Räkna ut mervärdesskatten på import utgående från skattegrund

Tullens behörighet gällande mervärdesbeskattningen vid import ändrades 1.1.2018. Mervärdesbeskattningen av importen övergick från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Behörighetsändringen gäller import av varor till Finland från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, t.ex. Kanarieöarna. Tullen svarar för mervärdesbeskattningen vid import om den skattskyldige inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga när skattebetalningsskyldigheten uppkommer.

Mervärdesskatten på import av varor räknas i regel ut på tullvärdet.

I mervärdesskattelagen anges några undantag från tullvärdet, bl.a. gällande datorprogram på datamedium och varor som bearbetats utanför EU. Läs mer om dessa nedan under rubriken Undantag gällande skattegrund enligt mervärdesskattelagen.

I skattegrunden för mervärdesskatten på import inkluderas också transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra sådana kostnader i samband med importen av varan, fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet. Om det redan vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU:s område, inkluderas kostnaderna fram till denna destinationsort i skattegrunden.

I skattegrunden vid import inkluderas också skatter, tullar, importavgifter och övriga avgifter som i samband med förtullningen uppbärs till staten och EU, med undantag för mervärdesskatt. I skattegrunden inkluderas också sådana skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland. Mervärdesskatten vid import räknas ut på den här totalsumman.

Beakta följande

1. Datamedium och därpå lagrat adb-program

När ett dataprogram importeras lagrat på ett datamedium beror skattebehandlingen vid import på om programmet är ett s.k. standardprogram eller ett specialprogram. I fråga om specialprogram som lagrats på ett datamedium beror skattebehandlingen också på om importören är en näringsidkare, en juridisk person som finns med i registret över mervärdesskattskyldiga eller någon annan aktör, t.ex. en privatperson.

Med adb-standardprogram avses en masstillverkad kommersiell produkt som är allmänt tillgänglig för alla kunder. I programpaketet ingår ofta underhålls-, installerings- och utbildningstjänster. PC-program, program för hemdatorer och spelpaket hör till denna programgrupp, likaså standardpaket för bl.a. säkerhets- och andra anordningar. Skattebehandlingen av standardprogram påverkas inte av importörens status. Utgångspunkten vid bestämning av skattegrunden för ett datamedium och ett därpå lagrat adb-standardprogram är det sammanlagda värdet av datamediet och programmet.

Andra program än standardprogram kallas i mervärdesskattelagen för adb-specialprogram. Importen av ett datamedium och ett därpå lagrat adb-specialprogram är skattepliktig, om importören inte är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga. Skattegrunden utgörs då av det sammanlagda värdet av datamediet och specialprogrammet. Specialprogrammen beskattas således på samma sätt som standardprogrammen.

Importen av ett datamedium och ett därpå lagrat adb-specialprogram är skattefri, om importören är en näringsidkare eller en juridisk person som finns upptagen i registret över mervärdesskattskyldiga. Datamediet ska emellertid alltid förtullas när det importeras.

2. Vara som behandlats utanför EU

För en vara som har reparerats, bearbetats eller annars behandlats utanför EU och likaså för en vara av samma slag som har importerats i stället för den som sänts för reparation är skattegrunden lika med beloppet av reparations-, behandlings- eller motsvarande kostnader och fraktkostnader samt värdet av de delar som fogats till varan utanför EU.

Mervärdesskatt ska också betalas för det mervärde som varan får i utlandet samt för de transportkostnader och andra frakt- och importkostnader som orsakas av exporten och importen av varan. I skattegrunden inkluderas således också de poster som nämns nedan under ”Vad ska räknas in i skattegrunden?”.

Ovan nämnda skattegrund tillämpas även när en defekt vara har förts ut ur EU, förstörts under myndighetstillsyn eller överlåtits till staten utan att staten har åsamkats kostnader, om detta har skett innan tullarna på den vara som införts i stället för den defekta varan bokförts.

Denna bestämmelse om skattegrund tillämpas dock inte om varan säljs skattefritt för export ut ur EU eller om varan använts i Finland på ett sätt som berättigar till avdrag och exporteras därefter ut ur EU och säljs där. I dessa fall bestäms skattegrunden vid import av varan tillbaka till Finland enligt vanliga regler, dvs. för varan fastställs ett tullvärde i vilket posterna enligt mervärdesskattelagen läggs till.

3. Varor som sålts på tullauktion

Skattegrunden för skatten på en vara som sålts på tullauktion är varans auktionspris.

4. Tillfällig lagring samt tullagerförfarandet och förfarandet för frizoner

Utgångsvärdet för mervärdesskattegrunden i fråga om lagerförfarandet (tullagerförfarandet och förfarandet för frizoner) som avses i artikel 237 i unionens tullkodex samt i fråga om import av tillfälligt lagrade varor enligt artikel 144 i tullkodexen, är varans tullvärde.

Om en sådan här vara som importeras omfattas av tjänster som har kunnat säljas enligt 72 h § 1 mom. 5 punkten i mervärdesskattelagen, ska värdet på dessa tjänster eller ersättningen för dessa tjänster, som sålts skattefritt, inkluderas i mervärdesskattegrunden för den importerade varan. Skattefritt utförda tjänster beskattas alltså i samband med importen. I skattegrunden inkluderas också de kostnader, skatter och avgifter o.d. som nämns nedan.

Varor som lagrats tillfälligt kan säljas skattefritt före förtullning på samma sätt som varor som hänförts till tullagerförfarandet eller förfarandet för frizoner och sådana försäljningar kan vara flera. Utgångsvärdet för skattegrunden vid import av en sådan vara bestäms på basis av det sista försäljningspriset. Om varan efter den sista försäljningen omfattas av ovan nämnda skattefria tjänster, läggs värdet av bara de tjänster som utförts efter den sista försäljningen till skattegrunden. Därutöver ska skattegrunden inbegripa de kostnader, skatter och avgifter o.d. som nämns nedan.

Vad ska räknas in i skattegrunden?

Också följande poster ska ingå i skattegrunden för mervärdesskatt vid import:

1. Kostnader för transport och lastning av varor samt andra motsvarande kostnader (TMD 50/2016)

2. Importskatter och avgifter

I skattegrunden för mervärdesskatten vid import inkluderas de skatter, tullar och andra avgifter som i samband med förtullningen tas ut till staten eller EU med anledning av importen av varan, dock inte mervärdesskatt. Också skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland ska ingå i skattegrunden.

Dessa skatter och avgifter inkluderas dock inte i skattegrunden för en vara som sålts på tullauktion.

Importskatter och -avgifter som i samband med förtullningen tas ut till följd av importen är bland andra antidumpnings- och utjämningstullar samt oljeavfallsavgift. Skattegrunden för mervärdesskatten inkluderar inte t.ex. bilskatt eller oljeskyddsavgift.

Det finns en anvisning om inkluderande av punktskattebeloppet i momsgrunden vid import: Länk till den uppdaterade anvisningen (kommer)

Oljeavfallsavgiften inkluderas i mervärdesskattegrunden vid import på samma sätt som punktskatten.