Korrigering av importdeklaration

Importdeklarationen kan korrigeras ända tills Tullen har gjort ett beslut om deklarationen. Vissa uppgifter i en förenklad deklaration kan läggas till eller ändras med en kompletterande deklaration. Om ändringarna i den förenklade deklarationen är sådana som inte kan ändras med den kompletterande deklarationen begär ändring av den förenklade deklarationen.

Om felen i deklarationen inte kan korrigeras eller om tulldeklarationen är onödig, ska tulldeklarationen ogiltigförklaras. Om ett förtullningsbeslut redan har gjorts för importdeklarationen, ska man upprätta en ansökan om omprövning av förtullningsbeslutet.

Tullen kan begära att tulldeklarationen korrigeras

Om Tullen upptäcker fel eller brister i tulldeklarationen som ingetts, underrättas meddelandekunden om dessa med ett felmeddelande. Felaktiga eller bristfälliga uppgifter ska korrigeras och behövliga uppgifter ska läggas till tulldeklarationen. Du kan därtill själv korrigera sådana fel och uppgifter som påverkas av de felaktiga uppgifterna. I felmeddelandet anges en tidsfrist för korrigeringen.

Ett felmeddelande som fåtts från det nya Tullklareringssystemet (UTU) ska besvaras med ett meddelande om begäran om korrigering. Ett felmeddelande som skickats från Importförtullningssystemet för företag vid särskilda förfaranden (ITU) ska däremot besvaras med en korrigerad tulldeklaration.

Om tulldeklarationen har upprättats i den nya Tullklareringstjänsten och Tullen upptäcker fel i tulldeklarationen, får kunden ett meddelande om avslag. Du kan korrigera tulldeklarationen som du har skickat genom att öppna den på nytt i e-tjänsten. Korrigera de felaktiga uppgifterna och skicka deklarationen på nytt till Tullen för handläggning.

Korrigering av tulldeklaration före beslut

Alla uppgifter i tulldeklarationen kan inte ändras. Exempel på sådana här uppgifter om aktör är deklarant (importör), ombud och typ av ombudskap. Det i tulldeklarationen begärda förfarandet kan inte heller korrigeras. Ytterligare förfarande kan inte ändras efter frigörandet, om t.ex. förutsättningen för frigörandet har varit uppvisande av ett visst tillstånd/dokument. Övriga uppgifter kan korrigeras före beslutet.

  • Importdeklarationer som ingetts till det nya Tullklareringssystemet med ett meddelande kan korrigeras genom att skicka ett meddelande om begäran om korrigering. Endast den som ingett den ursprungliga deklarationen kan skicka korrigeringsmeddelandet. När man begär ändring före beslutet om frigörandet, väljs ”KOR – Korrigering” som typ av ändring.
  • Gå till sidan ”Sammandrag och sändning” och klicka på ”Korrigera” för att korrigera en tulldeklaration som ingetts i Tullklareringstjänsten.

Om deklarationen har ingetts som en förenklad tulldeklaration som inges för en period så kan vissa uppgifter korrigeras med en kompletterande deklaration. Läs mer om kompletterande importdeklarationer som inges för en period.

Om du inger en separat kompletterande deklaration för varje förenklad deklaration kan vissa uppgifter korrigeras med den kompletterande deklarationen. Läs mer på sidan Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad tulldeklaration.

Om varorna hänfördes till förfarandet genom registrering i deklarantens bokföring och du har ingett en anmälan av varors ankomst, kan du korrigera vissa uppgifter med den kompletterande deklarationen. Läs mer på sidan ”Registrering i deklarantens bokföring”. 


Om du fått ett beslut om frigörande och upptäcker ett fel i deklarationen som du inte kan korrigera med en kompletterande deklaration, ska du begära ändring av den förenklade deklarationen. Kontrollera vid punkten ”Korrigering av tulldeklaration före beslut” vilka uppgifter du kan korrigera. 

Ändring av en felaktig uppgift i beslutet om frigörande görs i Tullklareringstjänsten med en omprövningsansökan eller med meddelandet ”Begäran om ändring”. Ändra den felaktiga uppgiften och skicka den korrigerade deklarationen till Tullen genom att välja ”OIK - Ändringar till deklarerade uppgifter” som typ av ändring och som orsak till korrigeringen ”T – Felaktiga uppgifter om deklarationen UTK 173(3) eller Förvaltningslag 50 §”. Du kan inge en kompletterande tulldeklaration först när Tullen har handlagt din omprövningsansökan. 

Om uppgifterna är sådana, som inte kan ändras med en kompletterande tulldeklaration, och uppgifterna i deklarationen inte går att ändra, ska en ny ersättande tulldeklaration lämnas in. Då ska den ursprungliga tulldeklarationen ogiltigförklaras. Läs mer om ogiltigförklaring av en tulldeklaration. 

Om uppgifterna är sådana, som inte kan ändras med en kompletterande tulldeklaration, och uppgifterna i deklarationen inte går att ändra, ska en ny ersättande tulldeklaration lämnas in. Då ska den ursprungliga tulldeklarationen ogiltigförklaras. Läs mer om ogiltigförklaring av en tulldeklaration.  


Efter att du har fått förtullningsbeslutet kan deklarationen inte längre korrigeras, utan du måste begära ändring av den. Läs anvisningen om upprättande av ansökan om ändring i Tullklareringstjänsten.

Snabb omprövning kan inte tillämpas på deklarationer som ingetts till det nya Tullklareringssystemet med ett meddelande. Begär omprövning av förtullningsbeslutet elektroniskt med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”. Ange i begäran orsaken till ändringen samt vilka uppgifter du vill att ska korrigeras i deklarationen. Bifoga nödvändiga dokument, såsom faktura, till begäran. Tullen svarar på begäran om omprövning med ett meddelande om ändring eller ett meddelande om avslag.

Du kan begära ändring av en tulldeklaration som upprättats i Tullklareringstjänsten via sidan ”Kontakter” i tjänsten. Välj först ”Fritt formulerad kontakt” och sedan begäran om ändring och orsaken till ändring. Ange i fritextfältet uppgiften som fanns i den ursprungliga deklarationen samt den rätta uppgiften med vilken deklarationen ska korrigeras. Ange din e-postadress och dina kontoförbindelseuppgifter, om du ansöker om återbetalning eller eftergift. Bifoga nödvändiga dokument, såsom faktura, till ansökan. Tullen godkänner eller avslår ändringen.

Om du inte använder meddelandedeklarering och inte kan lämna en begäran om omprövning i Tullklareringstjänsten, kan du göra en begäran om omprövning eller en begäran om ogiltigförklaring med en tullblankett. Läs mer om upprättandet av en omprövningsansökan.


Om du har upprättat en tulldeklaration med felaktiga uppgifter och du har fått ett förtullningsbeslut, måste du göra en statistikkorrigering. Du ska alltid göra en statistikkorrigering när du har angett en felaktig uppgift om deklarant, varukod, värde eller mängd. En statistikkorrigering ska göras fastän du inte har betalat tull för varorna.

Ange i statistikkorrigeringen den ursprungliga uppgiften samt den rätta uppgiften med vilken du vill korrigera deklarationen. Bifoga nödvändiga dokument, såsom faktura, till ansökan.

Om statistikkorrigeringen inte påverkar skatteuppbörden, be om statistikkorrigering med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt” eller i Tullklareringstjänsten med begäran ”Fritt formulerad kontakt” där orsakskoden är ”006 – Annan orsak”. Du kan använda orsakskoden ”006 – Annan orsak”, om du korrigerar någon av följande uppgifter:

  • transportsätt
  • statistiskt värde
  • nettovikt eller den andra kvantitet som angetts i tulldeklarationen, om statistikkorrigeringen inte påverkar skatteuppbörden.

Om statistikkorrigeringen gäller t.ex. aktörsuppgifter eller påverkar skatteuppbörden (t.ex. varukoden eller tullvärdet har ändrats), kan du inte använda orsakskoden ”006 – Annan orsak” utan du måste göra en begäran om ändring. Använd i detta fall orsakskoden ”001 – Begäran om ändring”.

Statistikkorrigering per e-post eller post

Om du inte kan begära statistikkorrigering elektroniskt kan du skicka begäran t.ex. per e-post.

Om det är fråga om en statistikkorrigering som kan göras med orsakskoden ”006 – Annan orsak”, skicka ett e-postmeddelande med rubriken ”Statistikkorrigering” till adressen kirjaamo@tulli.fi. Om statistikkorrigeringen påverkar skatteuppbörden måste du göra statistikkorrigeringen genom en begäran om ändring (omprövning). Läs mer om upprättande av en ansökan om omprövning och sändning av ansökan per post.


Snabb omprövning

För tulldeklarationer som ingetts i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden kan en snabb omprövning endast göras före förfallodagen för de skatter som påförts genom ett förtullningsbeslut, om skatterna ännu inte betalats. Varukodsändringar och oklara ansökningar handläggs inte genom snabb omprövning. Läs mer om snabb omprövning.

Om du har gjort en förtullning åt fel kund i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden så kan du genast göra en ny ersättande förtullning åt rätt kund. Använd i den ersättande förtullningen samma skattebestämningsdag som i den ursprungliga förtullningen. Begär ogiltigförklaring av den felaktiga deklarationen.

Upprättande av omprövningsansökan

Du kan begära omprövning av förtullningen genom att skicka till Tullen en ansökan om återbetalning eller eftergift av tullar (tullblankett 643r) eller en ändringsanmälan som leder till efteruppbörd (tullblankett 99r). Läs mer om upprättandet av en omprövningsansökan.

Statistikkorrigering

Om du har upprättat en tulldeklaration med felaktiga uppgifter och du har fått ett förtullningsbeslut, ska du göra en statistikkorrigering också för varor som befriats från importtullar. Du ska alltid göra en statistikkorrigering när du har angett en felaktig uppgift om deklarant, varukod, värde eller mängd. Du kan göra en statistikkorrigering t.ex. med en blankett. Läs mer om upprättandet av en omprövningsansökan.


Om du upptäcker fel i kolli- eller viktuppgifterna i tulldeklarationen, kan du begära ändring av tulldeklarationen med meddelandet ”Fritt formulerad kontakt”. I brådskande fall kan du omedelbart upprätta en ny tulldeklaration och begära ogiltigförklaring av den felaktiga tulldeklarationen. Bifoga till deklarationen lagerhavarens försäkran om att varor inte frigörs mot ett felaktigt beslut om frigörande.

Notera dock att lagerhavaren i vissa undantagsfall kan frigöra varorna, och då behövs ingen ersättande förtullning. Läs mer om undantagsfallen på sidan om avslutande av tillfällig lagring.


Om fel tullskyldige uppges på tulldeklarationen och deklaranten eller importören byts ut, ska du alltid göra en ny importdeklaration med uppgifterna för den rätta deklaranten eller importören.

Gör en ny ersättande tulldeklaration med uppgifterna för rätt skattskyldig, men ange avvikande skattebestämningsdag för tulldeklarationen dvs. det ursprungliga beslutets skattebestämningsdag. Du kan endast ange avvikande skattebestämningsdag för tulldeklarationen om du anger koden för ytterligare förfarande 680.

När du har gjort en ny ersättande tulldeklaration ska du begära omprövning av den ursprungliga tulldeklarationen.

Ett företags försändelser kan inte importklareras i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Om ett momsregistrerat företag inger en tulldeklaration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, anges inte företagets FO-nummer för deklarationen och mervärdesskattesatsen riktas därför inte in på företaget i tjänsten MinSkatt. I Importförtullningstjänsten för privatpersoner uppbärs mervärdesskatt med förtullningsbeslut alltid i samband med import.

Om du är en ny importör ska du kontrollera att ditt företag har ett EORI-nummer. Numret ska anges i tulldeklarationen. Inloggning i Tullklareringstjänsten för företag sker med Suomi.fi-identifikation.

Begäran om omprövning kan göras i Tullklareringstjänsten eller med tullblankett. Du kan endast begära omprövning i Tullklareringstjänsten om du även ingett den ursprungliga tulldeklarationen i tjänsten. Bifoga alltid till begäran om omprövning de ersättande förtullnings- och frigörandebesluten eller tulldeklarationens MRN-nummer. Om begäran om omprövning görs på grund av att fel tullskyldig angetts på den ursprungliga tulldeklarationen, ska rätt tullskyldige kunna konstateras av handlingarna som är bifogade till begäran om omprövning. Du kan till exempel bifoga en faktura eller en orderbekräftelse av vilken Tullen kan konstatera varornas rätta beställare eller köpare.