Skattefrihet vid import

För import ska en tulldeklaration inges till Tullen. I importdeklarationen ska man också ange de tullförfarandekoder, (t.ex. 42xx, 63xx, 45xx), och koder för ytterligare förfarande som hänför sig till skattefriheter. Tullen fastställer inte momsfriheten i förtullningsbeslutet när det är fråga om momsregistrerade aktörer som på eget initiativ deklarerar momsen till Skatteförvaltningen.

Importen är vanligtvis skattepliktig, men i vissa situationer är det möjligt att ansöka om tullfrihet. Tullfrihet eller en tull som är lägre än den allmänna tullen kan sökas med stöd av tullfrihetsförordningen, på basis av varans ursprung eller på basis av varukoden. Du kan söka fram varukoder i Fintaric-tjänsten.

Att varorna är tullfria betyder nödvändigtvis inte att importen av varorna är momsfri. Grunderna för momsfri import fastställs separat i mervärdesskattelagen. Till exempel på investeringsguld, modersmjölk eller tandproteser (punkt 4.4 i anvisningen) uppbärs ingen moms (94–96 § och 72 h § i mervärdesskattelagen).

Momsfri import med stöd av mervärdesskattelagen:

Import är momsfri, när den importerade varan överförs till skatteupplagringsförfarandet enligt mervärdesskattelagen. De varor som kan hänföras till skatteupplagringsförfarandet räknas upp i 72 i § i mervärdesskattelagen. Skatteupplagringsförfarandet förutsätter tillstånd beviljat av Skatteförvaltningen.

Med varor som omfattas av skatteupplagringsförfarande avses sådana varor i ett skatteupplag som inte är hänförda till sådan tillfällig lagring eller sådant tullagerförfarande som avses i tullkodexen. Punktskattepliktiga varor anses omfattas av skatteupplagringsförfarande när de finns i ett sådant skatteupplag som avses i 6 § 4 punkten i punktskattelagen (182/2010).

Mera information:

Om du vid skatteupplagringsförfarandet överför andra än punktskattepliktiga produkter, ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • tullförfarande 45xx
 • ytterligare förfarande ”659 – Överföring till skatteupplag”
 • skatteupplagets kod anges med koden för ytterligare uppgifter ”FIALV – Identifiering av momslager”.

Om du överför punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande, se anvisningarna för angivande av punktskattepliktiga produkter i importdeklarationer.


Enligt 94 b § i mervärdesskattelagen är importen av en vara skattefri, när varan omedelbart efter importen transporteras till ett annat EU-medlemsland, importören är en näringsidkare och importen följs av gemenskapsintern försäljning.

När importen följs av gemenskapsintern försäljning (72 b § 1 eller 6 mom. i mervärdesskattelagen) är villkoret för att importen ska vara skattefri också att

 • importören har ett mervärdesskattenummer (momsnummer) som beviljats i Finland
 • man i tulldeklarationen har angett köparens eller importörens momsnummer som beviljats i det EU-medlemsland där transporten upphör
 • importören på begäran visar upp bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till en annan medlemsstat.

Exempel 1:

Ett finländskt företag köper varor från Norge och säljer och transporterar dem omedelbart vidare till Lettland som gemenskapsintern försäljning. Importen är skattefri om följande förutsättningar uppfylls:

 1. Den finländska importören är en momsskyldig näringsidkare, som i tulldeklarationen anger det momsnummer som beviljats importören i Finland.
 2. I tulldeklarationen har angetts det mervärdesskattenummer som beviljats köparen i den andra medlemsstaten (Lettland).
 3. På begäran visar importören upp bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till en annan medlemsstat.
 4. Importören ska ha bevis på den gemenskapsinterna försäljningen av varorna (72 b § 1 och 6 mom. i mervärdesskattlagen).

Exempel 2:

Ett tyskt företag har registrerat sig som mervärdesskattskyldig i både Tyskland och Finland. Företaget köper varor från Norge, tullklarerar dem i Finland och transporterar dem omedelbart till sitt eget lager i Tyskland. Importen är skattefri om följande förutsättningar uppfylls:

 1. I tulldeklarationen anges det mervärdesskattenummer som beviljats det tyska företaget i Finland.
 2. I tulldeklarationen anges det mervärdesskattenummer som beviljats det tyska företaget i Tyskland.
 3. På begäran visar importören upp bevis på att de importerade varorna är avsedda att sändas eller transporteras till en annan medlemsstat.

Att importörens direkta eller indirekta ombud finns i registret över momsskyldiga i Finland räcker inte till att tillämpa 94 b § i mervärdesskattelagen, eftersom ombudet inte i något fall agerar som gemenskapssäljare (varorna hör alltså inte till ombudets omsättningstillgångar).

Ange följande uppgifter i deklarationen som inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering:

 • Tullförfarandekod 42xx (xx = föregående förfarande)
  • Om man vid export av varorna angett tullförfarandekod 21xx, 22xx eller 23xx, ange i importdeklarationen som tullförfarandekod 6321, 6322 eller 6323.
 • Importör: Näringsidkare som registrerats som momsskyldig i Finland (t.ex. FI1234567-8)
 • Skatterelaterad ytterligare aktör: vid ”FR2 – Kund” och ”Identifieringsnummer” ska man ange det mervärdesskattenummer som beviljats köparen i transportens bestämmelsemedlemsstat (t.ex. om transporten upphör i Sverige, ange mervärdesskattenummer SE23322233443, som den svenska skattemyndigheten har beviljat köparen.
  • Vid överföring av varor som behandlas som gemenskapsintern försäljning ska man vid ”Identifieringsnummer” ange det mervärdesskattenummer som beviljats importören i transportens bestämmelsemedlemsstat (t.ex. om transporten upphör i Sverige, ange det mervärdesskattenummer som den svenska skattemyndigheten har bevilja importören).
 • i tilläggsuppgifter om varuposten anges med koden FIXXX faktura för gemenskapsintern försäljning och fakturanummer (gemenskapsintern försäljning, inte överföring). Om fakturan för gemenskapsintern försäljning inte finns tillgänglig vid förtullningstidpunkten eller om det är fråga om överföring av varor som är jämförbar med gemenskapsintern försäljning, ange köpekontraktets nummer eller numret på något annat dokument.

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringstjänsten och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten.

Om du inger med ett meddelande till ITU-systemet eller med SAD-blankett ange följande uppgifter:

 • fält 8 mottagare: företaget i bestämmelsemedlemsstaten
 • fält 14 deklarant: näringsidkarens namn och mervärdesskattenummer som beviljats i Finland (1234567-8)
 • fält 44: kod XAJ + Y040 mervärdesskattenummer som bestämmelsemedlemsstatens skattemyndighet har beviljat köparen. Ange Y-kod+landskod+momsnummer i formen Y040SE23322233443.
  • Vid överföring av varor som behandlas som gemenskapsintern försäljning anges deklarantens eget momsnummer som beviljats i transportens bestämmelsemedlemsstat.
 • fält 44: numret på fakturan för gemenskapsintern försäljning eller köpekontraktets nummer eller numret på något annat dokument. Om fakturan för gemenskapsintern försäljning inte finns tillgänglig vid förtullningstidpunkten när det gäller deklarationer som inges med SAD-blankett arkiverar Tullen fakturan för gemenskapsintern försäljning som bifogat dokument för förtullningen.

Läs mer:


Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU får från sina arbetsresor under en kalendermånad tullfritt och skattefritt föra in samma mängd varor som en resande får föra in på en gång. Den som hör till personalen på ett transportmedel i landtrafik kan, utöver de produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar, dock på en gång föra in andra produkter tull- och skattefritt till ett värde av högst 300 euro. I flyg- och sjötrafik får man föra med sig andra produkter tull- och skattefritt upp till ett värde av 430 euro.

 Läs mer om resandeinförseln och förtullningsboken.


Importen av ett ADB-specialprogram är skattefri, när importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över momsskyldiga.

Exempel på deklarering av datamedier

 1. Om man laddar ned ett program via en webbtjänst är det inte fråga om en vara, så då behöver man inte inge någon importdeklaration till Tullen eller betala tullavgifter vid import.
 1. Ett program som kan köpas fritt av vem som helst levereras till kunden på ett USB-minne. Man inger en importdeklaration till Tullen, och priset som betalats för programmet används som grund för tullvärdet. Tullavgifter ska betalas på importen. Momsregistrerade importörer lämnar uppgifterna gällande import på eget initiativ med en momsdeklaration i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt. Icke-momsregistrerade kunder betalar den importmoms som uppbärs med förtullningsbeslut i samband med förtullningen.
 1. Ett program som är skräddarsytt för ett företag levereras till kunden på ett USB-minne, det är alltså fråga om ett ADB-specialprogram. En importdeklaration för USB-minnet inges till Tullen. Som grund för tullvärdet används i regel det sammanlagda värdet på USB-minnet och det därpå lagrade programmet, för vilket uppbärs tullavgifterna vid import (licenser eller aktiveringskoder är inte program). Tjänster som utförs efter importen (t.ex. installering, underhåll, utbildning osv.) och de poster som betalats för dessa ingår inkluderas inte i tullvärdet. Inge tulldeklarationen på följande sätt:
 • Om importören av ADB-specialprogrammet är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över momsskyldiga, ska ”636 – ADB-specialprogram, importören är näringsidkare” anges som kod för ytterligare förfarande.
  • Momsregistrerade importörer deklarerar importmomsen på eget initiativ med en momsdeklaration i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.
  • Om näringsidkaren inte är momsregistrerad ska avvikande momsgrund anges i tulldeklarationen med kod 80. I momsgrunden inkluderas värdet på lagringsmediet, importskatterna och andra tullavgifter samt andra poster som läggs till vid import (t.ex. frakt och försäkringskostnader) fram till destinationsorten i Finland. Om det vid förtullningstidpunkten är känt att varan transporteras till en annan destinationsort i EU, inkluderas även dessa kostnader i momsgrunden.
 • Om importören av ADB-specialprogrammet inte är näringsidkare får koden för ytterligare förfarande eller avvikande momsgrund inte anges. 
  • Momsregistrerade importörer deklarerar importmomsen på eget initiativ med en momsdeklaration i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.
  • Om importören inte är momsregistrerad, uppbärs tullavgifterna vid import samt momsen genom ett förtullningsbeslut.
    

Import av investeringsguld som definieras i mervärdesskattelagen är momsfri. Med investeringsguld avses guldtackor och plattor samt guldmynt.Icke-momsregistrerade importörer ska åberopa skattefriheten vid import med en tulldeklaration och visa upp bevis över att kriterierna för skattefrihet uppfylls. I tulldeklarationen anges 637 som EU-kod för ytterligare förfarande (SAD: den nationella förfarandekoden 7AN). Import av guldmaterial (bl.a. guldpulver och -granulat) och halvfärdiga guldprodukter (t.ex. guldstänger, skrotguld) är skattepliktig.

Som bevis på att kriterierna för skattefrihet uppfylls kan t.ex. försäkran av framställaren godkännas. Läs mer i Skatteförvaltningens detaljerade anvisning Momsbeskattning av investeringsguld samt av guldmaterial och halvfärdiga guldprodukter.

 • Vid beräkning av det normala försäljningsprisets förhållande till det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i myntet används följande begrepp:
  • Normalt försäljningspris: det försäljningspris för myntet som säljaren debiterar köparen. Transportkostnader och andra motsvarande kostnader som säljaren debiterar inkluderas inte i priset.
  • Valutaomräkningskurs: vid omräkning av valuta till euro används av Tullen fastställda omräkningskurser som ska användas vid import och som publiceras på Tullens webbplats varje månad.
  • Öppet marknadsvärde på guld:- vid beräkningen används som öppet marknadsvärde på guld det guldpris (USD/uns) som noterats på metallbörsen i London den dag då myntet tas emot. Om inget guldpris fastställs den dagen, tillämpas följande fastställelsedags värde. Vanligtvis är det deklaranten som ska påvisa det öppna marknadsvärdet på guld.
  • Myntets guldinnehåll i gram (Importören ska visa upp en utredning om hur mycket guld myntet innehåller, t.ex. försäkran av framställaren).
 • Uns: 31,1035 gram (troy-uns)
 • Tael: 1,193 uns (troy-uns)
 • Tola: 10 tola = 3,75 uns (troy-uns)

Importören av tandproteser ska reda ut om de tandproteser som hen importerar är sådana som avses i i 36 § 3 punkten i mervärdesskattelagen. Om tandproteserna uppfyller mervärdesskattelagens krav och säljaren av tandproteserna är tandläkare, tandtekniker eller specialtandtekniker, kan man ange tandproteserna i tulldeklarationen med koden för ytterligare förfarande ”623 – Tandproteser som avses i 36 § 3 punkten i MomsL”. Kontrollera villkoren i punkt 4.4 i Skatteförvaltningens anvisning Momsbeskattning av hälso- och sjukvården.

Om förutsättningarna för momsfrihet inte uppfylls, får koden för ytterligare förfarande inte användas. Gör då så här:

 • Momsregistrerade företag lämnar uppgifterna gällande importmoms på eget initiativ med en momsdeklaration.
 • Icke-momsregistrerade kunder betalar momsen i samband med importen genom förtullningsbeslut.

Om du ansöker om momsfrihet vid import, ange koderna för ytterligare förfarande i tulldeklarationen. Du hittar koderna för ytterligare förfarande i  kodförteckning CL102 – Ytterligare förfarande. Momsregistrerade importörer lämnar alltid uppgifterna gällande import också på eget initiativ med en momsdeklaration i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt, och Skatteförvaltningen svarar för momsbeskattningen av import.


Återinförda varor, som har exporterats från unionens tullområde och sedan återinförs till detta område är tullfria under vissa förutsättningar. De tullfria återinförda varorna kan återinföras momsfritt, om vissa villkor uppfylls. Läs mer om villkoren för momsfri införsel av de återinförda varor samt om tulldeklarering av dessa varor.

Mera information:


Diplomatvaror är på vissa villkor tullfria (44 § 1 mom. 1 och 2 punkten i tullagen). Om varorna är tullfria med stöd av tullagen så är de också momsfria. En tulldeklaration ska dock inges för diplomatvaror, även om importen av varorna skulle vara skattefri.

Varorna är tullfria när de importeras till landet

 • för diplomatiska ämbetsverks officiella bruk eller
 • till främmande makters andra representationer i samma ställning eller till konsulära kanslier i Finland för officiellt bruk.

Tullfria är också varor som kommer till diplomater, konsuler eller till den tekniska personalen samt till deras familjemedlemmar för personligt bruk.

Varorna beviljas inte tullfrihet utan ett stämplat, av utrikesministeriets bestyrkt s.k. ”franskt papper”. Sådant papper krävs dock inte för diplomatpost som innehåller dokument. (Wienkonventionen FördrS 4/1970 och FördrS 50/1980

Anvisning för tulldeklarering av diplomatvaror

 


Import av följande varor är momsfri:

 • varor som importeras i samband med giftermål
 • personlig egendom som förvärvats genom arv
 • bohag som importeras av studenter för deras personliga bruk under studietiden
 • basförnödenheter som importeras av statliga organisationer eller av Tullen godkända välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer för kostnadsfri distribution till behövande. Förutsättningen för momsfrihet är att man inte betalat något för varorna som importeras.
 • medaljer och pokaler som erhållits i samband med konst- eller idrottstävlingar
 • gåvor som tas emot eller ges i samband med statsbesök
 • varor för mässor
 • samlarföremål och konstverk som inte avsedda för försäljning och vars mottagare är t.ex. museer och gallerier.

Tullfriheten för dessa varor är förknippad med olika villkor. Om de ovannämnda varorna är tullfria med stöd av tullfrihetsförordningen, är de också momsfria. Läs mer om tullfrihetsförordningen.


Beakta följande