Slutanvändning (end-use)

Vissa varor som införs från ett land utanför unionens tullområde kan beviljas gynnsam tullbehandling på grund av deras slutanvändning (end-use) när de övergår till fri omsättning i unionens tullområde, förutsatt att de används för ett visst ändamål eller i ett visst sammanhang.

Gynnsam tullbehandling på grund av varors slutanvändning kan tillämpas på

  • varor som förtecknas under särskilda bestämmelser i kombinerade nomenklaturen, t.ex. civila luftfartyg och varor som används i dem
  • varor för vilka slutanvändningen framgå av brukstariffens varukodstexter och av fotnotstexter som gäller användningen av varorna.

Befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning beviljas vid importtillfället. Varorna förblir dock under tullkontroll tills de använts för de ändamål som tullbefrielsen eller den nedsatta tullen förutsätter.

Information om mervärdesbeskattning: Tull och mervärdesskatt

Beakta följande

Tillstånd till förfarandet för slutanvändning kan beviljas personer som är etablerade i unionens tullområde. Tillståndshavaren ska antigen själv använda varorna för det ändamål som slutanvändningen förutsätter eller så kan tillståndshavaren överföra denna skyldighet till en annan person på villkor som fastställs av Tullen.

När Tullen i vissa enstaka fall anser det motiverat kan Tullen bevilja tillstånd till personer som är etablerade utanför unionens tullområde (art. 161 i den delegerade förordningen). Detta kan komma i fråga när tillståndshavaren är en privatperson och varorna inte är avsedda för kommersiellt bruk.

Tillstånd ska sökas i det land där den sökandes huvudsakliga bokföring för tulländamål förs eller är tillgänglig och där åtminstone en del av den verksamhet som omfattas av beslutet avses bedrivas.

Om tillståndssökanden inte är etablerad i unionens tullområde ska tillstånd sökas i det land där varorna ska användas först (art. 162 i den delegerade förordningen).

Vid sedvanligt tillståndsförfarande ska man på förhand med tullblankett 1017r ansöka om tillstånd att tillämpa förfarandet. Ett sedvanligt tillstånd är obligatoriskt när tillståndet involverar flera än en medlemsstat i unionen eller när man i sin verksamhet vill använda likvärdiga varor.

Tillstånd till förfarandet kan också sökas i tulldeklarationen och då ska alla behövliga tilläggsuppgifter anges i tulldeklarationen i meddelandeform eller på SAD-blankett. Då beviljas tillståndet att tillämpa förfarandet i och med att varorna överlåts till förfarandet för slutanvändning.  


Varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kan omfattas av garantikrav på två sätt. För tullskuld (om end-use-tull inte är noll) och eventuell momsskuld krävs en garantireservering och för den skillnad mellan den allmänna tullen och end use-tullen som inte tas ut krävs garanti för ansvar. Garantin för ansvar förblir reserverad tills förfarandet har avslutats korrekt och avräkningsnotan har godkänts.


Vissa rättigheter och skyldigheter för varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kan överföras till en annan person helt eller delvis (TORO, transfer of rights and obligations).

Bland annat följande rättigheter kan överföras till en annan person:

  • rätten att använda varorna
  • rätten att flytta (befordra) varor som hänförts till förfarandet
  • rätten att exportera varor innan de har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen och på så sätt dra nytta av att tullskulden upphör.

Bland annat följande skyldigheter kan överföras till en annan person:

  • skyldigheten att använda varorna enligt den föreskrivna slutanvändningen inom tidsfristen för avslutande av förfarandet
  • skyldigheten att hålla bokföring
  • skyldigheten att hålla varorna tillgängliga för tullövervakning
  • skyldigheten att betala importtullar, om en tullskuld uppkommer enligt artikel 79 i tullkodexen till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser.

TORO-överföringen ska anges i tillståndet för slutanvändning. Överföring kan också sökas i efterhand hos Tullens tillståndscentral.

Skyldigheten att lämna in avräkningsnotan kan aldrig överföras till någon annan.


Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet.

Förfarandet för slutanvändning och tullövervakningen av varorna upphör när varorna har använts för det särskilda ändamål som fastställts i tillståndet.

Tullövervakningen upphör också när varorna har förts ut ur unionens tullområde, förstörts eller överlåtits till staten, eller när varorna har använts för andra ändamål än dem som fastställts för tillämpningen av tullbefrielse eller nedsatt tullsats och de tillämpliga tredjelandstullarna har betalats.

När förfarandet avslutats på ett korrekt sätt kan tillståndshavaren eller den ansvariga för förfarandet använda varorna på önskat sätt, t.ex. sälja dem fritt.

Tillståndshavaren ska lämna avräkningsnotan till övervakningskontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.


En tullskuld uppstår om man inte använder varan för det föreskrivna ändamålet utan vill använda eller använder den för något annat ändamål. Tullbeloppet bestäms enligt de bestämmelser som var i kraft när varorna hänfördes till förfarandet för slutanvändning.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning