Slutanvändning (end use)

Vissa varor som införs från ett land utanför unionens tullområde kan beviljas gynnsam tullbehandling på grund av deras slutanvändning (end-use) när de övergår till fri omsättning i unionens tullområde, förutsatt att de används för ett visst ändamål eller i ett visst sammanhang.

Gynnsam tullbehandling på grund av varors slutanvändning kan tillämpas på

 • varor som förtecknas under särskilda bestämmelser i kombinerade nomenklaturen, t.ex. civila luftfartyg och varor som används i dem
 • varor för vilka slutanvändningen framgå av brukstariffens varukodstexter och av fotnotstexter som gäller användningen av varorna.

Befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning beviljas vid importtillfället. Varorna förblir dock under tullkontroll tills de använts för de ändamål som tullbefrielsen eller den nedsatta tullen förutsätter.

Information om mervärdesbeskattning: Tull och mervärdesskatt

Bekanta dig med kommande kodändringar:

Allmänt 

 • Förfarandet för slutanvändning får en ny tullförfarandekod 44xx (nu 40xx)
 • Koden 140 eller 115 för förmånsbehandling är framöver vanligtvis 100
 • Transaktionens art ersätts med koder för typ av transaktion
 • De nationella förfarandekoderna tas ur bruk, i fortsättningen kompletteras förfarandet med koder för ytterligare förfarande
  • Med koden för ytterligare förfarande skiljer man inte på om det är fråga om ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndcentral eller ett som söks med en tulldeklaration
 • För reservering av ansvarsgaranti ska följande två koder för ytterligare uppgifter alltid anges i tulldeklarationen i uppgifterna om varuposten: 
  • ”FICOM – Sekundär varukod” och som beskrivning den 10-siffriga varukod som skulle användas för varan om den inte importerades för slutanvändning.
  • ”FIPRE – Sekundär förmånsbehandling” och som beskrivning koden för förmånsbehandling, som är ”100”. 
  • Dessutom ska även en extra mängdenhet anges för beräkning av tull om varukoden kräver det.  
    

Tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

 • Typ av tillstånd och tillståndets nummer
  • I deklarationen behövs inga andra uppgifter om tillståndet än typ och nummer
  • Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet, såsom tidsfristen enligt tillståndet, skrivs ut automatiskt på beslutet.
  • Tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska vara i kraft när förfarandet inleds.
  • Uppgifterna i deklarationen jämförs med uppgifterna i tillståndet, så ändringar i tillståndet ska göras omedelbart om de gäller
   • varukoder
   • förädlingsplatsens adress
 • Om varukodens Taric-restriktion förutsätter ett tillstånd för slutanvändning, ange i varupostens fält för bifogade dokument det tillstånd som varukoden kräver med koderna N990 eller C990 samt som identifierare tillståndets nummer.

Tillstånd som söks med en tulldeklaration

 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration, ska du använda en standardtulldeklaration.
 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten:
  • Efter att du valt tullförfarande, välj att du inte har något tillstånd som är i kraft. Du kan också till exempel kopiera en deklaration du gjort tidigare, då kopieras uppgifterna i tillståndsansökan automatiskt till den nya deklarationen.
  • Ange ytterligare uppgifter angående särskilda förfaranden i vyn ”Tillståndsansökan”. Ange ytterligare uppgift genom att välja den i rullgardinsmenyn eller genom att fylla i den text som behövs.
  • Ange till exempel den föreslagna identifieringsmetoden så här:
   • Välj koden ”7 – Andra identifieringssätt” och ange som identifierare ”bokföring” och adressen till bokföringens förvaringsplats.
   • Ofta behövs två identifieringsmetoder, så välj koden ”1 –Serienummer eller tillverkningsnummer” och ange varans serie- eller tillverkningsnummer.
 • När du söker tillstånd med en meddelandedeklaration, ange ytterligare uppgifter för särskilda förfaranden med följande koder:
  • ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering” och lämna beskrivningsfältet tomt.
  • ”FIXAA – övervakningstullkontor”
   • I Finland anges alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen” som identifierare
  • ”FIXBH – Tid för avslutande av förfarandet (längd i månader;motiveringar)” och som beskrivning tiden i hela månader
  • ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas” och som beskrivning koden för de tullkontor som avslutar förfarandet (t.ex. FI201003)
  • ”FIXAC – Förädlingsplats” och förädlingsplatsens adress som beskrivning. Upprepa ”FIXAC” vid behov om det finns flera platser.
  • ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process” och som beskrivning typen av användning (t.ex. fartygets utrustning, service och byggande av fartyg)
  • ”FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den” och som beskrivning till exempel antalet eller den procentuella andelen förädlingsprodukter som erhålls vid förädling (t.ex. 100 %, när alla produkter används)
  • ”FIXBP” – Förädlade produkter (KN-nummer;varubeskrivning) och som beskrivning varukoden och varubeskrivningen (i XML-meddelande i formen ”8901101000;fartyg/fartygets namn”)
  • ”FIXBQ – Identifieringsmetod”
   • Ange som beskrivning koden och dess kvalificerare:
    • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer 
    • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
    • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar
    • ”5” – Utförande av analyser 
    • ”6” – Informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för tillverkning, förädling eller reparation i ett annat land (endast lämplig för passiv förädling) 
    • ”7” – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som används) 
    • ”8” – Avsaknad av identifieringsåtgärder enligt artikel 250.2 b i kodexen (endast lämplig för tillfällig införsel)
   • Exempel på beskrivning av FIXBQ-koden när du anger identifieringsmetod:
    • Ange alltid kod ”7” och efter semikolon förvaringsplatsens adress som kvalificerare för bokföringen (i XML-meddelande i formen ”7;bokföringens förvaringsplats”)
    • Om det är fråga om till exempel en bil, ange dessutom kod ”1” (Serie- eller tillverkningsnummer) och som kvalificerare bilens tillverkningsnummer (i XML-meddelande i formen ”1;12356”)

Om varukodens Taric-restriktion förutsätter ett tillstånd för slutanvändning, ange i varupostens fält för bifogade dokument det tillstånd som varukoden kräver med koderna N990 eller C990 samt som tillståndets identifierare tillståndets text ”N/A”.

Avräkningsnotan och tidsfrister för avslutande av förfarandet

 • Avräkningsnotan kan inges med ett dokument som skickas separat eller med meddelandet fritt formulerad kontakt FI439 med koden 007 som orsak till kontakt
  • Avräkningsnotan kommer att få ett eget meddelande FI488
 • Ett påminnelsemeddelande om utgången av tidsfristen för förfarandet och avräkningsnotan är på kommande
 • Kunden kan begära en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet FI439 med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsgränsen”

Varor som i Kombinerade nomenklaturen har en egen varukod för slutanvändning, en s.k. end use-varukod

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu: 7EA, 7EB
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 657, när en tariffenlig tullsats och mervärdesskatt uppbärs på grund av varornas slutanvändning
 • Nu: 7EE, 7EF
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 653, när en tariffenlig tullsats uppbärs på grund av varornas slutanvändning
 • Mervärdesskatt uppbärs inte vid import, eftersom varorna överförs till momsfritt lager (Momsl. 72 h § 1 mom. 2 punkten)
 • Om varorna överförs till ett momslager, ange momslagrets kod med koden för ytterligare uppgifter ”FIALV – Identifiering av momslager”

Tullförmån enligt särskilda bestämmelser i Kombinerade nomenklaturen: Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller produktionsplattformar

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu 7NA/B
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 657, när moms uppbärs för varor, men inte tull
 • Används för sjöfartyg i icke-yrkesmässig trafik och omfattar reservdelar och utrustning till fartyg samt varor som är avsedda att ingå i borrnings- eller produktionsplattformar och slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa plattformar med fastlandet
 • Den kombinerade nomenklaturen ska ha en fotnot (EU003)
 • Nu: 7PA/B
  • I fortsättningen: Koden för ytterligare förfarande 651, när varken tull eller moms uppbärs. Den nuvarande tilläggskoden för särskild upplysning VVY anges inte i fortsättningen
 • Omfattar reservdelar och utrustning för sjöfartyg i yrkesmässig internationell trafik
 • Den kombinerade nomenklaturen ska ha en fotnot (EU003)

Tullförmån enligt särskilda bestämmelser i Kombinerade nomenklaturen: Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu: 7LA/B
  • I fortsättningen: kod för ytterligare förfarande 657
 • Koden omfattar civila luftfartyg, vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt ett inhemskt flygbolags markträningsapparater för civil flygutbildning och delar till dessa
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden för slutanvändning, moms uppbärs också (fotnoterna EU001 och EU002 i Kombinerade nomenklaturen)
 • Nu: 7HA/B
  • I fortsättningen koden för ytterligare förfarande 652, används för reservdelar och utrustning för luftfartyg i internationell trafik eller
  • koden för ytterligare förfarande 656 för markträningsapparater som importerats av ett utländskt flygbolag
 • Koden omfattar civila luftfartyg, vissa reservdelar och viss utrustning till dessa samt markträningsapparater (för civil flygutbildning) och delar till dessa som importerats av ett utländskt flygbolag
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden för slutanvändning, moms uppbärs inte (fotnoterna EU001 och EU002 i Kombinerade nomenklaturen). Momsfriheten förutsätter att varorna kommer att användas av en näringsidkare som mot betalning huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik

Annan tullförmån än den som avses i de särskilda bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen: Varor avsedda att användas i civila luftfartyg

Exempel på hur de nationella förfarandekoderna ändras till koder för ytterligare förfarande:

 • Nu: 7DA/B
  • I fortsättningen kod för ytterligare förfarande 657
 • Koden omfattar luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa luftfartyg som anges i varukoderna i brukstariffen men som inte nämns i B-delen i Kombinerade nomenklaturens särskilda bestämmelser. Dessa varors varukodstext har dock en fotnot som gäller slutanvändning
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden för slutanvändning, moms uppbärs också
 • Nu: 7FA/B
  • I fortsättningen kod för ytterligare förfarande 656
 • Koden omfattar luftfartyg samt reservdelar och utrustning till dessa luftfartyg som anges i varukoderna i brukstariffen men som inte nämns i B-delen i Kombinerade nomenklaturens särskilda bestämmelser. Dessa varors varukodstext har dock en fotnot som gäller slutanvändning
 • Tull uppbärs i enlighet med varukoden i brukstariffen, moms uppbärs inte. Momsfriheten förutsätter att varorna kommer att användas av en näringsidkare som mot betalning huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik

Befrielse från antidumpningstullar genom tillämpning av förfarandet för slutanvändning gällande vissa cykeldelar från Kina

Exempel på ändring av en nationell förfarandekod till en kod för ytterligare förfarande:

 • Nuvarande kod: 7EA/B
  • Kod framöver: koden för ytterligare förfarande 655
  • Tillämpning av förfarandet för slutanvändning förutsätter ett skriftligt tillstånd av tullmyndigheten eller att tillståndet beviljats med en tulldeklaration. Sökanden ska uppfylla villkoren för beviljandet av tillståndet, och högst 299 exemplar av varje tillåtna varukod / varugrupp kan hänföras till förfarandet per kalendermånad
  • För reservering av ansvarsgaranti ska man i tulldeklarationens uppgifter om varuposten förutom koderna för ytterligare uppgifter ”FIPRE” och ”FICOM” även ange
   • koden för ytterligare uppgifter ”FIPLK – Antidumpnings-/utjämningstull” 
   • bifogat dokument ”D019 – Tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/slutanvändning i samband med en antidumpnings- eller utjämningsåtgärd (Kolumn 8c, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)”, och texten ”N/A” som identifierare. 

Beakta följande

Tillstånd till förfarandet för slutanvändning kan beviljas personer som är etablerade i unionens tullområde. Tillståndshavaren ska antigen själv använda varorna för det ändamål som slutanvändningen förutsätter eller så kan tillståndshavaren överföra denna skyldighet till en annan person på villkor som fastställs av Tullen.

Tullen kan i vissa enstaka fall bevilja tillstånd även till personer som är etablerade utanför unionens tullområde (art. 161 i den delegerade förordningen), om det finns tillräckliga motiveringar för detta. Det kan till exempel röra sig om att tillståndshavaren är en privatperson och varorna inte är avsedda för kommersiell användning.

Tillstånd ska sökas i det land där den sökandes huvudsakliga bokföring för tulländamål förs eller är tillgänglig och där åtminstone en del av den verksamhet som omfattas av beslutet avses bedrivas.

Om tillståndssökanden inte är etablerad i unionens tullområde ska tillstånd sökas i det land där varorna ska användas först (art. 162 i den delegerade förordningen).

Tillstånd beviljat av Tillståndscentralen är obligatoriskt när tillståndet involverar flera än en medlemsstat i unionen eller när man i sin verksamhet vill använda likvärdiga varor.

Du kan ansöka om tillstånd till förfarandet för slutanvändning hos Tillståndscentralen. Ansök om tillstånd på förhand i webbtjänsten Tillstånd via startsidan för Tullens elektroniska tjänster

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i EU-tjänsten Tullbeslut. För unionstillstånd krävs bland annat samtycke från de medlemsstater som involveras samt ett fungerande system för informationsutbyte mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.  

Du kan även ansöka om tillstånd till tillämpning av förfarandet med tulldeklaration. I detta fall ska du ange nödvändiga tilläggsuppgifter med en deklaration i meddelandeform eller med SAD-blankett. Tillstånd att tillämpa förfarandet beviljas i och med att varorna överlåts till förfarandet för slutanvändning. 


Varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kan omfattas av garantikrav på två sätt. För tullskuld (om end-use-tull inte är noll) och eventuell momsskuld krävs en garantireservering och för den skillnad mellan den allmänna tullen och end use-tullen som inte tas ut krävs garanti för ansvar. Garantin för ansvar förblir reserverad tills förfarandet har avslutats korrekt och avräkningsnotan har godkänts.


Vissa rättigheter och skyldigheter för varor som hänförts till förfarandet för slutanvändning kan överföras till en annan person helt eller delvis (TORO, transfer of rights and obligations).

Bland annat följande rättigheter kan överföras till en annan person:

 • rätten att använda varorna
 • rätten att flytta (befordra) varor som hänförts till förfarandet
 • rätten att exportera varor innan de har hänförts till den föreskrivna slutanvändningen och på så sätt dra nytta av att tullskulden upphör.

Bland annat följande skyldigheter kan överföras till en annan person:

 • skyldigheten att använda varorna enligt den föreskrivna slutanvändningen inom tidsfristen för avslutande av förfarandet
 • skyldigheten att hålla bokföring
 • skyldigheten att hålla varorna tillgängliga för tullövervakning
 • skyldigheten att betala importtullar, om en tullskuld uppkommer enligt artikel 79 i tullkodexen till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser.

TORO-överföringen ska anges i tillståndet för slutanvändning. Överföring kan också sökas i efterhand hos Tullens tillståndscentral.

Skyldigheten att lämna in avräkningsnotan kan aldrig överföras till någon annan.


Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet.

Förfarandet för slutanvändning och tullövervakningen av varorna upphör när varorna har använts för det särskilda ändamål som fastställts i tillståndet.

Tullövervakningen upphör också när varorna har förts ut ur unionens tullområde, förstörts eller överlåtits till staten, eller när varorna har använts för andra ändamål än dem som fastställts för tillämpningen av tullbefrielse eller nedsatt tullsats och de tillämpliga tredjelandstullarna har betalats.

När förfarandet avslutats på ett korrekt sätt kan tillståndshavaren eller den ansvariga för förfarandet använda varorna på önskat sätt, t.ex. sälja dem fritt.

Tillståndshavaren ska lämna avräkningsnotan till övervakningskontoret inom 30 dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.


En tullskuld uppstår om man inte använder varan för det föreskrivna ändamålet utan vill använda eller använder den för något annat ändamål. Tullbeloppet bestäms enligt de bestämmelser som var i kraft när varorna hänfördes till förfarandet för slutanvändning.