Godkänd gränskontrollstation (BCP)

Sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, liksom även levande djur och animaliska livsmedel samt växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer får endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper.

Helsingfors-Vanda flygplats, Nordsjö hamn och Vaalimaa är godkända gränskontrollstationer för varor som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt för frukter, grönsaker och bär. Djur kan föras in via Vaalimaa och Helsingfors-Vanda, och animaliska produkter därtill via Nordsjö. På motsvarande sätt har godkända gränskontrollstationer fastställts för växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer.

När ett produktparti som omfattas av effektiverad importkontroll eller fytosanitär kontroll granskas vid en gränskontrollstation, ska aktören själv ordna befordran, lossningen och omlastningen av partiet samt ansvara för kostnaderna som orsakas av dessa. Aktören ska också komma överens med det övervakande tullkontoret om provtagningen. För kontroller som utförs vid en gränskontrollstation debiteras en avgift på 290 euro. Därtill ska sedvanliga avgifter för undersökningar och dokumentgranskningar betalas. Kunden ska ange i tulldeklarationen om denne vill att kontrollen utförs vid en gränskontrollstation.

Varorna kan dock även kontrolleras vid ett annat godkänt kontrollställe (CP). Läs mer om andra kontrollställen.

Den effektiverade importkontrollen av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung omfattar flera produkter och ursprungsländer, som finns uppräknade i bilagorna till förordning (EU) 2019/1793 och  andra förordningar om effektiverad kontroll. Produktomfattningen uppdateras halvårsvis. Kontrollera före importen om produkten och ursprungslandet omfattas av den effektiverade importkontrollen.

I detta exempel importeras fryst paprika från Turkiet. Paprika omfattas av den effektiverade importkontrollen.

Innan varorna anländer till landet

För importpartiet ska en CHED-D-hälsoinförselhandling upprättas i Traces-systemet. Upprätta hälsoinförselhandlingen så tidigt som möjligt eller senast vardagen innan varornas ankomst. Ladda upp skannade dokument (provtagnings- och analysresultat som krävs från fall till fall, officiellt intyg) samt faktura som bilaga till handlingen. Skicka en förhandsanmälan till Tullens konsumentskydd med uppgift om att en CHED-D-hälsoinförselhandling har gjorts i Traces-systemet och ange bl.a.  hälsoinförselhandlingens referensnummer  i anmälan. Läs mer om hur man upprättar en hälsoinförselhandling och hur man loggar in i Traces-systemet.

Kontrollera före importen, om lagstiftningen (t.ex. bilaga II till förordning (EU) 2019/1793) förutsätter provtagning och analyser i avgångslandet samt ett officiellt intyg som utfärdats på basis av analyserna. Om dessa förutsätts ska dokumenten alltid visas upp i original vid gränskontrollstationen. Om dokumenten inte kan godkännas eller om de inte alls visas upp, tillåts importen av varupartiet inte och det skickas tillbaka till avgångslandet eller förstörs. Vid import av fryst paprika krävs dessa dokument inte.

När varorna anländer till landet

För importpartiet ska en importtulldeklaration inges (som ett meddelande eller en webbdeklaration, eller på Tullens kundbetjäningsställe vid ett gränsövergångsställe). Ange bl.a. följande uppgifter i tulldeklarationen:

Om behövliga anmälningar inte har ingetts för importpartiet förrän importdeklarationen upprättas, ska nödvändiga åtgärder vidtas i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om varupartiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, fastställer Tullen ett beslut om frigörande för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När partiet blir föremål för kontroll eller provtagning

När fryst paprika importeras till landet via Nordsjö hamn, ange i tulldeklarationen att importpartiet kan granskas vid Nordsjö gränskontrollstation. Om importen av produkten kräver provtagning och analys i avgångslandet samt ett officiellt intyg som utfärdats på basis av analyserna, lämna dokumenten i original till Nordsjö gränskontrollstation försedda med CHED-D-hälsoinförselhandlingens referensnummer. 

Tullens elektroniska servicecentral (Spake) meddelar en tidsram för provtagningen och ger anvisningar om de praktiska åtgärderna. Anmäl tidpunkten för provtagningen till Spake som därefter gör ett förflyttningstillstånd där Nordsjö gränskontrollstation anges som leveransadress.

Beställ lyftet och flyttningarna av containern till gränskontrollstationen och tillbaka. Se till att det på platsen för provtagningen finns en person (t.ex. föraren) som visar varorna för Tullen och lossar containern. Beakta att kostnaderna för alla dessa åtgärder tillfaller aktören.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga, fastställer Tullen ett beslut om frigörande av importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.

Om det vid kontrollen eller undersökningen upptäckts saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, fastställs inget beslut om frigörande. Vidta omedelbart åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.