Punktskattelättnad och uppskov med betalning

Med skattelättnad enligt 105 § i punktskattelagen avses att Tullen av särskilda skäl på ansökan och på de villkor som den bestämmer kan sänka betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov eller helt avlyfta dessa i situationer där beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna och punktskatten har uppburits eller kommer att uppbäras i samband med förtullningen.

Lättnad kan också beviljas om det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp eller om det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som används under begränsad tid i forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor.

Med uppskov med betalning enligt 105 § i punktskattelagen avses att Tullen av särskilda skäl på ansökan kan bevilja uppskov med betalning av skatt i situationer där beskattningen verkställs enligt tullbestämmelserna och punktskatten har uppburits eller kommer att uppbäras i samband med förtullningen. Grunder för beviljande av uppskov med betalning är exceptionella omständigheter oberoende av sökanden, väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga samt andra särskilda skäl. Vid uppskov med betalning betalas skatteskulden enligt ett avbetalningsprogram.

Skattelättnad

Specificera i en fritt formulerad ansökan för vad skattelättnad söks och på vilka grunder. Skicka ansökan till Tullens registratorskontor: Kontaktuppgifter.

Tullen skickar ett skriftligt beslut till dig. I beslutet kan ändring inte sökas genom besvär.

Ansökan om skattelättnad avbryter inte indrivningen av förfallen skatt. Indrivningen avbryts endast om lättnad beviljas och bara till den del som omfattas av lättnaden.

Uppskov med betalning

Du ansöker om uppskov med betalning med en skriftlig ansökan. Tullen skickar ett avgiftsfritt skriftligt beslut till dig. I beslutet kan ändring inte sökas genom besvär.

Om du beviljas uppskov med betalning, tas för uppskovstiden ut uppskovsränta som bestäms enligt förseningsräntan som föreskrivs i 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta. Uppskov kan dock beviljas utan ränta, om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Skicka ansökan om uppskov med betalning till Tullens registratorskontor: Kontaktuppgifter.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Sökandens personuppgifter/företagsuppgifter och kontaktuppgifter
  2. Grunder/orsaker för begäran om uppskov med betalning
  3. Förslag till betalningsplan
  4. Vilket förtullningsbeslut uppskov söks för
  5. Underskrift
  6. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakt bifogas.

                            


Nyckelord Punktbeskattning