Övervakning av livsmedel och konsumtionsvaror - förhandsförfrågan och förhandsanmälan

Tullen övervakar produktsäkerheten av livsmedel och konsumtionsvaror vid import. Exempel på övervakningsmetoder är dokumentgranskning, provtagning och undersökning av prover vid Tullaboratoriet. Beslut om provtagningar eller granskningar görs i samband med tullklareringen. Om varan som importeras omfattas av Tullens produktsäkerhetstillsyn, kan importören göra en förhandsförfrågan om provtagning.

På färska grönsaker, frukter och bär kan det också göras en fytosanitär gränskontroll. Man ska meddela till Tullen på förhand i importdeklarationen, om importförsändelsen innehåller produkter som förutsätter en fytosanitär kontroll. En kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för växter görs också på vissa färska grönsaker. Den fytosanitära kontrollen och kontrollen av överensstämmelse med handelsnormerna för växter omfattar samma produkter och därför fattas besluten om både granskningar och provtagningar samtidigt på basis av riskbedömning.

Vid kontrollen av överensstämmelse krävs inte anmälan på förhand.

Förhandsförfrågan om provtagning snabbar upp importförtullningen

Importörer kan göra en förhandsförfrågan om provtagning hos Tullens konsumentskydd för alla livsmedel och konsumtionsvaror som omfattas av Tullens produktsäkerhetstillsyn. Tullens konsumentskyddsinspektörer fattar på basis av förhandsförfrågan beslut om eventuell provtagning innan importförsändelserna anländer och hänförs till ett tullförfarande.

Skicka förhandsförfrågan senast 24 timmar före försändelsens ankomst. Du kan skicka förfrågan när försändelsen avgått från ursprungs- eller avgångslandet, dock tidigast sju dagar innan försändelsen anländer. Undantag utgör så kallade direkta körningar, då förfrågan ännu kan skickas efter att varupartiet anlänt till landet.

Tullens konsumtentskyddsinspektörer handlägger förhandsanmälningar vardagar kl. 8–16. I samband med handläggningen säkerställs det att förfrågan har gjorts enligt villkoren. Du får svar på din förhandsförfrågan senast vardagen före försändelsens ankomst, om förfrågan har skickats i tid och enligt givna anvisningar.

För vissa varor ska en förhandsanmälan inges till Tullen

Vissa livsmedel och konsumtionsvaror får inte importeras eller hänföras till ett tullförfarande förrän konsumentskyddsinspektörerna vid Tullens elektroniska servicecentral har gjort en riskbedömning av varorna och utfört dokumentkontroller mot dem. Sådana varor är bl.a. de livsmedel och konsumtionsvaror som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt färska grönsaker, frukter och bär enligt lagstiftningen om växters sundhet.

 • För produkter som omfattas av EU:s bestämmelser om effektiverad kontroll ska man före importen lämna in en förhandsanmälan med en formbunden handling (t.ex. gemensam handling vid införsel CED). Tidsfristerna för inlämnandet av förhandsanmälan varierar enligt produktgrupp.

För färska produkter som omfattas av lagstiftningen om växters sundhet ska en importdeklaration lämnas till Tullen 24 timmar före försändelsens ankomst till landet. Anmälan görs med tullblankett 696r: Import av färskvaror - förhandsförfrågan/importdeklaration.

Beakta följande

Importen av vissa grönsaker, frukter och bär förutsätter fytosanitära gränskontroller och kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna för växter. I brukstariffen ingår dessa produkter i kapitlen 7 och 8. Listor över produkter som kontrolleras:

 • Fytosanitär kontroll (på finska, Livsmedelsverket)
 • produkter som omfattas av kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna för växter (Livsmedelsverket)

Uppgifterna om färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av fytosanitära gränskontroller och kontroller av överensstämmelse med handelsnormerna för växter anmäls med tullblankett 696r, Import av färskvaror - förhandsförfrågan/importdeklaration.

Fyll endast i den övre delen av blanketten. I den nedre delen av blanketten antecknar Tullen beslut som fattats vid riskbedömningen. Bifoga till anmälan försändelsens sundhetscertifikat, faktura, skeppningshandling eller motsvarande handling samt eventuella andra dokument som hänför sig till försändelsen (bl.a. intyg om överensstämmelse som utfärdats av växternas ursprungsland).

Övriga produkter kan anmälas med en fritt formulerad anmälan per e-post. Bifoga till anmälan försändelsens faktura och övriga dokument som hänför sig till försändelsen.

Förhandsförfrågan gällande enskild försändelse per e-post:

 • Bifoga alla försändelsens dokument till samma e-postmeddelande.
 • Ett e-postmeddelande får endast innehålla dokument som gäller en försändelse.
 • En försändelse kan innehålla produkter som angetts i flera fakturor.

I förhandsanmälan eller förhandsförfrågan ska du ange:

 • företagets namn
 • namn och kontaktuppgifter för den person som sköter ärendet
 • försändelsens ankomstdag eller beräknad ankomstdag
 • varukoder för alla varuposter med 10 siffrors noggrannhet (kan anges på fakturan eller i en separat bilaga).

Till förhandsanmälan eller förhandsförfrågan ska du bifoga:

 • faktura
 • handlingar som är obligatoriska enligt kommissionens bestämmelser om effektiverad kontroll, t.ex. sundhetscertifikat, försäkringar eller analysintyg (om försändelser innehåller produkter som omfattas av bestämmelserna om effektiverad kontroll)
 • andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen.

Skicka förhandsanmälan eller förhandsförfrågan per e-post till adressen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi.

Tullens konsumtentskyddsinspektörer handlägger förhandsanmälningar vardagar kl. 8–16.

Ange Tullens svar på förhandsförfrågan i tulldeklarationen

Svaret som du får från Tullen per e-post ska arkiveras tillsammans med andra förtullningsdokument. Svaret är det ena av följande alternativ:

 1. Inga prover / Inga åtgärder, datum, förhandsförfrågans referensnummer, fakturans nummer, konsumentskyddsinspektörens namn.
 2. Provtagning / sundhetskontroll / kontroll av överensstämmelse, datum, förhandsförfrågans referensnummer, fakturans nummer, konsumentskyddsinspektörens namn samt närmare uppgifter om de produkter som omfattas av överlåtelseförbudet.

När tulldeklarationen inlämnas elektroniskt, ska du i tilläggsuppgifterna om varuposten ange svaret på förhandsförfrågan från Tullens konsumentskydd tillsammans med koden FIXXX på det sätt som presenterats ovan.

Exempel: ”FIXXX”, ”Inga prover, 1.7.2013, referens 123456, konsumentskyddsinspektörens namn”.