Reservförfarande vid import

1. Driftavbrott i Tullens system

Tullens kundstöd informerar om planerade driftavbrott i förväg samt en gång under avbrottet. Meddelandet om driftavbrott innehåller texten ”Det är tillåtet att använda reservförfarandet tills du får ett meddelande om att driftavbrottet är över”.

Kundstödet informerar om oplanerade driftavbrott och allvarliga störningar snarast möjligt efter att driftavbrottet eller störningen upptäckts. Prenumerera på meddelanden om störningar 

Om du inte får något meddelande om driftavbrottet fastän du märker att det inte kommer några svarsmeddelanden på deklarationer som skickats till Tullens system,

  • ska du först kontakta ditt företags IT-stöd för att kontrollera att meddelandetrafiken fungerar och
  • vid meddelandedeklarering via operatör ska du kontakta ditt företags operatör.

Om orsaken till problemet inte kan fastställas, ska du ansöka om tillstånd att få tillämpa reservförfarandet. Tillståndet söks med tullblankett, som ska skickas till adressen spake.tuonti(at)tulli.fi.

Anvisningar om hur kunden ska agera under driftavbrottet

Kunden ska skicka deklarationen till Tullens system på normalt sätt i form av meddelande. Om kunden vill att överlåtelsen sker under driftavbrottet ska kunden därtill till införselkontoret inlämna fakturan och en SAD-blankett och i blankettens fält 44 ange ”Deklaration i meddelandeform”. I SAD-blanketten ska man ange samma referensnummer (kundens referensnummer) som i deklarationen i meddelandeform. Tullen bestyrker SAD-blanketten.

Om det på platsen för hänförande till förfarandet inte finns något tullkontor kan hänförandet begäras per e-post på adressen spake.tuonti(at)tulli.fi. Kunden skickar exemplar 1 av SAD-blanketten samt fakturan till denna e-postadress. E-postmeddelandet ska rubriceras med ”Reservförfarande”.

Tullen för inte in denna deklaration i sitt system utan den egentliga tullklareringen utförs på basis av det meddelande som skickas efter avbrottet.

Innehavare av tillfälliga lager kan lämna ut varorna från lagret mot en SAD-blankett som bekräftats av Tullen. Till en privatperson kan varorna även lämnas ut mot en av Tullen bekräftad blankett 1143r (En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde).

Information om att driftavbrottet är över

Tullens kundstöd informerar kunderna och Tullens personal per e-post om att driftavbrottet är över och att reservförfarandet inte längre får användas. Efter denna information ska kunderna återgå till normalförfarandet.

2. Driftavbrott i kundens system

Vid driftavbrott rekommenderas användning av Tullens e-tjänst.

För att använda reservförfarande krävs tillstånd från Tullen

Tillståndet söks med tullblankett, som ska skickas till adressen spake.tuonti(at)tulli.fi (Elektroniska servicecentralen).

Om avbrottet varar längre än vad som anges i tillståndet (datum och klockslag), ska kunden be om förlängning av tillståndet hos Elektroniska servicecentralen.

Om driftavbrottet är planerat, bör kunden i god tid ansöka om tillstånd att använda reservförfarandet.

Om kunden vill att överlåtelsen sker under driftavbrottet ska kunden därtill inlämna en SAD-blankett och fakturan till det tullkontor via vilket varorna införs (införseltullkontoret). Fält 44 på blanketten ska förses med texten ”deklaration i meddelandeform, tillstånd till reservförfarandet har beviljats”. I SAD-blanketten ska man ange samma referensnummer (kundens referensnummer) som i meddelandet. Tullen bekräftar SAD-blanketten med en datumstämpel.

Om det på platsen för hänförande till förfarandet inte finns något tullkontor kan hänförandet begäras per e-post på adressen spake.tuonti(at)tulli.fi. Kunden skickar exemplar 1 av SAD-blanketten samt fakturan till denna e-postadress. E-postmeddelandet ska rubriceras med ”Reservförfarande”.

Tullen för inte in denna deklaration i sitt system utan den egentliga tullklareringen utförs på basis av det meddelande som skickas efter avbrottet.

Innehavare av tillfälliga lager kan lämna ut varorna från lagret mot en SAD-blankett som bekräftats av Tullen. Till en privatperson kan varorna även lämnas ut mot en av Tullen bekräftad blankett 1143r (En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde).

Efter driftavbrottet

För de varor som frigjorts för förfarandet under driftavbrottet ska man skicka en tulldeklaration till Tullens system på normalt sätt i form av meddelande. 

  • I en deklaration som i efterhand inges till ITU-systemet anges XXX som kod för ytterligare uppgifter och ”Reservförfarande” som förklaring. Om dygnet byts under driftavbrottet ska man som avvikande skattebestämningsdag ange inlämningsdagen för den tulldeklaration som lämnats under reservförfarandet. 
  • I en deklaration som i efterhand inges till UTU-systemet anges FIXXX som kod för ytterligare uppgifter och ”Reservförfarande” som förklaring.  Om dygnet byts under driftavbrottet ska man också ange koden för ytterligare förfarande 680 samt som avvikande skattebestämningsdag inlämningsdagen för den tulldeklaration som lämnats under reservförfarandet.

                            


Nyckelord Reservförfaranden