Korrigering av importdeklaration

Importdeklarationen kan korrigeras ända tills Tullen har gjort ett beslut om deklarationen. Vissa uppgifter i en förenklad deklaration kan läggas till eller ändras med en kompletterande deklaration. Om ändringarna i den förenklade deklarationen är sådana som inte kan ändras med den kompletterande deklarationen begär ändring av den förenklade deklarationen.

Om felen i deklarationen inte kan korrigeras eller om tulldeklarationen är onödig, ska tulldeklarationen ogiltigförklaras.

Tullen kan begära att tulldeklarationen korrigeras

Om Tullen upptäcker fel eller brister i tulldeklarationen som ingetts, underrättas meddelandekunden om dessa med ett felmeddelande. Gör då det korrigeringar och tillägg som behövs i tulldeklarationen. Vid behov kan du på samma gång korrigera fel som du upptäckt själv. I felmeddelandet anges en tidsfrist för korrigeringen. När du korrigerat uppgifterna, svara på Tullens felmeddelande med ett meddelande om begäran om korrigering.

Om tulldeklarationen har upprättats i Tullklareringstjänsten och Tullen upptäcker fel i tulldeklarationen, får kunden ett meddelande om avslag. Du kan korrigera tulldeklarationen som du har skickat genom att öppna den på nytt i e-tjänsten. Korrigera de felaktiga uppgifterna och skicka deklarationen på nytt till Tullen för handläggning.

Korrigering av tulldeklaration före beslut

Alla uppgifter i tulldeklarationen kan inte ändras. Exempel på sådana här uppgifter om aktör är deklarant (importör), ombud och typ av ombudskap. Det i tulldeklarationen begärda förfarandet kan inte heller korrigeras. Ytterligare förfarande kan inte ändras efter frigörandet, om t.ex. förutsättningen för frigörandet har varit uppvisande av ett visst tillstånd/dokument. Övriga uppgifter kan korrigeras före beslutet. Det är dock inte möjligt att korrigera en deklaration, om Tullen har beslutat granska varan.

 • Importdeklarationer som ingetts med ett meddelande kan korrigeras genom att skicka ett meddelande om begäran om korrigering. Endast den som ingett den ursprungliga deklarationen kan skicka korrigeringsmeddelandet. När du begär ändring före beslutet om frigörandet, välj ”KOR – Korrigering” som typ av ändring. 
 • Gå till sidan ”Sammandrag och sändning” och klicka på ”Korrigera” för att korrigera en tulldeklaration som ingetts i Tullklareringstjänsten. Skicka den korrigerade deklarationen på nytt till Tullen för handläggning. 

Om deklarationen har ingetts som en förenklad tulldeklaration som inges för en period så kan vissa uppgifter korrigeras med en kompletterande deklaration. Mera information om en kompletterande importdeklaration som inges för en period.

Om du inger en separat kompletterande deklaration för varje förenklad deklaration kan vissa uppgifter korrigeras med den kompletterande deklarationen. Läs mer på sidan Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad tulldeklaration.

Om varorna hänfördes till förfarandet genom registrering i deklarantens bokföring och du har ingett en anmälan av varors ankomst, kan du korrigera vissa uppgifter med den kompletterande deklarationen. Läs mer på sidan ”Registrering i deklarantens bokföring”. 


Om du fått ett beslut om frigörande och upptäcker ett fel i deklarationen som du inte kan korrigera med en kompletterande deklaration, ska du begära ändring av den förenklade deklarationen. Kontrollera vid punkten ”Korrigering av tulldeklaration före beslut” vilka uppgifter du kan korrigera. 

Du kan ändra en felaktig uppgift efter beslutet om frigörande antingen genom att: 

 • upprätta av omprövningsansökan i Tullklareringstjänsten eller
 • skicka meddelandet ”Begäran om ändring” 

Ändra den felaktiga uppgiften och skicka den korrigerade deklarationen till Tullen genom att välja ”OIK - Ändringar till deklarerade uppgifter” som typ av ändring och som orsak till korrigeringen t.ex. ”T-14 – Andra”. Du kan inge en kompletterande tulldeklaration först när Tullen har handlagt din omprövningsansökan. 

Om uppgifterna är sådana som inte kan ändras med en kompletterande tulldeklaration och uppgifterna i deklarationen inte går att ändra, ska en ny ersättande tulldeklaration lämnas in. Då ska den ursprungliga tulldeklarationen ogiltigförklaras. Läs mer om ogiltigförklaring av en tulldeklaration.  


Ändring av en tulldeklarations uppgifter efter förtullningsbeslutet

Efter att du har fått förtullningsbeslutet kan deklarationen inte längre korrigeras, utan du måste begära ändring, dvs. omprövning av den. Bifoga nödvändiga dokument, såsom faktura, till begäran. Mer om upprättande av omprövningsansökan i Tullklareringstjänsten.

Begäran om ändring av ett förtullningsbeslut för en deklaration som ingetts med ett meddelande begärs elektroniskt. Ändra den felaktiga uppgiften och skicka den korrigerade deklarationen till Tullen med meddelandet ”Begäran om ändring” och ange orsaken till korrigeringstypen.

Du kan begära ändring av en tulldeklaration som upprättats i Tullklareringstjänsten via sidan ”Sammandrag och sändning” i Tullklareringstjänsten eller via knappen ”Kontakta Tullen” på startsidan. Välj ”Begäran om omprövning” och ändra den felaktiga uppgiften i deklarationen. När du har ändrat de felaktiga uppgifterna gå tillbaka till vyn ”Begäran om omprövning” och välj rätt orsakskod. 

Ange som korrigeringstyp eller orsakskod för omprövningen någon av följande:

 • Välj ”OIK – Ändringar till deklarerade uppgifter”, när du antar att ändringen inte påverkar avgifterna som ska uppbäras.
 • Obs, när du efter ett förtullningsbeslut gör en omprövningsbegäran för en kompletterande tulldeklaration och du använder korrigeringstypen eller orsakskoden OIK – Ändringar till deklarerade uppgifter, kan du inte ändra vissa uppgifter i den kompletterande tulldeklarationens datainnehåll, utan ändringen ska göras med en skriftlig motivering. Sådana uppgifter är exempelvis vikt- och förpackningsslag. 
 • Välj ”JAL – Efteruppbörd”, när du antar att ändringen leder till efteruppbörd.
 • Välj ”PAL – Återbetalning eller eftergift”, när du förväntar dig en återbetalning på grund av ändringen. Ange alltid uppgifterna för kontot dit återbäringen ska betalas. Om inget kontonummer anges kan begäran om återbetalning inte handläggas.
  • Exempel: Om du fått en kreditnota, eftersom produkten inte är avtalsenlig, ange som orsak till ändringen ”F-10 – Defekta varor”. se kodförteckningen NCL062 – Orsak till kontakt - korrigering 
   • Om inget kontonummer finns, kan en återbetalning endast i undantagsfall styras som en betalningsanvisning till banken. 
    • Meddelandedeklaranten väljer i så fall ”K – Betalningsanvisning/Penningförsändelse” samt anger som kontoinnehavare personens namn och adress i Finland.
    • I Tullklareringstjänsten ska man då välja ”Betalningsanvisning/Penningförsändelse” samt ange som kontoinnehavare personens namn och adress i Finland.

Tullen svarar på begäran om omprövning genom att godta eller avslå ansökan.

Även om en deklaration har skickats till Tullen genom meddelandedeklarering eller via Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du begära ändring i Tullklareringstjänsten. Läs mer om detta i användargränssnittets anvisning vid punkten ”Att bläddra i deklarationer som ingetts via en annan servicekanal och byte av deklareringssätt


Om du vill göra ändringar i en tulldeklarations uppgifter efter att du fått ett förtullningsbeslut eller ett beslut om frigörande, kan du använda följande koder i ansökan.

Vid statistikändringar använd orsakskoden ”OIK - Ändringar till deklarerade uppgifter”. Om du har upprättat en tulldeklaration med felaktiga uppgifter och du har fått ett förtullningsbeslut, ska du göra en ansökan om omprövning eller en statistikkorrigering. En statistikkorrigering och begäran om omprövning ska göras om den felaktiga uppgiften till exempel berör varukoden, värdet eller varumängden. Det ska göras fastän du inte har betalat tull för varorna. Nödvändiga dokument kan bifogas till ansökan vid behov, till exempel en faktura. 

Använd koden ”OIK – Ändringar till deklarerade uppgifter”, när du antar att ändringen inte påverkar avgifterna som ska uppbäras. Då ska du välja en av följande orsakskoder:

 • ”T-01 – Ursprung”
 • ”T-04 – Varukod”
 • ”T-07 – Tullvärde”
 • ”T-09 – Fel vid utlämning från lagret” om lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret på grund av en felaktig uppgift
 • ”T-14 – Andra”.

Använd koden ”JAL – Efteruppbörd”, när du antar att ändringen leder till efteruppbörd. Då ska du välja en av följande orsakskoder:

 • ”X-01 – Ursprung”
 • ”X-02 – Kvot”
 • ”X-04 – Varukod”
 • ”X-07 – Tullvärde”
 • ”X-08 – Tullfrihet”
 • ”X-09 – Fel vid utlämning från lagret”, om lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret på grund av en felaktig uppgift
 • ”X-14 – Andra”.

Använd koden ”PAL – Återbetalning eller eftergift” när du förväntar dig en återbetalning på grund av ändringen. Då ska du välja en av följande orsakskoder:

 • ”B-01 – Ursprung”
 • ”B-04 – Varukod”
 • ”B-07 – Tullvärde”
 • ”B-08 – Tullfrihet”
 • ”B-09 – Fel vid utlämning från lagret”, om lagerhavaren inte utlämnar varorna från lagret på grund av en felaktig uppgift
 • ”B-14 – Andra”
 • ”C-02 – Kvot”, när du söker kvottilldelning efter ett förtullningsbeslut
 • ”F-10 – Defekta varor”, om du efter tullklarering märker att varan är defekt
 • ”I-11 – Myndighetens fel”
 • ”J-03 – Av rättviseskäl”.

Om du inte använder meddelandedeklarering och inte kan lämna en begäran om omprövning i Tullklareringstjänsten, kan du göra en begäran om omprövning eller en begäran om ogiltigförklaring med en tullblankett. Mera information om upprättande av en omprövningsbegäran med en ansökan.


Om du upptäcker fel i kolli- eller viktuppgifterna i tulldeklarationen, kan du begära ändring av tulldeklarationen med meddelandet ”Begäran om ändring” eller med ”Omprövningsansökan” i Tullklareringstjänsten. I brådskande fall kan du omedelbart upprätta en ny tulldeklaration och begära ogiltigförklaring av den felaktiga tulldeklarationen. Om du söker ändring av antalet kollin eller vikten, uppvisa ett dokument där Tullen kan kontrollera den rätta uppgiften. 

Notera dock att lagerhavaren i vissa undantagsfall kan frigöra varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning. Mer om undantagsfallen finns på sidan avslutande av tillfällig lagring.


Om den tullskyldige i tulldeklarationen är fel, dvs. deklaranten eller importören byts ut, gör en ny importdeklaration med uppgifterna för den rätta deklaranten, importören. 

Gör en ny ersättande tulldeklaration med uppgifterna för rätt skattskyldig, men ange avvikande skattebestämningsdag i tulldeklarationen dvs. det ursprungliga beslutets skattebestämningsdag. 

 • Välj i Tullklareringstjänsten ”Standardtulldeklaration” (ytterligare typ av deklaration A) och ange koden för ytterligare uppgifter ”FISUR – Ersättande deklaration” samt den ursprungliga deklarationens MRN-referensnummer som beskrivning för koden. 
 • För deklarationer som inges med ett meddelande, ange som ytterligare typ av deklaration ”A – Standardtulldeklaration” och koden för ytterligare uppgifter ”FISUR – Ersättande deklaration” samt den ursprungliga deklarationens MRN-referensnummer som beskrivning för koden. Läs mer om att inge en tulldeklaration i efterhand.

Beakta att företagets försändelser inte kan förtullas i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Om ett momsregistrerat företag har ingett en tulldeklaration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, anges inte företagets FO-nummer för deklarationen och mervärdesskattesatsen riktas därför inte in på företaget i tjänsten MinSkatt. I Importförtullningstjänsten för privatpersoner uppbärs mervärdesskatt med förtullningsbeslut alltid i samband med import.

Företagen kan använda Tullklareringstjänsten dit man loggar in med Suomi.fi-identifikation. Läs mer om Tullklareringstjänsten.

Om du är en ny importör ska du kontrollera att ditt företag har ett EORI-nummer. Numret ska anges i tulldeklarationen.

När du fått ett beslut om frigörande för den ersättande tulldeklarationen, kan du begära ogiltigförklaring av den ursprungliga deklarationen. Om fel tullskyldig angetts på den ursprungliga tulldeklarationen, ska rätt tullskyldig kunna konstateras av de dokument som bifogats. Bifoga till exempel en faktura eller en orderbekräftelse av vilken Tullen kan konstatera varornas rätta beställare eller köpare.

Var kan man begära ogiltigförklaring?

 • Om tulldeklarationen har ingetts via Importförtullningstjänsten för privatpersoner, i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande kan du begära ogiltigförklaringen elektroniskt i Tullklareringstjänsten.
  • I begäran om ogiltigförklaring i Tullklareringstjänsten ska man som orsak till ogiltigförklaringen ange ”V-12 – Fel deklarant har angetts” samt MRN-referensnumret för den nya ersättande tulldeklarationen. Ange i motiveringarna närmare uppgifter om orsaken till ogiltigförklaringen och lägg till bilagor utifrån vilka Tullen kan verifiera orsaken till ogiltigförklaringen. 
 •  Om tulldeklarationen har ingetts med ett meddelande, kan ogiltigförklaringen göras med ett meddelande eller i Tullklareringstjänsten. 
  • I begäran om ogiltigförklaring i meddelandeform ska man ange orsakskoden ”V-12 – Fel deklarant har uppgetts” samt MRN-referensnumret för den nya ersättande tulldeklarationen. Ange i motiveringarna närmare uppgifter om orsaken till ogiltigförklaringen och lägg till bilagor utifrån vilka Tullen kan verifiera orsaken till ogiltigförklaringen. 
 • Du kan också ansöka om ogiltigförklaring med tullblankett 643r. Bifoga till begäran den ersättande tulldeklarationens MRN-referensnummer.

Följ samma anvisningar när du gör en ogiltigförklaring som när du upprättar en omprövningsansökan. 

Läs närmare anvisningar på sidan Ändringssökande.


Via stödtjänsten för deklarering ”Deklarationer i Deklarationstjänsten för import (ITU)” kan du bläddra i importdeklarationerna som ingetts i tjänsterna. 

Varukodsändringar och oklara ansökningar handläggs inte genom snabb omprövning. Mer om snabb omprövning.

Upprättande av omprövningsansökan

Du kan begära omprövning av förtullningen genom att skicka till Tullen en ansökan om återbetalning eller eftergift av tullar (tullblankett 643r), eller en ändringsanmälan som leder till efteruppbörd (tullblankett 99r). Läs mer om hur man begär omprövning (ändring) med en ansökan.

Obs. Om du har gjort en förtullning åt fel kund i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden så kan du genast göra en ny ersättande förtullning åt rätt kund. Använd i den ersättande förtullningen samma skattebestämningsdag som i den ursprungliga förtullningen. Begär ogiltigförklaring av den felaktiga deklarationen.

Statistikkorrigering 

Om du har upprättat en tulldeklaration med felaktiga uppgifter och du har fått ett förtullningsbeslut, ska du göra en statistikkorrigering också för varor som befriats från importtullar. Du ska alltid göra en statistikkorrigering när du har angett en felaktig uppgift om deklarant, varukod, värde eller mängd. Du kan göra en statistikkorrigering t.ex. med en blankett. Läs mer om hur man begär omprövning (ändring) med en ansökan.