Övergång till fri omsättning

Det vanligaste och enklaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning. Vid detta förfarande förtullas sådana varor in i EU (Finland) som levererats från ett område utanför EU. Varorna frigörs från tullövervakning och de kan konsumeras eller flyttas fritt inom EU.

För importvarorna tas ut tullar och på dem tillämpas så kallade handelspolitiska åtgärder med vilka avses t.ex. importförbud eller kvantitativa importrestriktioner.

Tulldeklarationen för varorna kan inges av deklaranten (importören) eller av ett ombud som befullmäktigats för uppdraget. Deklaranten ska vara ett företag som är etablerat i Europeiska unionen.  

Varorna förtullas i Tullklareringstjänsten.

Standardfall av övergång till fri omsättning

Exempel

Ditt företag importerar varor från Kina, tullklarerar varorna för övergång till fri omsättning och betalar eventuella tullavgifter för varorna. När ditt företag har fått ett beslut om frigörande för varorna, kan du flytta varorna fritt i din butik och saluföra dem.

Använd dessa förfarandekoder i tulldeklarationen

Tullförfarandekoden 4000 används när varorna vill frigöras för övergång till fri omsättning (40) och när varorna inte varit hänförda till något föregående förfarande (00), dvs. varorna importeras första gången till EU.

Välj i tulldeklarationen

  • begärt förfarande 40
  • föregående förfarande 00.

Kod för ytterligare förfarande

Med koder för ytterligare förfarande kan du ange närmare uppgifter om varan i tulldeklarationen.  Till exempel med koden för ytterligare uppgifter C07 anges försändelser av lågt värde, dvs. försändelser värda högst 150 euro

Beakta att koden för ytterligare förfarande ska anges också när inget ytterligare förfarande tillämpas. Koden är då ”999 –  inget ytterligare förfarande”.  

Villkorskod och Taric-tilläggsnummer

Importören ska reda ut om importen omfattas av restriktioner eller om den kräver tillstånd. Uppge detta i tulldeklarationen med t.ex. villkorskoder eller Taric-tilläggsnummer. Mera information om villkorskoder

Andra fall av övergång till fri omsättning

Varor kan frigöras för övergång till fri omsättning fastän de inte direkt befrias från alla skyldigheter eller när tillämpningen av tullförfarandet omfattas av begränsningar. I dessa fall ska man i tulldeklarationen som koderna för begärt förfarande och föregående förfarande använda andra koder än 40 och 00. 

Exempel:

Beakta följande

Handelspolitiska åtgärder är bland andra importförbud, kvantitativa importrestriktioner samt skydds- och bevakningsåtgärderna vid import.

De handelspolitiska åtgärderna grundar sig på EU-ländernas gemensamma handelspolitik.