Närståenderelationens inverkan på tullvärde

Enligt artikel 70 i unionens tullkodex ska man som grund för tullvärdet i första hand använda transaktionsvärdet som avser det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till unionens tullområde. Användningen av transaktionsvärdet förutsätter bl.a.

  • att köparen och säljaren inte är varandra närstående eller
  • att förhållandet mellan dem inte har påverkat priset.

I tulldeklarationen ska man ange om köparen och säljaren är varandra närstående och om en eventuell närståenderelation påverkat priset. Närståenderelationen i sig hindrar inte att transaktionsvärdet används som grund för tullvärdet, och enbart existensen av relationen ger inte anledning att inte använda transaktionsvärdet vid fastställande av tullvärdet.

Beakta följande

Två personer¹ anses vara närstående om:

a) de är styrelseledamöter eller befattningshavare i varandras företag;

b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet;

c) de är arbetsgivare och anställd;

d) en tredje part direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna;

e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra;

f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person;

g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person;

h) de är medlemmar av samma familj.

Personer som har affärsförbindelser med varandra på så sätt att den ena är enda agent, distributör eller koncessionsinnehavare eller liknande för den andra personen, ska anses vara närstående endast om de uppfyller något av kriterierna ovan. Vid tillämpning av punkterna e, f och g ovan ska en part anses kontrollera den andra om den förra rättsligt eller faktiskt kan påverka inriktningen av den senares verksamhet.

¹ en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person.


När närståenderelation föreligger ska förhållandena kring försäljningen vid behov undersökas för att reda ut om relationen påverkat priset. Deklaranten kan lämna detaljerade uppgifter om dessa förhållanden.

Tullvärdet ska emellertid fastställas enligt transaktionsvärdet om deklaranten visar att det angivna transaktionsvärdet ligger mycket nära något av följande jämförelsevärden som fastställts vid samma eller ungefär samma tidpunkt:

a) transaktionsvärdet vid försäljningar av identiska eller liknande varor för export till gemenskapen mellan köpare och säljare som inte är närstående;

b) det tullvärde på identiska eller liknande varor som grundas på det pris per enhet till vilket de identiska eller liknande varorna säljs inom gemenskapen till personer som inte är närstående säljarna

c) det beräknade värde på identiska eller liknande varor som fastställs enligt artikel 74.2 d. i tullkodexen.

Dessa jämförelsevärden ska användas på deklarantens begäran, och de får inte ersätta det angivna transaktionsvärdet.

Vid fastställande av värdet på ovan avsedda identiska eller liknande varor ska man bland annat beakta påvisade skillnader i handelsled, olika kvantiteter och de poster som ska läggas till priset enligt artikel 71 i tullkodexen.


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag