Mervärdesskatt vid import från länder utanför EU

Tullens behörighet gällande mervärdesbeskattningen vid import ändrades 1.1.2018. Mervärdesbeskattningen av importen övergick från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Behörighetsändringen gäller import av varor till Finland från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, t.ex. Kanarieöarna. Tullen svarar för mervärdesbeskattningen vid import om den skattskyldige inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga när skattebetalningsskyldigheten uppkommer.

Den mervärdesskattskyldige vid import av varor är deklaranten som avses i kapitel 5 punkt 15 i tullkodexen. Den skattskyldige vid indirekt ombudskap är huvudmannen. I vissa situationer som avses i unionens tullkodex gällande import i strid mot bestämmelserna, är den person mervärdesskattskyldig som har försummat den skyldighet eller förutsättning som föreskrivs i tullkodexen.  

Dessa bestämmelser gällande skattskyldighet tillämpas också på den som är i deklarantens position eller är huvudman vid indirekt ombudskap, när varorna importeras från EU:s tullområde men utanför skatteområdet till EU:s skatteområde (t.ex. från Kanarieöarna till Fastlandsfinland).

När det gäller mervärdesskatt vid import som uppbärs av Tullen, ansvarar dessutom solidariskt med den skattskyldige den person, som enligt bestämmelserna i tullkodexen som finns uppräknade i 86 b § 2 mom. i mervärdesskattelagen, är skyldig att betala en uppkommen tullskuld.

Det är viktigt att komma ihåg att i de fall där Tullen som behörig myndighet uppbär mervärdesskatten vid import och ett direkt ombudskap eller direkt ombudskap med garantens ansvar har använts, är också den person som verkat som direkt ombud solidariskt ansvarig för betalning av skatten, om ombudet visste eller borde ha vetat att man i tulldeklarationen uppger felaktiga uppgifter. Om indirekt ombudskap har använts är också den person, som har verkat som indirekt ombud tillsammans med skattskyldige huvudmannen, solidariskt ansvarig för betalning av skatterna.

Exempel 1: Huvudmannen har inget finskt FO-nummer och typen av ombudskap är indirekt ombudskap. Då är också det indirekta ombudet ansvarigt för mervärdesskatten vid import och eventuell efteruppbörd.

Exempel 2: Företaget har ett finskt FO-nummer och enligt lagerbokföringen har alkohol försvunnit ur tullagret. Mervärdesskatterna och punktskatterna ska betalas av lagerhavaren som har ett finskt FO-nummer. Fastän lagerhavaren är mervärdesskatteregistrerad uppbär Tullen skatterna, inte Skatteförvaltningen.

Mera information: Betalning av tullräkning.

På tullauktion ska skatt betalas av den som köper varan.

Beakta följande

Vad anses som import i Finland?

Inom mervärdesbeskattningen avses med medlemsstat och gemenskapen EU:s mervärdesskatteområde enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Förteckning över de stater och områden som hör till EU:s mervärdesskatteområde.

Lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) handlar om mervärdesskattelagens bestämmelser som gäller landskapet Åland.

Mera information:

Mervärdesbeskattning av varuimport som sker i Finland

Mervärdesskatt ska betalas på import av varor i Finland.

Med import av varor avses import av varor till EU. Varuimporten sker i Finland om varan är i Finland när den förs in i EU. Detta är huvudregeln vid import från ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, t.ex. från Kina direkt till Finland. Import är också import av varor från ett område som står inom EU:s tullområde men utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna till Finland.

Importen anses ske i Finland också när varan vid införseln till Europeiska unionens tullområde hänförs till något av följande förfaranden och varan är i Finland när förfarandet i fråga upphör:

 • tillfällig lagring (artikel 144 i unionens tullkodex)
 • förfarande för lagring (artikel 237 i unionens tullkodex)
 • förfarande för aktiv förädling (artikel 256 i unionens tullkodex)
 • förfarande för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar (artikel 250 i unionens tullkodex)
 • extern transitering (artikel 226 i unionens tullkodex)
 • intern transitering (artikel 227 i unionens tullkodex) eller något av ovannämnda förfaranden, när varor införs från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde. När varor som förs in till Finland från t.ex. Kanarieöarna befinner sig i Finland när förfarandet för aktiv förädling avslutas, sker importen i Finland.

När unionsvaror som i en annan EU-stat (inom tull- och skatteområdet) hänförts till förfarandet för intern transitering förs in till Finland via ett område som står utanför EU:s tull- och skatteområde, anses införseln inte vara sådan import som avses i mervärdesskattelagen. Med unionsvara avses en vara som tillverkats inom EU:s tullområde eller en vara som införts till EU:s tull- och skatteområde från ett land utanför EU och tullklarerats till fri omsättning.


Lagstiftning som tillämpas vid mervärdesbeskattning av import

Vid mervärdesbeskattning av import tillämpas såväl den nationella mervärdesskattelagen (1501/1993) som tullagstiftning.

Enligt mervärdesskattelagen tillämpas i mervärdesbeskattningen vid import som hör till Tullens behörighet, om inte annat föreskrivs i mervärdesskattelagen, i följande fall vad som i tullagstiftningen föreskrivs om tull:

 • förfarande som gäller import av varor, betalning, återbetalning och återkrav av skatt samt annat förfarande
 • anstånd med betalning av skatt
 • garantier
 • skatteförhöjning
 • felavgift
 • efterbeskattning
 • ändringssökande
 • sekretess i fråga om uppgifter och utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter.

När varor förs in till EU:s skatteområde från en sådan del av EU:s tullområde som står utanför EU:s skatteområde, tillämpas bestämmelserna i unionens tullkodex i följande förfaranden:

 • formaliteter som gäller varor som förs in till EU:s tullområde
 • tillfälligt lager
 • hänförande till tullagerförfarandet eller förfarandet för frizoner
 • hänförande till förfarandet för aktiv förädling
 • hänförande till förfarandet för tillfällig införsel med fullständig befrielse från importtullar.

Tullagstiftning som tillämpas vid tullbeskattning:

Länkar till bestämmelser: Tullagstiftning.

Vid import till landskapet Åland från övriga Finland, från andra medlemsstater eller från ett land utanför EU:s skatteområde samt vid import från landskapet Åland till övriga Finland tillämpas lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996), bestämmelserna om import i mervärdesskattelagen och tullagstiftningen.