Passiv förädling

Passiv förädling är ett tullförfarande där företag kan exportera unionsvaror tillfälligt ut ur unionens tullområde för t.ex. bearbetning eller reparation.

Efter förädlingen kan de produkter som erhållits vid förädlingsprocesserna överlåtas till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtull.

Importtullen på de produkter som kommer att tillverkas av de produkter som hänförs till förfarandet för passiv förädling (21XX) ska vara högre än noll när de importeras till unionen.

Ett förfarande för passiv förädling som inleds med export förutsätter fr.o.m. 25.11.2020 ett elektroniskt INF-nummer, som ska anges i exportdeklarationen.

Om importtullen på dessa produkter kommer att vara noll på grund av ursprung, klassificering enligt tulltariffen eller dylikt ska man i stället för passiv förädling tillämpa temporär export (22XX). I sådana fall kan man således inte använda sig av förfarandet för passiv förädling.

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringstjänsten och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten.

Beakta följande

Tillstånd att tillämpa förfarandet för passiv förädling får sökas av företag som är etablerade i unionens tullområde och som inte själva behöver utföra förädlingsprocesserna på varorna. Tillståndshavaren – eller med dennes samtycke ett annat företag etablerat i unionens tullområde – kan få varorna överlåtna till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtull.

Ansök om tillstånd till förfarandet för passiv förädling i webbtjänsten Tillstånd via startsidan för Tullens elektroniska tjänster.

Tillstånd till förfarandet kan också sökas i tulldeklarationen och då ska alla behövliga tilläggsuppgifter anges i tulldeklarationen i meddelandeform eller i webbdeklarationen. Då beviljas tillståndet att tillämpa förfarandet i och med att varorna överlåts till förfarandet för passiv förädling. Jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen kan inte hänföras till förfarandet med ett tillstånd som söks i en tulldeklaration (varorna enligt bilaga 71-02 till den delegerade förordningen).


Tullen och skatten på de varor som efter passiv förädling importeras tillbaka till unionen fastställs med en s.k. mervärdemetod och då ska varans tullvärde och mervärdesskattegrund inkludera de förädlingskostnader som uppstått utanför unionen samt vissa andra kostnader.   

Grunden för beräkning av tullvärdet har inte ändrats när nya tulldeklarationer börjat användas. Det är bara namnen på vissa fält och koderna som har ändrats i deklarationen. Notera att termen pris avser i denna text summan på förädlings- eller reparationsräkningen. 

Anvisningarna på denna sida gäller också deklarationer för varor som importeras tillbaka efter reparation.

Priset och andra kostnader med inverkan på tullvärdet 

I tulldeklarationer vid passiv förädling ska man utöver priset också ange följande uppgifter med inverkan på skatteuppbörd, om de inte redan ingår i priset. Dessa uppgifter anges som s.k. korrektivposter till priset:

 • förädlings- eller reparationskostnader (arbetskostnader och tillfört material) som uppstått utanför unionens tullområde
 • import- och exportfrakt utanför unionen 
 • vissa andra kostnader, t.ex. försäkringar.

Om summan på förädlingsräkningen anges som pris och den inte inkluderar förädlingskostnaderna och värdet på det tillförda materialet, anges dessa med särskilda koder: 

 • arbetskostnader som uppstått utanför unionen (kod 1G)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen (kod 1D).

Ange också följande andra kostnader med koder, om de inte ingår i priset:

 • transport- och därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import (kod 1J) och försäkringskostnader (kod 1K) fram till den plats där varan förts in i unionen  
 • transport- och därmed sammanhängande kostnader som uppstått utanför unionen med anknytning till export (kod 1H) och försäkringskostnader (kod 1I)  
 • royaltyer och licensavgifter för varorna, som inte anges vid avgiftsbelagd reparation (kod 1E)
 • kostnader för den tekniska planering och utveckling som ingått i förädlingen/reparationen (kod 1F).

Icke-momsregistrerad deklarant

Om deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör ska följande uppgifter anges med särskilda koder för beräkning av momsgrunden. Dessa uppgifter anges som s.k. korrektivposter till priset: 

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • de transport- och andra kostnader enligt punkten ovan fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala mervärdesskatt är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen med anledning av import av varor, dock inte mervärdesskatt (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C).

Statistiskt värde

Det statistiska värdet på varor som förädlats består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.

Det statistiska värdet på varor som reparerats mot betalning består av värdet på de exporterade varorna, reparationskostnaderna utanför unionen och av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.

Ange det statistiska värdet i tulldeklarationen som en sammanlagd summa av dessa kostnader.

Övrigt att beakta   

Ange värdet på de exporterade varorna på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter FIXXX.

Läs mera om mervärdesskattegrunden vid import i Skatteförvaltningens anvisning. Du kan också ta del av allmän information om mervärdesskattegrunden på Skatteförvaltningens webbplat.


Passiv förädling avslutas när den förädlade produkten importförtullas.

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i det sedvanliga tillståndet eller i exportdeklarationen för passiv förädling.


Med import i förväg avses att ersättningsvarorna importeras innan de produkter som ska repareras exporteras. Import i förväg gäller bara standardutbytessystemet (dvs. användning av ersättningsprodukter).

I standardutbytessystemet är det möjligt att använda en ersättningsvara i stället för den förädlade produkten. Ersättningsvaran skall ha samma varukod, samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper som den temporärt exporterade varan efter reparationen.

Tillämpningen av förfarandet kräver tillstånd. Vid annat än sedvanligt tillståndsförfarande utgör en godkänd importtulldeklaration tillstånd.


När en vara repareras utanför unionen avgiftsfritt enligt ett garantiåtagande, behöver ingen tull betalas för varan när den importeras tillbaka till unionen.    

Mervärdesskatt ska betalas för transportkostnaderna, om deklaranten debiteras för dessa. 

Om deklaranten inte är momsregistrerad ska transportkostnaderna med inverkan på momsgrunden anges i tulldeklarationen med särskilda koder: 

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • de transport- och andra kostnader enligt punkten ovan fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala mervärdesskatt är kända (kod 3D)       

Vid avgiftsfria reparationer består det statistiska värdet av värdet på de exporterade varorna (i oskadat skick) och frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen. 


UTK, art. 86.5, 260 och 261                                                    
Delegerad förordning (DA), art. 75                                                        
Mervärdesskattelagen, 88–93a §                                                                           
Kommissionens förordning 113/2010 (Statistiskt värde)


Läs mer