Ny förordning om offentlig kontroll

Grundläggande information om den nya förordningen om offentlig kontroll

Sådana livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt sådana färska grönsaker, frukter och bär som omfattas av växtskyddslagstiftningen, liksom även levande djur och animaliska livsmedel samt växter avsedda att planteras, snittblommor och timmer får endast importeras via särskilda gränskontrollstationer (BCP) godkända för dessa produktgrupper.

En Traces-anmälan ska inges för djur och animaliska livsmedel, för växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat samt för icke-animaliska livsmedel som omfattas av EU:s effektiverade importkontroll.

Mera information om Traces-systemet finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Kundmeddelande 21.8.2019: Den nya förordningen om offentlig kontroll träder i kraft den 14 december 2019 och anmälan i Traces-systemet blir obligatorisk.

Avgifter för dokumentgranskning, identitetskontroller samt fysiska kontroller tas ut enligt finansministeriets förordning 72/2022.

Djur och varor som omfattas av offentlig kontroll

Behöriga myndigheter ska utföra offentlig kontroll av sändningar av följande kategorier av djur och varor som förs in till Europeiska unionens område:

Djur och animaliska produkter

 • djur och produkter av animaliskt ursprung, avelsmaterial och animaliska biprodukter

Mera information på Livsmedelsverkets webbplats.

Växter och växtprodukter som kräver sundhetscertifikat

Varor och foder som kommer från vissa tredjeländer

 • effektiverad importkontroll av icke-animaliska livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel: mera information på Tullens webbplats.

Bestämmelser om effektiverad importkontroll

Livsmedel

Material som kommer i kontakt med livsmedel

(Det material som kommer i kontakt med livsmedel som den effektiverade kontrollen gäller ska kunna separeras från den övriga försändelsen och lätt uppvisas för Tullen.)

Beakta följande

Handlingarna som förutsätts vid import ska tillställas Tullen i original. 

Lämna eller skicka de officiella intyg som förutsätts vid import av livsmedel till någon av följande adresser:

 • Tullen / Gränskontrollstationen, Helsingfors-Vanda flygplats
  Flygtullens kundservice, Fraktvägen 1 A (1 vån.), Vanda
 • Tullen / Gränskontrollstationen, Nordsjö hamn
  Postadress: PB 512, 00101 Helsingfors
  Besöksadress: Harbour Road In V6, 00980 Helsingfors
  Lämna handlingen i postlådan vid dörren eller boka tid helsinki.tavaravalvonta(at)tulli.fi eller +358 40 332 1721. 
 • Tullen / Gränskontrollstationen, Vaalimaa 
  Vaalimaantie 2990, 49930 Vaalimaa vaalimaatk@tulli.fi 

Lämna eller skicka de sundhetscertifikat som förutsätts vid kommersiell import av färska frukter och grönsaker till någon av följande adresser:

 • Tullen / Gränskontrollstationen, Helsingfors-Vanda flygplats
  Flygtullens kundservice, Fraktvägen 1 A (1 vån.), Vanda
 • Tullen / Gränskontrollstationen, Vaalimaa
  Vaalimaantie 2990, 49930 Vaalimaa vaalimaatk@tulli.fi 
 • Tullen / Gränskontrollstationen, Nordsjö hamn
  Obs! För varupartier som kommer till Nordsjö hamn ska sundhetscertifikaten postas på förhand till:
  Postadress: Tullen / Spake, Konsumentskydd, PB 512 00101 Helsingfors
  Besöksadress: Semaforbron 12 B, 2 vån. Vaktmästarna, Helsingfors, 

Inget sundhetscertifikat i pappersform behöver lämnas in, om det för varorna utfärdats ett sundhetscertifikat via den internationella elektr


Effektiverad importkontroll av köksredskap i plast av polyamid och melaminplast, vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina eller Hongkong och klassificeras enligt KN-nummer ex 3924 10 00.

Innan varorna anländer till landet

För importpartiet ska en förhandsanmälan skickas per e-post till adressen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi i så god tid som möjligt; dock senast två arbetsdagar innan varorna förväntas ankomma.

Förhandsanmälan ska innehålla en undertecknad kopia av den förklaring som fastställts enligt mallen i förordningen samt de laboratorieanalysresultat som avses i förordningen. Laboratorierapporterna får inte vara äldre än tre år och de ska tydligt kunna kopplas till varorna i importpartiet, t.ex. utifrån artikelnummer.

När varorna anländer till landet

För importpartiet ska en importdeklaration inges (som ett meddelande eller en webbdeklaration, eller på Tullens kundbetjäningsställe vid ett gränsövergångsställe). Om en förhandsförfrågan om provtagning har gjorts angående importpartiet, ska även det svar som erhållits och svarets KUHA-identifieringsnummer anges som tilläggsuppgift i tulldeklarationen.

Om en förhandsanmälan inte har ingetts för importpartiet innan importdeklarationen upprättas, vidtas nödvändiga åtgärder i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När partiet är föremål för kontroll eller provtagning

Om en fysisk kontroll riktas mot partiet så kan kontrollen utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett godkänt kontrollställe (CP). För att få använda ett godkänt kontrollställe ska en ansökan ha lämnats in på förhand om ifrågavarande lagerlokaler, och lokalerna ska ha godkänts.

Tillstånd om förflyttning till ett godkänt kontrollställe (CP) söks med tulldeklarationen och tillståndet beviljas med förflyttningstillståndet. Varorna ska lossas till de godkända lokalerna och hållas åtskilda från övriga varor. I fråga om utförandet av provtagning och kontroller agerar man enligt anvisningarna i förflyttningstillståndet.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.

Om man vid kontrollen eller undersökningen upptäckt sådana saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, bestyrks inte överlåtelsebeslutet och aktören måste omedelbart vidta åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.


Den effektiverade importkontrollen av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung omfattar flera produkter och ursprungsländer, som finns uppräknade i bilagan till förordning (EU) 2019/1793 och i bilagor till andra förordningar om effektiverad kontroll. Produktomfattningen uppdateras halvårsvis.

Tullens webbplats kan man kontrollera huruvida produkterna och ursprungsländerna omfattas av den effektiverade kontrollen.

Innan varorna anländer till landet

För importpartiet ska en elektronisk anmälan inges till kommissionens TRACES NT-system i så god tid som möjligt; dock minst en arbetsdag innan varornas ankomst. Kopior av bilagedokumenten (såsom fakturor) kan antingen bifogas till TRACES NT-anmälan eller skickas som bilaga till förhandsförfrågan om provtagning per e-post till adressen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi. När en importdeklaration ingetts till TRACES NT-systemet, ska detta meddelas separat till konsumentskyddets e-post.

Importen av ifrågavarande varor förutsätter inte att ursprungliga sundhetscertifikat eller andra ursprungliga intyg uppvisas vid gränskontrollstationen.

När varorna anländer till landet

För importpartiet ska en importdeklaration inges (som ett meddelande eller en webbdeklaration, eller på Tullens kundbetjäningsställe vid ett gränsövergångsställe). I importdeklarationen anges det av TracesNT-systemet fastställda identifieringsnumret som bilagd handling. Det svar som erhållits angående en förhandsförfrågan om provtagning samt svarets KUHA-identifieringsnummer ska anges som tilläggsuppgift i tulldeklarationen.

Om en förhandsanmälan inte har ingetts för importpartiet innan importdeklarationen upprättas, vidtas nödvändiga åtgärder i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När partiet är föremål för kontroll eller provtagning

Om en fysisk kontroll riktas mot partiet så kan kontrollen utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett godkänt kontrollställe (CP). För att få använda ett godkänt kontrollställe ska en ansökan ha lämnats in på förhand om lagerlokalerna och lokalerna ska ha godkänts.

Tillstånd om förflyttning till ett godkänt kontrollställe (CP) söks med tulldeklarationen och tillståndet beviljas med förflyttningstillståndet. Varorna ska lossas till de godkända lokalerna och hållas åtskilda från övriga varor. I fråga om utförandet av provtagning och kontroller agerar man enligt anvisningarna i förflyttningstillståndet.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.

Om man vid kontrollen eller undersökningen upptäckt sådana saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, bestyrks inte överlåtelsebeslutet och aktören måste omedelbart vidta åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.


Den effektiverade importkontrollen av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung omfattar flera produkter och ursprungsländer, som finns uppräknade i bilagan till förordning (EU) 2019/1793 och i bilagor till andra förordningar om effektiverad kontroll. Produktomfattningen uppdateras halvårsvis.

Tullens webbplats kan man kontrollera huruvida produkterna och ursprungsländerna omfattas av den effektiverade kontrollen.

Innan varorna anländer till landet

För importpartiet ska en elektronisk anmälan inges till kommissionens TracesNT-system i så god tid som möjligt; dock minst en arbetsdag innan varornas ankomst. Kopior av bilagedokumenten kan antingen bifogas till TracesNT-anmälan eller skickas som bilaga till förhandsförfrågan om provtagning per e-post till adressen kuluttajasuojelu(at)tulli.fi. När en importdeklaration ingetts till TracesNT-systemet, ska detta meddelas separat till konsumentskyddets e-post.

Därtill ska importören tillställa Tullen vid den godkända gränskontrollstationen de dokument i original gällande varupartiet som lagstiftningen förutsätter; resultaten av provtagningen och analyserna som bestyrkts av den behöriga myndigheten i tredjelandet samt ett officiellt intyg (bilaga IV till ovannämnda förordning). Under övergångsperioden fram till 13.6.2020 kan man i stället för ett officiellt intyg även uppvisa ett bestyrkt sundhetscertifikat.

Efter att Tullen vid gränskontrollstationen har kontrollerat dokumentens riktighet, bekräftar Tullen dokumentgranskningen som gjord i TracesNT-systemet och arkiverar originaldokumenten vid godkända gränskontrollstationer (BCP).

När varorna anländer till landet

För importpartiet ska en importdeklaration inges (som ett meddelande eller en webbdeklaration, eller på Tullens kundbetjäningsställe vid ett gränsövergångsställe). I importdeklarationen anges det av TracesNT-systemet fastställda identifieringsnumret som bilagd handling. Det svar som erhållits angående en förhandsförfrågan om provtagning samt svarets KUHA-identifieringsnummer ska anges som tilläggsuppgift i tulldeklarationen.

Om en förhandsanmälan inte har ingetts för importpartiet innan importdeklarationen upprättas, vidtas nödvändiga åtgärder i samband med förtullningen. Detta kan fördröja handläggningen av tulldeklarationen och frigörandet av försändelsen.

När partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning

Om partiet inte är föremål för kontroll eller provtagning, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för förtullningen och transporten kan fortsätta vidare från gränskontrollstationen.

När partiet är föremål för kontroll eller provtagning

Om en fysisk kontroll riktas mot partiet så kan kontrollen utföras antingen vid en godkänd gränskontrollstation (BCP) eller vid ett godkänt kontrollställe (CP). För att få använda ett godkänt kontrollställe ska en ansökan ha lämnats in på förhand om lagerlokalerna och lokalerna ska ha godkänts.

Tillstånd om förflyttning till ett godkänt kontrollställe (CP) söks med tulldeklarationen och tillståndet beviljas med förflyttningstillståndet. Varorna ska lossas till de godkända lokalerna och hållas åtskilda från övriga varor. I fråga om utförandet av provtagning och kontroller agerar man enligt anvisningarna i förflyttningstillståndet.

När resultaten av kontrollen eller undersökningen är tillgängliga, bestyrker Tullen överlåtelsebeslutet för importpartiet, varvid transporten av varorna kan fortsätta.

Om man vid kontrollen eller undersökningen upptäckt sådana saker som står i strid med bestämmelserna och som utgör ett hinder för importen av varorna, bestyrks inte överlåtelsebeslutet och aktören måste omedelbart vidta åtgärder för returnering, förstöring eller reparation av varorna enligt Tullens anmälan.