Importkontroll avseende produktsäkerhet och produktöverensstämmelse

Handel med vissa varor eller import av dem från vissa länder eller export av dem till vissa länder har begränsats genom gemensamma EU-bestämmelser eller nationellt. Då är import eller export tillåten på vissa villkor eller så kan den vara helt förbjuden.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (NLF-förordningen) har tillämpats från och med den 1 januari 2010. Förordningen innehåller bestämmelser på EU-nivå om gemenskapens yttre gränskontroll och CE-märkning samt om minimikraven på ackreditering och marknadskontroll i medlemsstaterna. Kommissionen har tillsammans med medlemsstaterna utarbetat riktlinjer för det i NLF-förordningen beskrivna samarbetet mellan tullmyndigheter och marknadskontrollsmyndigheter.

Importrestriktioner för industriprodukter gäller vissa textil- och konfektionsvaror. För att få importera dessa produkter behöver du en importlicens. Importlicenser för jordbruksprodukter söks hos Landsbygdsverket och övriga licenser hos Tullen. I finska brukstariffen och i Taric-söksystemet hittar du uppgifterna om krav på licenser i anslutning till varukoden och ursprungslandet i fråga.

Den internationella handeln med utrotningshotade växter och djur omfattas av CITES-bestämmelserna.

I några fall har handeln begränsats genom mycket detaljerade regler. Detta gäller t.ex. för produkter som kan användas för upprustning eller inom krigsindustrin (produkter med dubbla användningsområden). Utrikesministeriet ansvarar för exportkontrollen av produkter med dubbla användningsområden.

Tullens restriktionshandbok innehåller de lagstadgade restriktioner gällande import, export och transittransport som övervakas av Tullen. Restriktionshandboken består av självständiga delar som har grupperats enligt de varor som omfattas av restriktionerna. I varje del utreds restriktionerna för de aktuella varorna vid olika tullförfaranden.