Kompletterande sammanfattande importdeklaration som inges för en period 

Kompletterande sammanfattande importdeklaration som inges för en period innebär deklarering i två faser då 

 1. man för varje varuparti som anländer under en period först inger en elektronisk förenklad importtulldeklaration, i vilken vissa uppgifter kan utelämnas. Varorna frigörs för förfarandet genom den förenklade deklarationen.
 2. man med en kompletterande sammanfattande tulldeklaration lämnar resten av uppgifterna för de varupartier som anlänt under perioden. Den kompletterande deklarationen ska inges inom 10 dygn efter utgången av perioden. 

Hur kan den förenklade och kompletterande tulldeklarationen inges?

Den förenklade och den kompletterande importdeklarationen kan inges antingen genom meddelandedeklarering eller i Tullklareringstjänsten. Se närmare anvisningar under ”Uppgifter som ska anges i en förenklad tulldeklaration” och ”Uppgifter som ska anges med en kompletterande tulldeklaration” nedan.

Du behöver alltid ett tillstånd

För att du ska kunna använda kompletterande sammanfattande importdeklaration för en period ska du ha ett skriftligt tillstånd av Tullens tillståndscentral. Tillståndshavaren ska alltid vara den aktör som anges i fältet ”Deklarant” i tulldeklarationen.

Ansök om tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd) hos Tullens tillståndscentral. Läs mer om att söka tillstånd.

Finns det begränsningar eller villkor för användning av tillståndet?

I tillståndet till förenklad deklaration anges de deklarationsförfaranden vid vilka tillståndet kan användas. Om tillståndet beviljats för användning av kompletterande sammanfattande deklaration för en period kan tillståndet tillämpas 

 • på de varor som anges i tillståndet 
 • vid de tullförfaranden som anges i tillståndet. 

I en kompletterande sammanfattande importdeklaration för en period kan man inte ansöka om en kvotförmån eller deklarera varor som omfattas av antidumpningstullar, utjämningstullar, importtullen på jordbruksprodukter eller tilläggstullen.

Tidsfrist

Den kompletterande deklarationen ska inges inom 10 dygn efter utgången av perioden.
Om tull uppbärs för varorna är periodens längd en vecka. Om enbart mervärdesskatt uppbärs, är periodens längd en vecka eller en månad. Periodens längd kan vara en månad också när varorna flyttas t.ex. till ett skatteupplag eller när ingen tull tas ut för de varor som frigörs för förfarandet.  

Beakta följande

I den förenklade deklarationen kan vissa av de uppgifter som är obligatoriska i en standardtulldeklaration utelämnas.

Inge den förenklade deklarationen på följande sätt: 

 • När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten, välj ”Förenklad deklaration” och rätt ytterligare typ av deklaration.
 • När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering, välj förenklad deklaration med en ytterligare typ av deklaration. 

Vilka uppgifter ska anges?

Ange i aktörsuppgifterna

 • SDE-tillståndets nummer
 • deklarant, importör, exportör samt ombud, om ombud anlitas.

Ange i uppgifterna om deklarationsparti 

 • aktörens referens
 • periodens första dag som skattebestämningsdag
 • som ytterligare typ av deklaration någon av följande
  • ”C –  Förenklad tulldeklaration som används regelbundet”
  • ”F – På förhand ingiven förenklad tulldeklaration som används regelbundet”
   • Du kan inge en deklaration på förhand genast när du känner till MRN-referensnumret för det tidigare dokumentet.  
 • transportsätt vid gränsen och transportmedlets nationalitet
 • varornas avsändningsland
 • varornas destinationsland
 • varornas förvaringsplats vid ingivande av deklarationen samt föreslagen kontrollplats
 • koden för ytterligare uppgifter ”FIPER – Sammanfattande periodens längd (W = vecka, M = månad)” och W eller M som dess beskrivning.
 • container, om varorna finns i en container.

Ange i uppgifterna om varuposter

 • begärt förfarande, föregående förfarande och ytterligare förfarande
 • ursprungsland
 • varukod och varubeskrivning samt uppgifter om restriktioner som gäller varorna
  • Ange dokument som krävs för varor som omfattas av restriktioner, t.ex. sundhetscertifikat (N851), CHED-PP dvs. numret på Traces-anmälan (C085) och Livsmedelsverkets registreringsnummer (5REK) 
 • förpackningar och förpackningsslag
 • uppgifter om tidigare dokument
  • Kod för tidigare dokument och som dess referens MRN-numret samt varupostnumret, om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration.
 • ytterligare uppgifter och dokument gällande varan
 • varans brutto- och nettovikt
 • pris
  • Ange varornas verkliga värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” och vid meddelandedeklarering i fältet ”Varupostens värde”. 
   • Du kan ange varornas värde i den förenklade deklarationen enligt uppskattning och ändra uppgiften i den kompletterande importtulldeklarationen.
    • Om du inte har den slutliga värdeuppgiften, kan du ange varornas genomsnittliga pris eller varornas beräknade värde som grundar sig på t.ex. köpekontraktet eller tidigare köp eller på ett värde som angetts i orderbekräftelsen. 
  • Ange alltid i tulldeklarationen för särskilda förfaranden varornas verkliga värde redan i den förenklade deklarationen.
 • förmånsbehandling.

Läs mer om att inge en tulldeklaration på förhand.


Den kompletterande tulldeklarationen är en standardtulldeklaration där man anger resten av uppgifterna om de varor som importerats under perioden. Varorna enligt de förenklade deklarationerna ska vara frigjorda för förfarandet för att du ska kunna inge den kompletterande importtulldeklarationen. 

För att du ska kunna inge en kompletterande sammanfattande tulldeklaration för flera förenklade deklarationer, ska alla förenklade deklarationer innehålla följande enhetliga uppgifter:

 • exportör, dvs. säljare 
 • leveransvillkor
 • avsändningsland
 • transportsätt 
 • transportmedlets nationalitet (kan komma att ändras).

Hur lämnar man in en kompletterande tulldeklaration?

Inge den kompletterande tulldeklarationen på följande sätt:

 • När du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten
  • Välj ”Kompletterande tulldeklaration”
  • Välj först ett MRN-referensnummer för vilket du inger den kompletterande deklarationen. Välj i menyn som öppnas MRN-referensnumren för de förenklade deklarationer för vilka du vill lämna in den kompletterande deklarationen.
 • När du inger deklarationen genom meddelandedeklarering
  • Ange ”U – Kompletterande sammanfattande deklaration för förenklade deklarationer enligt koderna C och F” som ytterligare typ av deklaration. 
  • Ange i uppgifterna om deklarationsparti MRN-referensnumren för de förenklade importtulldeklarationerna som tidigare dokument. Ange som typ av tidigare dokument ”C512 – SDE - Tillstånd till att använda förenklad deklaration (Kolumn 7a, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)".

Följande uppgifter krävs i allmänhet för standardtulldeklarationer men i kompletterande deklarationer behöver dessa uppgifter inte anges: 

 • uppgifter om varans förvaringsplats  
 • transportmedlets identifieringsnummer

Du kan korrigera uppgifter i en förenklad deklaration innan du fått ett beslut om frigörande. Det är dock inte möjligt att korrigera deklarationen, om Tullen har beslutat granska varorna. 

Vissa uppgifter i en förenklad deklaration kan ändras med den kompletterande deklarationen.

Om ändringarna i den förenklade deklarationen är sådana som inte kan ändras med den kompletterande deklarationen begär ändring av den förenklade deklarationen.

Om uppgifterna i den förenklade deklarationen inte kan ändras, ska deklarationen ogiltigförklaras. Gör först en korrigerande tulldeklaration och begär att den felaktiga deklarationen ogiltigförklaras. Begär ogiltigförklaring av den förenklade deklarationen också om deklarationen är onödig, t.ex. då varan inte alls anländer.

Läs mer om korrigering och ändring av en tulldeklaration.

Läs mer om ogiltigförklaring.


Ändra alltid i först hand den förenklade deklarationen. Om du i en kompletterande deklaration har ändrat andra uppgifter än dem som får ändras, avslår Tullen deklarationen. Korrigera de felaktiga uppgifterna i deklarationen och skicka den tillbaka till Tullen. 

Om de uppgifter som ska korrigeras är sådana som du inte kan ändra med den kompletterande deklarationen, kontrollera om du kan ändra den kompletterande deklarationen. Om de angivna felaktiga uppgifter inte kan ändras, gör en ny ersättande standardtulldeklaration (ytterligare typ av deklaration A) och begär ogiltigförklaring av tulldeklarationen. Läs mer om ogiltigförklaring. 


Vid deklarering av el och naturgas som förs in via el- och rörledningar kan man använda sammanfattande tulldeklaration för en period.

Som en deklaration som inleder perioden inges en förenklad importtulldeklaration som måste ogiltigförklaras om ingen import sker. Uppgifterna om varor i den förenklade importtulldeklarationen kan anges enligt uppskattning.

Efter utgången av perioden ska en sammanfattande kompletterande tulldeklaration lämnas in för alla varor som under perioden transporterats via el- eller rörledning.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen för varor som transporterats via el- eller rörledningar:

 • transportsätt ”7 – Transport genom fasta installationer”
 • förpackningsslag ”NE – Oemballerat” och antal förpackningar ”1” samt förpackningarnas märken och nummer ”Inga märken”
 • nettovikt ”1”
 • bruttovikt ”1”.

Ange i den förenklade deklarationen ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” som tidigare dokument och ”elström” eller ”naturgas” som dess referens.

Ange i uppgifterna om deklarationsparti i den kompletterande deklarationen MRN-referensnumret för den förenklade tulldeklarationen som tidigare dokument. Ange som typ av tidigare dokument ”C512 – SDE - Tillstånd till att använda förenklad deklaration (Kolumn 7a, bilaga A till delegerade förordning (EU) 2015/2446)”.

Om du importerar elström eller naturgas momsfritt (94 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen) ange i den kompletterande tulldeklarationen någon av följande koder för ytterligare förfarande:

 • kod för ytterligare förfarande gällande elström: ”624 – Elström som levereras till elnätsinnehavares nät (MomsL 94.1.2 §)
 • kod för ytterligare förfarande gällande naturgas: ”625 – Gas som levereras genom ett naturgasnät eller genom ett nät som är anslutet till ett naturgasnät; gas som införs från ett gastankfartyg i ett naturgasnät eller ett rörledningsnät uppströms; samt värme och kyla som levereras genom ett nät för värme och kyla”

Om ditt företag har tillstånd att använda ett förenklat deklarationsförfarande där sammanfattande kompletterande deklarationer inges för perioder, kan till exempel transportdokument användas som reservförfarandedokument. Reservförfarande–dokumentet ska innehålla alla uppgifter som ska anges i en förenklad tulldeklaration.

Under reservförfarandet kan du begära frigörande av varor med reservförfarandedokumentet. När driftavbrottet är över ska en elektronisk tulldeklaration emellertid inges för varorna. I den elektroniska förenklade tulldeklarationen ska man ange samma uppgifter som i det reservförfarandedokument som använts under driftavbrottet. Inge deklarationen utan dröjsmål när driftavbrottet är över.

Ange följande uppgifter i den elektroniska tulldeklarationen i uppgifterna om deklarationsparti:

 • kod för ytterligare uppgifter: ”FIFAL – Reservförfarande” och som dess beskrivning dagen då reservförfarandedokumentet godtagits (i formen ååå.mm.dd)
 • kod för ytterligare uppgifter: ”FIPER – Sammanfattande periodens längd (W = vecka, M = månad)” och W eller M som dess beskrivning.
 • periodens första dag som skattebestämningsdag.

Varje deklarationsparti som importeras under reservförfarandet ska ha ett eget reservförfarandedokument med vilket varorna frigörs för förfarandet. Dokumentet ska i första hand visas upp för det tullkontor där varorna hänförs till förfarandet. Om tullkontoret inte tillhandahåller kundservice kan du skicka reservförfarandedokumentet till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.tuonti(at)tulli.fi). Rubricera e-postmeddelandet med ”Reservförfarande”.

Om du har ingett den förenklade tulldeklarationen i förväg och transporten anländer under driftavbrottet, behöver du utöver MRN-referensnumret också ett reservförfarandedokument. Reservförfarandedokumentet kan till exempel vara ett transportdokument som innehåller MRN-referensnumret och de uppgifter som krävs i en förenklad tulldeklaration.

Uppgifter som ska anges i reservförfarandedokument

Reservförfarandedokumentet ska vara numrerat och innehålla följande uppgifter:

 1. MRN-referensnumret för den summariska införseldeklarationen eller den transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna
 2. tillståndets nummer samt deklarant, om denne är en annan aktör än mottagaren
 3. transportsätt och transportmedlets nationalitet och identitet och namn på det företag som svarar för transporten
 4. varubeskrivning och mängd
 5. avsändare och avsändningsland
 6. destinationsland, mottagarens namn och adress
 7. varornas förvaringsplats och föreslagen kontrollplats
 8. datum
 9. reservförfarandedokumentets nummer, som kan vara t.ex. CMR-nummer
 10. periodens längd och skattebestämningsdag
 11. behövliga bifogade dokument och övriga deklarationsspecifika uppgifter.

Om det tidigare dokumentet för transporten inges under reservförfarandet samtidigt som reservförfarandedokumentet för importen, kan man med ett och samma reservförfarandedokument lämna de säkerhetsuppgifter som ska anges i införseldeklarationer samt de uppgifter som ska anges i förenklade tulldeklarationer.  Reservförfarandedokumentet ska i så fall innehålla de ytterligare uppgifter som ska anges i båda deklarationerna.  Läs mer om angivande av säkerhetsuppgifter vid reservförfarande.