Inlämning av importdeklaration på förhand

Varor kan inte frigöras för övergång till fri omsättning innan varorna anlänt till Finland, eftersom varor som ska tullklareras ska kunna kontrolleras av Tullen när deras ankomst anmälts till Tullen.

Om det för varorna ingetts en deklaration med säkerhetsuppgifter eller en transiteringsdeklaration, kan importdeklarationen inges på förhand innan varorna anländer och innan deras ankomst anmäls till Tullen. Tullen kan i förväg fråga efter dokument som hänför sig till deklarationen, men frigör varorna för övergång till fri omsättning först när varorna anlänt till Finland och deras ankomst anmälts till Tullen.

Du kan lämna in en deklaration för en fraktförsändelse på förhand, om du har MRN-referensnumret för det tidigare dokument som använts (t.ex. MRN-numret för en AREX-deklaration eller transiteringsdeklaration). Du kan inge deklarationen tidigast 30 dagar innan varorna anländer och deras ankomst anmäls till Tullen. Om du inte känner till det tidigare dokumentets MRN-referensnummer kan du hos transportfirman som transporterar dina varor fråga efter det. Om det tidigare dokumentet visats upp för Tullen, kan tulldeklarationen inte inges på förhand. 

Du kan inge en deklaration för en postförsändelse på förhand bara om Posten har meddelat dig att det är möjligt att inge deklarationen på förhand.

Ange båda uppgifterna:

 • Ytterligare typ av deklaration ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration”
 • Kod för tidigare dokument och som dess referens MRN-numret samt varupostnumret, om det tidigare dokumentet är en summarisk införseldeklaration.
  Till exempel: ”N355 – Summarisk införseldeklaration” och MRN-referensnummer (t.ex. 22FI000000000000I0) och varupostnummer (t.ex. 5).

Om du som ytterligare typ av deklaration angett ”D – På förhand ingiven standardtulldeklaration” och om det tidigare dokument som du angett redan visats upp för Tullen, får du ett avslag ”det tidigare dokumentets status är felaktig”.

 • Ändra ytterligare typ av deklaration till ”A – Standardtulldeklaration” och skicka deklarationen till Tullen som en ny deklaration.

Observera att om deklarationen korrigeras, är det inte längre tillåtet att korrigera uppgiften om ytterligare typ av deklaration, när Tullen mottagit deklarationen för handläggning och deklarationen har fått ett MRN-nummer.


Standardtulldeklaration som lämnas in på förhand

 • Ange följande uppgifter i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden:
  • Kryssa för punkten ”På förhand inlämnad importdeklaration” i uppgifterna om deklarationspartiet.
  • Ange uppgiften om det tidigare dokumentet separat för varje varupost. Du kan ange t.ex. transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer eller AREX-deklarationens MRN-referensnummer och varupostnummer.
 • Ange följande uppgifter genom meddelandedeklarering till Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden:
  • deklarationskod ”D – Normal deklaration (enligt kod A), innan deklaranten kan uppvisa varorna”
  • i uppgifterna om deklarationspartiet: kod för tidigare dokument och nummer på tidigare dokument, t.ex. MRN-referensnummer
  • uppgiften om tidigare dokument separat för varje varupost, t.ex. transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer eller AREX-deklarationens MRN-referensnummer och varupostnummer.

På förhand inlämnad förenklad importdeklaration

Beakta att användningen av en förenklad deklaration kräver tillstånd.

 • Ange följande uppgifter i meddelandet:
  • deklarationskod ”E – Ofullständig deklaration (enligt kod B), innan deklaranten kan uppvisa varorna”
  • i uppgifterna om deklarationspartiet: kod för tidigare dokument och nummer på tidigare dokument, t.ex. MRN-referensnummer
  • uppgiften om tidigare dokument separat för varje varupost, t.ex. transiteringsdeklarationens MRN-referensnummer eller AREX-deklarationens MRN-referensnummer och varupostnummer.

Om du som typ av deklaration angett ”D – Normal deklaration (enligt kod A), innan deklaranten kan uppvisa varorna” och om det tidigare dokument du angett redan visats upp för Tullen, får du ett avslag ”det tidigare dokumentets status är felaktig”.

 • Ändra typen av deklaration till ”A – Fullständig deklaration” och skicka deklarationen till Tullen som en ny deklaration.

Observera att om du korrigerar uppgifter i en på förhand ingiven deklaration efter att Tullen mottagit deklarationen för handläggning och deklarationen har fått ett förtullningsnummer, måste du ändra meddelandets typ av deklaration till ”A – Fullständig deklaration”.