Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Passiv förädling

Passiv förädling är ett tullförfarande där företag kan exportera unionsvaror tillfälligt ut ur unionens tullområde under förfarandet 21xx, t.ex. för bearbetning eller reparation. Förfarandekoden för återimport av varor som hänförts till passiv förädling är 6121.

Du behöver ett tillstånd och ett INF-nummer

För passiv förädling måste man ha ett tillstånd. Tillståndshavaren ska vara en aktör som är etablerad i unionen. Dessutom ska företaget bokföra förfarandet. Företaget behöver dock inte förädla varorna själv. Tillståndshavaren – eller med dennes samtycke ett annat företag som är etablerad i unionens tullområde – får frigöra varorna för övergång till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull. 

Du kan ansöka om skriftligt tillstånd i förväg hos Tullens tillståndscentral. En exportdeklaration kan också fungera som en tillståndsansökan, då är exportdeklarationen som Tullen godkänt samtidigt ett tillstånd. Om förfarandet för passiv förädling börjar med import i förväg (förfarande 48xx), då är den godkända importdeklarationen ett tillstånd. Läs mer om tillstånd på den här sidan vid punkten ”Beakta följande” under rubriken ”Ansökan om tillstånd till passiv förädling”.

För förfarandet för passiv förädling behöver du vanligtvis också ett elektroniskt INF-nummer, som ska anges både i export- och importdeklarationen. Läs mer om hur du ansöker om INF-numret.

Förfarandet för passiv förädling

När produkter som hänförts till förfarandet för passiv förädling (21xx) förs in i unionen i förädlat tillstånd, ska importtullen som uppbärs för de förädlade produkterna vara högre än noll. Om importtullen på produkter som förs in efter förädling kommer att vara noll på grund av produkternas ursprung, klassificering enligt tulltariffen eller dylikt, ska man i stället för passiv förädling tillämpa temporär export (förfarandekod 22xx). I sådana fall kan man alltså inte använda sig av förfarandet för passiv förädling. Användning av tullförfarande 22xx för temporär export kräver inte tillstånd av Tullen. Läs mer om tullförfarandet 22xx. 

Produkter som erhålls genom förädlingsprocesser får frigöras för övergång till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull, till exempel om varan har genomgått en reparation baserad på garanti.

Typer av ombudskap som tillåts i tulldeklarationen

Typerna av ombudskap som är tillåtna vid förfarandet är direkt ombudskap, indirekt ombudskap och direkt ombudskap med garantens ansvar. Läs mer detaljerade anvisningar om hur man gör en tulldeklaration vid punkterna ”Beakta följande” på denna sida.

Beakta följande

Du kan även ansöka om tillstånd med en tulldeklaration. Då är den godkända tulldeklarationen ett tillstånd. Tilläggsuppgifterna som krävs för tillståndet som beviljas med en tulldeklaration ska anges i tulldeklarationerna. Beakta att man med tillståndet som söks med en tulldeklaration inte kan hänföra till förfarandet t.ex. jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen (varor enligt bilaga 71-02 i kommissionens delegerade förordning EU 2015/2446). Läs mer om ansökan om tillstånd till passiv förädling med en tulldeklaration.

Tillstånd beviljat av Tillståndscentralen är obligatoriskt när tillståndet involverar flera än en medlemsstat i unionen eller när man i sin verksamhet vill använda likvärdiga varor.

Om du ansöker om ett skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndcentral, ansök det elektroniskt i förväg via Tjänsten Tillstånd. 

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i EU-tjänsten Tullbeslut. För unionstillstånd krävs bland annat samtycke från de medlemsstater som involveras samt ett fungerande system för informationsutbyte mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.  


Då varorna importeras tillbaka till unionen efter passiv förädling, fastställs tullar och skatter som ska betalas med en s.k. mervärdemetod. Detta innebär att varornas tullvärde och momsgrund inkluderar förädlings- eller reparationskostnader som uppkommit utanför unionen, material som tillkommit utanför unionen, importfrakter samt vissa andra kostnader.

Beakta att beräkningsgrunden för tullvärdet inte har förändrats, fastän namnen och koderna för fälten har förändrats i samband med reformen av tulldeklareringen. Termen pris innebär detsamma som summan av förädlings- eller reparationsfakturan eller fakturorna. 

Anvisningarna för angivandet av värdena gäller också deklarationer för reparerade varor som returneras.

Angivande av värdeuppgifter

När förutsättningarna för förfarande 6121 uppfylls, ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • värdeuppgifter för varorna:
  • pris
   • Ange priset i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
   • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören. Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post. Ange alla fakturanummer i tulldeklarationen. 
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A. 
    • Om du har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. Ange dock inte exportrelaterade transport- eller sammanhängande kostnader eller försäkringskostnader som en post som ska läggas till.
    • Ange kostnaderna som uppstått för konstruktionsarbetet och utvecklingen som använts i förädlingen eller reparationen med koden ”AH – Konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete, formgivningsarbete, ritningar och skisser som utförts utanför Europeiska unionen och är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna”
    • Ange royaltyer och licensavgifter som hänför sig till varorna med koden ”AI – Royaltyer och licensavgifter”. Obs! Ange inte royaltyer och licensavgifter om det är fråga om en avgiftsbelagd reparation.
  • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida 
 • statistiskt värde
  • Ange som statistiskt värde den sammanlagda summan av följande värden: värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande: 
   • Om du har betalat för förädlingen eller reparationen och du har en faktura för förädlingen eller reparationen, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.

Övrigt att beakta

Ange värdet på de exporterade varorna på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”. 

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen.
Om varorna har sålts utanför EU och deklaranten inte är momsregistrerad, ange för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset i tulldeklarationen. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)   
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)
  • Obs! Transport- och därmed sammanhängande kostnader samt försäkringskostnader som uppstått utanför unionen i samband med export ska bara anges i skattegrunden för moms. Dessa kostnader inkluderas inte längre i tullvärdet.

Läs mera om momsgrunden vid import (vero.fi). Du kan också ta del av allmän information om momsgrunden (vero.fi).


När du exporterar varor temporärt för passiv förädling, använd tullförfarandekoden 21XX för exporten. Ange i exportdeklarationen de uppgifter som behövs enligt det tillstånd du använder.

När du använder ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Om du använder ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral kan du inge exportdeklarationen antingen i en eller två faser. Deklarationen får inte inges i efterhand. 

Tillståndet ska vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet för passiv förädling. Tillståndet ska omfatta alla de varor som deklareras. En tulldeklaration får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd.

Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap med kod 2. 

Ange följande uppgifter i exportdeklarationen: 

 • nationell förfarandekod ”7UA” 
 • nummer för tillståndet till användning av passiv förädling med koden ”C019” och datum 
 • INF-nummer med koden ”C710” och kvantiteten för INF-numret anges med ”FIXXX” som kod för ytterligare uppgifter 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • tullkontor som övervakar förfarandet med koden ”FIXAA” 
 • datum då förfarandet senast ska avslutas med koden ”FIXBH”. 

När du använder tillstånd som beviljas med en tulldeklaration

En exportdeklaration kan samtidigt vara en anmälan om hänförande till förfarandet samt en ansökan om tillstånd. Då beviljar Tullen tillstånd att använda passiv förädling genom att godkänna deklarationen och frigöra varorna till förfarandet. När du ansöker om tillstånd med en exportdeklaration, kan deklarationen endast inges i en fas och den kan inte inges i efterhand.

Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap (kod 2).

Ange följande uppgifter i exportdeklarationen: 

 • nationell förfarandekod ”7UB”
 • tidsfrist för avslutande av förfarandet (dvs. beräknad tid då förfarandet senast ska avslutas) med koden ”FIXBH” 
 • typ av förädling (dvs. beskrivning av de förädlingsprocesser som exportprodukterna kommer att genomgå) med koden ”FIXBN”
 • förädlade produkter med koden ”FIXBP”
  • Ange det 8-siffriga KN-numret och en varubeskrivning i ord för de produkter, som kommer att återimporteras som förädlingsprodukter efter förädlingen. 
 • INF-nummer med koden ”C710” och mängd för INF-numret anges med ”FIXXX” som kod för ytterligare uppgifter 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • föreslagen identifieringsmetod (dvs. hur man på de förädlade produkterna kan se att de till förfarandet hänförda produkterna använts vid tillverkningen av dem) med koden ”FIXBQ” 
 • som övervakningstullkontor Elektroniska servicecentralen ”FI002000” med koden ”FIXAA”
 • avslutningstullkontor med koden ”FIXBJ”
  • Ange tullkontoret som är berättigat att avsluta förfarandet för passiv förädling. Det kan finnas flera avslutningstullkontor och det behöver inte vara samma kontor som anmälningskontoret. 

Mera information om exportdeklarationer


När varorna skickas tillbaka efter passiv förädling och importvarorna omfattas av en särskild importtull, ska man i deklarationen använda koden för ytterligare förfarande ”242 – Förfarande för passiv förädling: Särskild importtull tillämpas på förädlade produkter”. Tullen beräknar den särskilda importtullen utgående från de uppgifter du ingett.

 • När varan skickas tillbaka efter garantireparation, ange koden för ytterligare uppgifter ”B02 – Garantireparation, avgiftsfri”. När varan skickas tillbaka efter garantireparation anges inte koden för ytterligare uppgifter ”242”. Se anvisningen gällande varor som skickas tillbaka efter garantireparation vid punkten: + Återimport (6121) när varan skickas tillbaka efter en avgiftsfri reparation.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen: 

 • Förfarandekod ”6121” och koden för ytterligare uppgifter ”242”
 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats i en tulldeklaration ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP” och som precisering exportdeklarationens MRN-referensnummer.
 • förmånsbehandling ”100”
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.
 • Ange med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX” det statistiska värdet för exporten separat för varje varupost med förädlade varor som ska importeras. 

Beräkning av särskild importtull

Bifoga beräkningen av den särskilda importtullen till tulldeklarationen. Beräkningen kan vara t.ex. en Excel-tabell.

Ange följande uppgifter i beräkningen:

 • räkna ut tullvärdet för de förädlade produkterna (t.ex. förädlingsfaktura 500 euro + importfrakt 15 euro + exportfrakt 15 euro = 530 euro)
 • ange det statistiska värdet för de exporterade varorna (t.ex. exporterade varor 1 st. och exportens statistiska värde 50 euro)
 • räkna ut varornas tullvärde där man dragit av de exporterade varornas värde (t.ex. 530 euro – 50 euro = 480 euro)
 • Utred i hjälpberäkningen den tull som ska uppbäras (t.ex. tull som ska uppbäras för varan med varukod 9102290000 har angetts ”4,5 % MIN 0,3 €/NAR MAX 0,8 €/NAR”, dvs. tull som ska uppbäras med exempelvärdena är 0,8 €/NAR). Som hjälp kan du använda funktionen Beräkna i varukodstjänsten Fintaric. 
 • ange varornas tullvärde som du räknat ut, där du har dragit av den exporterade varans värde, och multiplicera det med tullen som ska uppbäras (t.ex. 480 euro x 0,8 €/NAR = 384 euro). 
 • dividera resultatet du fick vid föregående punkt (t.ex. 384 euro) med tullvärdet för de förädlade produkterna (t.ex. 384 euro / 530 = 0,72 euro). Beräknat med exempelvärdena är resultatet 0,72 euro. Det här är tullbeloppet som ska uppbäras för varorna. 
 • Om värdet av det exporterade materialet är större än förädlingskostnaderna och frakterna, vilket innebär att beräkningens värde är negativt, behöver man inte slutföra beräkningen. Då uppbärs ingen tull för varorna, men den negativa beräkningen ska ändå bifogas till tulldeklarationen. 

Ange utöver beräkningen av den särskilda importtullen det statistiska värdet samt momsgrunden. Se anvisningen vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”. 


Se anvisningen för det tillstånd du använder. Gör din importdeklaration så här när varor som varit hänförda till passiv förädling återimporteras under förfarandet 6121. 

När du använder ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Förfarandet för passiv förädling inleds med export. När du använder ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral, ska tillståndet vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet, men behöver nödvändigtvis inte vara i kraft när förfarandet avslutas. Tillståndet ska omfatta alla de varor som deklareras.

Du kan inge en importdeklaration i en eller två faser. En tulldeklaration får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd. Om de produkter som importeras inte nämns i tillståndet ska de hänföras till något annat tullförfarande. Av motiverade skäl kan du också söka ett retroaktivt tillstånd hos Tullens tillståndscentral.

Om du inger deklarationen i två faser ska alla uppgifter gällande förfarandet anges redan i den förenklade deklarationen. Den förenklade deklarationen ska inges i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU). 

Om varorna i samband med exporten har anmälts till något annat förfarande än till passiv förädling (21xx), kan varorna inte hänföras till förfarandet 6121 vid återimport, utan de måste hänföras till något annat godkännbart tullförfarande. 

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019” 
 • koden för ytterligare förfarande ”999”
 • förmånsbehandling ”100”
 • typ av transaktion ”51”, ”52” eller ”60”
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten”
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Ange också tullvärdet på varorna som varit under förfarandet för passiv förädling och den eventuella momsgrunden. Se anvisningen över hur dessa ska anges vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.

När du använder ett tillstånd som sökts med en exportdeklaration

När du använder ett tillstånd som sökts med en exportdeklaration ska alla produkter vara omnämnda i exportdeklarationen. Om produkterna inte nämns i exportdeklarationen, ska de hänföras till något annat godkännbart tullförfarande.

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • kod för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportens MRN-referensnummer som precisering
 • koden för ytterligare förfarande ”999”
 • förmånsbehandling ”100”
 • typ av transaktion ”51”, ”52” eller ”60”
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Ange också tullvärdet på varorna som varit under förfarandet för passiv förädling och den eventuella momsgrunden. Se anvisningen över hur dessa ska anges vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.


Gör din importdeklaration så här när varor som varit hänförda till passiv förädling återimporteras under förfarandet 6121 och varan skickas tillbaka efter en avgiftsbelagd reparation. 

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats med en tulldeklaration, ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportdeklarationens MRN-referensnummer som precisering
 • förmånsbehandling ”100”
 • kod för ytterligare förfarande ”202 - Returnering av vara som genomgått avgiftsbelagd reparation UTK art. 259”. 
 • typ av transaktion ”60”
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Värdeuppgifter

Det statistiska värdet på varor som reparerats mot betalning består av värdet på de exporterade varorna, reparationskostnaderna utanför unionen och av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen. Ange det statistiska värdet som totalbelopp. Exportfrakten till förädlingsplatsen anges inte i det statistiska värdet.

Ange i importdeklarationen också tullvärdet på varorna som varit under avgiftsbelagd reparation och den eventuella momsgrunden. Se anvisningen över hur dessa ska anges vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.


Gör din importdeklaration så här när varor som varit hänförda till passiv förädling återimporteras under förfarandet 6121 och varan skickas tillbaka efter en avgiftsfri reparation. 

När en vara repareras utanför unionen avgiftsfritt enligt ett garantiåtagande, behöver ingen tull betalas för varan när den importeras tillbaka till unionen. Den som utför reparationen ska inge ett bevis över att garantireparationen är avgiftsfri och beviset ska visas upp för Tullen vid behov. 

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”61 – Återimport med övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”21 – Temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling”
 • förmånsbehandling ”100 –  Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • koden för ytterligare förfarande ”B02 – förädlade produkter som returneras och som genomgått reparation på basis av garanti i enlighet med artikel 260 i kodexen (kostnadsfritt reparerade varor)”
 • typ av transaktion ”60” – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operational leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”
 • värdeuppgifter för varorna:
  • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 

   • Ange 0 euro som varans värde, när den vara du importerat har reparerats helt gratis på garanti och du inte har debiterats för reparationen.

  • Använd koder för värdeslag för att ange de poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i varans värde.

   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A. 

   • Om du t.ex. har behövt betala för transporten av den vara som reparerats på garanti och du har fått en separat fraktfaktura för transporten, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.

 • som tilläggsuppgift koden för ytterligare uppgifter ”FITAC – Utredning om avgiftsfri reparation” och som beskrivning en fritt formulerad redogörelse över varför du inte har betalat för reparationen

 • värderingsmetod

  • När man som typ av transaktion har angett ”60 – uthyrning, lån eller operationell leasing, under 2 år eller leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparationen”, ska man använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:

   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”

   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”

   • ”4 – Deduktiv metod”

   • ”5 – Metoden för beräknat värde”

   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”

 • statistiskt värde

  • Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna (värde i oskadat skick) samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland. Det statistiska värdet kan inte vara 0.

 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om deklaranten inte är momsregistrerad ska momsgrunden anges i tulldeklarationen. Om deklaranten debiteras för transportkostnaderna, ska moms betalas för dem. Ange transportkostnaderna med separata koder: 

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A) 
 • de transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D) 

Vid avgiftsfria reparationer består det statistiska värdet av värdet på de exporterade varorna (värde i oskadat skick) samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.


Gör importdeklarationen så här när material som skickats för passiv förädling skickas tillbaka som sådant till den ursprungliga exportören. 

Om du inger deklarationen med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten, ange följande uppgifter:

 • tullförfarande ”6121” 
 • koder för ytterligare förfarande ”F01” och ”642” 
 • typ av transaktion ”21”
 • kod för förmånsbehandling ”100”
 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats med en tulldeklaration, ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportdeklarationens MRN-referensnummer som precisering
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”

Ange också tullvärdet på materialet som exporterats till passiv förädling och som skickats tillbaka oförändrat samt den eventuella momsgrunden. Se anvisningen vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.

Läs mer om import av varor som återinförs.


Gör tulldeklarationen så här när andra varor än förädlade produkter återinförs efter förfarandet för passiv förädling, till exempel som tillskärningsavfall.

Om du inger deklarationen med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten, ange följande uppgifter:

 • tullförfarande ”6121”
 • kod för ytterligare förfarande ”210” 
 • typ av transaktion ”51” eller ”52” 
 • kod för förmånsbehandling ”100”
 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats med en tulldeklaration, ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportdeklarationens MRN-referensnummer som precisering
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Standardutbytessystemet kan endast användas till reparation av trasiga produkter. Där används ersättningsprodukter, inte likvärdiga varor. Standardutbytessystemet kan användas vid passiv förädling till exempel om du exporterar en trasig produkt för reparation och du får en ersättande vara istället. Vid import i förväg importeras först den ersättande varan och först efter det skickas den trasiga varan för reparation. 

Avgiftsfri garantireparation i standardutbytessystemet

Om du får en ny ersättande produkt avgiftsfritt istället för en trasig produkt som skickats för reparation, ange i importdeklarationen ”B03 – förädlade produkter som returneras och som genomgått reparation på basis av garanti i enlighet med artikel 261 i kodexen (standardutbytessystemet)”.

Avgiftsbelagd reparation i standardutbytessystemet

Om du får en ny ersättande produkt istället för en trasig produkt som skickats för avgiftsbelagd reparation, ange i importdeklarationen ”B203 – förädlade produkter som returneras och som genomgått reparation på annan basis än garanti i enlighet med artikel 261 i kodexen (standardutbytessystemet)”.

Import i förväg i standardutbytessystemet

Se anvisningen för import i förväg vid punkten ”+ Import i förväg vid passiv förädling”.

Användning av likvärdiga varor

Om du inte kan använda standardutbytessystemet är det enda alternativet att använda likvärdiga varor. Användningen av likvärdiga varor kräver alltid ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral. Läs mer om användning av likvärdiga varor.


Förädlade produkter som fåtts ur varor som hänförts till förfarandet för passiv förädling kan på vissa villkor frigöras helt och hållet från importtull, om varorna har reparerats eller ändrats utanför unionens tullområde i ett land eller område med vilket unionen har ingått ett internationellt avtal om befrielse. (UTK art. 260a.).

Förfarandet kan tillämpas i frihandelsavtalen EU–Canada (CETA), EU–Japan, EU–Vietnam ja EU–Storbritannien. I övriga fall följs reglerna för normal passiv förädling, men med undantaget att när varor hänförs till förfarandet 6121 uppbärs ingen tull. 

Varornas egenskaper får inte bli förstörda i reparationen. Det är heller inte tillåtet att skapa en ny eller kommersiellt olik vara. Det är inte tillåtet att använda likvärdiga varor eller ersättande varor. 

Ange i tulldeklarationen samma uppgifter som du annars också skulle inge för varor som har reparerats genom passiv förädling. Också tullvärdet och det statistiska värdet samt momsgrunden fastställs på samma sätt som vid en annan avgiftsbelagd eller avgiftsfri reparation. Undantagsvis, ange koden för ytterligare förfarande och koden för ytterligare uppgift på följande sätt: 

 • Om det är fråga om en avgiftsfri reparation eller en ändrad vara, ange koden för ytterligare förfarande ”204 – Passiv förädling: Befrielse från importtullar för varor som reparerats avgiftsfritt eller ändrats inom ramen för internationella avtal” (UTK art. 260a).
 • Om det är fråga om en avgiftsbelagd reparation eller en vara som ändrats mot betalning, ange koden för ytterligare förfarande ”205 – Passiv förädling: Befrielse från importtullar för varor som reparerats eller ändrats mot betalning inom ramen för internationella avtal” (UTK art. 260a)
 • Ange dessutom för varan ytterligare uppgiftskod ”FIUKV – Ytterligare uppgifter för passiv förädling baserad på ett internationellt avtal enligt artikel 260a i UTK”. Ange som beskrivning en specificering av frihandelsavtalet som tillämpas och den funktion som utförts. 

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i det skriftliga tillståndet som beviljats av Tullens tillståndcentral eller i exportdeklarationen för passiv förädling som fungerar som tillstånd. Tidsfristen för förfarandet för passiv förädling börjar när varan övergår till exportförfarandet.

I enskilda fall kan du be övervakningstullkontoret förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet. Förlängning ska sökas med tullblankett 975r (Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarande).

Om tidsfristen löpt ut och ingen förlängning har sökts kan varorna fortfarande återimporteras, men man kan inte tillämpa förmånligare tullar och skatter enligt förfarandet för passiv förädling.

Om tidsfristen för avslutande av förfarandet som finns angiven i tillståndet från Tullens tillståndscentral inte räcker till för företagets verksamhet, begär att Tullens tillståndcentral ändrar tillståndet. 


Om förutsättningarna för förfarandet 6121 inte uppfylls, kan inte en förmånligare skattebehandling för passiv förädling beviljas. Exempel: Om tidsfristen för passiv förädling har överskridits, godkänner Tullen inte att den inlämnade tulldeklarationen hänförs till förfarandet 6121.

I det fallet kan företaget skicka en ny ersättande tulldeklaration, där tullförfarandet är antingen övergång till fri omsättning eller tullagring. Läs anvisningarna nedan om du gör en tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Angivande av tullförfarande

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning:

 • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
 • föregående förfarande ”21 – Temporär export inom ramen för förfarandet för passiv förädling”
 • ytterligare förfarande ”999 – inget ytterligare förfarande”.

Angivande av värdeuppgifter

När förutsättningarna för förfarande 6121 inte uppfylls och du använder förfarandet 4021, ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • varans värde
  • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
  • Som pris används de kostnader som uppstått vid reparation eller förädling av varan samt det material som tillförts utanför EU. Det kan vara t.ex. en debitering av underhåll och reparation som du har betalat och som kan bestå av debitering av arbetstid samt av tillförda material för vilka du har betalat reparatören. Om du har fått flera fakturor för reparation eller förädling, räkna ihop kostnaderna och ange reparationskostnaderna som en post. 
  • Varans värde kan inte vara 0 euro. 
 • de exporterade varornas värde
  • Använd koden för värdeslag ”AE – Material, komponenter, delar och liknande artiklar som ingår i de importerade varorna”. 
  • Med de exporterade varornas värde avses varor som exporterats från EU samt värdet på tillhandahållna varor och tjänster som ingick i de varor som exporterades för förädling eller reparation.
 • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
 • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
  • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”. Ange dock inte exportrelaterade transport- eller sammanhängande kostnader eller försäkringskostnader som en post som ska läggas till.
  • Ange kostnaderna som uppstått för konstruktionsarbetet och utvecklingen som använts i förädlingen eller reparationen med koden ”AH – Konstruktionsarbete, konstnärligt arbete och formgivningsarbete samt ritningar och skisser som utförts utanför unionen och är nödvändiga för framställningen av de importerade varorna”.
   • Ange royaltyer och licensavgifter som hänför sig till varorna med koden ”AI – Royaltyer och licensavgifter”. Obs! Ange inte royaltyer och licensavgifter om det är fråga om en avgiftsbelagd reparation.
  • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida 
 • värderingsmetod
  • När den angivna typen av transaktion är ”60 – Transaktioner som inte omfattar överföring av äganderätten, t.ex. reparation av varor; uthyrning, operationell leasing eller annan tillfällig användning om tiden understiger 24 månader”, ”51 – Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” eller ”52 – Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet” ange värderingsmetoden enligt följande: 
  • Om du har betalat för förädlingen eller reparationen och du har en faktura, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
   • Om du inte har betalat för förädlingen eller reparationen och du inte har någon faktura för förädlingen eller reparationen att visa upp, ska du använda en sekundär värderingsmetod. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”
 • statistiskt värde
  • Ange som statistiskt värde den sammanlagda summan av följande värden: värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Övrigt att beakta

Ange värdet på de exporterade varorna på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”. 

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen.
Om du är en icke-momsregistrerad aktör ange momsgrunden som ett totalbelopp med koden ”80 –avvikande momsgrund”. Ange med koden ett enda belopp som inkluderar följande kostnader:

 • förädlingskostnader
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen
 • transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt)
 • transport-, lastnings- och försäkringskostnader och därmed sammanhängande kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (importfrakt)
 • om du vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår vet att varan transporteras till en annan destinationsort inom unionen, lägg kostnaderna till denna destinationsort till momsgrunden.
  • tullar och andra eventuella avgifter som i samband med förtullningen tas ut till staten eller EU med anledning av importen, dock inte mervärdesskatt.

Obs! Värdet på de exporterade varorna ska inte ingå i momsgrunden.


Passiv förädling som börjar med import i förväg betyder att det i stället för en trasig vara i förväg importeras en ersättningsvara inom ett s.k. standardutbytessystem.

Först importerar man den ersättande varan för vilken man inger en importtulldeklaration för förfarandet ”48 – Övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de defekta varorna”. Därefter exporterar man den trasiga varan utanför EU med en exportdeklaration vid förfarandet för passiv förädling 2148.

De trasiga varorna ska exporteras inom 2 månader från importen av ersättningsvarorna. Därtill ska den allmänna tullen för ersättningsprodukten vara större än 0 %.

Tillämpningen av förfarandet för passiv förädling med import i förväg förutsätter att man ställer en ansvarsgaranti. Garantin förblir reserverad tills förfarandet har avslutats korrekt och en anmälan om avslutande av förfarandet lämnats till Tullen. Läs mer om ansvarsgarantin på sidan Garantier.

Hurdan ska den ersättande produkten vara?

Ersättningsprodukten ska vara likadan som den trasiga varan i följande hänseenden:

 • Ersättningsprodukten ska ha samma åttasiffriga KN-nummer som den temporärt exporterade varan skulle ha, om den hade reparerats enligt förfarandet för passiv förädling.
 • Produkten ska också ha samma handelskvalitet och tekniska egenskaper. 
 • Om de varor som ska exporteras har använts före exporten, ska också ersättningsprodukterna vara begagnade. Ersättningsprodukterna kan dock vara nya om de levereras kostnadsfritt antingen på grund av en kontraktsenlig eller lagstadgad garantiförpliktelse eller på grund av ett materialfel eller ett fabrikationsfel.

Kan jag anlita ett ombud (begärt förfarande 48)?

När en importdeklaration för passiv förädling med import i förväg görs kan typen av ombudskap vara direkt ombudskap (2) eller direkt ombudskap med garantens ansvar (2 + kod för ytterligare uppgifter FITAK). I Tullklareringstjänsten kan man välja typen av ombudskap under ”Ombud” på sidan ”Aktörer”. Välj antingen ”2 – Direkt ombud” eller ”2 – Direkt ombud” och därtill kryssrutan ”På garantens ansvar”. I exportdeklarationen är den enda tillåtna typen av ombudskap direkt ombudskap (2).

Hur ansöker jag om tillstånd (begärt förfarande 48)?

Tillämpningen av förfarandet kräver alltid ett tillstånd för passiv förädling med angivande av användning av import i förväg. Tillståndet kan vara ett skriftligt tillstånd som man ansökt om på förhand hos Tullens tillståndscentral eller ett tillstånd som man ansökt om i tulldeklarationen. 

Om du vill att tillståndet gäller flera än bara en EU-stat, kan du ansöka om ett unionstillstånd, dvs. tillstånd som involverar fler än en medlemsstat. Unionstillstånd söks i EU:s tjänst för tullbeslut. Läs mer om unionstillstånd.

Skriftligt tillstånd av Tillståndscentralen

Ett skriftligt tillstånd beviljat av Tillståndscentralen är obligatoriskt när man i sin verksamhet vill använda likvärdiga varor. 

Om du ansöker om ett skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndcentral, ansök om det i förväg via Tjänsten Tillstånd och beslut. Kom ihåg att välja att du vill använda import i förväg. 

Ansökan om tillstånd i tulldeklarationen

Ett tillstånd till passiv förädling med import i förväg kan också sökas med en tulldeklaration. På så sätt kan du göra till exempel när du importerar en vara inom ett standardutbytessystem som grundar sig på varans garanti.

När du ansöker om tillstånd i en tulldeklaration ska du ange de tilläggsuppgifter som krävs för tillståndet i tulldeklarationen. Därtill ska tulldeklarationen inges som en standardtulldeklaration.

När Tullen godtar tulldeklarationen godkänner den också ansökan om tillståndet.

Annat att notera gällande användning av tillståndet

Tillståndet ska vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet, men behöver nödvändigtvis inte längre vara i kraft när förfarandet avslutas. 

Tulldeklarationen får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd.

Någon annan person etablerad i unionen kan använda en tillståndshavares tillstånd när förfarandet avslutas, om hen har tillståndshavarens samtycke och tillståndsvillkoren uppfylls (t.ex. tidsfristen enligt tillståndet för avslutande av förfarandet iakttas eller de behöriga tullkontor som anges i tillståndet används). Däremot kan bara tillståndshavaren hänföra varorna till förfarandet. Om någon annan person vill avsluta förfarandet i en annan medlemsstat än den där förfarandet inletts, krävs alltid ett unionstillstånd för förfarandet.  

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen när varorna hänförs till förfarandet för passiv förädling med import i förväg (4800)

När du inger en tulldeklaration för passiv förädling med import i förväg, ange följande koder: 

 • begärt förfarande: ”48 – övergång till fri konsumtion med samtidig övergång till fri omsättning av ersättningsprodukter inom ramen för förfarandet för passiv förädling, före exporten av de defekta varorna.”
  • föregående förfarande:
  • föregående förfarande kan vara 51, 53, 54 eller 71.
 • om varorna inte har något föregående förfarande, ange ”00 – Inget föregående förfarande”.  
 • kod för ytterligare förfarande: antingen ”240 – Import av ersättande varor är avgiftsbelagt” eller ”241 – Import av ersättande varor är inte avgiftsbelagt” 
 • typ av transaktion 60  
 • förmånsbehandling 100.

Om du har ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral

Om du har ett tillstånd från Tullens tillståndscentral kan du inge tulldeklarationen antingen i ett eller två steg. Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet skrivs automatiskt ut på beslutet enligt tillståndet.

Ange tillståndsnumret i tulldeklarationen på följande sätt:

 • i meddelandet under ”Tillstånd”
 • i Tullklareringstjänsten i de inledande valen direkt efter valet av förfarande.

Om du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration 

Om du ansöker om tillstånd i en tulldeklaration, ska du använda en standard-tulldeklaration. Ansök om tillståndet på följande sätt:

 • När du ansöker om tillstånd med en tulldeklaration i Tullklareringstjänsten, ange uppgifterna som behövs för särskilda förfaranden på sidan ”Tillståndsansökan”. 
 • När du ansöker om tillstånd med en meddelandedeklaration, ange koden för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”. 

Ange dessutom de ytterligare uppgifter som ansökan om tillstånd för det särskilda förfarandet kräver på följande sätt:

 • Tullkontor där förfarandet avslutas (kan vara flera), med tullkontorets kod. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas”.
 • Tullkontor som övervakar förfarandet endast i meddelandedeklarationer med koden ”FIXAA – Övervakningstullkontor”.
  • I Finland, ange alltid ”FI002000 – Elektroniska servicecentralen”.
 • Avkastningsgraden för varorna anges som mängdenhet eller procentuell andel (t.ex. ”100 %”, när alla varor används). Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den”.
 • Karaktär av den förädling eller annan process som varorna genomgår, t.ex. reparation enligt garantin. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process”. 
 • Den förädlade produkt som erhålls av varorna med en 10-siffrig varukod. Ange också en varubeskrivning av produkten som erhålls vid förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)”. 
 • Alla platser där varorna förädlas och används och deras adressuppgifter. Om du är meddelandedeklarant, använd koden FIXAC – Förädlingsplats(er)”.
 • Tidsfristen för avslutande av förfarandet är 2 månader. I Tullklareringstjänsten ifylls tidsfristen automatiskt i deklarationen.  Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBH – tid för avslutande av förfarandet”.
 • Förfarandebokföring alltid som varornas identifieringsuppgift med koden ”7 – Andra identifieringsmetoder (förklara vilken identifieringsmetod som använts)”  samt adressen där bokföringen förvaras. Dessutom kan du ange andra identifieringsuppgifter, som kan användas till att identifiera varorna också efter förädlingen. Om du är meddelandedeklarant, använd koden ”FIXBQ – Identifieringsmetod”. Ange alltid kod ”7” som identifieringsmetod, och därtill kan du välja en av följande identifieringsuppgifter:
  • ”1” – Serienummer eller tillverkningsnummer 
  • ”2” – Anbringande av plomberingar, förseglingar, klämmor eller annan särskiljande märkning 
  • ”4” – Provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar  
  • ”5” – Utförande av analyser
  • ”6 – Informationsdokument för att underlätta temporär export av varor som sänds från ett land för tillverkning, förädling eller reparation i ett annat land” (endast lämplig för passiv förädling)

Förfarandekoden i exportdeklarationen för trasiga varor är 2148.

Hur fastställs tullvärdet och importskatterna?

Fastställandet av tullvärdet vid förfarandet för passiv förädling med import i förväg 4800 varierar beroende på huruvida ersättningsprodukten är avgiftsbelagd eller avgiftsfri för deklaranten. 

Tullvärde på avgiftsbelagd produkt

Om produkten är avgiftsbelagd, fastställs tullvärdet och det statistiska värdet vid tullförfarandet för passiv förädling med import i förväg (4800) så som vid förfarandet för passiv förädling 6121.

För produkten tas ut en importtull i enlighet med passiv förädling. Vid importtillfället reserveras också en ansvarsgaranti för det importtullbelopp som inte tas ut vid hänförande till förfarandet (= skillnaden mellan den normala tredjelandsimporttullen och den importtull som tagits ut enligt reglerna för beräkning av skatt vid passiv förädling).

Se anvisningen om hur tullvärdet ska anges under punkten ”+ Beräkning och angivande av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde i tulldeklarationen”.

Tullvärde på avgiftsfri produkt

En avgiftsfri produkts tullvärde vid tullförfarande 48xx med import i förväg grundar sig på produktens normala transaktionsvärde eller försäljningspris. För produkten reserveras en ansvarsgaranti för tull enligt produktens transaktionsvärde.

Mervärdesskatt

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om du är en icke-momsregistrerad aktör, ange i tulldeklarationen för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset.

Momsen vid både avgiftsbelagda och avgiftsfria leveranser fastställs så att utgångsvärdet är det tullvärde som bestäms i 88 § i mervärdesskattelagen (UTK art. 69-76, DF art. 71 och GF art. 127–146). Till detta värde läggs de poster som nämns i 91–93 a § i momslagen.

Du kan läsa mer om importmoms på Skatteförvaltningens webbplats:
Mervärdesbeskattning vid import
Momsgrund vid import

Inlämning av exportdeklaration

När förfarandet för aktiv förädling avslutas med export, använd förfarandekoden ”2148 – förfarande för passiv förädling, export efter import i förväg”.

Exportdeklarationen kan inte inges i två faser, utan den ska alltid vara fullständig från början.

I vissa fall kan deklarationen också lämnas i efterhand. I dessa fall undersöker Tullen om det finns förutsättningar för inlämnande av deklarationen i efterhand och antingen godtar eller förkastar deklarationen.

Om du har ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral (7UA) 

Om du har ett skriftligt tillstånd beviljat av Tillståndcentralen (nationell förfarandekod 7UA) får en exportdeklaration endast innehålla varor som omfattas av ett enda tillstånd.

I exportdeklarationen kan du ange flera tulldeklarationer för ett särskilt förfarande som tidigare dokument. I exportdeklarationen kan du bara ange nio tidigare dokument för en varupost. Om det finns fler än nio tidigare dokument, ska varorna delas upp på flera varuposter.

Om du har ett tillstånd som sökts med en tulldeklaration (7UB) 

Om du har ansökt om ett tillstånd för användning av ett särskilt förfarande med en tulldeklaration (nationell förfarandekod 7UB), kan du i exportdeklarationen ange flera tulldeklarationer för ett särskilt förfarande som tidigare dokument.

I exportdeklarationen kan du bara ange nio tidigare dokument för en varupost. Om det finns fler än nio tidigare dokument, ska varorna delas upp på flera varuposter.

Uppgifter som ska anges i exportdeklarationen 

Ange följande uppgifter i exportdeklarationen:

 • tullförfarandekod 2148
 • alla tidigare dokument för förtullningen med någondera eller med båda av följande dokumentkoder:
  • ”IM – Importdeklaration” med förtullningsnumret och datumet som beskrivning
  • ”MRN – MRN-nummer för den föregående elektroniska deklarationen” med MRN-referensnumret och datumet som beskrivning.
 •  nationell förfarandekod ”7UA”, om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral 
 • Därtill ska det skriftliga tillståndet anges med dokumentkoden ”C019 – OPO – Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling (Delegerad förordning (EU) 2015/2446, bilaga A kolumn 8b)” samt tillståndets nummer och datum.
  • nationell förfarandekod ”7UB”, om du har ett tillstånd beviljat med en tulldeklaration 
 • som övervakningstullkontor Elektroniska servicecentralen FI002000 med koden ”FIXAA – Övervakningstullkontor”

Hur kan man förlänga tidsfristen för förfarandet?

Du kan ansöka om förlängning av tidsfristen för förfarandet hos övervakningstullkontoret (FI00200). Förlängning ska sökas innan tidsfristen för förfarandet går ut. 
Om du har ingett en elektronisk tulldeklaration, ansök om förlängning på följande sätt:

 • I Tullklareringstjänsten söks förlängning av tidsfristen på sidan ”Sammandrag och sändning” i tulldeklarationen. Sök förlängning genom att välja knappen ”Begär tilläggstid”. Lägg därefter till den nya tidsfristen och skicka in begäran till Tullen.
 • Om du är meddelandedeklarant, begär en förlängning av tidsfristen för avslutande av förfarandet med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” med orsakskoden ”003 – Förlängning av tidsfristen”
 • Om du inte kan ansöka om förlängningen elektroniskt, kan du begära den med tullblankett 975r ”Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarandet”. Skicka ansökan till Elektroniska servicecentralen (valvovatulli(at)tulli.fi). 

Om tillståndshavaren själv ansöker om förlängning av tidsfristen i Tullklareringstjänsten och tulldeklarationen har ingetts med ett meddelande genom direkt ombudskap med garantens ansvar, begär Tullen ombudets samtycke.

Om du vill förlänga tidsfristen i tillståndet som sökts hos Tullens tillståndscentral, gör ansökan om ändring av tillståndet i tjänsten Tillstånd och beslut.

Avslutande av förfarandet

Lämna in en exportdeklaration inom 2 månader

Förfarandet för passiv förädling med import i förväg avslutas när en exportdeklaration inges för de trasiga varorna. De trasiga varorna ska exporteras inom 2 månader från importen av ersättningsvarorna. Se närmare anvisningar under ”Angivande av exportdeklaration”.

Inge även en anmälan om avslutande

Om avslutande av förfarandet ska också en anmälan om avslutande lämnas till övervakningstullkontoret. Anmälan ska inges senast dagen efter att tidsfristen för förfarandet har löpt ut.

Lämna anmälan om avslutande till övervakningstullkontoret på något av följande sätt:

 • Välj knappen ”Kontakta Tullen” i Tullklareringstjänsten. Ange MRN-referensnumret och tryck på knappen ”Annan orsak”. Ange som orsak till kontakt ”007 – Avräkningsnota / anmälan om avslutande av förfarandet”.
 • Om du är meddelandedeklarant, skicka meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” och använd orsakskoden ”007 – Avräkningsnota / anmälan om avslutande av förfarandet”. 
 • Skicka informationen med ett separat dokument per e-post till adressen valvovatulli(at)tulli.fi. 

Garantin som reserverats i samband med importförtullningen frisläpps när övervakningstullkontoret  handlagt anmälan om avslutande.


Inom ramen för förfarandet för passiv förädling avses med likvärdiga varor icke-unionsvaror som förädlas utanför EU:s tull- och skatteområde i stället för de unionsvaror som hänförts till förfarandet för passiv förädling.

Användningen av likvärdiga varor kräver ett tillstånd som beviljas av Tullens tillståndscentral. Det skriftliga tillståndet av Tullens tillståndscentral ska innehålla uppgift om användningen av likvärdiga varor.  

Kontrollera först om du kan använda dig av likvärdiga varor vid passiv förädling i kundanvisningen ”Användning av likvärdiga varor vid särskilda förfaranden”.

Tullförfarande för passiv förädling som inleds med import (46xx)  

Vid tullförfarande 46xx kan du först till EU importera förädlade produkter som framställts utanför EU av likvärdiga varor. Först därefter exporterar du utanför EU för förädling de varor i stället för vilka de likvärdiga varorna använts. 

Exempel:

Ett företag har tillstånd till passiv förädling som tillåter tillverkning av T-tröjor utanför EU i Indien. Vid tillverkningen används inte sådant material som först exporterats till Indien under förfarandet för passiv förädling. Vid tillverkningen används däremot indiskt trikåtyg av 100 % bomull med röda och vita ränder vars höjd är 2 cm.

T-skjortorna med vita och röda ränder som tillverkats i Indien importeras till Finland och frigörs för övergång till fri omsättning under förfarandet för passiv förädling 4600 999 (IM/EX). Därefter hänförs till förfarandet för passiv förädling (21xx 7UA)  en unionsvara som är likadant trikåtyg av 100 % bomull med röda och vita ränder vars höjd är 2 cm, och varan exporteras utanför EU.

Obs! Om du är i färd att importera varor vid passiv förädling inom standardutbytes-systemet, läs anvisningarna under dragspelsmenyn ”Import i förväg vid passiv förädling (begärt förfarande 48)”.

Uppgifter att ange i tulldeklaration

Ange bl.a. följande uppgifter i en tulldeklaration för passiv förädling som börjar med import:

 • Nummer på det tillstånd som beviljats av tillståndscentralen i punkten Tillstånd 
  • Användning av förfarandet kräver alltid ett skriftligt tillstånd från Tullens tillståndscentral.
  • Ytterligare uppgifter som gäller förfarandet skrivs automatiskt ut på beslutet enligt tillståndet.
 • begärt förfarande ”46 – Import av sådana förädlade produkter som framställts av likvärdiga varor inom ramen för förfarandet för passiv förädling före exporten av de varor de ersätter”.
 • föregående förfarande:
  • Föregående förfarande kan vara något av följande: 51, 53, 54, 71 eller 78.
  • Om varorna inte har något föregående förfarande, ange ”00 – Inget föregående förfarande”. 
 • kod för ytterligare förfarande ”999 – inget ytterligare förfarande”
 • som typ av transaktion någon av följande: 
  • ”51– Varor som efter lönbearbetning återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet”
  • ”52– Varor som efter lönbearbetning inte återförs till den ursprungliga exporterande medlemsstaten/det ursprungliga exportlandet”
 • förmånsbehandling ”100 – Allmän tullsats vid import från tredje land” 
 • värdeuppgifter:
  • Varornas tullvärde, statistiska värde och momsgrund anges på samma sätt som vid tullförfarande 6121.

Avslutande av förfarandet

Förfarandet avslutas genom att lämna in en exportdeklaration (förfarandekod 2146). För att förmånen ska kunna tillämpas ska varorna exporteras inom 6 månader från importen av de förädlade produkterna.

Utöver exportdeklarationen ska företaget också lämna in en anmälan om avslutande av förfarandet till Tullen. Du kan lämna in anmälan om avslutande av förfarandet t.ex. i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande.


Tillståndshavaren ska bokföra de varor som hänförs till förfarandet. Även förenklade förfaranden ska bokföras. Bokföringen är nödvändig, eftersom tullmyndigheten ska kunna övervaka och kontrollera varor som hänförts till förfarandet.

Om användning av förfarandet är småskaligt, behöver bokföringen inte nödvändigtvis vara elektronisk, utan Tullen kan också godkänna en bokföring i pappersform.

Läs mer om bokföring av passiv förädling i anvisningen för innehavare av ett tillstånd för passiv förädling.


UTK, art. 86.5, 260 och 261
Kommissionens delegerad förordning 2015/2446 (DF), art. 75 
Mervärdesskattelagen, 88–93a § Kommissionens förordning 113/2010 (Statistiskt värde)

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi