Närståenderelationens inverkan på tullvärde

En närståenderelation mellan säljare och köpare påverkar huruvida man kan använda transaktionsvärdet för en vara som grund för tullvärdet. När närståenderelation föreligger ska du kontakta Tullens företagsrådgivning som klarlägger huruvida transaktionsvärdet för varan i ditt fall är en godtagbar grund för tullvärdet.

Enligt artikel 70 i unionens tullkodex ska man som grund för tullvärdet i första hand använda transaktionsvärdet. Med detta avses det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna när de säljs för export till unionens tullområde. Användningen av transaktionsvärdet förutsätter bl.a.

  • att köparen och säljaren inte är varandra närstående eller
  • att förhållandet mellan dem inte har påverkat priset.

I tulldeklarationen ska man ange om köparen och säljaren är varandra närstående och om en eventuell närståenderelation påverkat priset. Närståenderelationen i sig hindrar inte att transaktionsvärdet används som grund för tullvärdet, och enbart existensen av relationen ger inte anledning att inte använda transaktionsvärdet vid fastställande av tullvärdet.

Situationer då närståenderelationen är väsentlig med tanke på Tullen

Närståenderelationen är väsentlig med tanke på Tullen är väsentlig i sådana situationer där följande tre villkor uppfylls:

  1. varan förtullas till fri omsättning i Finland (tullförfarande 4000)
  2. bakgrunden för import är en affärstransaktion
  3. tullvärdet fastställs enligt den metod som i första hand används, dvs. enligt transaktionsvärdet

Närståenderelation och prisbildning ur Tullens synvinkel 

I EU:s tullkodex avses med närståenderelation en beroenderelation mellan två ekonomiska aktörer.

Då prisbildningen granskas ur tullbeskattningssynpunkt är syftet att varans pris ska motsvara det som det skulle vara mellan oberoende parter.

Till skillnad från företagsbeskattning är varornas import och det pris som betalats eller ska betalas för dem inklusive eventuella justeringar det enda som är väsentligt för Tullen. Dessutom är den enskilda tulldeklarationen och det förtullningsbeslut som grundar sig på den alltid viktiga.

Därför är de uppgifter som Tullen behöver ofta mer detaljerade än de uppgifter som krävs för företagsbeskattning. Å andra sidan är utgångspunkten att prissättningen för t.ex. immateriella förnödenheter eller koncernlån inte är relevanta i fråga om fastställning av tullvärde. Dessa faktorer kan dock ha betydelse för tullvärdet om de anknyter direkt till den vara som importerats.

Som informationskälla vid undersökning av huruvida närståenderelationen påverkat transaktionspriset kan Tullen utnyttja t.ex. internprisberäkningar som producerats på basis av OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Hur du ska agera när närståenderelation föreligger 

När det transaktionsvärde som används som tullvärde består av ett pris som överenskommits mellan parter som är i närstående relation ska du kontakta Tullföretagsrådgivningen yritysneuvonta(at)tulli.fi  för att i förväg utreda godtagbarheten av transaktionspriset. För att påskynda handläggningen av ärendet ska du förbereda svar på följande frågor:

  • En kort beskrivning av aktörens roll inom koncernen. Är det fråga om t.ex. en distributör eller en tillverkare?
  • En kort beskrivning av den ur Tullens synvinkel väsentliga varan
  • Hur många varukoder omfattas av internpriset?
  • Kommer värdet på varorna att justeras efter räkenskapsperioden på grund av internprissättningen?
  • Har du kännedom om huruvida värdet justeras positivt eller negativt?

Som stöd för beslutsfattande behöver Tullen även en internprisberäkning varav framkommer på vilka grunder det internpris som använts i tulldeklarationen är uträknat. I detta sammanhang kan Tullen utnyttja beräkningar som baserar sig på OECD:s riktlinjer för internprissättning.

Tullen undersöker ärendet utgående från bestämmelserna om tullvärde, och utreder samtidigt vilka prisuppgifter som behövs som stöd för beslutsfattningen.

Om det slutgiltiga priset kommer fram först efter importtillfället kan förfarandet för förenklad deklaration tillämpas. I samband med överlåtelsen till fri omsättning kan det preliminära transaktionspriset anges, och det slutgiltiga priset anges då det står klart vad det är.

För att ange det slutgiltiga priset kan man efter det att godtagbarheten av transaktionspriset utretts anhålla om tillstånd till uppgift som saknas.Tidsfristen för anmälan av det slutgiltiga priset kan beviljas så att den vid behov täcker hela räkenskapsperioden.

En omprövningsbegäran behövs inte göras separat för varje tulldeklaration. Tullen utreder med varje aktör från fall till fall vilka uppgifter som Tullen behöver för att kunna fastställa det slutgiltiga tullvärdet.

Mera information: yritysneuvonta(at)tulli.fi

Beakta följande

Två personer¹ anses vara närstående om:

a) de är styrelseledamöter eller befattningshavare i varandras företag;

b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet;

c) de är arbetsgivare och anställd;

d) en tredje part direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar minst 5 % av utestående röstberättigande aktier eller andelar hos båda personerna;

e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra;

f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person;

g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person;

h) de är medlemmar av samma familj.

Personer som har affärsförbindelser med varandra på så sätt att den ena är enda agent, distributör eller koncessionsinnehavare eller liknande för den andra personen, ska anses vara närstående endast om de uppfyller något av kriterierna ovan. Vid tillämpning av punkterna e, f och g ovan ska en part anses kontrollera den andra om den förra rättsligt eller faktiskt kan påverka inriktningen av den senares verksamhet.

¹ en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av personer som enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning tillerkänns rättskapacitet utan att vara juridisk person.


När närståenderelation föreligger ska förhållandena kring försäljningen vid behov undersökas för att reda ut om relationen påverkat priset. Deklaranten kan lämna detaljerade uppgifter om dessa förhållanden.

Tullvärdet ska emellertid fastställas enligt transaktionsvärdet om deklaranten visar att det angivna transaktionsvärdet ligger mycket nära något av följande jämförelsevärden som fastställts vid samma eller ungefär samma tidpunkt:

a) transaktionsvärdet vid försäljningar av identiska eller liknande varor för export till gemenskapen mellan köpare och säljare som inte är närstående;

b) det tullvärde på identiska eller liknande varor som grundas på det pris per enhet till vilket de identiska eller liknande varorna säljs inom gemenskapen till personer som inte är närstående säljarna

c) det beräknade värde på identiska eller liknande varor som fastställs enligt artikel 74.2 d. i tullkodexen.

Dessa jämförelsevärden ska användas på deklarantens begäran, och de får inte ersätta det angivna transaktionsvärdet.

Vid fastställande av värdet på ovan avsedda identiska eller liknande varor ska man bland annat beakta påvisade skillnader i handelsled, olika kvantiteter och de poster som ska läggas till priset enligt artikel 71 i tullkodexen.