Import av varor som återinförs (returvaror)

Varor kan återinföras tullfritt från ett land utanför EU till Europeiska unionen inom tre från den dag då de exporterades utanför unionen. Exporten från unionen ska gå att bevisa. Varorna kan ursprungligen ha exporterats eller sålts från vilket land i unionen som helst. Även varor som exporterats temporärt eller sålts kan återinföras tullfritt. Varorna måste återinföras i samma skick som de var i när de exporterades.

Återinförda varor ska beviljas befrielse från importtullar även om de endast utgör en del av de varor som exporterats till ett land utanför gemenskapen. Detta gäller också om de återinförda varorna består av delar eller tillbehör till maskiner, instrument, apparater eller andra produkter som tidigare har exporterats från unionens tullområde.

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms betalas för dem.

Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska fr.o.m. 1.1.2018 på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats under Mervärdesbeskattningen vid import av varor.

Förutsättningarna för tullbefrielse för återinförda varor

1. Exporten från unionen måste kunna påvisas, till exempel med någon av följande handlingar:

 • utförselbekräftat överlåtelsebeslut
 • INF 3-blankett
 • annan tillförlitlig handling, till exempel
  • importförtullningsbeslut från landet utanför unionen i original eller kopia
  • för en bil kan det vara ett intyg över att bilen avförts från det finska fordonsregistret.

2. Varorna ska återinföras till unionen inom tre år från exporten

Under särskilda omständigheter kan man ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen. Att beakta:

 • Jordbruksprodukter ska återinföras till unionen inom 12 månader från exporten. Man kan ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen.
 • Jordbruksprodukter för vilka man fått exportbidrag betraktas inte som återinförda varor.
 • Om varorna har förtullats till unionen med nedsatt tull eller tullfritt på grund av deras slutanvändning (end use) och därefter exporterats till ett land utanför unionen, kan de återimporteras till unionen som tullfria återinförda varor endast om de återinförs för samma användningsändamål.
 • Som återinförda varor kan man inte förtulla varor som tidigare importerats till unionen för aktiv förädling och sedan återexporterats och som därefter återimporteras till unionen för övergång till fri omsättning.

3. Momsbehandling

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms uppbäras för dem. Moms uppbärs vid import även när varor som använts på ett sätt som berättigar till avdrag har exporterats till ett land utanför unionen, sålts där och sedan importeras tillbaka till Finland som återinförda varor.

Beakta följande

Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande, ange följande uppgifter:

 • förfarandekod 4010
 • Välj någon av de följande EU-koderna för ytterligare förfarande
  • F01 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i kodexen)
  • F02 = Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)
  • F03 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)

Om importen är också momsfri (94 § 1 mom. 18 punkten i MomsL) ange också 642 som kod ör ytterligare förfarande.

 • transaktionens art 21 (varan returneras till exportören)
 • transaktionens art 11 (varan har sålts på nytt och returneras till unionen) 
 • förmånsbehandling 100
 • bifogat dokument C660 (exportdeklaration), MRN-nummer 

Om du anger 642 som kod för ytterligare förfarande vid momsfri import, ange också 4PAS som kod för bifogat dokument (tullblankett 348r ”Utredning om returvaror”).

Värdeuppgifter:
Värden och priser på varuposten: 

 • statistiskt värde xx euro
 • pris 0 euro 
 • pris xx euro, om transaktionens art är 11 (varan har sålts på nytt och returneras till unionen)
 • fakturapris 0 euro, med koden 90

Ange också vid behov:

 • frakt xx euro, med koden AK
 • avvikande momsgrund xx euro, med koden 80 

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringstjänsten och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten.

Om du inger deklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU) eller med en SAD-blankett, ange följande uppgifter:

 • förfarandekod 4010
 • nationell kod 7RB Återinförda varor, skattebelagd import (MomsL 1 § 1 mom. 2 punkten)
 • 7RA Återinförda varor, skattefri import (MomsL 94 § 1 mom. 18 punkten)
 • transaktionens art 21
 • tullbehandling 100
 • tullsystem 1011
 • bifogat dokument N830 (exportdeklaration), dokumentets nummer och datum

Om den nationella koden är 7RA, anges som bifogat dokument dessutom koden 4PAS ”Utredning om returvaror” (tullblankett 348r).

Värdeuppgifter:

 • totalpris 0 euro
 • fakturapris 0 euro 
 • statistiskt värde xx euro
 • frakt xx euro (vid behov)
 • avvikande momsgrund xx euro (vid behov)

Om du inger deklarationen i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande, ange följande uppgifter:

 • förfarandekod 6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick
 • EU-kod för ytterligare förfarande F05 = Befrielse från importtull och från mervärdesskatt och/eller punktskatter för återinförda varor (artikel 203 i kodexen och artikel 143.1 e i direktiv 2006/112/EG)
 • transaktionens art 60 (under 2 år) / 91 (över 2 år)
 • förmånsbehandling 100
 • bifogat dokument C660 (exportdeklaration), MRN-nummer 

Värdeuppgifter:

Värden och priser på varuposten:

 • statistiskt värde xx euro
 • pris 0 euro
 • fakturapris 0 euro, med koden 90
 • ange också vid behov:
 • frakt xx euro, med koden AK
 • avvikande momsgrund xx euro, med koden 80

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringstjänsten och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten.

Om du inger deklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU) eller med en SAD-blankett, ange följande uppgifter:

 • förfarandekod 6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick
 • nationell kod 7RA Återinförda varor, skattefri import (MomsL 94 § 1 mom. 18 punkten)
 • transaktionens art 60 (under 2 år) / 91 (över 2 år)
 • tullbehandling 100
 • tullsystem 1011
 • bifogat dokument N830 (exportdeklaration), dokumentets nummer och datum

Eftersom den nationella koden är 7RA, ange också 4PAS som kod för bifogat dokument (tullblankett 348r ”Utredning om returvaror”).

Värdeuppgifter:

 • totalpris 0 euro
 • fakturapris 0 euro
 • statistiskt värde xx euro
 • frakt xx euro, med koden AK (vid behov)
 • avvikande momsgrund xx euro, med koden 80 (vid behov)

Tullförfarande 6122 999 används i sådana fall där varor har förts tillfälligt (förfarande 22xx 999) ut ur unionen för förädling, reparation, testning eller annan behandling. När varorna återinförs till unionen kan de antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller så kan man för dem uppvisa en handling som hänför sig till förmånsbehandling (t.ex. EUR.1), på basis av vilken den tull som uppbärs är noll. 

Det lönar sig för exportören att redan före exporten ta reda på om varorna ska hänföras till det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling 21xx (tull uppbärs för de importerade varorna) eller till förfarandet 22xx 999 (tull uppbärs inte för de importerade varorna). 

Om det är fråga om att testa om varan fungerar, dvs. reda ut om varan kan repareras eller inte och varan är tullfri, ska varan hänföras till ett annat förfarande för temporär export 22xx. Då är förfarandet vid importen 6122, ytterligare förfarande 999, förmånsbehandling 100 och förmånsberättigande ursprungsland eller landsgrupp 1011. 

Välj någon av följande transaktionsarter:
51 – retur av varan till avgångslandet efter lönbearbetning  
52 – retur av varan till något annat land än avgångslandet efter lönbearbetning 
60 – leverans av varor för reparation och returnering av varorna efter reparation

Ange exportdeklarationens MRN-nummer med koden för bifogat dokument C660.

Läs mer: Kundmeddelande ”Förfarandekoder som används vid temporär export” av 13.4.2017.

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, fastställs tullvärdet, mervärdesskattegrunden (anges alltid av icke-momsregistrerade företag eller privatpersoner) och det statistiska värdet enligt följande:

I priset (tullvärdet) inräknas följande:

 • värdet på de exporterade varorna med koden AF (verktyg, matriser, formar och liknande artiklar som använts vid framställningen av de importerade varorna) 
 • förädlingskostnaderna med koden 1G (Arbetskostnader som uppstått utanför unionen)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen, med koden 1D
 • transportkostnader och därmed sammanhängande kostnader med anknytning till import fram till den plats där varan förs in i unionen, med koden 1J 
 • försäkringskostnaden med anknytning till import, med koden 1K

I momsgrunden inräknas följande:

 • förädlingskostnaderna med koden 1G (Arbetskostnader som uppstått utanför unionen)
 • värdet på de varor som tillförts utanför unionen, med koden 1D
 • transport- och därmed sammanhängande kostnader som hänför sig till export och uppstått utanför unionen, med koden 1H  
 • transport-, lastnings-, försäkrings- och därmed förbundna kostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet, med koden 3A 
 • om det vid den tidpunkt då skyldigheten att betala skatt uppstår är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom unionsområdet, kostnaderna till denna destinationsort, med koden 3D

I statistiskt värde inräknas följande:

Det statistiska värdet består av värdet på de exporterade varorna, kostnaderna för förädlingsprocesserna utanför unionen, värdet på de varor som tillförts utanför unionen,  royalties och licensavgifter med anknytning till varorna samt av frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till  den finska gränsen. Värdet på de exporterade varorna ska fortsättningsvis anges på varupostnivå med koden för ytterligare uppgifter FIXXX.

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringstjänsten och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten.

Om du inger deklarationen i Importförtullningstjänsten för företag vid särskilda förfaranden (ITU) eller med en SAD-blankett, ange följande uppgifter:
Tullförfarande 6122 999 används i sådana fall där varor har förts tillfälligt (förfarande 22xx 999) ut ur unionen för förädling, reparation, testning eller annan behandling. När varorna återinförs till unionen kan de antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller så kan man för dem uppvisa en handling som hänför sig till förmånsbehandling (t.ex. EUR.1), på basis av vilken den tull som uppbärs är noll. 

Det lönar sig för exportören att redan före exporten ta reda på om varorna ska hänföras till det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling 21xx 7UA/7UB (tull uppbärs för de importerade varorna) eller till förfarandet 22xx 999 (tull uppbärs inte för de importerade varorna). 
 

Läs mer: Kundmeddelande 13.4.2017 ”Förfarandekoder som används vid temporär export”

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, fastställs tullvärde, mervärdesskattegrund och statistiskt värde enligt följande:

Tullvärde
värdet på de exporterade varorna (= värdet på tillhandahållna varor och tjänster) + 
förädlingskostnaderna + 
värdet på de varor som tillförts utanför unionen + 
transport-, försäkrings- och andra därmed sammanhängande kostnader fram till destinationsorten (importfrakt).

Momsgrund
förädlingskostnaderna + 
värdet på de varor som tillförts utanför unionen + 
transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt) + 
transport-, lastnings-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader samt övriga kostnader med anknytning till import fram till första destinationsorten i Finland enligt transportavtalet (importfrakt), eller, om det vid tidpunkten då skyldigheten att betala skatt uppkommer är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU, kostnaderna fram till denna destinationsort.

Statistiskt värde = 
värdet på de exporterade varorna (= värdet på tillhandahållna varor och tjänster) + 
förädlingskostnaderna + 
värdet på de varor som tillförts utanför unionen + 
frakt-, och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen (importfrakt).

Om det finns ett driftavbrott i Tullklareringstjänsten och du använder reservförfarandet, ange samma uppgifter på SAD-blanketten som i Tullklareringstjänsten.


Detta är en anvisning till företag vars kunder bosatta utanför EU:s tullområde importerar varor till EU:s tullområde för reparation eller garantiutbyte.

När varan importeras för reparation

Varor som importeras till EU:s tullområde för reparation ska tullklareras. Om man inte vill betala importtull och importmoms för varorna kan man hänföra dem till förfarandet för aktiv förädling. Detta förfarande kräver tillstånd. Se närmare om aktiv förädling.

Innehavaren av tillståndet till aktiv förädling ska i regel vara etablerad i unionens tullområde och därför rekommenderas det att företaget som kommer att utföra reparationen ansöker om tillståndet till aktiv förädling. Företaget kan ansöka om tillståndet hos Tullen antingen på förhand eller i samband med hänförandet av varorna till förfarandet genom att ange vissa tilläggsuppgifter i tulldeklarationen.

Beviljandet av tillståndet förutsätter att en garanti (säkerhet) ställts. Läs mer om garantier. Garantin som ställts i samband med importförtullningen frisläpps eller återbetalas, när den reparerade varan återexporterats från EU:s tullområde och den avräkningsnota som krävs lämnats in. Varan som återexporteras ska exportklareras och varan och dess dokument ska visas upp för tullen innan varan förs ut ur unionen.

Om de varor som importeras för reparation inte förtullas till förfarandet för aktiv förädling i tillståndshavarens namn, dvs. i det företags namn som reparerar varan, ska kunden

 • antingen förtulla varorna som vanlig importförtullning, då importskatterna tas ut som normalt (läs mer: Vad är importskatter?)
 • eller hänföra varorna till förfarandet för aktiv förädling. I enstaka fall kan tillståndet till aktiv förädling också beviljas personer som är etablerade utanför unionens tullområde. I dessa fall lönar det sig att i ett tidigt skede kontakta Tullens företagsrådgivning för mer information. Tullens kontaktuppgifter

Om det är möjligt att varan i stället för reparation ersätts med en motsvarande felfri vara (garantiutbyte) ska det företag som ersätter varan i förväg ansöka om tillstånd till aktiv förädling.

När varan importeras för garantiutbyte

Varor som importeras till EU:s tullområde för garantiutbyte ska tullklareras. Om man inte vill betala importtull och importmoms för varorna kan man hänföra dem till förfarandet för aktiv förädling. Se närmare om aktiv förädling. Detta förfarande kräver tillstånd. Garantiutbyte av varan med tillämpning av aktiv förädling förutsätter ett tillstånd som på förhand sökts hos Tullen och där det uttryckligen anges att likvärdiga varor kan användas. Läs mera i anvisningen Användning av likvärdiga varor vid särskilda förfaranden (pdf).

Det lönar sig för företag att hos Tullen ansöka om tillstånd till aktiv förädling om företaget har kunder för vilka det ersätter varor genom garantiutbyte. Garantin som reserverats i samband med importförtullningen frisläpps när den vara som getts i garantiutbyte förts ut ur EU:s tullområde och den avräkningsnota som krävs har lämnats in. Varan som förs ut ska exportklareras och varan och dess dokument ska visas upp för Tullen innan varan förs ut ur unionen.

För de varor som kommer för garantiutbyte ska en tulldeklaration avges i tillståndshavarens namn, dvs. i det företags namn som byter ut varan. Säljaren och kunden ska på förhand komma överens om inlämnande av tulldeklarationen och om anmälan av varornas ankomst vid gränstullkontoret.

Om den vara som importeras för garantiutbyte inte förtullas till förfarandet för aktiv förädling i säljarens namn ska kunden förtulla varan i eget namn

 • antingen som returvara, förutsatt att det gått högst tre år sedan varan exporterades
 • eller som vanlig importförtullning då importskatterna tas ut som normalt.

Mera information om returvaror och importskatter.

 

 

 

 

 

 

                             

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning