Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Passiv förädling

Passiv förädling är ett tullförfarande där företag kan exportera unionsvaror tillfälligt ut ur unionens tullområde under förfarandet 21xx, t.ex. för bearbetning eller reparation. Förfarandekoden för återimport av varor som hänförts till passiv förädling är 6121.

Du behöver ett tillstånd och ett INF-nummer

För passiv förädling måste man ha ett tillstånd. Tillståndshavaren ska vara en aktör som är etablerad i unionen. Dessutom ska företaget bokföra förfarandet. Företaget behöver dock inte förädla varorna själv. Tillståndshavaren – eller med dennes samtycke ett annat företag som är etablerad i unionens tullområde – får frigöra varorna för övergång till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull. 

Du kan ansöka om skriftligt tillstånd i förväg hos Tullens tillståndscentral. En exportdeklaration kan också fungera som en tillståndsansökan, då är exportdeklarationen som Tullen godkänt samtidigt ett tillstånd. Om förfarandet för passiv förädling börjar med import i förväg (förfarande 48xx), då är den godkända importdeklarationen ett tillstånd. Läs mer om tillstånd på den här sidan vid punkten ”Beakta följande” under rubriken ”Ansökan om tillstånd till passiv förädling”.

För förfarandet för passiv förädling behöver du vanligtvis också ett elektroniskt INF-nummer, som ska anges både i export- och importdeklarationen. Läs mer om hur du ansöker om INF-numret.

Förfarandet för passiv förädling

När produkter som hänförts till förfarandet för passiv förädling (21xx) förs in i unionen i förädlat tillstånd, ska importtullen som uppbärs för de förädlade produkterna vara högre än noll. Om importtullen på produkter som förs in efter förädling kommer att vara noll på grund av produkternas ursprung, klassificering enligt tulltariffen eller dylikt, ska man i stället för passiv förädling tillämpa temporär export (förfarandekod 22xx). I sådana fall kan man alltså inte använda sig av förfarandet för passiv förädling. Användning av tullförfarande 22xx för temporär export kräver inte tillstånd av Tullen. Läs mer om tullförfarandet 22xx. 

Produkter som erhålls genom förädlingsprocesser får frigöras för övergång till fri omsättning med hel eller partiell befrielse från importtull, till exempel om varan har genomgått en reparation baserad på garanti.

Typer av ombudskap som tillåts i tulldeklarationen

Typerna av ombudskap som är tillåtna vid förfarandet är direkt ombudskap, indirekt ombudskap och direkt ombudskap med garantens ansvar. Läs mer detaljerade anvisningar om hur man gör en tulldeklaration vid punkterna ”Beakta följande” på denna sida.

Bekanta dig med kommande kodändringar (5.11.2022):

Vid tullförfarande 46xx kan du importera förädlade produkter som framställts utanför EU av likvärdiga varor innan de varor i stället för vilka de likvärdiga varorna har använts exporteras utanför EU för förädling. 

Användningen av förfarandet kräver en garanti och ett tillstånd till passiv förädling som beviljats av Tullens tillståndscentral och i vilket användningen av likvärdiga varor nämns.    

Exempel på kodändringar

Efter ändringarna hösten 2022 ska följande uppgifter anges i importtulldeklarationen:

 • nummer på det tillstånd som beviljats av tillståndscentralen i punkten Tillstånd
 • kod för ytterligare förfarande 999
 • typ av transaktion 51, 52 eller 60
 • förmånsbehandling 100.

Utöver tillståndets nummer ska inga andra uppgifter anges om tillståndet.

Värdeuppgifter

Varornas tullvärde, statistiska värde och momsgrund anges på samma sätt som vid tullförfarande 6121.

Avslutande av förfarandet

Förfarandet avslutas genom att lämna in en återexportdeklaration (förfarandekod 2146). För att förmånen ska kunna tillämpas ska varorna återexporteras inom 6 månader från importen.

När exportdeklarationen blivit utförselbekräftad ska företaget lämna en anmälan om avslutande av förfarandet till Tullen. Ange uppgiften

 • i Tullklareringstjänsten med en fritt formulerad kontakt innehållande anmälan om avslutande av förfarandet (kod 007)
 • i ett meddelande: ”FI439N – anmälan om avslutande av förfarandet”.

Vid tullförfarande 48xx kan du importera ersättningsprodukter i förväg inom standardutbytessystemet i stället för de trasiga varorna.  Med import i förväg avses att ersättningsprodukter importeras vid förfarandet 48xx innan de trasiga produkter som ska exporteras tillfälligt exporteras enligt förfarandet för passiv förädling (2148).

Exempel på kodändringar

Efter ändringarna på hösten 2022 ska följande uppgifter anges i importdeklarationer för ersättningsprodukter (förfarande 48xx). Läs anvisningarna nedan enligt det tillstånd du använder.

När du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

När du har ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral ange i tulldeklarationen för import i förväg följande uppgifter:

 • nummer på det tillstånd som beviljats av tillståndscentralen 
 • kod för ytterligare förfarande: antingen ”240 – Import av ersättande varor är avgiftsbelagt” eller ”241 – Import av ersättande varor är inte avgiftsbelagt” 
 • typ av transaktion 60  
 • förmånsbehandling 100
 • tidsfristen för avslutande av förfarandet är 2 månader, denna uppgift ifylls automatiskt i deklarationen.

Utöver numret på tillståndet behöver andra uppgifter om tillståndet inte anges.

När du ansöker om tillstånd i en tulldeklaration

När du ansöker om tillstånd i en tulldeklaration, ska du använda en standardtulldeklaration (deklaration i en fas). Ange följande uppgifter i tulldeklarationen för import i förväg:

 • kod för ytterligare förfarande: antingen ”240 – Import av ersättande varor är avgiftsbelagt” eller ”241 – Import av ersättande varor är inte avgiftsbelagt”
 • typ av transaktion 60
 • förmånsbehandling 100
 • tidsfristen för avslutande av förfarandet är 2 månader, denna uppgift och uppgiften om övervakningstullkontoret ifylls automatiskt i deklarationen.
 • i ytterligare uppgifter om deklarationspartiet: kod för ytterligare uppgifter ”00100 – Ansökan om tillstånd på tulldeklarationen för användning av ett särskilt förfarande annat än transitering”, eftersom du ansöker om tillstånd i en tulldeklaration.

Ange också uppgifter för ansökan om tillstånd. Ange uppgifterna på följande sätt beroende på om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande:

 • I Tullklareringstjänsten:
  • När du loggat in i Tullklareringstjänsten välj tullförfarande 48 och tryck sedan på knappen ”Nej, jag har ännu inte något tillstånd”. 
  • Ange de ytterligare uppgifter som krävs för ansökan om tillstånd på egen flik ”Ansökan om tillstånd”. Ange uppgifterna genom att välja dem i rullgardinsmenyn eller genom att skriva dem i textfältet.
 • Med ett meddelande:
  • Ange uppgifterna med t.ex. följande koder för ytterligare uppgifter: 
   • FIXBJ – Tullkontor där förfarandet avslutas
   • FIXBQ – Identifieringsmetod
   • FIXBO – Beräknad avkastningsgrad eller metod att fastställa den
   • FIXBN – Karaktär av förädling eller annan process
   • FIXBP – Förädlade produkter (KN-nummer; varubeskrivning)
   • FIXAC – Förädlingsplats.

Avslutande av förfarandet

Förfarandet avslutas genom att lämna in en återexportdeklaration (förfarandekod 2148). För att förmånen ska kunna tillämpas ska varorna återexporteras inom 2 månader från importen.
När exportdeklarationen blivit utförselbekräftad ska företaget lämna en anmälan om avslutande av förfarandet till Tullen. Ange uppgiften

 • i Tullklareringstjänsten med en fritt formulerad kontakt innehållande anmälan om avslutande av förfarandet (kod 007)
 • i ett meddelande: ”FI439N – anmälan om avslutande av förfarandet”.

Beakta följande

Du kan även ansöka om tillstånd med en tulldeklaration. Då är den godkända tulldeklarationen ett tillstånd. Tilläggsuppgifterna som krävs för tillståndet som beviljas med en tulldeklaration ska anges i tulldeklarationerna. Beakta att man med tillståndet som söks med en tulldeklaration inte kan hänföra till förfarandet t.ex. jordbruksprodukter enligt kapitel 1–24 i tulltariffen (varor enligt bilaga 71-02 i kommissionens delegerade förordning EU 2015/2446). Läs mer om ansökan om tillstånd till passiv förädling med en tulldeklaration.

Tillstånd beviljat av Tillståndscentralen är obligatoriskt när tillståndet involverar flera än en medlemsstat i unionen eller när man i sin verksamhet vill använda likvärdiga varor.

Om du ansöker om ett skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndcentral, ansök det elektroniskt i förväg via Tjänsten Tillstånd. 

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i EU-tjänsten Tullbeslut. För unionstillstånd krävs bland annat samtycke från de medlemsstater som involveras samt ett fungerande system för informationsutbyte mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.  


Då varorna importeras tillbaka till unionen efter passiv förädling, fastställs tullar och skatter som ska betalas med en s.k. mervärdemetod. Det innebär att de förädlingskostnader som uppstått utanför unionen samt vissa andra kostnader hör till varans tullvärde och momsgrund. 

Beakta att beräkningsgrunden för tullvärdet inte har förändrats, fastän namnen och koderna för fälten har förändrats i samband med reformen av tulldeklareringen. Termen pris avser summan på förädlings- eller reparationsräkningen. 

Anvisningarna på denna sida gäller också deklarationer för reparerade varor som returneras.

Tullvärde

Till tullvärdet hör till exempel kostnader som uppstått i unionens tullområde för förädling eller reparation, import- och exportfrakter samt vissa andra kostnader. Ange priset för erhållande av tullvärdet. Ange dessutom belopp som inverkar på skatteuppbörden endast om de inte redan ingår i priset. Ange dem enligt följande:

 • arbetskostnader som uppstått utanför unionen och som inte ingår i förädlingsfakturan (kod 1G)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen (kod 1D)
 • transport- och därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import (kod 1J) och försäkringskostnader (kod 1K) fram till den plats där varan förts in i unionen 
 • transport- och därmed sammanhängande kostnader som uppstått utanför unionen med anknytning till export (kod 1H) och försäkringskostnader (kod 1I) 
 • royaltyer och licensavgifter med anknytning till varorna (kod 1E) 
  • Obs! Ange inte royaltyer och licensavgifter om det är fråga om en avgiftsbelagd reparation.
 • kostnader för den tekniska planering och utveckling som ingått i förädlingen eller reparationen (kod 1F).

Statistiskt värde

Ange som statistiskt värde den sammanlagda summan av följande värden: värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen, royaltyer och licensavgifter som anknyter till varorna samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.

Övrigt att beakta

Ange värdet på de exporterade varorna på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”. 

Icke-momsregistrerad deklarant

Om deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör, ange uppgifter som korrigerar priset för beräkning av momsgrunden. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A) 
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D) 
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B)
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C) 

Läs mera om momsgrunden vid import i Skatteförvaltningens anvisning. Du kan också ta del av allmän information om momsgrunden på Skatteförvaltningens webbplats.


När du exporterar varor temporärt för passiv förädling, använd tullförfarandekoden 21XX för exporten. Ange i exportdeklarationen de uppgifter som behövs enligt det tillstånd du använder.

När du använder ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Om du använder ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral kan du inge exportdeklarationen antingen i en eller två faser. Deklarationen får inte inges i efterhand. 

Tillståndet ska vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet för passiv förädling. Tillståndet ska omfatta alla de varor som deklareras. En tulldeklaration får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd.

Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap med kod 2. 

Ange följande uppgifter i exportdeklarationen: 

 • nationell förfarandekod ”7UA” 
 • nummer för tillståndet till användning av passiv förädling med koden ”C019” och datum 
 • INF-nummer med koden ”C710” och kvantiteten för INF-numret anges med ”FIXXX” som kod för ytterligare uppgifter 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • tullkontor som övervakar förfarandet med koden ”FIXAA” 
 • datum då förfarandet senast ska avslutas med koden ”FIXBH”. 

När du använder tillstånd som beviljas med en tulldeklaration

En exportdeklaration kan samtidigt vara en anmälan om hänförande till förfarandet samt en ansökan om tillstånd. Då beviljar Tullen tillstånd att använda passiv förädling genom att godkänna deklarationen och frigöra varorna till förfarandet. När du ansöker om tillstånd med en exportdeklaration, kan deklarationen endast inges i en fas och den kan inte inges i efterhand.

Den enda tillåtna typen av ombudskap är direkt ombudskap (kod 2).

Ange följande uppgifter i exportdeklarationen: 

 • nationell förfarandekod ”7UB”
 • tidsfrist för avslutande av förfarandet (dvs. beräknad tid då förfarandet senast ska avslutas) med koden ”FIXBH” 
 • typ av förädling (dvs. beskrivning av de förädlingsprocesser som exportprodukterna kommer att genomgå) med koden ”FIXBN”
 • förädlade produkter med koden ”FIXBP”
  • Ange det 8-siffriga KN-numret och en varubeskrivning i ord för de produkter, som kommer att återimporteras som förädlingsprodukter efter förädlingen. 
 • INF-nummer med koden ”C710” och mängd för INF-numret anges med ”FIXXX” som kod för ytterligare uppgifter 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • föreslagen identifieringsmetod (dvs. hur man på de förädlade produkterna kan se att de till förfarandet hänförda produkterna använts vid tillverkningen av dem) med koden ”FIXBQ” 
 • som övervakningstullkontor Elektroniska servicecentralen ”FI002000” med koden ”FIXAA”
 • avslutningstullkontor med koden ”FIXBJ”
  • Ange tullkontoret som är berättigat att avsluta förfarandet för passiv förädling. Det kan finnas flera avslutningstullkontor och det behöver inte vara samma kontor som anmälningskontoret. 

Mera information om exportdeklarationer


När varorna skickas tillbaka efter passiv förädling och importvarorna omfattas av en särskild importtull, ska man i deklarationen använda koden för ytterligare förfarande ”242 – Förfarande för passiv förädling: Särskild importtull tillämpas på förädlade produkter”. Tullen beräknar den särskilda importtullen utgående från de uppgifter du ingett.

 • När varan skickas tillbaka efter garantireparation, ange koden för ytterligare uppgifter ”B02 – Garantireparation, avgiftsfri”. När varan skickas tillbaka efter garantireparation anges inte koden för ytterligare uppgifter ”242”. Se anvisningen gällande varor som skickas tillbaka efter garantireparation vid punkten: + Återimport (6121) när varan skickas tillbaka efter en avgiftsfri reparation.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen: 

 • Förfarandekod ”6121” och koden för ytterligare uppgifter ”242”
 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats i en tulldeklaration ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP” och som precisering exportdeklarationens MRN-referensnummer.
 • förmånsbehandling ”100”
 • typ av transaktion, som beskriver din verksamhet
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.
 • Ange med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX” det statistiska värdet för exporten separat för varje varupost med förädlade varor som ska importeras. 

Beräkning av särskild importtull

Bifoga beräkningen av den särskilda importtullen till tulldeklarationen. Beräkningen kan vara t.ex. en Excel-tabell.

Ange följande uppgifter i beräkningen:

 • räkna ut tullvärdet för de förädlade produkterna (t.ex. förädlingsfaktura 500 euro + importfrakt 15 euro + exportfrakt 15 euro = 530 euro)
 • ange det statistiska värdet för de exporterade varorna (t.ex. exporterade varor 1 st. och exportens statistiska värde 50 euro)
 • räkna ut varornas tullvärde där man dragit av de exporterade varornas värde (t.ex. 530 euro – 50 euro = 480 euro)
 • Utred i hjälpberäkningen den tull som ska uppbäras (t.ex. tull som ska uppbäras för varan med varukod 9102290000 har angetts ”4,5 % MIN 0,3 €/NAR MAX 0,8 €/NAR”, dvs. tull som ska uppbäras med exempelvärdena är 0,8 €/NAR). Som hjälp kan du använda funktionen Beräkna i varukodstjänsten Fintaric. 
 • ange varornas tullvärde som du räknat ut, där du har dragit av den exporterade varans värde, och multiplicera det med tullen som ska uppbäras (t.ex. 480 euro x 0,8 €/NAR = 384 euro). 
 • dividera resultatet du fick vid föregående punkt (t.ex. 384 euro) med tullvärdet för de förädlade produkterna (t.ex. 384 euro / 530 = 0,72 euro). Beräknat med exempelvärdena är resultatet 0,72 euro. Det här är tullbeloppet som ska uppbäras för varorna. 
 • Om värdet av det exporterade materialet är större än förädlingskostnaderna och frakterna, vilket innebär att beräkningens värde är negativt, behöver man inte slutföra beräkningen. Då uppbärs ingen tull för varorna, men den negativa beräkningen ska ändå bifogas till tulldeklarationen. 

Ange utöver beräkningen av den särskilda importtullen det statistiska värdet samt momsgrunden. Se anvisningen vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”. 


Se anvisningen för det tillstånd du använder. Gör din importdeklaration så här när varor som varit hänförda till passiv förädling återimporteras under förfarandet 6121. 

När du använder ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Förfarandet för passiv förädling inleds med export. När du använder ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral, ska tillståndet vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet, men behöver nödvändigtvis inte vara i kraft när förfarandet avslutas. Tillståndet ska omfatta alla de varor som deklareras.

Du kan inge en importdeklaration i en eller två faser. En tulldeklaration får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd. Om de produkter som importeras inte nämns i tillståndet ska de hänföras till något annat tullförfarande. Av motiverade skäl kan du också söka ett retroaktivt tillstånd hos Tullens tillståndscentral.

Om du inger deklarationen i två faser ska alla uppgifter gällande förfarandet anges redan i den förenklade deklarationen. Den förenklade deklarationen ska inges i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU). 

Om varorna i samband med exporten har anmälts till något annat förfarande än till passiv förädling (21xx), kan varorna inte hänföras till förfarandet 6121 vid återimport, utan de måste hänföras till något annat godkännbart tullförfarande. 

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019” 
 • koden för ytterligare förfarande ”999”
 • förmånsbehandling ”100”
 • typ av transaktion ”51”, ”52” eller ”60”
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten”
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Ange också tullvärdet på varorna som varit under förfarandet för passiv förädling och den eventuella momsgrunden. Se anvisningen över hur dessa ska anges vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.

När du använder ett tillstånd som sökts med en exportdeklaration

När du använder ett tillstånd som sökts med en exportdeklaration ska alla produkter vara omnämnda i exportdeklarationen. Om produkterna inte nämns i exportdeklarationen, ska de hänföras till något annat godkännbart tullförfarande.

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • kod för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportens MRN-referensnummer som precisering
 • koden för ytterligare förfarande ”999”
 • förmånsbehandling ”100”
 • typ av transaktion ”51”, ”52” eller ”60”
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Ange också tullvärdet på varorna som varit under förfarandet för passiv förädling och den eventuella momsgrunden. Se anvisningen över hur dessa ska anges vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.

Reservförfarande

Om du använder reservförfarandet och inger deklarationen med SAD-blankett, ange samma uppgifter som du skulle inge med en standardtulldeklaration eller i Tullklareringstjänsten. 

Om du inger deklarationen i två steg under reservförfarandet, ange i den förenklade deklarationen följande uppgifter i SAD-blankettens fält 44:

 • övervakningstullkontoret som nämns i tillståndsvillkoren med koden ”FIXAA”
 • tillståndets nummer med koden ”C019” och datum
 • exportdeklarationens transaktionskod med koden ”C660”.

Gör din importdeklaration så här när varor som varit hänförda till passiv förädling återimporteras under förfarandet 6121 och varan skickas tillbaka efter en avgiftsbelagd reparation. 

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats med en tulldeklaration, ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportdeklarationens MRN-referensnummer som precisering
 • förmånsbehandling ”100”
 • kod för ytterligare förfarande ”202 - Returnering av vara som genomgått avgiftsbelagd reparation UTK art. 259”. 
 • typ av transaktion ”60”
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Reservförfarande

Om du använder reservförfarandet och inger deklarationen med SAD-blankett, ange samma uppgifter som du skulle inge med en standardtulldeklaration eller i Tullklareringstjänsten. Om dygnet byts innan driftavbrottet är över, ange dessutom koden för ytterligare förfarande ”680 – Tulldeklaration ingiven i efterhand”.

Om du inger deklarationen i två steg under reservförfarandet, ange i den förenklade deklarationen följande uppgifter i SAD-blankettens fält 44:

 • övervakningstullkontoret som nämns i tillståndsvillkoren med koden ”FIXAA”
 • tillståndets nummer med koden ”C019” och datum
 • exportdeklarationens transaktionskod med koden ”C660”.

Värdeuppgifter

Det statistiska värdet på varor som reparerats mot betalning består av värdet på de exporterade varorna, reparationskostnaderna utanför unionen och av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen. Ange det statistiska värdet som totalbelopp. Exportfrakten till förädlingsplatsen anges inte i det statistiska värdet.

Ange i importdeklarationen också tullvärdet på varorna som varit under avgiftsbelagd reparation och den eventuella momsgrunden. Se anvisningen över hur dessa ska anges vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.


Gör din importdeklaration så här när varor som varit hänförda till passiv förädling återimporteras under förfarandet 6121 och varan skickas tillbaka efter en avgiftsfri reparation. 

När en vara repareras utanför unionen avgiftsfritt enligt ett garantiåtagande, behöver ingen tull betalas för varan när den importeras tillbaka till unionen. Den som utför reparationen ska inge ett bevis över att garantireparationen är avgiftsfri och beviset ska visas upp för Tullen vid behov. 

Om deklaranten inte är momsregistrerad ska momsgrunden anges i tulldeklarationen. Om deklaranten debiteras för transportkostnaderna, ska moms betalas för dem. Ange transportkostnaderna med separata koder: 

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A) 
 • de transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D) 

Vid avgiftsfria reparationer består det statistiska värdet av värdet på de exporterade varorna (värde i oskadat skick) samt frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen.

Ange följande uppgifter med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten:

 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats med en tulldeklaration, ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportdeklarationens MRN-referensnummer som precisering
 • förmånsbehandling ”100”
 • koden för ytterligare förfarande ”B02 – förädlade produkter som returneras och som genomgått reparation på basis av garanti i enlighet med artikel 260 i kodexen (kostnadsfritt reparerade varor)”
 • typ av transaktion ”60”
 • med koden för ytterligare uppgifter ”FITAC” ges en fritt formulerad redogörelse över den avgiftsfria reparationen
 • som bifogat dokument INF-nummer (OP EX/IM) med koden ”C710 – Informationsformulär” och mängd- och värdeuppgifter med koden för ytterligare uppgifter ”FI710 – Extra mängd som ska användas i delgivningsblanketten” 
  • Om du kommit överens med Tullen separat om en annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF-nummer, ange samma uppgifter som i INF-begäran med koden för ytterligare uppgifter ”FIOEI - Annan metod för elektroniskt informationsutbyte än INF”.
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Reservförfarande

Om du använder reservförfarandet och inger deklarationen med SAD-blankett, ange samma uppgifter som du skulle inge med en standardtulldeklaration eller i Tullklareringstjänsten. Om dygnet byts innan driftavbrottet är över, ange dessutom koden för ytterligare förfarande ”680 – Tulldeklaration ingiven i efterhand”.

Om du inger deklarationen i två steg under reservförfarandet, ange i den förenklade deklarationen följande uppgifter i SAD-blankettens fält 44:

 • övervakningstullkontoret som nämns i tillståndsvillkoren med koden ”FIXAA”
 • tillståndets nummer (C019) och datum 
 • exportdeklarationens transaktionskod med koden ”C660”
 • med tilläggskoden för särskild upplysning ”FIXXX eller i fält 44 på SAD-blanketten, huruvida det är fråga om en avgiftsbelagd eller avgiftsfri garantireparation. 

Gör importdeklarationen så här när material som skickats för passiv förädling skickas tillbaka som sådant till den ursprungliga exportören. 

Om du inger deklarationen med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten, ange följande uppgifter:

 • tullförfarande ”6121” 
 • koder för ytterligare förfarande ”F01” och ”642” 
 • typ av transaktion ”21”
 • kod för förmånsbehandling ”100”
 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats med en tulldeklaration, ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportdeklarationens MRN-referensnummer som precisering
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”

Ange också tullvärdet på materialet som exporterats till passiv förädling och som skickats tillbaka oförändrat samt den eventuella momsgrunden. Se anvisningen vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.

Läs mer om import av varor som återinförs.

Reservförfarande

Om du använder reservförfarandet och inger deklarationen med SAD-blankett, ange samma uppgifter som du skulle inge med en standardtulldeklaration eller i Tullklareringstjänsten. Om dygnet byts innan driftavbrottet är över, ange dessutom koden för ytterligare förfarande ”680 – Tulldeklaration ingiven i efterhand”.

Om du inger deklarationen i två steg under reservförfarandet, ange i den förenklade deklarationen följande uppgifter i SAD-blankettens fält 44:

 • övervakningstullkontoret som nämns i tillståndsvillkoren med koden ”FIXAA”
 • tillståndets nummer (C019) och datum 
 • exportdeklarationens transaktionskod med koden ”C660”

Gör tulldeklarationen så här när andra varor än förädlade produkter återinförs efter förfarandet för passiv förädling, till exempel som tillskärningsavfall.

Om du inger deklarationen med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten, ange följande uppgifter:

 • tullförfarande ”6121”
 • kod för ytterligare förfarande ”210” 
 • typ av transaktion ”51” eller ”52” 
 • kod för förmånsbehandling ”100”
 • som bifogat dokument den passiva förädlingens tillståndsnummer med koden ”C019”. Om tillståndet har beviljats med en tulldeklaration, ange istället koden för ytterligare uppgifter ”FISAP”, med exportdeklarationens MRN-referensnummer som precisering
 • exportdeklarationens MRN-referensnummer med koden för bifogat dokument ”C660”.

Standardutbytessystemet kan endast användas till reparation av trasiga produkter. Där används ersättningsprodukter, inte likvärdiga varor. Standardutbytessystemet kan användas vid passiv förädling till exempel om du exporterar en trasig produkt för reparation och du får en ersättande vara istället. Vid import i förväg importeras först den ersättande varan och först efter det skickas den trasiga varan för reparation. 

Avgiftsfri garantireparation i standardutbytessystemet

Om du får en ny ersättande produkt avgiftsfritt istället för en trasig produkt som skickats för reparation, ange i importdeklarationen ”B03 – förädlade produkter som returneras och som genomgått reparation på basis av garanti i enlighet med artikel 261 i kodexen (standardutbytessystemet)”.

Avgiftsbelagd reparation i standardutbytessystemet

Om du får en ny ersättande produkt istället för en trasig produkt som skickats för avgiftsbelagd reparation, ange i importdeklarationen ”B203 – förädlade produkter som returneras och som genomgått reparation på annan basis än garanti i enlighet med artikel 261 i kodexen (standardutbytessystemet)”.

Import i förväg i standardutbytessystemet

Se anvisningen för import i förväg vid punkten ”+ Import i förväg vid passiv förädling”.

Användning av likvärdiga varor

Om du inte kan använda standardutbytessystemet är det enda alternativet att använda likvärdiga varor. Användningen av likvärdiga varor kräver alltid ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral. Läs mer om användning av likvärdiga varor.


Förädlade produkter som fåtts ur varor som hänförts till förfarandet för passiv förädling kan på vissa villkor frigöras helt och hållet från importtull, om varorna har reparerats eller ändrats utanför unionens tullområde i ett land eller område med vilket unionen har ingått ett internationellt avtal om befrielse. (UTK art. 260a.).

Förfarandet kan tillämpas i frihandelsavtalen EU–Canada (CETA), EU–Japan, EU–Vietnam ja EU–Storbritannien. I övriga fall följs reglerna för normal passiv förädling, men med undantaget att när varor hänförs till förfarandet 6121 uppbärs ingen tull. 

Varornas egenskaper får inte bli förstörda i reparationen. Det är heller inte tillåtet att skapa en ny eller kommersiellt olik vara. Det är inte tillåtet att använda likvärdiga varor eller ersättande varor. 

Ange i tulldeklarationen samma uppgifter som du annars också skulle inge för varor som har reparerats genom passiv förädling. Också tullvärdet och det statistiska värdet samt momsgrunden fastställs på samma sätt som vid en annan avgiftsbelagd eller avgiftsfri reparation. Undantagsvis, ange koden för ytterligare förfarande och koden för ytterligare uppgift på följande sätt: 

 • Om det är fråga om en avgiftsfri reparation eller en ändrad vara, ange koden för ytterligare förfarande ”204 – Passiv förädling: Befrielse från importtullar för varor som reparerats avgiftsfritt eller ändrats inom ramen för internationella avtal” (UTK art. 260a).
 • Om det är fråga om en avgiftsbelagd reparation eller en vara som ändrats mot betalning, ange koden för ytterligare förfarande ”205 – Passiv förädling: Befrielse från importtullar för varor som reparerats eller ändrats mot betalning inom ramen för internationella avtal” (UTK art. 260a)
 • Ange dessutom för varan ytterligare uppgiftskod ”FIUKV – Ytterligare uppgifter för passiv förädling baserad på ett internationellt avtal enligt artikel 260a i UTK”. Ange som beskrivning en specificering av frihandelsavtalet som tillämpas och den funktion som utförts. 

Förfarandet ska avslutas inom den tidsfrist som anges i det skriftliga tillståndet som beviljats av Tullens tillståndcentral eller i exportdeklarationen för passiv förädling som fungerar som tillstånd. Tidsfristen för förfarandet för passiv förädling börjar när varan övergår till exportförfarandet.

I enskilda fall kan du be övervakningstullkontoret förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet. Förlängning ska sökas med tullblankett 975r (Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarande).

Om tidsfristen löpt ut och ingen förlängning har sökts kan varorna fortfarande återimporteras, men man kan inte tillämpa förmånligare tullar och skatter enligt förfarandet för passiv förädling.

Om tidsfristen för avslutande av förfarandet som finns angiven i tillståndet från Tullens tillståndscentral inte räcker till för företagets verksamhet, begär att Tullens tillståndcentral ändrar tillståndet. 


Med import i förväg avses att ersättningsprodukter importeras (förfarande 48xx) innan de produkter som ska exporteras tillfälligt hänförs till passiv förädling (förfarande 2148). Import i förväg gäller endast standardutbytessystemet där det är möjligt att använda en ersättningsprodukt i stället för den förädlade produkten.

Ersättningsprodukten ska ha samma åttasiffriga KN-nummer som den temporärt exporterade varan skulle ha, om den hade reparerats enligt förfarandet för passiv förädling. Den ska också ha samma handelskvalitet och tekniska egenskaper. 

Om defekta varor som ska exporteras har använts före exporten, ska också ersättningsprodukterna vara begagnade. Ersättningsprodukterna kan vara nya om de levereras kostnadsfritt antingen på grund av en kontraktsenlig eller lagstadgad garantiförpliktelse eller på grund av ett materialfel eller ett fabrikationsfel. Därtill ska den allmänna tullen för ersättningsprodukten vara större än 0 %.

När en importdeklaration görs kan typen av ombudskap vara direkt ombudskap eller direkt ombudskap med garantens ansvar.

Tillstånd

Tillämpningen av förfarandet kräver ett tillstånd för passiv förädling med import i förväg. Du kan ansöka om ett tillstånd i förväg som beviljats av Tullens tillståndscentral och tillståndet ska vara i kraft när varorna hänförs till förfarandet, men behöver nödvändigtvis inte vara i kraft när förfarandet avslutas. Tulldeklarationen får endast innehålla varor som omfattas av ett och samma tillstånd. I tillståndet ska möjligheten att tillämpa import i förväg vara angiven. Du kan inge importdeklarationen antingen i en eller två faser. När deklarationen inges i två faser ska du ange alla uppgifter gällande förfarandet redan i den förenklade tulldeklarationen. 

I vissa fall kan du också ansöka om tillstånd med en tulldeklaration, till exempel om du använder standardutbytessystemet som grundar sig på garanti. Då ska tulldeklarationen inges i en fas. 

Någon annan person etablerad i unionen kan använda en tillståndshavares tillstånd när förfarandet avslutas, om hen har tillståndshavarens samtycke och tillståndsvillkoren uppfylls (t.ex. tidsfristen enligt tillståndet för avslutande av förfarandet iakttas eller de behöriga tullkontor som anges i tillståndet används). Däremot kan bara tillståndshavaren hänföra varorna till förfarandet.

Hur man gör en importdeklaration

En importdeklaration för import i förväg vid passiv förädling (förfarande 48xx) ska tillsvidare inges med ett meddelande eller med SAD-blankett vid ett tullkontor i enlighet med tillståndet. Deklarationerna inges fortsättningsvis i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU) och när man fyller i deklarationen används nationella förfarandekoder och tilläggskoder för särskild upplysning.

Vid import i förväg i samband med passiv förädling är de förfarandekoder som kan användas i importdeklarationen 4800, 4851, 4853, 4854 och 4871 och i exportdeklarationen 2148.

Om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral

Om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral, använd den nationella förfarandekoden ”7UA”. Ange följande uppgifter som deklarationsspecifika uppgifter i ett meddelande eller i SAD-blankettens fält 44: 

 • nummer för tillståndet till passiv förädling med koden ”C019” och tillståndets datum (dd.mm.åååå) 
 • tidsfrist för avslutande av förfarandet med koden ”XBH”, som kan vara högst två månader 
 • övervakningstullkontor med koden ”XAA”. 

Om du söker tillstånd med en tulldeklaration

Om du söker tillstånd med en tulldeklaration, använd den nationella förfarandekoden ”7UB”. Ange följande uppgifter som deklarationsspecifika uppgifter i ett meddelande eller i SAD-blankettens fält 44:

 • tidsfrist för avslutande av förfarandet med koden ”XBH”, som kan vara högst två månader 
 • övervakningstullkontor med koden ”XAA” 
 • tullkontoret som avslutar förfarandet med koden ”XBJ”. 

Angivande av tullvärdet

Fastställandet av tullvärdet vid förfarande 48xx varierar beroende på huruvida ersättningsprodukten är avgiftsbelagd eller avgiftsfri för deklaranten. 

Tullvärdet och det statistiska värdet för en avgiftsbelagd produkt vid tullförfarande 48xx för passiv förädling med import i förväg, fastställs såsom vid förfarandet 6121 för passiv förädling. En importtull uppbärs för produkten i enlighet med passiv förädling. Vid importtillfället reserveras också en ansvarsgaranti för det importtullbelopp som inte tas ut vid hänförande till förfarandet (= skillnaden mellan den normala tredjelandsimporttullen och den redan betalda importtull som fastställts enligt reglerna för beräkning av skatt vid passiv förädling). Ansvarsgarantin frigörs när förfarandet avslutas. Se anvisningen vid punkten ”+ Beräkning av tullvärde, momsgrund och statistiskt värde”.

En avgiftsfri produkts tullvärde vid tullförfarande 48xx med import i förväg grundar sig produktens normala transaktionsvärde eller försäljningspris. För produkten reserveras en ansvarsgaranti för tull enligt produktens transaktionsvärde. Ansvarsgarantin frigörs när förfarandet avslutas.

Hur man gör en exportdeklaration

När man gör en exportdeklaration är den enda tillåtna typen av ombudskap direkt ombudskap (kod 2). Exportdeklarationen får inte vara en deklaration som lämnats in i efterhand.

Om du har sökt tillstånd med en tulldeklaration (förfarandekod 7UB) ska alla uppgifter inges i exportdeklarationen och deklarering i två steg är inte tillåtet. 

Om du använder ett skriftligt tillstånd beviljat av Tullens tillståndcentral (förfarandekod 7UA) får en exportdeklaration endast innehålla varor som omfattas av ett enda tillstånd och som kan ha hänförts till förfarandet med flera importdeklarationer. Om du använder ett tillstånd som sökts med en tulldeklaration (förfarandekod 7UB) kan du i exportdeklarationen deklarera varor som hänförts till importförfarandet med ett tillstånd som sökts med flera tulldeklarationer. 

Ange följande uppgifter i återexportdeklarationen: 

 • Tullförfarandekod 2148
 • tidigare dokument eller flera tidigare dokument med koden ”IM”, med förtullningsnummer och datum för beslutet om frigörande som kvalificerare
 • den nationella förfarandekoden ”7UA”, om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral 
 • den nationella förfarandekoden ”7UB”, om du har ett tillstånd beviljat med en tulldeklaration 
 • som övervakningstullkontor Elektroniska servicecentralen ”FI002000” med koden ”FIXAA” 
 • nummer för tillståndet till passiv förädling med koden ”C019” och datum, om du har ett tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral. 

Avslutande av förfarandet

Förfarandet för import i förväg i samband med passiv förädling ska avslutas inom den tidsfrist som anges i tillståndet eller i det förtullningsbeslut som fungerar som tillstånd. Vid import i förväg i samband med passiv förädling kan tidsfristen för avslutande av förfarandet vara högst två månader. Förfarandet avslutas med export vid tullförfarande 2148 eller genom förtullning av varorna till fri omsättning vid tullförfarande 4048.

Garantin som reserverats i samband med importförtullningen frisläpps när exportförfarandet har avslutats. Kreditkunder skickar sina anmälningar om att exportförfarandet avslutats till övervakningstullkontoret (valvovatulli(at)tulli.fi). Kontantkunder skickar sina anmälningar om att exportförfarandet avslutats till det tullkontor där importdeklarationen har handlagts (kontantkundens övervakningstullkontor).

Övervakningstullkontoret kan i enskilda fall på ansökan förlänga tidsfristen för avslutande av förfarandet. Förlängning ska sökas med tullblankett 975r (Förlängning av tidsfrister som gäller för förfarande). Om typen av ombudskap vid hänförandet till förfarandet har varit direkt ombud med garantens ansvar, kan förfarandets tidsfrister inte förlängas utan garantiställarens samtycke. 

Moms

Momsen för både avgiftsbelagda och avgiftsfria leveranser fastställs så att utgångsvärdet är det tullvärde som bestämts i 88 § i momslagen (UTK art. 69-76, DF art. 71 och GF art. 127–146). Till detta värde läggs de poster som nämns i 91–93 a § i momslagen.

Du kan läsa mer om importmoms på Skatteförvaltningens webbplats.
Momsbeskattning vid import
Momsgrund vid import


Inom ramen för förfarandet för passiv förädling avses med likvärdiga varor icke-unionsvaror som förädlas utanför EU:s tull- och skatteområde i stället för unionsvaror som hänförts till förfarandet för passiv förädling. Användningen av likvärdiga varor kräver ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral. Det skriftliga tillståndet som beviljats av Tullens tillståndscentral ska ha ett omnämnande om användningen av likvärdiga varor. Läs mer om användning av likvärdiga varor.


Tillståndshavaren ska bokföra de varor som hänförs till förfarandet. Även förenklade förfaranden ska bokföras. Bokföringen är nödvändig, eftersom tullmyndigheten ska kunna övervaka och kontrollera varor som hänförts till förfarandet.

Om användning av förfarandet är småskaligt, behöver bokföringen inte nödvändigtvis vara elektronisk, utan Tullen kan också godkänna en bokföring i pappersform.

Läs mer om bokföring av passiv förädling i anvisningen för innehavare av ett tillstånd för passiv förädling.


UTK, art. 86.5, 260 och 261
Kommissionens delegerad förordning 2015/2446 (DF), art. 75 
Mervärdesskattelagen, 88–93a § Kommissionens förordning 113/2010 (Statistiskt värde)

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi