Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan inom kort med anvisningarna om deklarering av avgiftsfria varor.

Import av varor som återinförs

Varor kan återinföras tullfritt från ett land utanför EU till Europeiska unionen inom tre år från den dag då de ursprungligen exporterades utanför unionen. Exporten från EU ska gå att bevisa. Varorna kan ursprungligen ha exporterats eller sålts från vilket EU-land som helst. Även varor som exporterats temporärt eller sålts kan återinföras tullfritt. Varorna måste återinföras i samma skick som de var i när de exporterades.

Återinförda varor beviljas befrielse från importtullar även om de endast utgör en del av de varor som exporterats till ett land utanför unionen. Detta gäller också återinförda varor som utgör delar eller tillbehör till maskiner, instrument, apparater eller andra produkter som tidigare har exporterats från unionens tullområde.

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms betalas för dem. Moms ska också betalas för återinförda varor om importören inte är densamma som exportören.

Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga anmäler på eget initiativ uppgifterna om importmomsen till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Du kan läsa mer om mervärdesbeskattningen vid import av varor på Skatteförvaltningens webbplats. Läs också Tullens kundanvisning: Skattefri import inom mervärdesbeskattning.

Om de varor som återinförs exporterats tillfälligt ut ur EU med förfarandekoderna 22xx och 23xx, är det fråga om återimport. Läs anvisningarna om hur man inger en återimportdeklarationen.

Förutsättningarna för tullbefrielse för återinförda varor

Återinförda varor kan vara tullfria bara om samtliga följande villkor blir uppfyllda:

1. Exporten från unionen måste kunna påvisas

Att varan tidigare exporterats ut ur EU-området ska kunna bevisas t.ex. med något av följande dokument:

 • utförselbekräftat överlåtelsebeslut (frigörandebeslut)
 • INF 3-blankett
 • annat tillförlitligt dokument, till exempel
  • importförtullningsbeslut från landet utanför unionen i original eller kopi
  • i fråga om fordon, intyg över att fordonet avförts från det finska fordonsregistret.

2. Varorna ska återinföras till unionen inom tre år från exporten

Under särskilda omständigheter kan man ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen. Beakta följande:

 • Jordbruksprodukter ska återinföras till unionen inom 12 månader från exporten. Man kan ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen.
 • Jordbruksprodukter för vilka man fått exportbidrag betraktas inte som återinförda varor.
 • Om varorna har förtullats till unionen med nedsatt tull eller tullfritt på grund av deras slutanvändning (end use) och därefter exporterats till ett land utanför unionen, kan de återimporteras till unionen som tullfria återinförda varor endast om de återinförs för samma slutanvändning.
 • Som återinförda varor kan sådana förädlade produkter förtullas som återexporterats efter förfarandet för aktiv förädling, under förutsättning att tullskulden tas ut enligt artikel 86.3 i förordning (EU) nr 952/2013, dvs. unionens tullkodex (UTK), för de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling och som ingår i de förädlade produkterna (”råmaterial”). Därtill ska alla andra villkor enligt artikel 203 i UTK bli uppfyllda (t.ex. tidsfrist). Om likvärdiga varor använts i verksamheten kan behandlingen som återinförd vara tillämpas på förädlade produkter bara om det kan säkerställas att den importrätt som uppstått för likvärdiga varor inte använts och inte kommer att användas (art. 205 i UTK).

3. Moms ska betalas om befrielse från den inte kan sökas

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms betalas för dem. Moms uppbärs vid import även när varor som använts på ett sätt som berättigar till avdrag har exporterats till ett land utanför unionen, sålts där och sedan importeras tillbaka till Finland som återinförda varor. Om befrielse från moms söks för de återinförda varorna (94 § 1 mom. 18 punkten i MomsL) ska varorna komma tillbaka till den ursprungliga exportören.

Beakta följande

Koder som ska anges i tulldeklarationen

När du använder tullförfarande 4010 för återinförsel av slutgiltigt exporterade varor till EU, ange följande uppgifter i Tullklareringstjänsten eller i ett meddelande:

 • tullförfarande
  • begärt förfarande ”40 – Övergång till fri omsättning”
  • föregående förfarande ”10 – Slutgiltig export”
 • någon av följande koder för ytterligare förfarande:
  • F01 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (artikel 203 i kodexen)
  • F02 = Befrielse från importtullar för återinförda varor, jordbruksprodukter (särskilda omständigheter enligt artikel 159 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: jordbruksprodukter)
  • F03 = Befrielse från importtullar för återinförda varor (särskilda omständigheter enligt artikel 158.3 i delegerad förordning (EU) 2015/2446: reparation eller återställande i gott skick)
 • förmånsbehandling "100 – Allmän tullsats vid import från tredje land”
 • bifogat dokument C660 (exportdeklaration), MRN-referensnummer.

Angivande av värdeuppgifter

Ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering. Beakta att det finns två alternativ i denna anvisning:

 • Varorna återinförs till EU till den ursprungliga exportören.
 • Varorna återinförs till EU men inte till den ursprungliga exportören.

Om varorna återinförs till den ursprungliga exportören

Om varorna återinförs till den ursprungliga exportören (t.ex. mottagaren vägrar ta emot varorna som du har skickat), ange uppgifterna gällande varornas värde och värdering enligt följande:

 • Om du ansöker om befrielse från moms för de återinförda varorna, ange som andra kod för ytterligare förfarande ”642 – Återinförd vara, levererad som momsbelagd, importören är densamma som exportören. Befrielse från mervärdesskatt MomsL 94.1 § 18 punkten MomsL 94.1 § 18 punkten”.
 • typ av transaktion ”21 – Återlämnade varor”
 • värdeuppgifter för varorna:
  • priset eller varans verkliga värde
   • Ange varans värde i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”. 
   • Varans värde kan inte vara 0, även om man inte har betalat något för varan eller om varan inte har sålts.
   • Varans värde ska vara dess verkliga värde, och fastställandet av värdet grundar sig vanligtvis på en affärstransaktion. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs värdet utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varorna till EU. Som värde på varor som återinförs kan man använda det pris till vilket varorna såldes från EU, om varorna återinförs i oförändrat skick.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A.
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Eftersom ”21 – Återlämnade varor” har angetts som typ av transaktion, ska en sekundär värderingsmetod användas. Ta reda på vilken sekundär värderingsmetod du kan använda. På basis av den ange någon av följande koder:
   • ”2 – Transaktionsvärde för identiska varor”
   • ”3 – Transaktionsvärde för liknande varor”
   • ”4 – Deduktiv metod”
   • ”5 – Metoden för beräknat värde”
   • ”6 – Värde grundat på tillgängliga uppgifter (alternativ metod)”.

Om varorna återinförs till EU men inte till den ursprungliga exportören

Exempel: Du har köpt varor från Norge från säljare B, som har köpt dessa varor från Finland från säljare A. Säljare A har ingett en exportdeklaration för varorna från Finland till Norge, dvs. till ett land utanför EU. Det finns en utförselbekräftad exportdeklaration för varorna från Finland till Norge, dvs. till ett land utanför EU. Säljare B levererar exportklarerade varorna till dig från Norge tillbaka till Finland. Då återinförs varorna till Finland, men inte till den ursprungliga säljaren A, som var den ursprungliga exportören av varorna. Varorna kan införas som återinförda varor, trots att de har sålts till ett annat företag utanför EU, när de övriga villkoren för återinförda varor uppfylls. Du ska också ha en utförselbekräftad exportdeklaration eller något annat godtagbart bevis på exporten av varorna i fråga.

Om du importerar varor som har sålts utanför EU och som återinförs till EU men inte till den ursprungliga exportören, ange värdeuppgifterna enligt följande:

 • typ av transaktion ”11 – direkt försäljning/köp”
 • värdeuppgifter för varorna: 
  • pris
   • Ange priset på de varor du importerar i Tullklareringstjänsten i fältet ”Pris” eller vid meddelandedeklarering under ”Varupostens värde”.
  • poster som ska läggas till priset, om de inte redan ingår i priset
   • Ange de poster som ska läggas till priset med koder för värdeslag som börjar med bokstaven A
   • Om du t.ex. har fått en separat fraktfaktura för transporten av varorna, ange den importfrakt du betalat med koden ”AK – Kostnader för transport, lastning, hantering och försäkring fram till platsen för införsel i Europeiska unionen”.
   • Kontrollera koderna i kodförteckningen ”NCL123 – Värdejustering” på Tullens github-sida.
 • värderingsmetod
  • Om det tullvärde som du angett fastställs utgående från transaktionsvärdet, ange värderingsmetoden med koden ”1 – Transaktionsvärde för importerade varor”.
 • statistiskt värde
  • Det statistiska värdet utgörs av varans pris och de tilläggskostnader som uppstått utanför unionen (t.ex. frakt och försäkring) fram till det första gränsövergångsstället vid finska gränsen. I det statistiska värdet inkluderas inte de skatter och avgifter som uppbärs i Finland.
  • Det statistiska värdet kan inte vara 0.

Mervärdesskattegrund

Om du är en momsregistrerad importör, deklarera importmomsen till Skatteförvaltningen. Om deklaranten är en icke-momsregistrerad aktör, anges för beräkning av momsgrunden uppgifter som justerar priset. Ange följande uppgifter med separata koder:

 • transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader samt andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet (kod 3A)      
 • transport-, lastnings-, lossnings och försäkringskostnader samt andra kostnader fram till en annan destinationsort inom unionen som vid tidpunkten för uppkomsten av skyldigheten att betala moms är kända (kod 3D)       
 • andra skatter och avgifter som i samband med förtullning tas ut till staten eller unionen på grund av import av varor, dock inte moms (kod 3B) 
 • skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland (kod 3C)

Detta är en anvisning till företag vars kunder bosatta utanför EU:s tullområde importerar varor till EU:s tullområde för reparation eller garantiutbyte.

När varan importeras för reparation

Varor som importeras till EU:s tullområde för reparation ska tullklareras. Om man inte vill betala importtull och importmoms för varorna kan man hänföra dem till förfarandet för aktiv förädling. Detta förfarande kräver tillstånd. Se närmare om aktiv förädling.

Innehavaren av tillståndet till aktiv förädling ska i regel vara etablerad i unionens tullområde och därför rekommenderas det att företaget som kommer att utföra reparationen ansöker om tillståndet till aktiv förädling. Företaget kan ansöka om tillståndet hos Tullen antingen på förhand eller i samband med hänförandet av varorna till förfarandet genom att ange vissa tilläggsuppgifter i tulldeklarationen.

Beviljandet av tillståndet förutsätter att en garanti (säkerhet) ställts. Läs mer om garantier. Garantin som ställts i samband med importförtullningen frisläpps eller återbetalas, när den reparerade varan återexporterats från EU:s tullområde och den avräkningsnota som krävs lämnats in. Varan som återexporteras ska exportklareras och varan och dess dokument ska visas upp för tullen innan varan förs ut ur unionen.

Om de varor som importeras för reparation inte förtullas till förfarandet för aktiv förädling i tillståndshavarens namn, dvs. i det företags namn som reparerar varan, ska kunden

 • antingen förtulla varorna som vanlig importförtullning, då importskatterna tas ut som normalt (läs mer: Vad är importskatter?)
 • eller hänföra varorna till förfarandet för aktiv förädling. I enstaka fall kan tillståndet till aktiv förädling också beviljas personer som är etablerade utanför unionens tullområde. I dessa fall lönar det sig att i ett tidigt skede kontakta Tullens företagsrådgivning för mer information. Tullens kontaktuppgifter

Om det är möjligt att varan i stället för reparation ersätts med en motsvarande felfri vara (garantiutbyte) ska det företag som ersätter varan i förväg ansöka om tillstånd till aktiv förädling.

När varan importeras för garantiutbyte

Varor som importeras till EU:s tullområde för garantiutbyte ska tullklareras. Om man inte vill betala importtull och importmoms för varorna kan man hänföra dem till förfarandet för aktiv förädling. Se närmare om aktiv förädling. Detta förfarande kräver tillstånd. Garantiutbyte av varan med tillämpning av aktiv förädling förutsätter ett tillstånd som på förhand sökts hos Tullen och där det uttryckligen anges att likvärdiga varor kan användas. Läs mera i anvisningen Användning av likvärdiga varor vid särskilda förfaranden (pdf).

Det lönar sig för företag att hos Tullen ansöka om tillstånd till aktiv förädling om företaget har kunder för vilka det ersätter varor genom garantiutbyte. Garantin som reserverats i samband med importförtullningen frisläpps när den vara som getts i garantiutbyte förts ut ur EU:s tullområde och den avräkningsnota som krävs har lämnats in. Varan som förs ut ska exportklareras och varan och dess dokument ska visas upp för Tullen innan varan förs ut ur unionen.

För de varor som kommer för garantiutbyte ska en tulldeklaration avges i tillståndshavarens namn, dvs. i det företags namn som byter ut varan. Säljaren och kunden ska på förhand komma överens om inlämnande av tulldeklarationen och om anmälan av varornas ankomst vid gränstullkontoret.

Om den vara som importeras för garantiutbyte inte förtullas till förfarandet för aktiv förädling i säljarens namn ska kunden förtulla varan i eget namn

 • antingen som returvara, förutsatt att det gått högst tre år sedan varan exporterades
 • eller som vanlig importförtullning då importskatterna tas ut som normalt.

Mera information om returvaror och importskatter.