Skattefrihet vid import

Varuimporten är i regel skattepliktig. I mervärdesskattelagen bestäms separat om skattefri import.

Enligt neutralitetsprincipen har man strävat efter att både importen och den inhemska beskattningen ska omfattas av samma skattefrihetsbestämmelser. I lagen föreskrivs att importen av vissa varor är skattefri, eftersom ifrågavarande varor kan säljas skattefritt i hemlandet. I mervärdesskattelagen har t.ex. investeringsguld, modersmjölk och tandproteser fastställts som dylika varor.

Enligt föreskrifterna är importen av elektricitet och sådan gas som levereras genom ett naturgasnät skattefri, eftersom beskattningen av dessa grundar sig på mervärdesskattelagens bestämmelser om försäljningsland.

Skattefrihet som motsvarar tullfrihet

Importen av varor som är tullfria med stöd av EG:s tullfrihetsförordning, tullkodexen eller den nationella tullagen är ofta också skattefri. I vissa fall är dock skattefriheten förknippad med tilläggsvillkor.

Skattefri är t.ex. import av flyttgods tillhörande personer som flyttar sin stadigvarande bostad från ett tredje land till EU, varor importerade i samband med giftermål, personlig egendom som förvärvats genom arv eller testamente samt bohag som är avsett för elevers eller studenters personliga bruk under studietiden, förutsatt att importen av dessa är tullfri med stöd av tullfrihetsförordningen.

Skattefriheten vid import är kopplad till tullfriheten också bl.a. för:

  • basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller av Tullen godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer för kostnadsfri distribution till behövande
  • medaljer och pokaler som erhållits i samband med konst- eller idrottstävlingar
  • gåvor som tas emot eller ges i samband med statsbesök
  • varuprover av ringa värde och reklammaterial för handelsbefrämjande ändamål samt
  • varor för mässor.

Tullfriheten av dessa varor, och därmed också skattefriheten, är förknippad med olika förutsättningar.

Beakta följande