Tullklarering av containrar och förpackningar

Containrar och återanvändbara förpackningar kan införas tullfritt till landet enligt förfarandet för tillfällig införsel när de används för transport av varor. Om de införs till landet i försäljningssyfte ska de förtullas på samma sätt som andra importvaror.

Tillfällig införsel av containrar

Tomma eller lastade containrar kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel med befrielse från importtullar. De ska vara hållbart och tydligt försedda med ägarens eller operatörens identifieringsuppgifter, med de märken och nummer för identifiering som ägaren tilldelat containern samt med taravikt (art. 210 i delegerad förordning (EU) 2015/2446, DF).  Containrarna ska vara avsedda att användas för transport av varor i internationell trafik.

Tomma och lastade containrar kan hänföras till förfarandet för tillfällig införsel genom en handling som anses som en tulldeklaration. Om containern är tom och den hänförs till förfarandet genom en handling som anses som en tulldeklaration, kan du bli tvungen att inge en summarisk införseldeklaration eller en summarisk utförseldeklaration för den. Läs mer om deklarering av tomma containrar

Läs mer om tullförfarandet för tillfällig införsel.

Tillfällig införsel av förpackningar

För förpackningar som införs hänförda till förfarandet för tillfällig införsel ska man vanligtvis inge en standardtulldeklaration till Tullen. Återanvändbara förpackningar kan också föras in med en muntlig tulldeklaration eller så kan de hänföras till förfarandet för tillfällig införsel genom en handling som anses vara en tulldeklaration (s.k. aktiv handling). Återanvändbara förpackningar kan endast deklareras med en muntlig tulldeklaration eller genom en handling som anses vara en tulldeklaration, om de är försedda med permanenta märken som identifierar en person som är etablerad inom eller utanför unionens tullområde.

Tillfälligt införda förpackningar kan importeras antingen fyllda eller tomma. Förpackningarna kan vara tomma när de är avsedda att användas för förpackning av varor som kommer att exporteras. De kan vara fyllda när de efter lossningen är avsedda att återexporteras tomma eller fyllda ut ur EU (art. 228 DF). Om förpackningar som deklarerats genom en handling som anses vara en tulldeklaration anländer tomma, kan du bli tvungen att inge en summarisk införseldeklaration för dem. Läs mer om deklarering av tomma förpackningar.

Återexporten av förpackningarna kan göras på samma sätt som när förpackningarna hänfördes till förfarandet för tillfällig införsel. Om förpackningarna t.ex. har hänförts till förfarandet med en muntlig tulldeklaration, så ska de också återexporteras med minst en muntlig tulldeklaration. Om förpackningarna som är hänförda med en muntlig tulldeklaration till förfarandet har hänförts till ett annat tullförfarande, t.ex. tullagerförfarandet, så ska en elektronisk återexportdeklaration inges för förpackningarna.

Läs mer om tullförfarandet för tillfällig införsel.

Import av containrar och förpackningar

Containrar och förpackningar som importeras i försäljningssyfte eller för företagets eget bruk eller för uthyrning ska förtullas på samma sätt som andra importvaror.

Förpackningsmaterialet som använts för förpackning av varorna behöver dock inte tullklareras för övergång till fri omsättning, om förpackningsmaterialet ingått i varornas pris och förpackningarna stannar i EU. Läs mer om att inge en tulldeklaration.

Om en tredjelandscontainer som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel blir permanent kvar i EU på grund av försäljning, ska den förtullas till fri omsättning. Också när en container säljs eller hyrs ut t.ex. för att användas som ett lager eller kontor, ska den alltid förtullas till fri omsättning.

Containern ska tullklareras innan den får tas i annat bruk. Containrarna är hänförda till förfarandet för tillfällig införsel tills de hänförs till ett påföljande tullförfarande, t.ex. frigörs för övergång till fri omsättning.

Containrarna är tullfria med stöd av tulltariffen. Momsregistrerade aktörer ska lämna uppgifterna om importmomsen till Skatteförvaltningen på eget initiativ. Om aktören inte är momsregistrerad hos Skatteförvaltningen betalas importmomsen i samband med förtullningen.

Containrarnas inköpspris ska anges som varans pris. Om fakturan inte finns tillgänglig vid förtullningstidpunkten kan varuhavaren eller deklaranten, beroende på typen av ombudskap, ansöka om tillstånd att uppvisa fakturan i efterhand. Läs mer om tillståndet att uppvisa handlingar som saknas.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen

För containrar som är hänförda till förfarandet för tillfällig införsel ska tulldeklarationen inges separat för varje säljare.

Ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • förfarandekod 4053
 • kod för ytterligare förfarande 999 (= inget ytterligare förfarande), om inget ytterligare förfarande tillämpas
 • typ av transaktion ”11 – direkt försäljning/köp”
 • kod för ytterligare uppgifter ”00900 – TA / avslutande av tillfällig införsel / Delegerad förordning (EU) 2015/2446, artikel 238” och som kvalificerare ”tillfällig införsel, ingen tidigare tulldeklaration”
 • transportsätt vid gränsen och det aktiva transportmedlets nationalitet
  • Om du inte har exakta uppgifter, kan du ange de uppgifter du har, t.ex. transportsätt ”1 – Sjötransport” och det aktiva transportmedlets nationalitet ”FI”.
 • transportmedlets identitet vid ankomst och kvalificerare
  • Om du inte har exakta uppgifter, kan du ange de uppgifter du har, t.ex. transportsätt ”1 – Sjötransport” och transportmedlets identitet ”flera” och typ av identitet ”11 – Namn på sjögående fartyg”.
 • tidigare dokument
  • Om det inte finns något tidigare dokument, ange ”1ZZZ – Annat tidigare dokument” och som dess kvalificerare ”aktiv handling”.     

Angivande av statistiskt värde

Om du inte känner till varornas värde vid ankomsten till Finland, ange varornas tullvärde som statistiskt värde.

Deklarering av mervärdesskatt

Om du är en momsregistrerad aktör deklarera momsen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

Om du inte är en momsregistrerad aktör ange värden som ska inkluderas i momsgrunden med egna koder i tulldeklarationen:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 

Förpackningarna som är hänförda till förfarandet för tillfällig införsel ska återexporteras ut ur EU inom tidsfristen för avslutande av förfarandet. Läs mer om att inge en återexportdeklaration.

Om tredjelandsförpackningar som hänförts till förfarandet för tillfällig införsel blir permanent kvar i EU, ska en tulldeklaration inges för att förtulla dem till fri omsättning. Läs närmare anvisningar nedan.

Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen

Om du tullklarerar tillfälligt införda förpackningar för övergång till fri omsättning ange följande uppgifter i tulldeklarationen:

 • förfarandekod 4053
 • kod för ytterligare förfarande 999 (= inget ytterligare förfarande), om inget ytterligare förfarande tillämpas
 • typ av transaktion t.ex. ”11 – direkt försäljning/köp”
 • kod för ytterligare uppgifter ”00900 – TA / avslutande av tillfällig införsel / Delegerad förordning (EU) 2015/2446, artikel 238” och som dess kvalificerare MRN-referensnummer eller förtullningsnummer

Om varorna är avgiftsfria när de kommer, läs mer om angivande av avgiftsfria varor i importtulldeklaration.

Angivande av statistiskt värde

Om du inte känner till varornas värde vid ankomsten till Finland, ange varornas tullvärde som statistiskt värde.

Deklarering av mervärdesskatt

Om du är en momsregistrerad aktör deklarera momsen i Skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt.

Om du inte är en momsregistrerad aktör ange värden som ska inkluderas i momsgrunden med egna koder i tulldeklarationen:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen vilka vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 

Om containrar och förpackningar som är unionsvaror exporterats tillfälligt ut ur EU enligt tullförfarande 23xx och de kommer tillbaka till EU, är det fråga om återimport. Läs anvisningen om ingivande av återimportdeklaration.