Produkters överensstämmelse med kraven

Produkter som importeras till EU-marknaden ska uppfylla vissa krav för att säkerhet, hälsa, miljöskydd och konsumentskydd ska kunna säkerställas. Det primära ansvaret för produkters överensstämmelse med kraven ligger hos tillverkare, importörer och säljare. En CE-märkning på en produkt anger att produkten uppfyller de väsentliga krav som ställts på den och kraven enligt de EU:s direktiv som tillämpas på produkten samt att produkten bedömts enligt kraven. En CE-märkning ska finnas på bl.a. följande produkter: fritidsbåtar, leksaker, maskiner, elektriska apparater, personskydd, byggprodukter, gasanordningar, radioapparater och medicinska produkter.  

Produkters överensstämmelse med kraven övervakas av marknadskontrollmyndigheter. Övervakningen grundar sig på EU:s förordning om marknadskontroll. Målet med förordningen är att minska mängden produkter som inte överensstämmer med kraven på den inre marknaden, effektivera marknadskontrollen och förbättra den inte marknadens funktion. Om tillämpningen av marknadskontrollförordningen bestäms i Finlands nationella lagstiftning.

Tullen övervakar produkter vid import

Tullen agerar enligt marknadskontrollförordningen som den myndighet som ansvarar för kontrollen vid de yttre gränserna av produkter som kommer till EU-marknaden. Inom kontrollen vid de yttre gränserna iakttas förfarandet enligt förordningen om marknadskontroll.  Detta innebär att Tullen har rätt att avbryta frigörandet av produkten till fri omsättning, om det upptäcks brister i t.ex. anmälan av produktens överensstämmelse med kraven eller i CE-märkningen.  I dessa fall kontaktar Tullen alltid den marknadskontrollmyndighet som ansvarar för produktgruppen i fråga. Myndigheten beslutar om fortsatta åtgärder.

I fråga om vissa produktgrupper har Tullen blivit utsedd till behörig marknadskontrollmyndighet. Sådana produktgrupper är kemikalier, kosmetiska preparat, biocider samt varor avsedda för konsumentbruk, såsom leksaker och barnavårdsartiklar. Om det upptäcks brister i dessa produkter, beslutar Tullen självständigt om de fortsatta åtgärderna.

Läs mer: