulldeklaration, är övervakningstullkontoret det tullkontor som mottog deklarationen. 

Sök förlängning av tidsfristen på följande sätt:

 • I Tullklareringstjänsten söks förlängning av tidsfristen på sidan ”Sammandrag och sändning” i tulldeklarationen. Sök förlängning genom att välja knappen ”Begär tilläggstid”. Lägg därefter till den nya tidsfristen och skicka in begäran till Tullen.
 • Om du är meddelandedeklarant, begär en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsfristen”.
 • Om du har ingett tulldeklarationen till ett tullkontor muntligt (tullblankett 613r) eller genom en handling som anses som en tulldeklaration, sök förlängning med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Skicka ansökan till Elektroniska servicecentralen (valvovatulli(at)tulli.fi).

Om tillståndshavaren själv ansöker om förlängning av tidsfristen i Tullklareringstjänsten och tulldeklarationen har ingetts med ett meddelande genom direkt ombudskap med garantens ansvar, begär Tullen ombudets samtycke.

Om du vill förlänga tidsfristen som finns angiven i tillståndet som Tullens tillståndscentral beviljat, gör ansökan om ändring av tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut. 


Avslutande av förfarandet

Förfarandet kan avslutas med vilket godkänt tullförfarande som helst, vanligtvis med återexport. Om varorna frigjordes för förfarandet med en standardtulldeklaration ska dessutom en anmälan om avlutande av förfarandet inges till övervakningstullkontoret. Om deklarationen var muntlig eller en handling som anses som en tulldeklaration, inges anmälan inte. Se nedan detaljerade anvisningar om hur förfarandet avslutas i olika situationer.

Du kan avsluta förfarandet för tillfällig införsel på något av följande sätt: 

 • En återexportdeklaration (3153) inges för varorna. 
  • Ange i återexportdeklarationen koden för särskilda upplysningar FIXXX och som beskrivning ”TA” samt numret på tillståndet till tillfällig införsel.
  • Se närmare anvisningar under ”Avslutande av förfarandet med återexport”
 • Varorna hänförs till påföljande tullförfarande, såsom övergång till fri omsättning (4053), lagring i tullager (7153), tillfällig införsel (5353) eller aktiv förädling (5153).
  • Ange i tulldeklarationen koden för ytterligare uppgifter ”00900 – TA / Avslutande av tillfällig införsel / Delegerad förordning (EU) 2015/2446, artikel 238” och numret på tillståndet till tillfällig införsel som beskrivning.
 • Tillfällig införsel kan avslutas med transitering om varorna befordras till en annan aktör i unionen. Den andra aktören kan överföra varorna som är under transiteringsförfarandet till påföljande tullförfaranden, såsom övergång till fri omsättning, tullagring, tillfällig införsel eller aktiv förädling. Om avsikten är att återexportera varorna ut ur unionen räcker det inte med att bara inge en transitdeklaration för dem, utan man ska alltid först inge en återexportdeklaration.
  • Ange i transiteringsdeklarationens tilläggsuppgifter koden ”ZZZ – (annat)” och som beskrivning ”TA” samt eventuellt nummer på tillståndet till tillfällig införsel som beskrivning.
  • Ange som föregående förfarande MRN-referensnumret för den tillfälliga införseln eller numret på förtullningsbeslutet. Om den föregående deklarationen har ingetts genom en aktiv handling (t.ex. genom att köra eller segla), ange koden ”ZZZ – annat” och som beskrivning ”aktiv handling”.
 • Förfarandet för tillfällig införsel kan avslutas på samma sätt som varorna frigjordes för förfarandet. Om varorna frigjordes för förfarandet med en muntlig tulldeklaration eller genom en handling som anses som en tulldeklaration och varorna efter det inte har frigjorts för något annat tullförfarande, kan du även avsluta förfarandet med en muntlig tulldeklaration (tillsammans med tullblankett 613r) eller genom en handling som anses som en tulldeklaration (t.ex. att välja grön fil vid tullen).

När förfarandet för tillfällig införsel avslutas med återexport, använd förfarandekoden 3153 (återexport).

En återexportdeklaration kan inte inges i två faser, utan den ska alltid vara fullständig från början.

Om du har ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Om du har ett skriftligt tillstånd beviljat av Tillståndcentralen (tilläggskod för särskild upplysning FIXBD) får en återexportdeklaration endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd. I återexportdeklarationen kan du ange flera tulldeklarationer för särskilda förfaranden som tidigare dokument. I återexportdeklarationen kan du bara ange nio tidigare dokument för en varupost. Om det finns fler än nio tidigare dokument, ska varorna delas upp på flera varuposter. 

Om du har ett tillstånd som sökts med en tulldeklaration

Om du har ansökt om tillstånd med tulldeklarationen (tilläggskod för särskild upplysning FIXBF) kan du anmäla varor från flera importdeklarationer i återexportdeklarationen. Då kan det alltså finnas flera tidigare handlingar för en återexportdeklaration. Dessa handlingar ska anges separat på varupostnivå. I återexportdeklarationen kan du bara ange nio tidigare dokument för en varupost. Om det finns fler än nio tidigare dokument, ska varorna delas upp på flera varuposter.

Koder som ska anges i återexportdeklarationen

Ange följande uppgifter i återexportdeklarationen:

 • övervakningstullkontoret med koden ”FIXAA – Övervakningstullkontor”
 • koden för särskilda upplysningar ”FIXXX” och ”TA” som beskrivning för koden
 • någon av de nationella förfarandekoderna beroende på om införseln sker med partiell eller fullständig tullbefrielse:
  • ”7VL – Återexport av en vara som varit hänförd till tillfällig införsel med fullständig tullbefrielse”
  • ”7VM – Återexport av en vara som varit hänförd till tillfällig införsel med partiell tullbefrielse” 
 • typ av tillstånd
  • I Deklarationstjänsten för export väljer man typ av tillstånd med en alternativknapp.
   • Om du har ett skriftligt tillstånd, ange det med dokumentkoden ”7VML” och ange tillståndets nummer och datum.
  • Om du är meddelandedeklarant, välj någondera av tilläggskoderna för särskild upplysning
   • ”FIXBF – Temporär import, förenklat tillståndsförfarande”, om tillstånd har sökts med tulldeklarationen.
   • ”FIXBD – Temporär import, sedvanligt tillståndsförfarande”, om du har ett tillstånd som Tillståndscentralen beviljat. Ange dessutom det skriftliga tillståndet med dokumentkoden ”7VML” och ange tillståndets nummer och datum. 
 • tidigare handlingar 
  • ”IM – Importdeklaration” med förtullningsnumret och datumet som beskrivning
  • ”MRN – MRN-nummer för den föregående elektroniska deklarationen” med MRN-nummer samt varupostnummer (till exempel 001) hopskrivet samt datum.

Notera att om du anger ”IM – Importdeklaration” som tidigare dokument så kan du inte ange något MRN-nummer.

Eventuella villkorskoder för exportrestriktioner ska användas såsom vid export i allmänhet.


Om varorna frigjordes för förfarandet med en standardtulldeklaration ska dessutom en anmälan om avlutande av förfarandet inges till övervakningstullkontoret. Om deklarationen var muntlig eller en handling som anses som en tulldeklaration, inges anmälan inte.
Anmälan om avslutande ska inges senast dagen efter att tidsfristen för förfarandet har löpt ut. 
När det är fråga om tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar ska du skicka anmälan på något av följande sätt:

 • Välj knappen ”Kontakta Tullen” i Tullklareringstjänsten. Ange MRN-referensnumret och tryck på knappen ”Annan orsak”. Ange som orsak till kontakt ”007 – Avräkningsnota / anmälan om avslutande av förfarandet”.
 • Om du är meddelandedeklarant, skicka meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” och använd orsakskoden ”007 – Avräkningsnota / anmälan om avslutande av förfarandet”. 
 • Skicka informationen t.ex. med ett separat dokument per e-post till övervakningstullkontoret (valvovatulli(at)tulli.fi).

Om du ska inge anmälan om avslutande av ett förfarande för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar, se anvisningarna under ”Avslutande av tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar”.


Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar

Varorna kan beviljas tillstånd till tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar om inte alla villkor för införsel med fullständig befrielse från importtullar uppfylls (DF artiklarna 209–216 och 219–236). Tillstånd beviljas inte för icke-varaktiga konsumtionsvaror. Bestämmelserna om tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar finns i artikel 252 i UTK och i artikel 206 i DF.

Tullen tillämpar inga handelspolitiska åtgärder på varor som införs tillfälligt, om inte införsel av varorna i eller utförsel av varorna ur EU:s tullområde omfattas av förbud.

Vid tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar ska importskatter betalas enligt följande:

 • Mervärdesskatt ska betalas vid import av varorna (MomsL 1 § 1 mom. 2. punkten).
 • Importtull ska betalas till ett belopp som är tre procent av det importtullbelopp som skulle ha betalats för varorna om de hade övergått till fri omsättning. Detta belopp ska betalas för varje månad eller del av månad under vilken varorna är hänförda till förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtull. Det importtullbelopp som ska betalas får dock inte överstiga det belopp som skulle ha betalats om varorna hade övergått till fri omsättning den dag då de hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • begärt förfarande ”53 – Hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel”
 • föregående förfarande eller ”00 – Inget föregående förfarande” om det inte finns något föregående förfarande
 • koden för ytterligare förfarandet ”D51 – Tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar” 
  • Notera att momsskulden vid förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar uppkommer på basis av varans värde redan vid tidpunkten för införseln.
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • typen av transaktion som bäst beskriver din verksamhet 
  • ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader” 
  • ”91 – Uthyrning, lån eller operationell leasing i mer än 24 månader” 
  • ”99 – Övriga transaktioner som inte kan klassificeras under andra koder”.

Om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Om du har ett skriftligt tillstånd som ansökts om på förhand och som Tullens tillståndscentral beviljat, genereras tilläggsuppgifterna om förfarandet, såsom tidsfristen, automatiskt på beslutet i enlighet med tillståndet. Ange tillståndsnumret i tulldeklarationen på följande sätt: 

 • i meddelandet under ”Tillstånd”  
 • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen direkt efter valet av förfarande.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration 
När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som behövs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. I Tullklareringstjänsten ska man ange samma uppgifter som i vid meddelandedeklarering.

När du ansöker om tillstånd med en meddelandedeklaration, ange koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”. 

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som krävs för det särskilda förfarandet:

 • Den tid som behövs för användning av förfarandet i hela månader. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBH – tid för avslutande av förfarandet”.
 • Tullkontor som övervakar förfarandet endast med meddelande med koden ”FIXAA – Övervakningstullkontor”
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”
 • Karaktär av förädling eller annan process, t.ex. testning eller utställning. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”. 
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Första plats för användning eller förädling och platsens adress. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIFPU – Plats för förädling eller användning”.
 • Någon identifieringsuppgift med hjälp av vilken varorna kan identifieras. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange någon av följande koder för identifieringsmetod och en verbal identifieringsuppgift som beskrivning av koden:
  • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer 
  • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
  • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar  
  • ”5” – Utförande av analyser 
  • ”7” – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används) 
  • ”8” – Avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel).

Varor som hänförts till förfarandet med en enda tulldeklaration kan hänföras till ett annat tullförfarande eller återexporteras utanför unionen i flera olika partier.


När förfarandet för tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar avslutas med återexport ska en återexportdeklaration inges för varorna (3153). Ange i återexportdeklarationen den nationella förfarandekoden ”7VM = Återexport av en vara som varit hänförd till tillfällig införsel med partiell tullbefrielse”. Se närmare anvisningar under ”Avslutande av förfarandet med återexport”. 

Inge även en anmälan om avslutande

Om varorna frigjordes för förfarandet med en standardtulldeklaration ska dessutom en anmälan om avlutande av förfarandet inges till övervakningstullkontoret.

Anmälan om avslutande ska inges senast dagen efter att tidsfristen för förfarandet har löpt ut. 

När det är fråga om tillfällig införsel med partiell befrielse från importtullar ska du skicka anmälan på något av följande sätt:

 • Välj knappen ”Kontakta Tullen” i Tullklareringstjänsten. Ange MRN-referensnumret och tryck på knappen ”Annan orsak”. Välj som orsak till kontakten ”008 – Anmälan om återexport eller hänförande till ett annat tullförfarande efter tillfällig införsel (OSI)”.
  • Ange som dess beskrivning MRN-referensnumret för återexporten och de uppgifter som behövs för att uppbära den tullskuld som uppkommit (t.ex. användningstid, värde, förpackningar och varukoden).
 • Om du är meddelandedeklarant, skicka meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” och välj som orsakskod för kontakten ”008 – Anmälan om återexport eller hänförande till ett annat tullförfarande efter tillfällig införsel (OSI)”.
  • Ange som dess beskrivning MRN-referensnumret för återexporten och de uppgifter som behövs för att uppbära den tullskuld som uppkommit (t.ex. användningstid, värde, förpackningar och varukod).
 • Skicka informationen t.ex. med ett separat dokument per e-post till övervakningstullkontoret (valvovatulli(at)tulli.fi).

Tullen skickar sitt beslut om uppbörd av tullskuld som svar till kunden.


Närmare anvisningar för tillfällig införsel av transportmedel

Här har vi samlat anvisningar som gäller vid tillfällig införsel av transportmedel. Läs anvisningarna via rullgardinsmenyerna nedan. Mer information finns också att tillgå i en separat kundanvisning: Tillfällig införsel av transportmedel.

 • Tillfällig tullfri införsel till Europeiska unionen beviljas bl.a. vid industriell eller kommersiell transport av varor mot eller utan ersättning för vägtransportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför EU:s tullområde.

 • Personen som anmäler transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel ska vara etablerad utanför Europeiska unionen.
 • Transportmedel som är registrerade utanför Europeiska unionen har i allmänhet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel genom att de överskrider gränsen till EU:s tullområde, vilket kan anses som inlämnande av en tulldeklaration.

 • Tillfälligt införda transportmedel får inte lämnas i EU:s tullområde utan den person som har rätt att använda transportmedlet.
 • Transportmedlet kan befinna sig inom EU:s tullområde tillfälligt tullfritt bara den tid som transporten tar.
 • När den tid som behövts för att utföra transporten gått ut ska förfarandet för tillfällig införsel av transportmedel i kommersiellt bruk avslutas med ett annat tullförfarande, som i fråga om transportmedel från tredje land i allmänhet är återexport.
 • Tiden som krävs för utförande av transporten varierar från fall till fall. Enligt huvudregeln ska fordonet utan dröjsmål lämna EU:s område när uppgifterna med anknytning till transporten utförts.
 • Tullen bedömer från fall till fall om transportmedlet har befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdraget förutsatt.
 • Om transportmedlet anses ha befunnit sig inom EU:s tullområde längre än transportuppdragen krävt och det inte funnits godtagbara skäl för att överskrida tidsfristen, uppbär Tullen importskatterna för transportmedlet. Transportmedlet stannar då kvar hos Tullen tills importskatterna betalats.

Tillämplig lagstiftning:

 • Unionstullkodex (EU) nr 952/2013, artiklarna 215, 250 och 251
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446, artiklarna 212 och 217

 


När kan en fysisk person som är etablerad eller stadigvarande bosatt i EU:s tullområde anmäla ett transportmedel som registrerats i ett tredjeland till förfarandet för tillfällig införsel med befrielse från importtullar?

I denna anvisning avses med kommersiellt bruk användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning. Med privat bruk avses icke-kommersiell användning av ett transportmedel (207 art. i DF)

Villkor för att bevilja fullständig befrielse från importtullar till personer som är etablerade i unionens tullområde (214 art. i DF)

Personer som är etablerade i unionens tullområde ska omfattas av fullständig befrielse från importtullar om något av följande villkor är uppfyllt:

 • När det gäller transportmedel på räls ställs de till dessa personers förfogande enligt ett avtal genom vilket varje person får använda de övrigas rullande järnvägsmateriel inom ramen för det avtalet.
 • När det gäller vägtransportmedel som är registrerade i unionens tullområde är en släpvagn kopplad till transportmedlet.
 • Transportmedlet används i en nödsituation.
 • Transportmedel används av en professionell uthyrningsfirma i syfte att återexporteras.

Fysiska personers användning av transportmedel, när dessa personer har sin vanliga vistelseort i unionens tullområde (art. 215 i DF)

 

En person använder transportmedlet på begäran av innehavaren av registreringsbeviset och för privat bruk vid enstaka tillfällen. Innehavaren för registreringsbeviset ska vid tidpunkten för användningen befinna sig inom unionens tullområde.

Exempel:
Turisten A har anlänt från ett land utanför EU till Finland på semester med egen bil. Han bestämmer sig för att besöka Stockholm och ber sin finska Vän Y köra honom till flygfältet och sedan hämta upp honom där om två dagar. Enligt bestämmelserna för tillfällig införsel är detta tillåtet.

Vännen Y kan föra Turisten A till flygfältet med Turisten A:s bil och även hämta upp honom med den eftersom  a) det sker på begäran av innehavaren av registerbeviset, b) bilen är i privat bruk vid enstaka tillfällen, och c) innehavaren av registerbeviset fortfarande befinner sig inom unionens tullområde. En person har hyrt transportmedlet enligt ett skriftligt avtal och använder det privat i något av följande syften:

a) För att återvända till den plats i unionens tullområde där personen är bosatt.

b) För att lämna unionens tullområde.

 • Transportmedlet ska inom tre veckor från ingåendet av hyresavtalet eller återuthyrningsavtalet återlämnas till den uthyrningsfirma som är etablerad i unionens tullområde där den fysiska personen använder transportmedlet för att återvända till sin bostadsort i unionens tullområde, eller återexporteras om han eller hon använder transportmedlet för att lämna unionens tullområde.
   
 • En person har hyrt ett vägtransportmedel enligt ett skriftligt avtal som ingåtts med en professionell biluthyrningsfirma och använder transportmedlet för privat bruk.
 • Vägtransportmedlet ska återexporteras inom åtta dagar från den dag då det hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel.

Exempel:
En person som är stadigvarande bosatt i Finland hyr en bil av en biluthyrningsfirma utanför EU. -Personen kommer på semester till Finland med bilen (dvs. bilen är i privat bruk). Bilen måste föras ut ur EU inom 8 dagar.

 • En person använder ett transportmedel i kommersiellt eller privat syfte. Personen i fråga är anställd av ägaren till, uthyraren av eller den som leasar ut transportmedlet och arbetsgivaren är etablerad utanför unionens tullområde.
 • Privat bruk av transportmedlet är tillåtet bara för resor mellan den anställdas arbets- och bostadsort eller när den anställda utför en arbetsuppgift enligt anställningsavtalet.
 • På begäran av tullmyndigheterna ska den person som använder transportmedlet uppvisa en kopia av anställningsavtalet.

Befrielse från importtullar på transportmedel i övriga fall (art. 216 i DF)

 • Transportmedlet avses, i syfte att återexporteras, registreras i en provisorisk nummerserie i unionens tullområde i namn av en sådan fysisk person som planerar att flytta sin normala hemvist till en plats utanför unionens tullområde.
 • Fullständig befrielse från importtullar får i undantagsfall beviljas när transportmedlen används kommersiellt under en begränsad period av personer som är etablerade i unionens tullområde.

Övrigt att beakta

Personen som är ansvarig för förfarandet eller en annan person som använder transportmedlet ska på begäran kunna bevisa för tullmyndigheterna att ovan nämnda villkor som gäller förfarandet för tillfällig införsel uppfylls. För att konstatera detta behövs beroende på situationen till exempel:

 • en redogörelse för att transportmedlet är registrerat utanför unionens tullområde i namn av en person som är etablerad utanför detta område
 • om transportmedlet inte är registrerat, en redogörelse för att det ägs av en person som är etablerad utanför unionens tullområde
 • en redogörelse över den person som hänfört transportmedlet till förfarandet för tillfällig införsel
 • en redogörelse för den tidpunkt då transportmedlet hänförts till förfarandet för tillfällig införsel
 • dokumentation om att användaren av fordonet har sin normala bostad i EU:s tullområde och har rätt att använda fordonet under förfarandet för tillfällig införsel (beroende på situationen antingen kopia av arbetsavtalet eller tillståndshavarens fullmakt)
 • dokumentation om vilken vistelseort innehavaren av registreringsbeviset befinner sig på, om användarens normala bostad är i EU:s tullområde och användningen av fordonet inte baserar sig på ett anställningsförhållande.

Tillämplig lagstiftning: 

Unionstullkodexen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013)

Delegerad förordning (Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446) artiklar 207 och 214-216


Transportmedel kan föras in till EU:s tullområde för reparation, förutsatt att de hänförs till förfarandet för tillfällig införsel aktivt (genom att en tulldeklaration inges). Då ska alla förutsättningar för tillfällig införsel av transportmedel uppfyllas, dvs. transportmedlet ska vara registrerat utanför Europeiska unionens tullområde i en sådan persons namn som är etablerad utanför EU:s tullområde, eller om transportmedlet inte har registrerats så ska dess ägare vara etablerad utanför EU:s tullområde. Vid dessa fall uppkommer inte någon utförselbekräftad exportdeklaration, vilket ska tas i beaktande vid mervärdesbeskattningen.


Beakta följande

Vid tillfällig införsel behövs ingen tulldeklaration om varorna förs in med en ATA- eller CPD-carnet. ATA- och CPD-carnet fungerar som ett förtullningsdokument som Tullen förser med sina anteckningar. Carneterna utgör också en godkänd garanti för de importerade varorna.

Varor som förts in med en ATA- och CPD-carnet ska återexporteras från landet inom utsatt tid (högst ett år) och varorna ska transporteras till det ursprungliga avgångslandet där carneten ska återlämnas till det handelskammare som beviljat den.

Dessa carneter är internationella tulldokument. Med en ATA-carnet kan följande varor importeras eller exporteras mellan länder som anslutit sig till tullkonventionen och med en CPD/China–Taiwan-carnet kan följandevaror importeras från Taiwan till EU eller exporteras från EU-länder till Taiwan:

 • varor för utställningar
 • yrkesutrustning
 • kommersiella varuprover.

ATA- och CPD-carneter beviljas på ansökan av handelskamrarna i alla de länder som anslutit sig till konventionen. Mera information om ATA- och CPD-carneter finns på Centralhandelskammarens webbplats.

Observera att carneterna inte ersätter andra dokument eller tillstånd som eventuellt krävs vid import, t.ex. importtillstånd för vapen eller sundhetscertifikat.


Du kan få ATA-carneten stämplad vid närmaste tullkontor som erbjuder kundservice eller vid Flygtullen. Alla hamnar har inte längre Tullens kundservice, men du kan boka en betjäningstid.

 ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar alltid hos tullen i det land från vilket den avgår eller till vilket den anländer. Den behöver inte visas upp i varje land inom EU, eftersom EU utgör ett tullområde. 

Användning av ATA-carnet i olika situationer

Mellanbladen avsedda för olika ändamål är uppdelade i ATA-carneten med olika färger som följer:

 • Exportation = exportblad för tullen i exportlandet (gult)
 • Importation = importblad för tullen i importlandet (vitt)
 • Re-exportation = återexportblad för tullen i destinationslandet (vitt)
 • Re-importation = returblad för tullen i avgångslandet (gult)
 • Transit = transiteringsblad för tullen i transitlandet (blått)

Om varor transporteras till flera länder eller i flera partier, se till att ATA-carneten har tillräckligt med sidor. Under giltighetstiden för ATA-carneten kan man ansöka om flera sidor och av grundad anledning om förlängd giltighetstid. Du kan ansöka om duplikat för en ATA-carnet som förkommit. 

Temporär export med ATA-carnet

Att öppna en ATA-carnet vid tullen i exportlandet: Exportation-blad

Varorna och ATA-carneten visas upp vid tullen i exportlandet. Användaren av ATA-carneten ska underteckna pärmbladet och fylla i fälten D–F i Exportation-bladet samt underteckna det. Exportation-bladet blir kvar vid tullen i exportlandet.

ATA-carneten förses med exportanteckningar vid tullen i exportlandet. Om varorna förs ut via ett annat EU-land, ifylls fält 7 på talongens gula blad (exportation) inte, utan EU-utförseltullkontoret  bekräftar det med sin underskrift och datumstämpel. Talongerna tas inte bort från ATA-carneten.

Exempel: ATA-carnet-transport med flyg från Uleåborg via Helsingfors till Japan

Varorna lastas på flygplanet i Uleåborg och flyttas på tullområdet på flygfältet i Helsingfors-Vanda till ett flygplan som går till Japan. ATA-carneten stämplas och bekräftas i Uleåborg vid ett kontor som betjänar kunder via tidsbokning.

Exempel: ATA-carnet-transport med fartyg från Helsingfors till Tyskland och därifrån med flyg till Kanada

Varorna avgår från Helsingfors med bil och fortsätter färden med fartyg till Tyskland där de lastas på ett flygplan som går till Kanada. ATA-carneten ska visas upp för tullens anteckningar antingen vid Flygtullen eller vid ett tullkontor i hamnen som betjänar kunder via tidsbokning. Tullen bekräftar inte utförseln i Helsingfors i talongens fält 7, utan den bekräftas först vid tullen i Tyskland där varorna och ATA-carneten ska visas upp.                            

ATA-carnet-retur till avgångslandet: Re-importation-blad 

När varan kommer tillbaka ska ATA-carneten visas upp för tullen på första införselorten i EU. Användaren av ATA-carneten ska fylla i fälten D–F i Re-importation-bladet samt underteckna det. Tullen skickar Re-importation-bladet till exportlandets tull (returadress). 

Användning av ATA-carnet som transiteringsdokument: Transit-blad

 När en transitering påbörjas med en ATA-carnet i transitlandet eller -området, ifylls kolumnerna ”D Transportsätt”, ”E Förpackningsuppgifter” och ”F a) Varorna” (numren från varuförteckningen) i Transit-bladet. Därtill ska ort, datum, namnförtydligande och underskrift anges. Tullen ger en tidsfrist inom vilken ATA-carnet-transiteringen ska vara framme vid den angivna destinationsorten.

Se anvisningarna för privatpersoner om transport av varor med ATA-carnet.