Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Ogiltigförklaring av importdeklaration

Importdeklarationen kan ogiltigförklaras efter att deklarationen har godkänts. En förenklad tulldeklaration kan ogiltigförklaras efter beslutet om frigörande, om tulldeklarationen som inges för en period inte omfattas av frigöranden.

Om ett förtullningsbeslut redan har gjorts för tulldeklarationen, ska du begära ogiltigförklaring med ett meddelande eller på sidan ”Kontakter” i Tullklareringstjänsten. Om du inte använder meddelandedeklarering och inte kan lämna en begäran om ogiltigförklaring i Tullklareringstjänsten, kan du göra begäran om ogiltigförklaring med en blankett eller en fritt formulerad ansökan per e-post eller post. Läs mer om upprättandet av en omprövningsansökan med en ansökan.

Ogiltigförklaring av tulldeklaration före beslut

Du kan begära att Tullen ska ogiltigförklara en godkänd deklaration, om du har angett ett felaktigt tullförfarande eller om det på grund av särskilda omständigheter inte längre är motiverat att hänföra varan till det angivna tullförfarandet. Du måste ange orsaken till ogiltigförklaringen samt den ersättande deklarationen, om du har ingett en sådan.

Om du har ingett deklarationen med ett meddelande till det nya tullklareringssystemet, ska du begära ogiltigförklaring med ett meddelande om begäran om ogiltigförklaring. Tullen svarar på begäran med ett meddelande om ogiltigförklaring eller ett meddelande om avslag. Om du har ingett deklarationen i Tullklareringstjänsten, ska du begära ogiltigförklaring i samma tjänst. Gå i Tullklareringstjänsten till sidan ”Kontakter” och välj begäran om ogiltigförklaring som orsak till kontakt.

Om du har ingett deklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden, ska du begära ogiltigförklaring med en blankett. Skicka blanketten om ogiltigförklaring av importdeklarationen (tullblankett 974r) per e-post till adressen tulliselvitystuki@tulli.fi. Om motiveringen för ogiltigförklaringen är tillräcklig, får du ett meddelande om ogiltigförklaring.

Om Tullen har meddelat att den kommer att granska varorna, kan begäran om ogiltigförklaring godtas först efter varugranskningen.

Ogiltigförklaring av tulldeklaration som inges för en period efter beslut om frigörande

Om du har ingett en tulldeklaration som inleder perioden, men inga laster har inkommit under perioden, ska du begära att tulldeklarationen ogiltigförklaras. Skicka blanketten om ogiltigförklaring av importdeklarationen (tullblankett 974r) per e-post till adressen tulliselvitystuki(at)tulli.fi.

Om tulldeklarationen har ingetts med en SAD-blankett till ett tullkontor, ska du skicka blanketten om ogiltigförklaring av importdeklarationen (tullblankett 974r) till tullkontoret i fråga.

Ogiltigförklaring av tulldeklaration efter förtullningsbeslutet

Ogiltigförklaring av förtullningsbeslut begärs med ett meddelande om begäran om ogiltigförklaring. Om du har ingett en ersättande tulldeklaration, ska du samtidigt ange detta. Ogiltigförklaring av förtullningsbeslut kan också begäras i Tullklareringstjänsten. Gå i Tullklareringstjänsten till sidan ”Kontakter” och välj begäran om ogiltigförklaring som orsak till kontakt. Välj orsak till ogiltigförklaringen samt ange om du har ingett en ersättande tulldeklaration. Om det återbetalas pengar i samband med ogiltigförklaringen, ange även kontonummer.

Begär ogiltigförklaring i första hand elektroniskt. Du kan också lämna in en begäran om ogiltigförklaring med en blankett. Läs mer om upprättandet av en omprövningsansökan med en ansökan.

Om du har ingett en ny deklaration, men inte ännu fått ett beslut om ogiltigförklaring gällande din tidigare felaktiga deklaration, ska du senast på förfallodagen betala importskatterna för båda förtullningarna.

Begäran om ogiltigförklaring ska skickas till Tullen inom 90 dagar från dagen då tulldeklarationen har godkänts.

Ogiltigförklaring av deklaration som ingetts i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden

Du kan begära ogiltigförklaring av förtullningen genom att skicka till Tullen en ansökan om återbetalning eller eftergift av tullar (tullblankett 643r). Bifoga båda förtullningsbesluten samt dokument. Läs mer om upprättandet av en omprövningsansökan med en ansökan.