Produktförfalskningar (IPR-produkter)

Tullen övervakar att det bland varor som importeras, exporteras och transiteras inte finns produktförfalskningar eller andra produkter som kränker immateriella rättigheter (IPR). Målet med övervakningen är att skydda medborgarna och samhället mot produkter som är skadliga för hälsa och säkerhet, samt att trygga samhällets skatteintäkter och skydda rättighetshavarens ekonomiska intressen. Övervakningen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

I förordningen fastställs förfarandena för tullmyndigheternas ingripande när man vid tullövervakning eller tullkontroll upptäcker varor som misstänks göra intrång i en immateriell rättighet, särskilt när det gäller varor som

  • deklarerats för övergång till fri omsättning, export eller återexport.
  • förs in till eller ut från unionens tullområde.
  • hänförts till ett suspensivt arrangemang eller lagts upp i en frizon eller ett frilager.

Rättighetshavare: lämna ansökan om ingripande (AFA) till Tullen

Tullen övervakar i huvudsak sådana produkter för vilka rättighetshavaren har inlämnat en förordningsenlig ansökan om ingripande till Tullen (Application for Action (AFA)). Ansökan är giltig i ett år, varefter den kan förnyas.

Tullen kan även på tjänstens vägnar (ex officio) stoppa produkter för vilka en ansökan om ingripande inte har inlämnats.

Ansökan om ingripande är en formbunden blankett med vilken rättighetshavaren eller dennes ombud ger uppgifter om sina immaterialrätter till Tullen för kontrollåtgärder (förordning (EU) 608/2013). Ansökan kan vara giltig i en eller flera medlemsländer.

Du kan lämna in ansökan om ingripande avgiftsfritt till Tullen. Se ansökningsblanketten (application for action (AFA)) och ifyllningsanvisningarna på EU-kommissionens webbplats.

Skicka ansökan till Tullen per e-post till adressen ipr.decisions(at)tulli.fi. Du kan också skicka ansökan per post till: 

IPR-ansökningar
Bevakningsavdelningen – Analys och underrättelse
Hantering av kommersiella risker
PB 512
00101 Helsingfors

I framtiden inlämnas ansökningarna via portalen IP Enforcement Portal (IPEP)

EU-kommissionen har tillsammans med EUIPO (European Union Intellectual Property Office) satt upp ett eAFA-projekt. I framtiden ska alla ansökningar om ingripande (AFA), begäranden om förlängning samt ändringar i beslut lämnas in till medlemsländernas tullmyndigheter enbart via portalen IP Enforcement (IPEP), som administreras av EUIPO. 

Projektet blir troligtvis klart under år 2021. Ansökningarna kommer att undertecknas elektroniskt, men detta blir obligatoriskt först efter en övergångsperiod. Närmare information om tidtabellen ges senare.

Läs mer om portalen IP Enforcement på EUIPO:s webbplats.

Du kan få mera information om portalen IP Enforcement på adressen IPEnforcementPortal(at)euipo.europa.eu.


Beakta följande

 

  • Varumärke är det kännetecken som företaget använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster.
  • Mönsterrätt skyddar utseendet på en produkt eller en del av en produkt. Föremålet för skyddet är alltid en konkret vara, eller en del av den, och den kan alltid uppfattas med synen.
  • Patent innebär att en uppfinnare beviljats ensamrätt att utnyttja sin uppfinning yrkesmässigt.
  • Piratkopia är en produkt där man kopierat någon annans upphovsrättsskyddade verk.
  • Produktförfalskning är en produkt till vilken man olovligt har kopplat ett varumärke som tillhör någon annan eller en imitation av detta varumärke, eller en produkt som olovligt imiterar en annan produkts mönsterskyddade utseende.
  • Kränkande produkt: Produkten kan också kränka immateriella rättigheter utan att vara en produktförfalskning.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424, som trädde i kraft 23.3.2016, möjliggör övervakningen av intrång i varumärken vid transitering. Denna förordning ger medlemsländernas tullmyndigheter större möjligheter att övervaka IPR-partier som är hänförda till transitering.

I fortsättningen kommer sådana till transitering hänförda produkter som gör intrång i ett EU-varumärke att kunna stoppas med stöd av förordning (EU) 608/2013, om ifrågavarande varumärke också har skyddats i bestämmelselandet. Hänvisningar om återinförsel av partiet till EU:s område behövs alltså inte längre i dessa fall. Beakta att denna rätt att stoppa produkter inte gäller för intrång i en formgivning eller ett patent.