Annat kontrollställe (CP)

De fysiska kontrollerna av produkterna (identitetskontroller, växtskyddskontroller och provtagning) ska utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett annat på förhand godkänt kontrollställe (CP). Annat kontrollställe (CP) kan vara antingen importföretagets eller speditörens lager som uppfyller kraven i förordningen om offentlig kontroll och dess genomförandeakter. Annat kontrollställe ska också uppfylla kraven i EU:s allmänna förordning om livsmedelshygien nr 852/2004, och en anmälan om livsmedelslokal ska upprättas för kontrollstället. Ett utrymme eller ett rum i lagret ska utses för kontroller.

Företaget eller speditören ska själv på förhand ansöka om status som annat kontrollställe (CP) för sitt lager.