Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Slutanvändning

Inom förfarandet för slutanvändning kan du från ett område utanför EU importera vissa varor som övergår till fri omsättning med nedsatta tullar eller tullfritt under förutsättning att de används för ett visst ändamål eller i ett visst sammanhang.

Slutanvändning är ett av de så kallade särskilda förfarandena.

Befrielse från tull eller gynnsam tullbehandling på grund av varornas slutanvändning beviljas vid importtillfället. Varorna förblir dock under tullövervakning tills de har använts för den slutanvändning som fastställts i tillståndet. I avräkningsnotan ska man uppge att varorna har använts för slutanvändningen eller att förfarandet annars har avslutats på ett korrekt sätt. 

Befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning beviljas vid importtillfället. En ansvarsgaranti ska dock ställas för varorna som frigörs för förfarandet. 

Garanti

Varor som frigörs för förfarandet för slutanvändning ska omfattas av en ansvarsgaranti. Ansvarsgarantin reserveras för skillnaden mellan den allmänna tull som inte uppbärs och den förmånligare tullen för slutanvändning. Ansvarsgarantin förblir reserverad tills förfarandet har avslutats korrekt och Tullen har handlagt avräkningsnotan. Läs mer om ansvarsgarantin på sidan Garantier.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska betalas på import av varor. Då varor frigörs för förfarandet för slutanvändning i Finland sker den skattepliktiga importen i Finland, vilket betyder att mervärdesskatt ska betalas för varorna.

I vissa fall som fastställs i mervärdesskattelagen kan införseln också vara momsfri, t.ex. då man importerar reservdelar och utrustning för luftfartyg i internationell trafik. Läs mer om mervärdesbeskattning. 

Tullskuld uppkommer om förfarandet inte avslutas på korrekt sätt

Tullskuld uppkommer om varorna inte används för slutanvändningen, om förfarandet inte avslutas på korrekt sätt eller om varorna används för något annat ändamål än slutanvändningen. Läs mer i kundanvisningen om slutanvändning.


Vilka varor kan hänföras till förfarandet?

Du kan t.ex. gå till tjänsten Fintaric för att se vilka varor kan hänföras till förfarandet för slutanvändning. I texten om de åtgärder som gäller för varukoden nämns den gynnsamma tullbehandlingen på grund av varornas slutanvändning. Dessutom ska du kontrollera om importvaran och sammanhanget som den ska användas i uppfyller villkoren för förfarandet för slutanvändning. Kontrollera detta i texten för varukoden, i fotnoterna som gäller användningen av varan eller de allmänna och särskilda bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen.

En gynnsam tullbehandling på grund av varornas slutanvändning kan beviljas t.ex. följande varor:

 • Varor vars användningsändamål nämns i varukodstexten eller i vars fotnot det nämns att varorna kan användas för förfarandet för slutanvändning
  • t.ex. i varukodstexten nämns ”för civila luftfartyg” eller ”för raffinering”, i åtgärdstexten nämns ”Icke-preferenstull vid användning för slutanvändning” och varukoden har fotnoten EU001
  • t.ex. i åtgärdstexten nämns ”Icke-preferenstull vid användning för slutanvändning” och varukoden har fotnoterna EU001 och EU002 eller endast fotnoten EU001
 • Varor avsedda för montering i fartyg och båtar som listas i tabellen i avsnitt II A i Kombinerade nomenklaturens allmänna och särskilda bestämmelser. Varukoden ska ha fotnoten EU003.
  • t.ex. i åtgärdstexten nämns ”Suspension – Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar” och varukoden har fotnoten EU003
 • Varor som listas i avsnitt II B punkt 5 i Kombinerade nomenklaturens allmänna och särskilda bestämmelser. Varukoden ska ha en fotnot där det nämns att varorna kan användas för förfarandet för slutanvändning.
  • t.ex. i åtgärdstexten nämns ”Icke-preferenstull vid användning för slutanvändning” och varukoden har fotnoten EU001.

Se avsnitt II A och B i Kombinerade nomenklaturens allmänna och särskilda bestämmelser.

Kontrollera varukodstexterna, åtgärdstexterna och fotnoterna t.ex. i tjänsten Fintaric.


Om du importerar varor som är avsedda att monteras eller användas i civila luftfartyg och varorna har beviljats ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (Easa-blankett 1) kan du söka tillfällig autonom tullfrielse för varorna i stället för slutanvändning. I det fallet anmäls varorna inte till förfarandet för slutanvändning vid importen utan för övergång till fri omsättning (förfarandekod ”40 – Övergång till fri omsättning”). Läs mer om autonom tullbefrielse.

Vid import av ett registrerat civilt luftfartyg kan man också dra nytta av ett underlättat förfarande. Det kan användas om det civila luftfartyget klassificeras enligt vissa varukoder och varukoderna har fotnoterna TN101 och EU004. Ange då följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • förfarandekod ”40 – Övergång till fri omsättning”
 • kod för ytterligare förfarande ”999 – Inget ytterligare förfarande”
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • ett giltigt registreringsbevis:
  • Ange registreringsbeviset med koden för bifogade dokument ”C072 – Luftfartygets registreringsbevis i enlighet med konventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944”
  • Bifoga registreringsbeviset till tulldeklarationen.

Läs mer om det underlättade förfarandet i kundanvisningen om slutanvändning.


Behöver jag tillstånd?

Användningen av förfarandet kräver alltid tillstånd av Tullen. Du kan skaffa tillstånd på olika sätt:

 • Du kan i förväg ansöka om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral.
 • En standardtulldeklaration kan också fungera som tillståndsansökan.

Tillstånd ska sökas i det land där den sökandes huvudsakliga bokföring för tulländamål förs eller är tillgänglig och där åtminstone en del av den verksamhet som omfattas av beslutet avses bedrivas. Om tillståndssökanden inte är etablerad i EU:s tullområde ska tillstånd sökas i det land där varorna ska användas först (DF art. 162).

Du kan i allmänhet ansöka om tillstånd med en tulldeklaration. Dock ska ett skriftligt tillstånd sökas från Tullens tillståndscentral om 

 • du inger tulldeklarationen som en förenklad deklaration
 • du gör tullklareringen genom registrering i deklarantens bokföring
 • du vill dra nytta av användning av likvärdiga varor
 • du behöver ett retroaktivt tillstånd.

Sök tillståndet från Tullens tillståndscentral i tjänsten Tillstånd och beslut. Tillståndet ska vara i kraft när förfarandet inleds. Uppgifterna i deklarationen jämförs med tillståndsuppgifterna, så gör vid behov en ansökan om ändring av tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut. 

Notera att om platsen för förädling eller användning är i ett annat EU-land ska du söka ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, dvs. unionstillstånd. Unionstillstånd söks i EU:s tjänst för tullbeslut. Läs mer om unionstillstånd.

Om du använder ett tillstånd som söks med en tulldeklaration, ska tilläggsuppgifterna som tillståndet kräver inges i en standardtulldeklaration. Läs mer om användning av tillstånd som söks med en tulldeklaration på sidan Tillstånd som söks och beviljas genom tulldeklaration.


Tillståndet kan beviljas aktörer som är etablerade inom EU:s tullområde. Tillståndshavaren ska antigen själv använda varorna för det ändamål som slutanvändningen förutsätter eller så kan tillståndshavaren överföra denna skyldighet till en annan person på villkor som fastställs av Tullen. Läs mer om överföring av skyldigheter under ”Överföring av rättigheter och skyldigheter gällande varor”.

Tillståndet kan i enstaka motiverade fall också beviljas aktörer som är etablerade utanför EU:s tullområde. Det kan till exempel röra sig om att tillståndshavaren är en privatperson och varorna inte är avsedda för kommersiell användning.


Med avkastningsgrad avses den kvantitet eller den procentuella andel produkter som erhålls vid förädling eller bearbetning av varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning.

Exempel: Om en motor som ska monteras på ett fartyg hänförs till förfarandet är avkastningsgraden 100 %. 

Om det vid tillverkning eller bearbetning av varorna uppkommer t.ex. avfall eller skrot, anses detta som varor som använts för slutanvändning.


Typen av ombudskap i importdeklarationer vid förfarandet för slutanvändning kan vara direkt ombudskap (2) eller direkt ombudskap med garantens ansvar (2 + koden för ytterligare uppgifter FITAK). I Tullklareringstjänsten kan man välja typen av ombudskap under ”Ombud” på sidan ”Aktörer”. Välj antingen ”2 – Direkt ombud” eller ”2 – Direkt ombud” och därtill kryssrutan ”På garantens ansvar”.


Finns det skyldigheter vid användning av tillståndet?

Även om varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning är i fri omsättning ska du följa tillståndsanvisningarna för förfarandet.

Till exempel måste man alltid ha en bokföring över förfarandet, avsluta förfarandet på korrekt sätt och lämna in en avräkningsnota. Utifrån förfarandebokföringen ska Tullen kunna följa upp samtliga händelser i verifieringskedjan för varorna.

Läs om skyldigheterna som gäller vid användning av förfarandet i tillståndsanvisningen för förfarandet för slutanvändning.

I vissa fall kan rättigheter och skyldigheter överföras till en annan aktör. 

Vissa rättigheter och skyldigheter för varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kan överföras till en annan person helt eller delvis (TORO, transfer of rights and obligations).

Bland annat följande rättigheter kan överföras till en annan person:

 • rätten att använda varorna
 • rätten att flytta (befordra) varor som hänförts till förfarandet
 • rätten att exportera varor innan de har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen och på så sätt dra nytta av att tullskulden upphör.

Bland annat följande skyldigheter kan överföras till en annan person:

 • skyldigheten att använda varorna enligt den föreskrivna slutanvändningen inom tidsfristen för avslutande av förfarandet
 • skyldigheten att hålla bokföring
 • skyldigheten att hålla varorna tillgängliga för tullövervakning
 • skyldigheten att betala importtullar, om en tullskuld uppkommer enligt artikel 79 i tullkodexen till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser.

TORO-överföringen ska anges i tillståndet för slutanvändning. Överföring kan också sökas i efterhand hos Tullens tillståndscentral.

Skyldigheten att lämna in avräkningsnotan kan aldrig överföras till någon annan.


Anvisningar för ingivande av tulldeklaration vid slutanvändning

De ytterligare uppgifter och koder som ska anges i tulldeklarationer för slutanvändning finns samlade i rullgardinsmenyerna nedan.

Du kan också läsa allmänna anvisningar för tulldeklarering på sidan Hur lämnar jag in en importdeklaration samt närmare ifyllningsanvisningar för tulldeklaration i bruksanvisningen för Tullklareringstjänsten och i meddelandebeskrivningarna för meddelandedeklaranter.

När du inger en tulldeklaration för slutanvändning ska du ange följande uppgifter:

 • begärt förfarande ”44 – Slutanvändning”
 • föregående förfarande eller ”00 – Inget föregående förfarande” om det inte finns något föregående förfarande
 • kod för ytterligare förfarande enligt vilken du hänför varorna till slutanvändning
 • kod för förmånsbehandling, t.ex.
  • ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
  • ”110 – Autonom tullsuspension vid import från tredje land”
  • ”120 – WTO-tullkvot vid import från tredje land”
  • Se närmare anvisningar under ”Koder för förmånsbehandling”
 • typen av transaktion som bäst beskriver din verksamhet, t.ex. ”11 – Direkt försäljning/köp”
 • för reservering av ansvarsgarantin, följande två koder för ytterligare uppgifter i varupostuppgifterna: 
  • ”FICOM – Sekundär varukod” och som beskrivning den 10-siffriga varukod som skulle användas för varan om den inte importerades för slutanvändning
  • ”FIPRE – Sekundär förmånsbehandling” och som beskrivning koden för förmånsbehandling ”100”
  • Dessutom ska även en extra mängdenhet anges för beräkning av tull om varukoden kräver det.

Om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Om du har ett tillstånd från Tullens tillståndscentral kan du inge tulldeklarationen antingen i ett eller två steg. Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs automatiskt ut på beslutet.

Ange tillståndets uppgifter på två ställen i tulldeklarationen:

 • Ange tillståndsnumret
  • i meddelandet under ”Tillstånd”  
  • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen direkt efter valet av förfarande.
 • Ange tillståndet för slutanvändning enligt det Taric-villkor som gäller för varukoden på följande sätt:
  • Om du är meddelandedeklarant, ange tillståndet på varupostnivå under ”Bifogade dokument” med koden ”N990 (fotnoterna EU001 eller EU002)” eller ”C990 (fotnot EU003)”. Ange tillståndsnumret som tillståndets identifierare. 
  • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, ange tillståndet under ”Taric-uppgifter” och ”Certifikat” med koden ”N990 (fotnoterna EU001 eller EU002) eller ”C990 (fotnot EU003)”. Ange tillståndets nummer i fältet ”Referens”.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration 

När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten

 • ange uppgifterna som det särskilda förfarandet kräver på sidan ”Tillståndsansökan”. 
 • Ange det tillstånd som varukoden kräver i varupostuppgifterna under ”Taric-uppgifter / Certifikat” på följande sätt:
  • Om fotnoten är EU001 eller EU002, ange tillståndet med koden ”N990” och texten ”N/A” som dess referens.
  • Om fotnoten är EU003, ange tillståndet med koden ”C990” och texten ”N/A” som dess referens.

När du söker tillstånd med en meddelandedeklaration

 • ange koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”
 • Ange det tillstånd som varukoden kräver i varupostuppgifterna under ”Bifogade dokument” på följande sätt:
  • Om fotnoten är EU001 eller EU002, ange tillståndet med koden ”N990” och texten ”N/A” som dess identifierare.
  • Om fotnoten är EU003, ange tillståndet med koden ”C990” och texten ”N/A” som dess identifierare.

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som det särskilda förfarandet kräver:

 • Den tid som behövs för användning av förfarandet i hela månader. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBH – tid för avslutande av förfarandet”. 
 • Tullkontor som övervakar förfarandet endast i meddelandedeklarationer med koden ”FIXAA – övervakningstullkontor”.
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”.
 • Tullkontor där förfarandet avslutas (kan vara flera), med tullkontorets kod. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas”.
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Karaktären av förädling eller annan process, t.ex. utrustande, service eller byggande av fartyg. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”.
 • Avkastningsgraden för varorna anges som mängdenhet eller procentuell andel (t.ex. ”100 %”, när alla varor används). Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den”.
 • Den förädlade produkt som erhålls av varorna med en tiosiffrig varukod. Ange också en varubeskrivning av produkten som erhålls vid förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)”.
 • Ange alltid varornas identifieringsuppgifter med förfarandebokföringens kod ”7” samt adressen där bokföringen förvaras. Dessutom kan du ange andra identifieringsuppgifter som kan avvändas för att identifiera varorna också efter förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange alltid kod ”7” som identifieringsmetod, och därtill kan du välja en av följande identifieringsuppgifter:
  • ”1 – Serienummer eller tillverkningsnummer” 
  • ”2 – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning”
  • ”4 – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar”
  • ”5 – Utförande av analyser”
  • ”7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används)”.

Lisämenettelykoodi 651

Kod för ytterligare förfarande 651

 • Omfattar reservdelar och utrustning som är avsedda för sjöfartyg i yrkesmässig internationell trafik och för vilka moms inte uppbärs. 
 • Användning förutsätter att varukoden har fotnoten EU003.
 • Ersätter de nationella förfarandekoderna 7PA/B som användes tidigare.

Kod för ytterligare förfarande 652 

 • Omfattar reservdelar och utrustning som är avsedda för luftfartyg i internationell trafik och för vilka moms inte uppbärs.
 • Användning förutsätter att varukoden har fotnoten EU001 eller EU002.
 • Ersätter de nationella förfarandekoderna 7HA/B som användes tidigare.

Kod för ytterligare förfarande 653

 • Används när moms inte uppbärs vid import, eftersom varorna överförs till momsfritt lager (MomsL 72 h § 1 mom. 2 punkten).
 • Användning förutsätter att varorna enligt texten eller fotnoten till varukoden kan hänföras till förfarandet för slutanvändning.
 • Skatteupplagets kod anges med koden för ytterligare uppgifter ”FIALV – Identifiering av momslager”.
 • Ersätter de nationella förfarandekoderna 7EE/F som användes tidigare.

Kod för ytterligare förfarande 655 

 • Används då förfarandet för slutanvändning tillämpas på att vissa essentiella cykeldelar från Kina befrias från antidumpningstullar (tull och moms uppbärs dock i samband med importen).
 • Sökanden ska uppfylla villkoren för beviljande av tillståndet. Till exempel kan högst 299 st. varor som omfattas av varje tillåten varukod eller varugrupp hänföras till förfarandet under en kalendermånad. 
 • Ersätter de nationella förfarandekoderna 7EA/B som användes tidigare.

Kod för ytterligare förfarande 656

 • Koden omfattar luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa luftfartyg som listas i tullnomenklaturen och inte nämns i B-delen i Kombinerade nomenklaturens särskilda bestämmelser, men som har en varukodstext med en fotnot som gäller slutanvändning.
 • Omfattar även markträningsapparater som importerats av ett utländskt flygbolag.
 • Varorna ska importeras för att användas av en näringsidkare huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot sådan betalning för vilken moms inte uppbärs. 

Kod för ytterligare förfarande 657 

 • Används då gynnsam tullbehandling söks på grund av varornas slutanvändning och moms uppbärs i samband med importen. 
 • Används för både luftfartyg och fartyg, t.ex. varor som används för ett fartyg som är under byggnad. Kontrollera alltid i t.ex. varukodstexten eller fotnoterna om koden för ytterligare förfarande kan användas. 
 • Används för varor med en varukod i vars åtgärdstext ingår ett villkor om varornas slutanvändning, t.ex. någon av följande åtgärdstexter:
  • icke-preferenstull vid användning för slutanvändning
  • icke-preferenstullkvot vid användning för slutanvändning
 • autonom tullfrihet vid användning för slutanvändning.  
 • Ersätter de nationella förfarandekoderna 7EA/B, 7NA/B, 7LA/B och 7DA/B som tidigare användes.

Vid förfarandet för slutanvändning kan du använda följande koder för förmånsbehandling: 

 • ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land” när varukoden under ”Land” har texten ”1011 (erga omnes)”
  • Då har varukoden någon av t.ex. följande åtgärdstexter: 
   • ”Suspension – Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar” 
   • ”Icke-preferenstull vid användning för slutanvändning” 
 • ”110 – Autonom tullsuspension vid import från tredje land” när varukoden under ”Land” har texten ”1011 (erga omnes)” 
  • Då är åtgärdstexten för varukoden t.ex. ”Autonom tullfrihet vid användning för slutanvändning” 
 • ”120 – WTO-tullkvot vid import från tredje land” när varukoden under ”Land” har texten ”1011 (erga omnes)” 
  • Då är åtgärdstexten för varukoden t.ex. ”Icke-preferenstullkvot vid användning för slutanvändning”
 • ”300 – Förmånstullsats utan villkor eller begränsningar” då du har ett förmånsberättigande ursprungsintyg
  • Då har varukoden t.ex. åtgärdstexten: ”Preferenser vid användning för slutanvändning”
 • andra möjliga koder för förmånsbehandling:
  • ”200 – GSP-behandling utan villkor eller restriktioner”
  • ”310 – Förmånsavtal: tullbefrielse”
  • ”320 – Förmånstullkvot”
  • ”400 – Tull i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av Europeiska unionen”
  • ”420 – Tullunionskvot”.

Exempel på val av förmånsbehandlingskod

Exempel 1: Du importerar varor som är avsedda för tillverkning av varor. I nomenklaturen visas två åtgärder som båda gäller slutanvändning. Välj rätt åtgärd enligt den slutanvändning du importerar varorna för.

1. Som åtgärdstext visas ”Icke-preferenstull vid användning för slutanvändning”, under ”Land” visas texten ”1011 (erga omnes)” och fotnoten är EU001.

 • I tulldeklarationen ska man välja t.ex. ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land” som kod för förmånsbehandling och ”N990 – Tillstånd till slutanvändning” som tillstånd.

2. Som åtgärdstext visas ”Autonom tullfrihet vid användning för slutanvändning”, under ”Land” visas texten ”1011 (erga omnes)” och fotnoten är EU001 och TM861.

 • I tulldeklarationen ska man välja t.ex. ”110 – Autonom tullsuspension vid import från tredje land” som kod för förmånsbehandling och ”N990 – Tillstånd till slutanvändning” som tillstånd. I fotnoten TM861 nämns t.ex. att varorna ska vara en industriråvara som används vid tillverkning.

Exempel 2: Du importerar varor avsedda för slutanvändning. I nomenklaturen visas nedanstående åtgärder som gäller slutanvändning. Välj rätt åtgärd enligt den slutanvändning du importerar varorna för och enligt t.ex. det ursprungsintyg som du eventuellt har som berättigar till en förmån.

1. Som åtgärdstext visas ”Icke-preferenstullkvot vid användning för slutanvändning”, under ”Land” visas texten ”1011 (erga omnes)”, under ”Kvot” visas kvotnumret och fotnoten är EU001.

 • I tulldeklarationen ska man välja t.ex. ”120 – WTO-tullkvot vid import från tredje land” som kod för förmånsbehandling och ”N990 – Tillstånd till slutanvändning” som tillstånd. Dessutom ska varorna rymmas i kvoten. 

2. Som åtgärdstext visas ”Preferenser vid användning för slutanvändning”, under ”Land” visas texten ”CA (Kanada)” och fotnoten är EU001.

 • I tulldeklarationen ska man välja t.ex. ”300 – Förmånstullsats utan villkor eller begränsningar” som kod för förmånsbehandling och ”N990 – Tillstånd till slutanvändning” som tillstånd. Varorna ska ha en ursprungsdeklaration enligt frihandelsavtalet med Kanada som ska uppvisas för Tullen. 

Tidsfrist för förfarandet

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet. Tidsfrist för avslutande av förfarandet innebär den tid som behövs till användning av produkterna för det ändamål som föreskrivs i tillståndet. Förfarandet är inte avsett t.ex. för lagring av varor.

Tidsfristen för förfarandet fastställs alltid i det tillstånd som beviljats av Tillståndscentralen. Om du har ansökt om tillstånd med tulldeklarationen visas den godkända tidsfristen för förfarandet på beslutet om frigörande.

Du kan be övervakningstullkontoret (FI002000) förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet. Förlängning ska sökas innan tidsfristen för farandet går ut.

Sök förlängning av tidsfristen på följande sätt:

 • I Tullklareringstjänsten söks förlängning av tidsfristen på sidan ”Sammandrag och sändning” i tulldeklarationen. Sök förlängning genom att välja knappen ”Begär tilläggstid”. Lägg därefter till den nya tidsfristen och skicka in begäran till Tullen.
 • Om du är meddelandedeklarant, begär en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsfristen”.
 • Om du inte kan ansöka om förlängningen elektroniskt, kan du begära den med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Skicka ansökan till Elektroniska servicecentralen (valvovatulli(at)tulli.fi).

Om tillståndshavaren själv ansöker om förlängning av tidsfristen i Tullklareringstjänsten och tulldeklarationen har ingetts med ett meddelande genom direkt ombudskap med garantens ansvar, begär Tullen ombudets samtycke.

Om du vill förlänga tidsfristen som finns angiven i tillståndet som Tullens tillståndscentral beviljat, gör ansökan om ändring av tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut.
 


Hur avslutar jag förfarandet?

Förfarandet och tullövervakningen av varorna upphör när varorna har använts för den slutanvändning som fastställts i tillståndet. En avräkningsnota ska också inges för varorna.

Avräkningsnotan ska lämnas till övervakningstullkontoret inom 30 dagar efter det att den tidsfrist för avslutande av förfarandet som beviljats i tillståndet har löpt ut. När Tullen handlagt avräkningsnotan frisläpps säkerheten som ställts.

Se vilka uppgifter som ska anges i avräkningsnotan i tillståndsanvisningen för förfarandet för slutanvändning.

Lämna avräkningsnotan till övervakningstullkontoret på något av följande sätt:

 • Välj knappen ”Kontakta Tullen” i Tullklareringstjänsten. Ange MRN-referensnumret och tryck på knappen ”Annan orsak”. Ange som orsak till kontakt ”007 – Avräkningsnota / anmälan om avslutande av förfarandet”. 
 • Om du är meddelandedeklarant, skicka meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” och använd orsakskoden ”007 – Avräkningsnota (IMP 2.1)”
 • Skicka informationen med ett separat dokument per e-post till adressen valvovatulli(at)tulli.fi.

Tullövervakningen avslutas också när varorna som hänförts till förfarandet har 

 • förts ut ur unionens tullområde
  • Om du inte har använt varorna för slutanvändningen, kontakta övervakningstullkontoret innan varorna exporteras. 
 • förstörts 
  • Om du inte har använt varorna för slutanvändningen, kontakta övervakningstullkontoret innan varorna förstörs. 
 • överlåtits till staten. 

Om man vill använda varorna som hänförts till förfarandet för något annat ändamål än den slutanvändning som anges i tillståndet, ska man betala en allmän importtull för varorna enligt de varukoder som tillämpas. Då ska du inge en begäran om ändring av den ursprungliga deklarationen för hänförande till förfarandet.


Bekanta dig med kommande kodändringar (5.11.2022):

Allmänt 

 • Förfarandet för slutanvändning får en ny tullförfarandekod 44xx (nu 40xx)
 • Koden 140 eller 115 för förmånsbehandling är framöver vanligtvis 100
 • Transaktionens art ersätts med koder för typ av transaktion
 • De nationella förfarandekoderna tas ur bruk, i fortsättningen kompletteras förfarandet med koder för ytterligare förfarande
  • Med koden för ytterligare förfarande skiljer man inte på om det är fråga om ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndcentral eller ett som söks med en tulldeklaration
 • För reservering av ansvarsgaranti ska följande två koder för ytterligare uppgifter alltid anges i tulldeklarationen i uppgifterna om varuposten: 
  • ”FICOM – Sekundär varukod” och som beskrivning den 10-siffriga varukod som skulle användas för varan om den inte importerades för slutanvändning.
  • ”FIPRE – Sekundär förmånsbehandling” och som beskrivning koden för förmånsbehandling, som är ”100”. 
  • Dessutom ska även en extra mängdenhet anges för beräkning av tull om varukoden kräver det.  
    

Tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

 • Typ av tillstånd och tillståndets nummer
  • I deklarationen behövs inga andra uppgifter om tillståndet än typ och nummer
  • Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs ut automatiskt på beslutet.
  • Tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när förfarandet inleds.
  • Uppgifterna i deklarationen jämförs med uppgifterna i tillståndet, så ändringar i tillståndet ska göras omedelbart om de gäller
   • varukoder
   • förädlingsplatsens adress
 • Om varukodens Taric-restriktion förutsätter ett tillstånd för slutanvändning, ange i varupostens fält för bifogade dokument det tillstånd som varukoden kräver med koderna N990 eller C990 samt som identifierare tillståndets nummer.

Tillstånd som söks med en tulldeklaration

 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration, ska du använda en standardtulldeklaration.
 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten:
  • Efter att du valt tullförfarande, välj att du inte har något tillstånd som är i kraft. Du kan också till exempel kopiera en deklaration du gjort tidigare, då kopieras uppgifterna i tillståndsansökan automatiskt till den nya deklarationen.
  • Ange ytterligare uppgifter angående särskilda förfaranden i vyn ”Tillståndsansökan”. Ange ytterligare uppgift genom att välja den i rullgardinsmenyn eller genom att fylla i den text som behövs.
  • Ange till exempel den föreslagna identifieringsmetoden så här:
   • Välj koden ”7 – Andra identifieringssätt” och ange som identifierare ”bokföring” och adressen till bokföringens förvaringsplats.
   • Ofta behövs två identifieringsmetoder, så välj koden ”1 –Serienummer eller tillverkningsnummer” och ange varans serie- eller tillverkningsnummer.
 • När du söker tillstånd med en meddelandedeklaration, ange ytterligare uppgifter för särskilda förfaranden med följande koder:
  • ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering” och lämna beskrivningsfältet tomt.
  • ”FIXAA – övervakningstullkontor”
   • I Finland anges alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen” som identifierare
  • ”FIXBH – Tid för avslutande av förfarandet (längd i månader;motiveringar)” och som beskrivning tiden i hela månader
  • ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas” och som beskrivning koden för de tullkontor som avslutar förfarandet (t.ex. FI201003)
  • ”FIXAC – Förädlingsplats” och förädlingsplatsens adress som beskrivning. Upprepa ”FIXAC” vid behov om det finns flera platser.
  • ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process” och som beskrivning typen av användning (t.ex. fartygets utrustning, service och byggande av fartyg)
  • ”FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den” och som beskrivning till exempel antalet eller den procentuella andelen förädlingsprodukter som erhålls vid förädling (t.ex. 100 %, när alla produkter används)
  • ”FIXBP” – Förädlade produkter (KN-nummer;varubeskrivning) och som beskrivning varukoden och varubeskrivningen (i XML-meddelande i formen ”8901101000;fartyg/fartygets namn”)
  • ”FIXBQ – Identifieringsmetod”
   • Ange som beskrivning koden och dess kvalificerare:
    • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer 
    • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
    • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar
    • ”5” – Utförande av analyser 
    • ”6” – Informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för tillverkning, förädling eller reparation i ett annat land (endast lämplig för passiv förädling) 
    • ”7” – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används) 
    • ”8” – Avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel)
   • Exempel på beskrivning av FIXBQ-koden när du anger identifieringsmetod:
    • Ange alltid kod ”7” och efter semikolon förvaringsplatsens adress som kvalificerare för bokföringen (i XML-meddelande i formen ”7;bokföringens förvaringsplats”)
    • Om det är fråga om till exempel en bil, ange dessutom kod ”1” (Serie- eller tillverkningsnummer) och som kvalificerare bilens tillverkningsnummer (i XML-meddelande i formen ”1;12356”)

Om varukodens Taric-restriktion förutsätter ett tillstånd för slutanvändning, ange i varupostens fält för bifogade dokument det tillstånd som varukoden kräver med koderna N990 eller C990 samt som tillståndets identifierare tillståndets text ”N/A”.

Avräkningsnotan och tidsfrister för avslutande av förfarandet

 • Avräkningsnotan kan inges med ett dokument som skickas separat eller med meddelandet fritt formulerad kontakt FI439 med koden 007 som orsak till kontakt
  • Avräkningsnotan kommer att få ett eget meddelande FI488
 • Ett påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet och avräkningsnotan är på kommande
 • Kunden kan begära en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet FI439 med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsgränsen”

Varor som i Kombinerade nomenklaturen har en egen varukod för slutanvändning, en s.k. end use-varukod

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu: 7EA, 7EB
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 657, när en tariffenlig tullsats och mervärdesskatt uppbärs på grund av varornas slutanvändning
 • Nu: 7EE, 7EF
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 653, när en tariffenlig tullsats uppbärs på grund av varornas slutanvändning
 • Mervärdesskatt uppbärs inte vid import, eftersom varorna överförs till momsfritt lager (Momsl. 72 h § 1 mom. 2 punkten)
 • Om varorna överförs till ett momslager, ange momslagrets kod med koden för ytterligare uppgifter ”FIALV – Identifiering av momslager”

Tullförmån enligt särskilda bestämmelser i Kombinerade nomenklaturen: Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu 7NA/B
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 657, när moms uppbärs för varor, men inte tull
 • Används för sjöfartyg i icke-yrkesmässig trafik och omfattar reservdelar och utrustning till fartyg samt varor som är avsedda att ingå i borrnings- eller produktionsplattformar och slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa plattformar med fastlandet
 • Den kombinerade nomenklaturen ska ha en fotnot (EU003)
 • Nu: 7PA/B
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 651, när varken tull eller moms uppbärs. Den nuvarande tilläggskoden för särskild upplysning VVY anges inte i fortsättningen
 • Omfattar reservdelar och utrustning för sjöfartyg i yrkesmässig internationell trafik
 • Den kombinerade nomenklaturen ska ha en fotnot (EU003)

Tullförmån enligt särskilda bestämmelser i Kombinerade nomenklaturen: Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu: 7LA/B
  • I fortsättningen: kod för ytterligare förfarande 657
 • Koden omfattar civila luftfartyg, vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt ett inhemskt flygbolags markträningsapparater för civil flygutbildning och delar till dessa
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden för slutanvändning, moms uppbärs också (fotnoterna EU001 och EU002 i Kombinerade nomenklaturen)
 • Nu: 7HA/B
  • I fortsättningen koden för ytterligare förfarande 652, används för reservdelar och utrustning för luftfartyg i internationell trafik eller
  • koden för ytterligare förfarande 656 för markträningsapparater som importerats av ett utländskt flygbolag
 • Koden omfattar civila luftfartyg, vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt markträningsapparater (för civil flygutbildning) och delar till dessa som importerats av ett utländskt flygbolag
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden för slutanvändning, moms uppbärs inte (fotnoterna EU001 och EU002 i Kombinerade nomenklaturen). Momsfriheten förutsätter att varorna kommer att användas av en näringsidkare som mot betalning huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik

Annan tullförmån än den som avses i de särskilda bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen: Varor avsedda att användas i civila luftfartyg

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu: 7DA/B
  • I fortsättningen kod för ytterligare förfarande 657
 • Koden omfattar luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa luftfartyg som anges i varukoderna i brukstariffen men som inte nämns i B-delen i Kombinerade nomenklaturens särskilda bestämmelser. Dessa varors varukodstext har dock en fotnot som gäller slutanvändning
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden för slutanvändning, moms uppbärs också
 • Nu: 7FA/B
  • I fortsättningen kod för ytterligare förfarande 656
 • Koden omfattar luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa luftfartyg som anges i varukoderna i brukstariffen men som inte nämns i B-delen i Kombinerade nomenklaturens särskilda bestämmelser. Dessa varors varukodstext har dock en fotnot som gäller slutanvändning
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden i brukstariffen, moms uppbärs inte. Momsfriheten förutsätter att varorna kommer att användas av en näringsidkare som mot betalning huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik

Befrielse från antidumpningstullar genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning gällande vissa cykeldelar från Kina

Exempel på ändring av en nationell förfarandekod till en kod för ytterligare förfarande:

 • Nuvarande kod: 7EA/B
  • Kod framöver: koden för ytterligare förfarande 655
  • Tillämpning av förfarandet för slutanvändning förutsätter ett skriftligt tillstånd av tullmyndigheten eller att tillståndet beviljats med en tulldeklaration. Sökanden ska uppfylla villkoren för beviljandet av tillståndet, och högst 299 exemplar av varje tillåtna varukod / varugrupp kan hänföras till förfarandet per kalendermånad
  • För reservering av ansvarsgaranti ska man i tulldeklarationens uppgifter om varuposten förutom koderna för ytterligare uppgifter ”FIPRE” och ”FICOM” även ange
   • koden för ytterligare uppgifter ”FIPLK – Antidumpnings-/utjämningstull” 
   • bifogat dokument ”D019 – Tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/slutanvändning i samband med en antidumpnings- eller utjämningsåtgärd (Kolumn 8c, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)”, och texten ”N/A” som identifierare. 

Beakta följande

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi