Omprövning av förtullningsbeslut

Du kan begära omprövning av ett förtullningsbeslut du fått från Tullen. Fyll i ansökan noggrant, då handläggs den snabbare. Du kan anföra besvär hos förvaltningsdomstolen över det beslut som Tullens fattat med anledning av din ansökan om omprövning.

Du kan begära omprövning

 • om import- eller exporttull har tagits ut med ett för stort belopp
 • om varorna är defekta eller inte uppfyller villkoren i avtalet
 • om Tullen har begått ett fel
 • av rättviseskäl.

Vem kan begära omprövning?

Du kan begära omprövning själv eller befullmäktiga ett ombud, t.ex. en speditionsfirma, att göra det åt dig.

Hur begär man omprövning?

Använd tullblankett nr 643r (återbetalning/eftergift av tull) eller nr 99r (ändringsanmälan som leder till efteruppbörd). Du kan ladda ned dessa blanketter på sidan Övriga tullblanketter. Du kan också formulera ansökan fritt. Skicka inga USB-minnen, CD-skivor eller andra lagringsmedier som bilagor.

Ange följande uppgifter i ansökan

 • beslut i vilket ändring söks
 • ändringar som man vill att ska göras i beslutet
 • grunder på vilka ändring söks
 • sökandens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bilagor

 • kopia av det beslut i vilket ändring söks
 • faktura eller orderbekräftelse
 • handlingar som åberopas i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs.

Om du vill att varukoden ska ändras, ange också varubeskrivningen på finska eller svenska för en snabbare handläggning av ärendet.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa upp bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Om du söker förmåner på basis av varornas förmånsberättigande ursprung lämna in ett ursprungsbevis i form av certifikat (FORM A, EUR.1 eller ATR) i original.

Om du också befullmäktigar ombudet att ta emot beloppet som återbetalas, krävs det en specificerad fullmakt för uttag där det står att ombudet befullmäktigats att motta pengarna.

Vart ska omprövningsansökan skickas?

Skicka ansökan om omprövning med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi eller per post till Tullen/Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Omprövningsansökningar som gäller import till Åland (import till Åland från tredje länder eller EU-länder samt skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland) ska skickas per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi eller per post till Mariehamns tull, PB 40, 22101 Mariehamn. 

Du kan endast lämna in din ansökan en gång

Fyll i ansökan noggrant, för du kan endast lämna in din ansökan en gång för handläggning. Om du skickar en tilläggsutredning, ange tydligt vilken omprövningsansökan den hänför sig till.

Du kan vända dig Tullens registratorskontor, som kan berätta för dig när din ansökan har inkommit till Tullen, dvs. datumet när ansökan har blivit anhängig.

Hur lång tid tar handläggningen av ansökan?

Den genomsnittliga handläggningstiden är cirka tre–fyra månader. Ansökningarna om omprövning handläggs vid Tullen i den ordning de kommer in. Fyll i ansökan noggrant, då handläggs den snabbare.

Du får Tullens beslut om återbetalning per post. Observera att det kan ta flera dagar innan de återbetalda importskatterna når ditt konto.

Lämna din ansökan till Tullen inom tidsfristen

90 dagars tidsfrist

Om varorna av misstag har deklarerats för fel tullförfarande eller om fel varor deklarerats för tullförfarandet, och en tullskuld har uppkommit, kan du ansöka om ogiltigförklaring av tulldeklarationen. Lämna in ansökan om omprövning inom 90 dagar från dagen då tulldeklarationen godtagits.

1 års tidsfrist

Om varan är defekt eller avtalsstridig, och varorna har förts ut ur unionens tullområde eller  förstörts, lämna in ansökan om omprövning till Tullen inom ett år från dagen för underrättelse om tullskul (dagen då förtullningsbeslutet fastställdes). Om varorna förstörs, ska det göras under Tullens övervakning. I fråga om förstöring, kontakta Tullens ledningscentra, tfn 0295 527 041.

3 års tidsfrist

Om du ansöker om återbetalning eller eftergift av tull, eftersom tull har tagits ut med ett för stort belopp eller Tullen har begått ett fel eller av rättviseskäl, ska ansökan om omprövning lämnas till Tullen inom tre år från dagen för underrättelse om tullskuld (dagen då förtullningsbeslutet fastställdes).

Snabb omprövning

En snabb omprövning kan göras före förfallodagen för de skatter som påförts genom ett förtullningsbeslut, om skatterna ännu inte betalats. Anvisningar för snabb omprövning finns på den här sidan.

Anförande av besvär hos förvaltningsdomstolen

Du kan anföra besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol över det beslut som Tullens fattat med anledning av din ansökan om omprövning. Besvären är avgiftsbelagda.

Besvärsskriften ska tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol. Skicka den till adressen Helsingfors förvaltningsdomstol PB 120 00521 Helsingfors.

Anvisningar för anförande av besvär på oikeus.fi
Avgifter i domstolarna på oikeus.fi

Beakta följande

Om du informeras om att din försändelse inte utlämnas från lagret på grund av felaktiga uppgifter om antalet kollin eller felaktiga viktuppgifter, kan du genast göra en ny förtullning med rätt uppgifter så får du varan ur lagret. Därefter kan du begära omprövning av den felaktiga förtullningen i utbyte mot den ersättande förtullningen. I regel ska dock importskatterna enligt båda förtullningarna betalas senast förfallodagen, om omprövningen inte gjorts före den dagen.. 

 • Skicka ansökan om att ogiltigförklara det felaktiga förtullningsbeslutet till kirjaamo(at)tulli.fi.
 • Bifoga båda förtullningsbesluten och ett dokument som visar de korrekta uppgifterna samt lagerhavarens försäkran om att varan inte kunde utlämnas mot ett felaktigt överlåtelsebeslut.

Beakta dock att lagerhavaren i vissa fall kan utlämna varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning.

Tillåtna avvikelser mellan lagerbokföringen och överlåtelsebeslutet

Innehavaren av det tillfälliga lagret får utlämna varorna fastän följande uppgifter i överlåtelsebeslutet skiljer sig från lagerbokföringens uppgifter:

 • Containernummer
 • Varans märken och nummer
 • Uppgifter om transportmedlet
 • Kolliantal (kvantitet) och bruttovikt, förutsatt att mängden i överlåtelsebeslutet är större än i bokföringen. Lagerhavaren kan utlämna varorna eftersom avvikelsen i sig inte leder till att en tullskuld uppstår.
 • Varans förvaringsplats, inkl. lagerkod.

Du kan göra en ny (ersättande) förtullning åt rätt kund. Använd i den ersättande förtullningen samma skattebestämningsdag som i den ursprungliga förtullningen. Skicka en begäran om återbetalning eller eftergift av tull gällande den felaktiga förtullningen till Tullens registratorskontor

Du kan ansöka om snabb omprövning om tullräkningen enligt det felaktiga förtullningsbeslutet är obetald och det är minst en vecka till räkningens förfallodag. Om förfallodagen redan är passerad ska båda förtullningarna betalas och återbetalning sökas i efterhand.

Läs mer: Snabb omprövning


Om tullklareringen gjorts av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du själv gjort tullklareringen i Tullens deklarationstjänst för import, logga in i tjänsten på nytt med samma nätbankskoder.
Genast när du godkänt användarvillkoren öppnas Startsidan där du kan skriva ut förtullningsbeslutet.

Enligt användarvillkoren för deklarationstjänsten för import är en privatperson skyldig att arkivera handlingarna som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen, medan företag ska arkivera dem under innevarande år + följande 6 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.


Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag