Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad deklaration

Kompletterande tulldeklaration för varje förenklad tulldeklaration innebär deklarering i två faser då

 1. man för importvarorna först inger en förenklad deklaration, i vilken vissa uppgifter kan utelämnas. Varorna frigörs för övergång till fri omsättning genom den förenklade tulldeklarationen.
 2. man i en kompletterande tulldeklaration anger de uppgifter som fattades i den förenklade tulldeklarationen. Den kompletterande tulldeklarationen ska inges inom tio dygn efter dagen då varorna frigjordes.

Med den kompletterande deklarationen kan bara vissa uppgifter i den förenklade deklarationen ändras (se punkten ” Uppgifter som kan ändras med kompletterande tulldeklaration”). 

Beakta att den kompletterande tulldeklarationen också kan inges i form av en sammanfattande deklaration för en period. Då kompletterar den flera förenklade tulldeklarationer. Läs mer om kompletterande tulldeklaration för en period.

Hur kan den förenklade och kompletterande tulldeklarationen inges?

Den förenklade och den kompletterande importdeklarationen kan inges antingen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten. Se närmare anvisningar under ”Uppgifter som ska anges i en förenklad tulldeklaration” och ”Uppgifter som kan ändras med en kompletterande tulldeklaration” nedan.

Behöver jag tillstånd?

Du kan inge förenklade tulldeklarationer sporadiskt utan särskilt tillstånd. Då utgör den förenklade tulldeklarationen också tillståndsansökan.

Du ska dock ha ett skriftligt tillstånd av Tullens tillståndscentral om du inger förenklade tulldeklarationer regelbundet.

Ansök om tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd) hos Tullens tillståndscentral. Läs mer om att söka tillstånd.

Beakta följande

I den förenklade deklarationen kan vissa av de uppgifter som är obligatoriska i en standardtulldeklaration utelämnas.

Inge den förenklade deklarationen på följande sätt:

 • När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, välj ”Förenklad deklaration” och rätt ytterligare typ av deklaration.
 • När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering, välj förenklad deklaration bara med en ytterligare typ av deklaration.

Ange i aktörsuppgifterna

 • numret på SDE-tillståndet, om du har ett sådant tillstånd
 • deklarant, importör, exportör samt ombud, om ombud anlitas.

Ange i uppgifterna om deklarationsparti

 • aktörens referens
 • ytterligare typ av deklaration
  • Om du har ett tillstånd av Tullens tillståndscentral, ange någon av följande uppgifter:
   • ”C – Förenklad tulldeklaration som används regelbundet”
   • ”F – På förhand ingiven förenklad tulldeklaration som används regelbundet”
    • Du kan inge en deklaration på förhand genast när du känner till MRN-referensnumret för det tidigare dokumentet.
  • Om du inte har något tillstånd, ange någon av följande uppgifter:
   • ”B – Förenklad deklaration vid enstaka tillfällen”
   • ”E – På förhand ingiven förenklad tulldeklaration vid enstaka tillfällen”
    • Du kan inge en deklaration på förhand genast när du känner till MRN-referensnumret för det tidigare dokumentet.
 • transportsätt vid gränsen och transportmedlets nationalitet
 • avsändningsland
 • destinationsland
 • varornas förvaringsplats vid ingivande av deklarationen samt föreslagen kontrollplats
 • container, om varorna finns i en container.

Ange i uppgifterna om varuposter

 • begärt förfarande, föregående förfarande och ytterligare förfarande
 • ursprungsland
 • varukod och varubeskrivning samt uppgifter om restriktioner som gäller varorna
  • Ange dokument som krävs för varor som omfattas av restriktioner, t.ex. sundhetscertifikat (N851), CHED-PP dvs. numret på Traces-anmälan (C085) och Livsmedelsverkets registreringsnummer (5REK)
 • förpackningar och förpackningsslag
 • uppgifter om tidigare dokument
  • Kod för tidigare dokument och som dess referens MRN-numret samt varupostnumret, om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration.
 • ytterligare uppgifter och dokument gällande varan
 • varans brutto- och nettovikt
 • pris
  • Ange varornas verkliga värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” och vid meddelandedeklarering i fältet ”Varupostens värde”. 
   • Du kan ange varornas värde i den förenklade deklarationen enligt uppskattning och ändra uppgiften i den kompletterande importtulldeklarationen.
    • Om du inte har den slutliga värdeuppgiften, kan du ange varornas genomsnittliga pris eller varornas beräknade värde som grundar sig på t.ex. köpekontraktet eller tidigare köp eller på ett värde som angetts i orderbekräftelsen. 
  • Ange alltid i tulldeklarationen för särskilda förfaranden varornas verkliga värde redan i den förenklade deklarationen.
 • förmånsbehandling.

Beakta att om du ansöker om tilldelning av en tullkvot med den förenklade tulldeklarationen, kan du inte ansöka om tilldelning av en annan tullkvot med den kompletterande tulldeklarationen. Läs mer om tullkvoter.

Läs mer om att inge en tulldeklaration på förhand.


Vissa uppgifter i den förenklade tulldeklarationen kan ändras i den kompletterande deklarationen.
Nedan finns anvisningar för en situation där den kompletterande tulldeklarationen inges separat för varje förenklad tulldeklaration. Om du inger en kompletterande deklaration för en period, läs mer om kompletterande importdeklarationer som inges för en period.

Hur lämnar man in en kompletterande tulldeklaration?

Inge den kompletterande tulldeklarationen på följande sätt:

 • När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten
  • Välj ”Kompletterande tulldeklaration”
  • Välj MRN-referensnumret för den förenklade tulldeklarationen i listan. 
 • När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering
  • Ange någon av följande ytterligare typer av deklaration: 
   • ”Y – Kompletterande deklaration för förenklade deklarationer (koderna C och F)”, om du har ett tillstånd som beviljats av Tullens tillståndscentral
   • ”X – Kompletterande deklaration för förenklade deklarationer (koderna B och E)”, om du inte har något tillstånd. 
 • Deklarationen ska också riktas till rätt förenklad deklaration enligt MRN-referensnumret. 

Vilka uppgifter kan ändras eller tilläggas med kompletterande deklaration?

Vissa uppgifter i en förenklad deklaration kan ändras med den kompletterande deklarationen. Därtill ska de uppgifter som fattades i den förenklade deklarationen anges i den kompletterande deklarationen. Följande uppgifter kan ändras eller läggas till:

 • Aktörer: 
  • exportör
 • Deklarationsparti:
  • aktörens tilläggsreferens
  • typ av transaktion
  • leveransvillkor
   • transportuppgifter
   • transportsätt vid gränsen 
  • transportmedel vid ankomst (transportsätt inrikes)
  • föreslagen kontrollplats i uppgifterna om varornas förvaringsplats 
  • ytterligare uppgifter
  • uppgifter om bifogade dokument (fakturanumret kan inte ändras)
 • Varupost:
  • förmånsberättigande ursprungsland 
  • varubeskrivning
  • brutto- och nettovikt, om det är fråga om s.k. bulkgods
  • värdeuppgifter (pris på varupostnivå, statistiskt värde och poster för värdejustering)
  • värderingsmetod
  • förmånsbehandling.

Beakta att om du ansökt om tilldelning av en tullkvot med en förenklad tulldeklaration, kan du inte ansöka om tilldelning av en annan tullkvot med den kompletterande tulldeklarationen. Läs mer om tullkvoter.


Ändra alltid i först hand den förenklade deklarationen. Om du i en kompletterande deklaration har ändrat andra uppgifter än dem som får ändras, avslår Tullen deklarationen. Korrigera de felaktiga uppgifterna i deklarationen och skicka den tillbaka till Tullen. 

Om de uppgifter som ska korrigeras är sådana som du inte kan ändra med den kompletterande deklarationen, kontrollera om du kan ändra den kompletterande deklarationen. Om de angivna felaktiga uppgifter inte kan ändras, gör en ny ersättande standardtulldeklaration (ytterligare typ av deklaration A) och begär ogiltigförklaring av tulldeklarationen. Läs mer om ogiltigförklaring. 


Du kan korrigera uppgifter i en förenklad deklaration innan du fått ett beslut om frigörande. Det är dock inte möjligt att korrigera deklarationen, om Tullen har beslutat granska varorna. 

Vissa uppgifter i en förenklade deklaration kan ändras med den kompletterande deklarationen (se punkten ”Uppgifter  som kan ändras med den kompletterande tulldeklarationen”).

Om ändringarna av den förenklade deklarationen är sådana som inte kan ändras med den kompletterande deklarationen begär ändring av den förenklade deklarationen.

Om uppgifterna i den förenklade deklarationen inte kan ändras, ska deklarationen ogiltigförklaras. Gör först en korrigerande tulldeklaration och begär att den felaktiga deklarationen ogiltigförklaras. Begär ogiltigförklaring av den förenklade deklarationen också om deklarationen är onödig, t.ex. då varan inte alls anländer.

Läs mer om korrigering och ändring av en tulldeklaration.

Läs mer om ogiltigförklaring.