Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad tulldeklaration

Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad tulldeklaration innebär deklarering i två faser då

 • man för importvarorna först inger en förenklad deklaration, i vilken vissa uppgifter kan utelämnas,
 • varorna frigörs för övergång till fri omsättning genom den förenklade tulldeklarationen
 • man inom utsatt tid också inger en kompletterande tulldeklaration i vilken uppgifterna i den förenlade tulldeklarationen kompletteras.

Med den kompletterande deklarationen kan bara vissa uppgifter i den förenklade deklarationen ändras (se punkten ” Uppgifter som får ändras med kompletterande tulldeklaration”).

Den kompletterande tulldeklarationen kan också inges i form av en sammanfattande deklaration för en period. Då kompletterar den flera förenklade deklarationer. Läs mer om kompletterande tulldeklaration som inges för en period.

Hur kan den förenklade och kompletterande tulldeklarationen inges?

Den förenklade importdeklarationen och den kompletterande importdeklarationen kan inges antingen i meddelandeform eller med en SAD-blankett. Dessa deklarationer kan inte inges på nätet via en e-tjänst.

Behöver jag tillstånd?

Du kan inge förenklade tulldeklarationer sporadiskt utan särskilt tillstånd. Då utgör den förenklade tulldeklarationen också tillståndsansökan.

Om du vill inge importtulldeklarationer regelbundet i två faser, måste du ansöka om skriftligt tillstånd hos Tullens tillståndscentral.

Tidsfrist

Den kompletterande tulldeklarationen ska inges inom en viss tid efter frigörandet av varorna:

 • Om du inger deklarationen via meddelandedeklarering, ska du inge den inom tio (10) dagar från dagen då varorna frigjordes.

 • Om du inger deklarationen med en SAD-blankett, ska du inge den inom 7 dagar från dagen då varorna frigjordes.

Beakta följande

I den förenklade deklarationen kan vissa av de uppgifter som är obligatoriska i en standardtulldeklaration utelämnas.

Följande uppgifter kan utelämnas:

 • varans värde och valutaslag
 • poster för värdejustering
 • skattegrund.

Följande uppgifter ska anges:

 • deklarationskod ”B – Ofullständig deklaration”
 • statistiskt värde som också kan anges enligt uppskattning
 • uppgifter om Tillståndscentralens tillstånd
  • kod ”C512 – SDE – Tillstånd att använda förenklad deklaration (delegerad förordning (EU) 2015/2446, bilaga A, kolumn 7a)”.
   • tillståndets nummer och datum som beskrivning
  • I meddelandedeklarationer anges tillståndsuppgifterna i punkten för händelsens bifogade dokument. På SAD-blanketten anges tillståndsuppgifterna i fält 44 vid den första varuposten.

Vissa uppgifter som angetts i en förenklad deklaration kan ändras i den kompletterande deklarationen. Nedan finns anvisningar för en situation där den kompletterande tulldeklarationen inges separat för varje förenklad tulldeklaration. Om du inger en kompletterande deklaration för en period, läs mer om kompletterande importdeklarationer som inges för en period.

Följande uppgifter kan ändras:

 • tilläggsreferens
 • värdeuppgifter (leveransvillkor, valutaslag och deklarationspartiets totalpris, priser på varupostnivå och poster för värdejustering, statistiskt värde)
 • mottagare
 • tullbehandling
 • varans förvaringsplats
 • adress dit periodspecifikationen skickas
 • identifiering av lager
 • typ av transaktion
 • närståenderelationen mellan köparen och säljaren
 • skatteberäkningens uppgifter

Därutöver ska följande uppgift anges i den kompletterande tulldeklarationen:

 • Deklarationskod ”X – En kompletterande deklaration inom ramen för ett förenklat förfarande enligt kod B”

Om du i en kompletterande deklaration i meddelandeform har ändrat andra uppgifter än dem som får ändras, avslår Tullen deklarationen och skickar ett avslagsbeslut. Korrigera uppgifterna och svara på Tullens felmeddelande med ett korrigerat tulldeklarationsmeddelande. 

Om du har ingett den kompletterande tulldeklarationen med en SAD-blankett och ändrat andra uppgifter än dem som får ändras, informerar Tullen dig om felet och ber dig korrigera uppgifterna. Du kan lämna den korrigerade SAD-blanketten t.ex. till kundbetjäningsdisken vid ett tullkontor eller skicka den per post


Du kan korrigera uppgifter i en förenklad deklaration innan du fått ett förtullningsbeslut. Det är dock inte möjligt att korrigera deklarationen, om Tullen har beslutat granska varorna. 

Med en kompletterande deklaration kan bara vissa uppgifter i en förenklade deklaration ändras eller läggas till (se punkten ”Uppgifter som får ändras med kompletterande tulldeklaration”).

Om ändringarna i den förenklade deklarationen är sådana som inte kan ändras med den kompletterande deklarationen begär ändring av den förenklade deklarationen. Om uppgifterna i den förenklade deklarationen inte kan ändras eller om den förenklade tulldeklarationen är onödig, ska den ogiltigförklaras.

Läs mer om korrigering och ändring av en tulldeklaration.

Läs mer om ogiltigförklaring.