Tidigare dokument ska anges i importdeklarationen

Referensnumret för det tidigare dokumentet ska anges i importdeklarationen. Referensnumret dvs. MRN-referensnumret finns till exempel angivet i transportfirmans ankomstavi. Om transportfirman har kommit överens om att förmedla uppgiften till Tullen fylls den i automatiskt i Tullklareringstjänsten när du anger ankomstnumret. 

Med vilka koder ska ett tidigare dokument anges?

Om du inger en importdeklaration ange det tidigare dokumentet i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande genom att använda följande koder:

När det tidigare dokumentet avser extern unionstransitering

1.    Ange som typ av tidigare dokument för varuposten:

 • ”821 – Extern transitering” elektronisk T1 eller TIR
 • ”952 – TIR-carnet” om ingen elektronisk TIR-deklarations ingetts 
 • ”820 – Unionstransitering/gemensam transitering T2 eller T2F” 
 • ”820, om transiteringen innehåller både T1 och T2 varor s.k. blandade sändningar”. 

2.    Ange transiteringens MRN-referensnummer som referens för det tidigare dokumentet.

För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer (max 99).

När det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration 

 1. Ange ”355 – Summarisk införseldeklaration” eller ”337 – Summarisk deklaration, dvs. deklaration för tillfällig lagring” som typ av tidigare dokument.
 2. Ange som referens för det tidigare dokumentet MRN-referensnumret som den Summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen för tillfällig lagring fått.
 3. Ange varupostnumret som varupostnummer för det tidigare dokumentet
 4. Om den föregående deklarationen är en deklaration för tillfällig lagring eller en summarisk införseldeklaration som ingett till EU:s CR-system, ange också underfraktsedelns referensnummer

 • i fältet ”Transportdokuments nummer” i Tullklareringstjänsten

 • i fältet ”Referens för transportdokument” vid meddelandedeklarering.

För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer och varupostnummer (max 99).

När det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration eller en importdeklaration 

 1. Ange som typ av tidigare dokument ”MRN – MRN-numret för föregående elektroniska deklaration”.
 2. Ange tullagringens MRN-referensnummer som referens för det tidigare dokumentet.
 3. Ange varupostnumret för tullagringens MRN som varupostnummer för det tidigare dokumentet.

För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer och varupostnummer (max 99) 

Om det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration som ingetts med SAD-blankett, ange som typ a tidigare dokument ”ZZZ – Annat tidigare dokument” och uppläggningsnumret som referens för det tidigare dokumentet. Varupostnummer anges inte.

Post- och expressförsändelser

När varorna anländer per post eller som expressförsändelse, fylls uppgifterna om tidigare dokument automatiskt i Tullklareringstjänsten om du angav ankomstnumret i startmenyn när du fyllde i en ny deklaration. I en tulldeklaration kan man bara ange uppgifterna för en post- eller expressförsändelse.

Om du är meddelandekund och försändelsen anländer per post, ange ”355 – Summarisk införseldeklaration” som typ av tidigare dokument. Ange som referens MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen som ingetts för postförsändelsen. Ange dessutom transportdokumentets nummer som angetts i den summariska införseldeklarationen. För postförsändelser anges inte varupostnumret för tidigare dokument.

Om du är meddelandekund och försändelsen anländer som expressfrakt, ange ”337 – Deklaration för tillfällig lagring” som typ av tidigare dokument. Ange AREX-deklarationens MRN-referensnummer som referens för deklarationen för tillfällig lagring och varupostens nummer. Typen av tidigare dokument kan också vara ”821 Extern transitering” elektronisk T1 eller TIR. I det fallet ange transiteringens MRN-referensnummer som referens.

Beakta följande

Om du inger deklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden, ange det tidigare dokumentets uppgifter med följande koder:

 1. När det tidigare dokumentet avser extern unionstransitering
 2. Ange kod ”701 Elektronisk transitering” som tidigare dokument och transiteringens MRN-referensnummer som det tidigare dokumentets nummer.
 3. Ange kod 701, transiteringens MRN-referensnummer samt datum som bifogat dokument för varje varupost.

I en tulldeklaration kan man bara ange MRN-referensnumret för en transitering.

När det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration

 1. Ange kod ”702 – Elektronisk summarisk deklaration AREX” som tidigare dokument och AREX-deklarationens MRN-referensnummer som det tidigare dokumentets nummer.
 2. Ange kod 702, AREX-deklarationens MRN-referensnummer och datum som bifogat dokument för varje varupost.
 3. Ange AREX-varupostnummer som tilläggsuppgift för varje varupost.

För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer och AREX-varupostnummer (max 99).

När det tidigare dokumentet är en tullagerdeklaration

 • Ange 632 som det tidigare dokumentets kod för hela deklarationen och ange antingen MRN-referensnumret eller uppläggningsnumret som det tidigare dokumentets nummer.
 • Ange 632 som det tidigare dokumentets kod för varje varupost. Om tulldeklarationen har ingetts i Tullklareringstjänsten, ange det tidigare dokumentets MRN-referensnummer och varupostnummer. För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer och varupostnummer (max 10).
 • Ange uppläggningsnummer för varje varupost. För en varupost kan du ange flera MRN-referensnummer och varupostnummer (max 10).

Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller som ett meddelande och du inte har något tidigare dokument eller det har ingetts under reservförfarandet ska du ange ”ZZZ (annat tidigare dokument)” som typ av dokument. I en reservförfarandesituation ange också reservförfarandedokumentets nummer samt med koden FIXXX för ytterligare uppgift att det är fråga om ”ett tidigare dokument som ingetts vid reservförfarandet”. 
 
Om du inger deklarationen i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden eller som ett meddelande, ange 788 som typ av tidigare dokument. Ange numret för reservförfarandedokumentet. Varupostnumret för reservförfarandedokumentet anges inte.

Läs anvisningarna för användning av reservförfarandet.


Ange det tidigare dokumentet så här om varorna har anmälts till Tullen, men ett driftavbrott pågår i Deklarationstjänsten för transitering eller i deklarationstjänsten för Införsel och utförsel (AREX) när du försöker inge en importdeklaration. Gör så här om Tullen har meddelat om ett driftavbrott men du inte kan vänta tills det tar slut, utan du måste inge en importdeklaration så att transporten av varorna kan fortsätta. 

I det fallet ange följande uppgifter som typ av tidigare dokument: 

 • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller som ett meddelande, ange ”ZZZ (annat tidigare dokument)” som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som referens för det tidigare dokumentet.

Om du inger deklarationen i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden eller som ett meddelande, ange 788 som typ av tidigare dokument och MRN-referensnumret som nummer för dokumentet. 

Läs anvisningarna för användning av reservförfarandet. 


Om en tulldeklaration som ingetts genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten avvisas, kan det beror på att det tidigare dokumentet (t.ex. en införseldeklaration) har fel status. Detta innebär att den tidigare deklarationen inte har godkänd status med tanke på importförtullningen.

När du inger en  standardtulldeklaration (A), kan den avvisas, om det tidigare dokumentet ännu inte visats upp för Tullen eller om handläggningen av det fortfarande pågår vid Tullen. Du kan då kontakta transportfirman och be den meddela dig när dokumentet har godkänd status.

När du inger en tulldeklaration på förhand (D), kan deklarationen avvisas om det tidigare dokumentet redan visats upp för Tullen. Ändra den ytterligare typen av deklaration till ”A – Standardtulldeklaration” och skicka deklarationen på nytt till Tullen.

Om tulldeklarationen börjat handläggas vid Tullen och om den fått ett MRN-nummer, kan den ytterligare typen av deklaration inte längre ändras.

Om deklarationen avvisas på grund av att MRN-referensnumret inte hittas i Tullens tjänst, kontrollera MRN-referensnumret och skicka deklarationen på nytt till Tullen.

Du kan kontrollera det tidigare dokumentets status också i MRN-söktjänsten om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration, summarisk deklaration för tillfällig lagring eller en deklaration för tullagring.

Om det tidigare dokumentet har godkänd status med tanke på importförtullningen, men du får ändå ett felmeddelande, kan du kontakta Tullens elektroniska servicecentral


Om du i tulldeklarationen angett ett felaktigt MRN-referensnummer eller ett felaktigt varupostnummer för den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen för tillfällig lagring, gör på följande sätt:

 • Skicka de uppgifter som ska korrigeras per e-post till Elektroniska servicecentralen spake.arex(at)tulli.fi:
  • Ge meddelandet rubriken ”Korrigering av uppgifter i importdeklaration”.
  • Ange förtullningsnumret för den importtulldeklaration samt den varupost som berörs av korrigeringen. 
  • Ange det korrekta referensnumret (MRN) och varupostnumret för det tidigare dokumentet.
 • Elektroniska servicecentralen kvitterar meddelandet som mottaget via e-post.
 • Ge e-postmeddelandet du fått till den som hämtar varorna, så att hen kan visa den korrigerade uppgiften för innehavaren av det tillfälliga lagret.

Innehavaren av det tillfälliga lagret bifogar e-postmeddelandet till lagerbokföringen tillsammans med det ursprungliga beslutet om frigörande.