Restriktioner och övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror

Import av vissa varor har begränsats eller helt förbjudits antingen genom EU-bestämmelser eller nationella bestämmelser. Restriktioner tillämpas vid import av t.ex. vapen, växter, livsmedel, avfall och läkemedel.

I Finland är Tullen den myndighet som övervakar importrestriktioner. Dessa restriktioner förvaltas och eventuella importtillstånd beviljas emellertid av andra myndigheter, såsom Polisstyrelsen (vapen), Finlands miljöcentral SYKE (avfall) eller Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea (läkemedel).

Tullens restriktionshandbok innehåller de restriktioner gällande import, export och transittransport som övervakas av Tullen. Restriktionshandboken består av självständiga delar enligt de varor som omfattas av restriktioner. I varje del utreds restriktionerna för de aktuella varorna vid olika tullförfaranden.

Angivande av importrestriktioner i importdeklarationen

Importrestriktionerna anges i importdeklarationen genom koder. Koderna kan vara

  • negationskoder (importvarorna i fråga omfattas inte av en restriktion fastän de klassificeras enligt en varukod som omfattas av restriktionen)
  • åtgärdskoder (varan omfattas av en importrestriktion) eller
  • tillståndskoder (angivande av importtillstånd).

Om en importvara omfattas av en importrestriktion ska importören vid behov ansöka om importtillstånd hos den myndighet som förvaltar restriktionen. Tillståndets nummer ska anges i importdeklarationen. Därtill ska tillståndet visas upp när varorna hänförs till förfarandet, om tillståndsmyndigheten så föreskriver eller om tullmyndigheten så kräver. Vid behov förses tillståndet i enlighet med tillståndsvillkoren t.ex. med anteckningar om de mängder som importeras.

Importförbud och internationella sanktioner

FN och EU har beslutat om vissa regionala importförbud och sanktioner som tills vidare gäller från fall till fall. Det ankommer på utrikesministeriet att bringa i kraft, verkställa och rapportera om dessa beslut. Mera information fås från utrikesministeriets handelspolitiska avdelning, enheten för exportövervakning samt från ministeriets webbplats.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning