Snabb omprövning

En snabb omprövning kan göras före förfallodagen för de skatter som påförts genom ett förtullningsbeslut, om skatterna ännu inte betalats. Ansökan om snabb omprövning ska dock vara framme i Tullens registratorskontor minst en vecka före beslutets förfallodag.

När kan snabb omprövning tillämpas?

Snabb omprövning kan tillämpas vid ändringssökande som gäller felaktig uppgift om deklarant. Då ska ansökan innefatta ett ersättande beslut med korrekta uppgifter om deklaranten men med samma skattebestämningsdag som det ursprungliga beslutet hade (s.k. avvikande skattebestämningsdag). Den rätta deklaranten ska tydligt framgå av de handlingar som bifogats till ansökan, t.ex. av fakturan.

Om Tullen har handlagt ärendet genom snabb omprövning kan Tullens registrerade kreditkunder på basis av omprövningsbeslutet dra av ett belopp motsvarande eftergiften från sin egen periodräkning.

Om förutsättningarna för snabb omprövning inte föreligger handläggs ansökningarna i det normala omprövningsförfarandet i den ordning de blivit anhängiga. Då ska skatterna betalas senast förfallodagen, och handläggningen av ansökan kan ta 3–4 månader.

Vad kan inte handläggas genom snabb omprövning?

Varukodsändringar och oklara ansökningar handläggs inte genom snabb omprövning.

Hur gör jag ansökan om snabb omprövning?

Ansök om snabb omprövning med tullblankett 643r (återbetalning/eftergift av tull). Ladda ned blanketten på sidan Övriga tullblanketter. Du kan också formulera ansökan fritt.

I ansökan om snabb omprövning ska du alltid ange följande uppgifter:

 • uppgift om att du ansöker om snabb omprövning
 • beslut i vilket ändring söks (i original eller kopia)
 • handlingar som du åberopar i begäran och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs
 • ändringar som du vill att ska göras i beslutet
 • grunder på vilka ändring söks
 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bifoga till ansökan:

 • förtullningsbeslut som ska omprövas
 • ersättande förtullningsbeslut, om ett sådant krävs
 • faktura
 • handlingar i vilka man kan se att ändringen är befogad
 • vid ansökan om förmåner på basis av ursprung ursprungsintyget i original.
 • lagerhavarens försäkran, om det är fråga om ett fall där lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret t.ex. på grund av fel kolliantal i överlåtelsebeslutet.

När behövs det ersättande förtullningsbeslutet?

Det ersättande beslutet med korrekta uppgifter ska skapas när

 • förtullningen har gjorts i fel deklarants namn
 • omprövningen gäller fel ombudskap
 • förtullningen har fel kolliantal eller bruttovikt och varor utlämnas från ett tillfälligt lager eller tullager
 • tullförfarandet är felaktigt (tillåtet bara i vissa fall)
 • när lagerhavaren av någon annan anledning inte kan utlämna varorna.

Lämna in ansökan om snabb omprövning till Tullens registratorskontor. Om du skickar ansökan per e-post, ange ”Ansökan om snabb omprövning” i e-postmeddelandets ämnesrad.

Beakta följande

Om du informeras om att din försändelse inte utlämnas från lagret på grund av felaktiga uppgifter om antalet kollin eller felaktiga viktuppgifter, kan du genast göra en ny förtullning med rätt uppgifter så får du varan ur lagret. Därefter kan du begära omprövning av den felaktiga förtullningen i utbyte mot den ersättande förtullningen. I regel ska dock importskatterna enligt båda förtullningarna betalas senast förfallodagen, om omprövningen inte gjorts före den dagen.. 

 • Skicka ansökan om att ogiltigförklara det felaktiga förtullningsbeslutet till kirjaamo(at)tulli.fi.
 • Bifoga båda förtullningsbesluten och ett dokument som visar de korrekta uppgifterna samt lagerhavarens försäkran om att varan inte kunde utlämnas mot ett felaktigt överlåtelsebeslut.

Beakta dock att lagerhavaren i vissa fall kan utlämna varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning.

Tillåtna avvikelser mellan lagerbokföringen och överlåtelsebeslutet

Innehavaren av det tillfälliga lagret får utlämna varorna fastän följande uppgifter i överlåtelsebeslutet skiljer sig från lagerbokföringens uppgifter:

 • Containernummer
 • Varans märken och nummer
 • Uppgifter om transportmedlet
 • Kolliantal (kvantitet) och bruttovikt, förutsatt att mängden i överlåtelsebeslutet är större än i bokföringen. Lagerhavaren kan utlämna varorna eftersom avvikelsen i sig inte leder till att en tullskuld uppstår.
 • Varans förvaringsplats, inkl. lagerkod.

Du kan göra en ny (ersättande) förtullning åt rätt kund. Använd i den ersättande förtullningen samma skattebestämningsdag som i den ursprungliga förtullningen. Skicka en begäran om återbetalning eller eftergift av tull gällande den felaktiga förtullningen till Tullens registratorskontor

Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det felaktiga förtullningsbeslutet är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Om förfallodagen redan är passerad ska båda förtullningarna betalas och återbetalning sökas i efterhand.

Läs mer: Snabb omprövning


Om tullklareringen gjorts av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du själv gjort tullklareringen i Tullens deklarationstjänst för import, logga in i tjänsten på nytt med samma nätbankskoder.
Genast när du godkänt användarvillkoren öppnas Startsidan där du kan skriva ut förtullningsbeslutet.

Enligt användarvillkoren för deklarationstjänsten för import är en privatperson skyldig att arkivera handlingarna som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen, medan företag ska arkivera dem under innevarande år + följande 6 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.


Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag