Övergång till fri omsättning

Det vanligaste och enklaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning. Vid detta förfarande förtullas sådana varor in i EU (Finland) som levererats från ett område utanför EU. Varorna frigörs från tullövervakning och de kan konsumeras eller flyttas fritt inom EU.

För importvarorna tas ut tullar och på dem tillämpas så kallade handelspolitiska åtgärder med vilka avses t.ex. importförbud eller kvantitativa importrestriktioner.

Tulldeklarationen för varorna kan inges av deklaranten (importören) eller av ett ombud som befullmäktigats för uppdraget. Deklaranten ska vara ett företag som är etablerat i Europeiska unionen.  

Varorna förtullas i Tullklareringstjänsten.

Standardfall av övergång till fri omsättning

Exempel

Ditt företag importerar varor från Kina, tullklarerar varorna för övergång till fri omsättning och betalar eventuella tullavgifter för varorna. När ditt företag har fått ett beslut om frigörande för varorna, kan du flytta varorna fritt i din butik och saluföra dem.

Använd dessa förfarandekoder i tulldeklarationen

Tullförfarandekoden 4000 används när varorna vill frigöras för övergång till fri omsättning (40) och när varorna inte varit hänförda till något föregående förfarande (00), dvs. varorna importeras första gången till EU.

Välj i tulldeklarationen

 • begärt förfarande 40
 • föregående förfarande 00.

Kod för ytterligare förfarande

Med koder för ytterligare förfarande kan du ange närmare uppgifter om varan i tulldeklarationen.  Till exempel med koden för ytterligare uppgifter C07 anges försändelser av lågt värde, dvs. försändelser värda högst 150 euro

Beakta att koden för ytterligare förfarande ska anges också när inget ytterligare förfarande tillämpas. Koden är då ”999 –  inget ytterligare förfarande”.  

Villkorskod och Taric-tilläggsnummer

Importören ska reda ut om importen omfattas av restriktioner eller om den kräver tillstånd. Uppge detta i tulldeklarationen med t.ex. villkorskoder eller Taric-tilläggsnummer. Mera information om villkorskoder

Förmånsbehandling

Ange kod för förmånsbehandling och förmånsberättigande ursprungsland eller landsgrupp. För varorna uppbärs importtullavgifterna utifrån de koder som angetts i deklarationen.      

Om du valde ”40 – Övergång till fri omsättning” som begärt förfarande, välj rätt förmånsbehandling. 

Kontrollera förmånsberättigande ursprungsintyg vid import.

Välj förmånsbehandling på följande sätt:

Du importerar varor från ett land utanför EU, och du har inte något förmånsberättigande ursprungsintyg. I Fintaric-tjänsten visas i samband med varukoden texten ”1011 (erga omnes)” i punkten ”Land”. 

1. Välj någon av följande koder för förmånsbehandling:

 • ”100 Allmän tullsats vid import från tredje land”, då normala tredjelandsimporttullar tas ut för varorna. 
  • I Fintaric visas i samband med varukoden t.ex. texten ”Tredjelandstullsats” i punkten ”Åtgärd”.
 • ”110 – Autonom tullsuspension vid import från tredje land”, då tullen enligt autonom tullsuspension tas ut för varorna. Varorna ska vara råvaror för industrin och importeras för t.ex. industriell tillverkning.
  • I Fintaric visas i samband med varukoden t.ex. texten ”Autonom tullsuspension” i punkten ”Åtgärd”.
 • ”119 – Temporär tullbefrielse för varor som importeras med luftvärdighetsintyg”, då nedsatt tull tas ut för varorna. Varorna ska ha ett intyg om auktoriserat underhåll/tillverkning (EASA1-blankett) vars nummer ska anges i tulldeklarationen. 
  • I Fintaric visas i samband med varukoden t.ex. texten ”Lufvärdighet-tullsuspension” i punkten ”Åtgärd”. 
 • ”120 – WTO-tullkvot vid import från tredje land”, då tull enligt tullkvoten tas ut för varorna eller de kan med stöd av tullkvoten befrias från t.ex. tilläggstull. Varorna som importeras ska rymmas i tullkvoten.
  • I Fintaric visas i samband med varukoden i punkten ”Åtgärd” t.ex. texten ”Tullkvot utom ramen för förmånsordningar”.
 • Beakta att WTO-tullkvoterna kan utesluta vissa länder, vilket visas i punkten ”Land” med texten ”1011 (ERGA OMNES) utom….”

2. Du importerar varor från utvecklingsländer till vilka EU beviljar tullförmåner genom sitt allmänna tullpreferenssystem (GSP).

I GSP-systemet finns tre landsgrupper och därför är det bra att först i Fintaric-tjänsten kontrollera till vilken landsgrupp säljaren av varorna hör. Ta reda på om säljaren kan skicka dig ett godtagbart dokument som bevisar varornas ursprung. Om det är möjligt att ansöka om GSP-tullförmån för varorna, står det i Fintaric i samband med varukoden i punkten ”Åtgärd” texten ”Preferenstull” och i punkten ”Land” landsgruppen 2020, 2027 eller 2005. Importtullarna för varorna bestäms enligt landsgruppen.

 • Välj ”200 – GSP-behandling utan villkor eller begränsningar” som förmånsbehandling.
 • Välj rätt förmånsberättigande landsgrupp för ursprungslandet.  
  • 2020 (GSP – Allmän ordning) 
  • 2027 (GSP + – En särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre) 
  • 2005 (GSP-EBA – En särskild ordning för de minst utvecklade länderna (Everything But Arms arrangement))
 • Ange behövligt ursprungsintyg i tulldeklarationen. 

Läs mer om tullpreferenssystemet för utvecklingsländer (GSP).    

3. Du importerar varor från länder utanför EU med vilka EU ingått ett frihandelsavtal eller ett annat avtal enligt vilket varorna kan beviljas förmånligare tullbehandling på basis av ursprung. Ursprunget ska gå att bevisa med ett avtalsenligt ursprungsintyg.

Ta först reda på enligt vilket avtal du importerar varorna och om du har det ursprungsintyg som krävs.

Välj rätt land eller landsgrupp som ursprungsland. 

 • Exempel 1: Du importerar varor från Norge och du vill tillämpa avtalet mellan EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EFTA). Välj ”2012 (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)” som förmånsberättigande ursprungsland, då ursprungsintyget ska vara det som avses i EFTA-avtalet. 
 • Exempel 2: Du importerar varor från Norge och du vill tillämpa det bilaterala avtalet mellan EU och Norge. Välj ”NO” som förmånsberättigande ursprungsland, då ursprungsintyget ska vara det som avses i avtalet mellan Norge och EU. 
 • Exempel 3: Du importerar varor från Storbritannien och vill tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien. Välj ”GB” som förmånsberättigande ursprungsland, då ursprungsintyget ska vara det som avses i frihandelsavtalet.

Välj därefter någon av följande koder som kod för förmånsbehandling:    

 • ”300 – Förmånstullsats utan villkor eller begränsningar”, då förmånligare tullar enligt avtalet tas ut för varorna. Ett ursprungsintyg enligt avtalet ska visas upp i samband med importen.
  • I Fintaric visas i samband med varukoden t.ex. texten ”Preferenstull” i punkten ”Åtgärd”.
 • ”310 – Förmånsavtal: tullbefrielse”, då tullen enligt autonom tullbefrielse tas ut för varorna. Varorna ska vara råvaror för industrin och importeras för t.ex. industriell tillverkning. Varorna ska ha ett avtalsenligt ursprungsintyg. 
 • ”320 – Förmånstullkvot”, då tullen enligt tullkvoten tas ut för varorna eller de kan med stöd av tullkvoten befrias från t.ex. tilläggstull. Importvarorna ska rymmas i tullkvoten och ha ett avtalsenligt ursprungsintyg. 
  • I Fintaric visas i samband med varukoden t.ex. texten ”Preferenstullkvot” i punkten ”Åtgärd”.

Läs mer om förmånsbehandlingar

4. Du importerar varor från Turkiet, San Marino eller Andorra med vilka unionen slutit tullunionsavtal.  Kontrollera vid import från dessa länder om avtalet om tullunion eller ett bilateralt avtal tillämpas. Välj landskod i punkten ”Land eller landsgrupp” i tulldeklarationen och Fintaric-tjänsten (t.ex. vid import från Turkiet ”TR – Turkiet”) 

 • Kontrollera i punkten ”Åtgärd” vilket avtal som tillämpas: 
  • I Fintaric visas i samband med varukoden i punkten ”Åtgärd” texten ”Tullunionstull” då förmånsbehandling 400 tillämpas och ursprungsbeviset är varucertifikat A.TR. Då ska villkoren enligt avtalet om tullunionen iakttas, dvs. varorna ska vara i fri omsättning i Turkiet. 
  • I Fintaric visas i samband med varukoden i punkten ”Åtgärd” texten ”Preferenstull” då förmånsbehandling 300 tillämpas och ursprungsbeviset är t.ex. varucertifikat EUR.1. Då ska villkoren enligt ursprungsavtalet iakttas, dvs. varorna ska ha sitt ursprung i Turkiet.
 • Om du ansöker om förmånsbehandling enligt tullunionen, välj någon av förmånsbehandlingarna nedan:
  • ”400 – Tull i enlighet med avtal om tullunion som ingåtts av Europeiska unionen”, då det för varorna tas ut tull enligt tullunionsavtalet. Fastän ingen allmän tull tas ut för varorna, kan de omfattas av tariffåtgärder (t.ex. tilläggstull). Varorna ska ha ett sådant ursprungsintyg som avses i avtalet om tullunion.
  • ”420 – Tullunionskvot”, då det för varorna tas ut tull enligt tullkvoten eller de kan med stöd av tullkvoten befrias från t.ex. tilläggstull. Importvarorna ska rymmas i tullkvoten och ha ett sådant ursprungsintyg som avses i avtalet om tullunion. 

Läs mer om förmånsbehandlingar


Andra fall av övergång till fri omsättning

Varor kan frigöras för övergång till fri omsättning fastän de inte direkt befrias från alla skyldigheter eller när tillämpningen av tullförfarandet omfattas av begränsningar. I dessa fall ska man i tulldeklarationen som koderna för begärt förfarande och föregående förfarande använda andra koder än 40 och 00. 

Exempel:

Beakta följande

Handelspolitiska åtgärder är bland andra importförbud, kvantitativa importrestriktioner samt skydds- och bevakningsåtgärderna vid import.

De handelspolitiska åtgärderna grundar sig på EU-ländernas gemensamma handelspolitik.