Tullklarering genom registrering i deklarantens bokföring

Med Tullklarering genom registrering i deklarantens bokföring avses deklarering där varorna hänförs till ett förfarande (t.ex. frigörs för fri omsättning) genom en anteckning som kunden gör i sin bokföring. En anteckning som fungerar som en deklaration kan göras i bokföringen när varorna befinner sig fysiskt på en plats som fastställts i tillståndet, till exempel i företagets lager. 

Inge dessutom en anmälan av varors ankomst och en kompletterande tulldeklaration

Utöver registreringen i bokföringen ska en anmälan av varors ankomst inges för varorna, om företaget inte har befriats från detta. Dessutom ska man inom utsatt tid inge en kompletterande tulldeklaration för varorna. Med den kompletterande tulldeklarationen inges uppgifter för importförtullningen som saknas i anmälan av varors ankomst.

Beakta att om en kompletterande sammanfattande importdeklaration inges för en period, kan du inte ansöka om en kvotförmån eller deklarera varor som omfattas av antidumpningstullar, utjämningstullar, importtullen på jordbruksprodukter eller tilläggstullen.

Du behöver ett tillstånd

Frigörande av varor till ett förfarande med registrering i deklarantens bokföring kräver alltid ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral (EIR-tillstånd). Läs mer om att söka tillstånd. 

Ta i beaktande att även om varorna som importeras omfattas av restriktionsåtgärder, kan du deklarera varorna genom registrering i deklarantens bokföring om Tullen gett dig tillstånd till det. I det fallet ger Tullen närmare fallspecifika anvisningar som du ska följa. 

Genom en registrering i bokföringen kan varor frigöras för ett särskilt förfarande, om 

 • du har ett tillstånd till användning av ett särskilt förfarande och 
 • i ditt tillstånd (EIR-tillstånd) till registrering i deklarantens bokföring finns omnämnt att du kan använda tillståndet för det ifrågavarande särskilda förfarandet. 

Beräkningen av tidsfristen för det särskilda förfarande börjar när en anmälan av varors ankomst inges. En anmälan av varors ankomst ska alltid lämnas in för särskilda förfaranden. Ytterligare uppgifter som krävs för förfarandet inges däremot först i den kompletterande deklarationen. 

Beakta följande

Lämna in anmälan av varors ankomst i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering genast när varorna har registrerats i bokföringen. Anmälan av varors ankomst ska inlämnas för varje försändelse om det i tillståndet inte finns någon anteckning om befrielse från ingivande av anmälan. Varje anmälan av varors ankomst får ett eget unikt MRN-referensnummer. 

Åtminstone följande uppgifter ska framgå i anmälan av varors ankomst:

 • deklarant och person som inger deklarationen samt ombud om ombud anlitas
 • aktörens referens 
 • varans förvaringsplats och kontrollplats 
 • det tidigare dokumentets typ och identifieringsnummer 
 • begärt tullförfarande
 • varubeskrivning 
 • förpackningsslag och antal 
 • bruttovikt. 

Om en kompletterande sammanfattande tulldeklaration för en period inges, ska du dessutom ange följande i anmälan: 

 • koden för ytterligare uppgifter ”FIPER – Sammanfattande periodens längd (W = vecka, M = månad)” och W eller M som dess beskrivning 
 • som skattebestämningsdag periodens första dag.

Bifogade dokument kan inte anges i anmälan av varors ankomst. 


Begär befrielse från att inge anmälan av varors ankomst från Tullens tillståndscentral, när du ansöker om tillstånd till tullklarering genom registrering i deklarantens bokföring. Om du redan har ett tillstånd där befrielse från att inge anmälan av varors ankomst inte omnämns, gör en ändringsansökan gällande tillståndet. 

Om Tillståndscentralen beviljar befrielse från att inge anmälan av varors ankomst, antecknar Tullen uppgiften om befrielse i tillståndsuppgifterna. Även om du befrias från att inge en anmälan av varors ankomst, kan Tullen ändå kräva att anmälningar inges för varor som införs t.ex. under en viss period.

Beviljande av befrielse förutsätter att

 • sökanden är AEOC- eller AEOF-aktör
 • sökandens varuflöden och varornas beskaffenhet ger upphov till befrielse
 • övervakningstullkontoret har tillgång till alla uppgifter, så att det kan granska varorna om det så önskar
 • varorna omfattas inte av förbud eller restriktioner.

Med den kompletterande tulldeklarationen inges kompletterande uppgifter som saknas i anmälan av varors ankomst och uppgifter som saknas uppges för tullklareringen. Datainnehållet i den kompletterande importdeklarationen är detsamma som i en standarddeklaration.

Den kompletterande tulldeklarationen ska inges inom tio dagar efter att varorna registrerats i bokföringen. Den kompletterande tulldeklarationen ska inges även om du fått befrielse från att inge anmälan av varors ankomst. 

Vilka uppgifter ska jag ange i den kompletterande tulldeklarationen? 

Inge den kompletterande tulldeklarationen på följande sätt: 

 • När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, välj ”Kompletterande tulldeklaration”. 
 • När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering, ange som ytterligare typ av deklaration ”Z – Kompletterande deklaration enligt förfarandet i artikel 182 i kodexen (EIDR)”.
 • Ange som skattebestämningsdag den dag då varorna frigjordes för förfarandet genom registrering i bokföringen. 

Den kompletterande tulldeklarationens MRN-referensnummer är samma som i anmälan av varors ankomst. 

Följande uppgifter måste vara samma i den kompletterande tulldeklarationen som i anmälan av varors ankomst:

 • deklarant
 • ombud, om ombud anlitas 
 • uppgifter om tillståndet
 • begärt tullförfarande
 • förpackningsslag och antal
 • uppgifter om container
 • uppgifter om plats
 • tidigare dokument
  • Om du befriats från att inge anmälan av varors ankomst, ange t.ex. den summariska införseldeklarationen som tidigare dokument.

För varuposter som frigjorts för förfarandet under perioden ska man inge en kompletterande sammanfattande tulldeklaration efter utgången av perioden. Med den kompletteras uppgifter som saknas i anmälan av varors ankomst och uppgifter som saknas uppges för tullklareringen. Den kompletterande tulldeklarationen ska inges även om du fått befrielse från kravet på anmälan av varors ankomst. 

Datainnehållet i den kompletterande importdeklarationen är detsamma som i en standarddeklaration. Inge deklarationen antingen i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.

För att du ska kunna inge en kompletterande sammanfattande tulldeklaration för en period, ska alla anmälningar av varors ankomst innehålla följande enhetliga uppgifter:

 • exportör, dvs. säljare 
 • leveransvillkor
 • avsändningsland
 • transportsätt 
 • transportmedlets nationalitet (kan komma att ändras).

När ska den kompletterande deklarationen för perioden inges?

Den kompletterande deklaration ska inlämnas inom 10 dagar efter utgången av perioden. 

Om tull uppbärs för varorna som ska frigöras för förfarandet, är periodens längd en vecka. Om enbart mervärdesskatt uppbärs för varorna, kan periodens längd vara en vecka eller en månad. Periodens längd kan vara en månad också när varorna befordras t.ex. till ett skatteupplag om ingen tull tas ut för de varor som frigörs för förfarandet.

Vilka uppgifter ska jag ange i den kompletterande tulldeklarationen?

Inge den kompletterande tulldeklarationen på följande sätt: 

 • När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten
  • Välj ”Kompletterande tulldeklaration”.
  • Välj MRN-referensnumren för anmälningarna av varors ankomst i listan. 
 • När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering
  • Ange som ytterligare typ av deklaration ”V – Kompletterande sammanfattande deklaration enligt förfarandet i artikel 182 i kodexen”.
  • Ange som tidigare dokument MRN-referensnumren för anmälningarna av varors ankomst i uppgifterna om deklarationspartiet. Ange som typ av tidigare dokument ”CLE – Anmälan av varors ankomst genom registrering i deklarantens bokföring (EIDR)”.

Om du befriats från att inge anmälan av varors ankomst, ange i uppgifterna om deklarationspartiet t.ex. de summariska införseldeklarationerna som tidigare dokument. 

Följande uppgifter i anmälan av varors ankomst kan inte ändras:
deklarant

 • ombud, om ombud anlitas 
 • uppgifter om tillståndet
 • koden för ytterligare uppgifter FIPER och dess beskrivning W eller M 
 • periodens första dag (anges under ”Skattebestämningsdag”)
 • begärt tullförfarande.

Följande uppgifter krävs inte i den kompletterande tulldeklarationen: 

 • uppgifter om varans förvaringsplats 
 • transportmedlets identifieringsnummer.

Om de elektroniska systemen inte fungerar, använd ett reservförfarande vid deklarering.

Driftavbrott i Tullens system

Om du tänker frigöra varor för förfarandet genom registrering i deklarantens bokföring och det är driftavbrott i Tullens system, kan du frigöra varorna för förfarandet enbart med en registrering i bokföringen. När driftavbrottet är över ska du ändå inge en elektronisk anmälan av varors ankomst, om du inte har befriats från detta. 

Driftavbrott i kundens system

Om driftavbrottet är i kundens eget system, kan du inge en elektronisk anmälan av varors ankomst i Tullklareringstjänsten. Du kan också begära tillstånd från Tullen att övergå till reservförfarandet. Om du befriats från att inge anmälan av varors ankomst, behöver du inte tillstånd att använda reservförfarandet. 

Om du får tillstånd att använda reservförfarandet, kan du frigöra varorna för förfarandet enbart med en registrering i bokföringen. När driftavbrottet är över ska du ändå inge en elektronisk anmälan av varors ankomst, om du inte har befriats från detta.

Läs mer om att söka tillstånd till reservförfarande.

Inge anmälan av varors ankomst efter driftavbrottet

För varor som frigjordes för förfarandet med en registrering i deklarantens bokföring under driftavbrottet, ska man omedelbart inge en elektronisk anmälan av varors ankomst.

I anmälan av varors ankomst anges alla uppgifter som krävs. Därutöver ska följande uppgifter anges i uppgifterna om deklarationspartiet: 

 • Ange koden för ytterligare förfarande ”FIFAL – Reservförfarande” och som beskrivning den dag då varorna frigjordes för förfarandet genom registrering i deklarantens bokföringen (i formen åååå.mm.dd)
 • Om du inger en anmälan av varors ankomst för varor för vilka en kompletterande sammanfattande tulldeklaration för en period inges, kom ihåg att ange periodens längd med koden för ytterligare uppgifter ”FIPER” och som skattebestämningsdag periodens första dag.

El och naturgas som förs in via el- och rörledningar kan man deklarera med en registrering i deklarantens bokföring.

Ansök om tillstånd till registrering i bokföringen i förväg från Tillståndscentralen. I tillståndsansökan lönar det sig också att begära befrielse från att inge anmälan av varors ankomst. 

Om du inte har befriats från att inge anmälan av varors ankomst, inge i början av importperioden en anmälan av varors ankomst och efter utgången av perioden en kompletterande sammanfattande tulldeklaration. Om du har befriats från att inge anmälan av varors ankomst, räcker det att du efter utgången av perioden inger enbart en kompletterande sammanfattande tulldeklaration.

Ange undantagsvis i anmälan av varors ankomst följande uppgifter så här:

 • tidigare dokument ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” och som referens t.ex. ”elström” eller ”naturgas” 
 • förpackningsslag ”NE – Oemballerat” och som antal förpackningar ”1” 
 • bruttovikt ”1”.

Ange undantagsvis i den kompletterande tulldeklarationen följande uppgifter så här:

 • som tidigare dokument MRN-referensnumret för anmälan av varors ankomst
  • Om du inger deklarationen genom meddelandedeklarering, ange MRN-referensnumret för anmälan av varors ankomst i uppgifterna om deklarationspartiet. Ange som typ av tidigare dokument ”NCLE – Anmälan av varors ankomst genom registrering i deklarantens bokföring (EIDR)”.
  • Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, välj MRN-referensnumret för anmälan av varors ankomst i listan.
  • Om du fått befrielse från att inge anmälan av varors ankomst, ange som tidigare dokument ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” och som referens t.ex. ”elström” eller ”naturgas”
 • transportsätt ”7 – Transport genom fasta installationer”
 • Förpackningsslag ”NE – Oemballerat” och antal förpackningar ”1” samt som märke ”Inga märken”
 • nettovikt ”1” 
 • bruttovikt ”1”.

Om du importerar elström eller naturgas momsfritt (94 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen) ange i den kompletterande tulldeklarationen någon av följande koder för ytterligare förfarande:

 • kod för ytterligare förfarande gällande elström: ”624 – Elström som levereras till elnätsinnehavares nät (MomsL 94.1.2 §)
 • kod för ytterligare förfarande gällande naturgas: ”625 – Gas som levereras genom ett naturgasnät eller genom ett nät som är anslutet till ett naturgasnät; gas som införs från ett gastankfartyg i ett naturgasnät eller ett rörledningsnät uppströms; samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla”