Mervärdesskattelättnad och uppskov med betalning

Mervärdesbeskattningen vid import av importörer som har förts in i registret över mervärdesskatteskyldiga överfördes till Skatteförvaltningen den 1 januari 2018. Ansökningar om lättnad och uppskov med betalning som gäller importmoms som uppburits före 1.1.2018 handläggs av Tullen.

Om Tullen har uppburit mervärdesskatt, kan den av särskilda skäl på ansökan nedsätta eller helt avlyfta mervärdesskatten och dess dröjsmålspåföljder samt andra påföljder som har betalts eller ska betalas.

Av den fritt formulerade ansökan om lättnad ska framgå för vad skattelättnad söks och på vilka grunder.

Ansökan ska innehålla sökandens person-/företagsuppgifter och kontaktuppgifter. Ansökan ska undertecknas. Om sökanden är ett företag eller annat samfund ska ansökan undertecknas av den person eller de personer som har firmateckningsrätt. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.

Ansökan om lättnad ska skickas till Tullens utrikeshandel- och beskattningsavdelning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Tullen skickar sökanden ett skriftligt beslut, som är avgiftsfritt. I beslutet kan ändring inte sökas genom besvär.

Om Tullen har uppburit mervärdesskatten, kan man hos Tullen även ansöka om uppskov med betalning av mervärdesskatten. Betalningsuppskov söks med en skriftlig ansökan. Kunden får ett skriftligt beslut, som är avgiftsfritt. Ändring i beslutet kan sökas genom besvär.

Ifall betalningsuppskov beviljas, uppbärs för uppskovstiden uppskovsränta, vars belopp i regel motsvarar förseningsräntan på förfallen skatt.

Uppskov med betalning söks hos Tullens enhet för skatteuppbörd/indrivning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • sökandens företags- och kontaktuppgifter
  • förslag till betalningsprogram med motivering
  • för vilket mervärdesskattebeslut uppskov söks
  • underskrift.

Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.

                            

Frågor?

Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning/Omprövning
PB 512, 00101 Helsingfors
Tullens skatteuppbörd/indrivning
PB 512, 00101 Helsingfors