Passiv förädling

Passiv förädling är ett tullförfarande där företag kan exportera unionsvaror tillfälligt ut ur unionens tullområde för t.ex. bearbetning eller reparation.

Efter förädlingen kan de produkter som erhållits vid förädlingsprocesserna överlåtas till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtull.

Importtullen på de produkter som kommer att tillverkas av de produkter som hänförs till förfarandet för passiv förädling (21XX) ska vara högre än noll när de importeras till unionen.

Ett förfarande för passiv förädling som inleds med export förutsätter fr.o.m. 25.11.2020 ett elektroniskt INF-nummer, som ska anges i exportdeklarationen.

Om importtullen på dessa produkter kommer att vara noll på grund av ursprung, klassificering enligt tulltariffen eller dylikt ska man i stället för passiv förädling tillämpa temporär export (22XX). I sådana fall kan man således inte använda sig av förfarandet för passiv förädling.

Beakta följande

Tillstånd att tillämpa förfarandet för passiv förädling får sökas av företag som är etablerade i unionens tullområde och som inte själva behöver utföra förädlingsprocesserna på varorna. Tillståndshavaren – eller med dennes samtycke ett annat företag etablerat i unionens tullområde – kan få varorna överlåtna till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtull.

Vid sedvanligt tillståndsförfarande ska man på förhand med tullblankett 1017r ansöka om tillstånd att tillämpa förfarandet.

Tillstånd till förfarandet kan också sökas i tulldeklarationen och då ska alla behövliga tilläggsuppgifter anges i tulldeklarationen i meddelandeform eller i webbdeklarationen. Då beviljas tillståndet att tillämpa förfarandet i och med att varorna överlåts till förfarandet för passiv förädling. Jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen kan inte hänföras till förfarandet med ett tillstånd som söks i en tulldeklaration (varorna enligt bilaga 71-02 till den delegerade förordningen).


Importtullen beräknas på de förädlingskostnader som uppstått utanför unionens tullområde samt på vissa andra kostnader, t.ex. transportkostnader som uppstått utanför unionen. Skattegrunden för mervärdesskatt inkluderar förutom ovannämnda kostnader också det tullbelopp som tas ut.


Passiv förädling avslutas när den förädlade produkten importförtullas.

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i det sedvanliga tillståndet eller i exportdeklarationen för passiv förädling.


Med import i förväg avses att ersättningsvarorna importeras innan de produkter som ska repareras exporteras. Import i förväg gäller bara standardutbytessystemet (dvs. användning av ersättningsprodukter).

I standardutbytessystemet är det möjligt att använda en ersättningsvara i stället för den förädlade produkten. Ersättningsvaran skall ha samma varukod, samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper som den temporärt exporterade varan efter reparationen.

Tillämpningen av förfarandet kräver tillstånd. Vid annat än sedvanligt tillståndsförfarande utgör en godkänd importtulldeklaration tillstånd.