Import av varor som återinförs (returvaror)

Varor kan återinföras tullfritt från ett land utanför EU till Europeiska unionen inom tre från den dag då de exporterades utanför unionen. Exporten från unionen ska gå att bevisa. Varorna kan ursprungligen ha exporterats eller sålts från vilket land i unionen som helst. Även varor som exporterats temporärt eller sålts kan återinföras tullfritt. Varorna måste återinföras i samma skick som de var i när de exporterades.

Återinförda varor ska beviljas befrielse från importtullar även om de endast utgör en del av de varor som exporterats till ett land utanför gemenskapen. Detta gäller också om de återinförda varorna består av delar eller tillbehör till maskiner, instrument, apparater eller andra produkter som tidigare har exporterats från unionens tullområde.

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms betalas för dem.

Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska fr.o.m. 1.1.2018 på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats under Mervärdesbeskattningen vid import av varor.

Förutsättningarna för tullbefrielse för återinförda varor

1. Exporten från unionen måste kunna påvisas, till exempel med någon av följande handlingar:

 • utförselbekräftat överlåtelsebeslut
 • INF 3-blankett
 • annan tillförlitlig handling, till exempel
  • importförtullningsbeslut från landet utanför unionen i original eller kopia
  • för en bil kan det vara ett intyg över att bilen avförts från det finska fordonsregistret.

2. Varorna ska återinföras till unionen inom tre år från exporten

Under särskilda omständigheter kan man ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen. Att beakta:

 • Jordbruksprodukter ska återinföras till unionen inom 12 månader från exporten. Man kan ansöka om förlängning av tidsfristen hos Tillståndscentralen.
 • Jordbruksprodukter för vilka man fått exportbidrag betraktas inte som återinförda varor.
 • Om varorna har förtullats till unionen med nedsatt tull eller tullfritt på grund av deras slutanvändning (end use) och därefter exporterats till ett land utanför unionen, kan de återimporteras till unionen som tullfria återinförda varor endast om de återinförs för samma användningsändamål.
 • Som återinförda varor kan man inte förtulla varor som tidigare importerats till unionen för aktiv förädling och sedan återexporterats och som därefter återimporteras till unionen för övergång till fri omsättning.

3. Momsbehandling

Om varor har sålts skattefritt till ett land utanför unionen och förtullas tillbaka som återinförda varor ska moms uppbäras för dem. Moms uppbärs vid import även när varor som använts på ett sätt som berättigar till avdrag har exporterats till ett land utanför unionen, sålts där och sedan importeras tillbaka till Finland som återinförda varor.

Beakta följande

Uppgifter som ska anges i meddelande/webbdeklaration/SAD-blankett:

 • förfarandekod 4010
 • nationell kod 7RB Återinförda varor, skattebelagd import (MomsL 1 § 1 mom. 2 punkten)
 • nationell kod 7RA Återinförda varor, skattefri import (MomsL 94 § 1 mom. 18 punkten)
 • transaktionens art 21
 • tullbehandling 100
 • tullsystem 1011
 • bifogad handling N830 (exportdeklaration), handlingens nummer och datum.

Om den nationella koden är 7RA, anges som bifogad handling dessutom koden 4PAS ”Utredning om returvaror” (tullblankett 348r).

Värdeuppgifter:

 • totalpris 0 euro
 • fakturapris 0 euro
 • statistiskt värde xx euro
 • frakt xx euro (vid behov)
 • avvikande momsgrund xx euro (vid behov).

Uppgifter som ska anges i meddelande/webbdeklaration/SAD-blankett:

 • förfarandekod 6123 Återimport av temporärt exporterade varor i oförändrat skick
 • nationell kod 7RA Återinförda varor, skattefri import (MomsL 94 § 1 mom. 18 punkten)
 • transaktionens art 60 (under 2 år) / 91 (över 2 år)
 • tullbehandling 100
 • tullsystem 1011
 • bifogad handling N830 (exportdeklaration), handlingens nummer och datum.

Eftersom den nationella koden är 7RA, anges som bifogad handling dessutom koden 4PAS ”Utredning om returvaror” (tullblankett 348r).

Värdeuppgifter:

 • totalpris 0 euro
 • fakturapris 0 euro
 • statistiskt värde xx euro
 • frakt xx euro (vid behov)
 • avvikande momsgrund xx euro (vid behov)

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

 


Tullförfarande 6122 999 används i sådana fall där varor har förts tillfälligt (förfarande 22xx 999) ut ur unionen för förädling, reparation, testning eller annan behandling. När varorna återinförs till unionen kan de antingen vara tullfria enligt tulltariffen eller så kan man för dem uppvisa en handling som hänför sig till förmånsbehandling (t.ex. EUR.1), på basis av vilken den tull som uppbärs är noll.

Det lönar sig för exportören att redan före exporten ta reda på om varorna hänförs till det tillståndspliktiga förfarandet för passiv förädling 21xx 7UA/7UB (tull uppbärs för de importerade varorna) eller till förfarandet 22xx 999 (tull uppbärs inte för de importerade varorna).

Läs mer: Kundmeddelande ”Förfarandekoder som används vid temporär export” av 13.4.2017.

När förutsättningarna för förfarande 6122 uppfylls, fastställs tullvärde, mervärdesskattegrund och statistiskt värde enligt följande:

Tullvärde =
värdet på de exporterade varorna (= värdet på tillhandahållna varor och tjänster) +
förädlingskostnaderna +
värdet på de varor som tillförts utanför unionen +
transport-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader fram till den plats i unionen där varan förts in i unionen (importfrakt).

Mervärdesskattegrund =
förädlingskostnaderna +
värdet på de varor som tillförts utanför unionen +
transport-, lastnings- och lossningskostnaderna till förädlingsplatsen (exportfrakt) +
transport-, lastnings-, försäkrings- och därmed sammanhängande kostnader samt övriga kostnader med anknytning till import fram till första destinationsorten i Finland enligt transportavtalet (importfrakt), eller, om det vid tidpunkten då skyldigheten att betala skatt uppkommer är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU:s område, kostnaderna fram till denna destinationsort.

Statistiskt värde =
värdet på de exporterade varorna (= värdet på tillhandahållna varor och tjänster) +
förädlingskostnaderna +
värdet på de varor som tillförts utanför unionen +
frakt- och försäkringskostnaderna från förädlingsplatsen till den finska gränsen (importfrakt)


Detta är en anvisning till företag vars kunder bosatta utanför EU:s tullområde importerar varor till EU:s tullområde för reparation eller garantiutbyte.

När varan importeras för reparation

Varor som importeras till EU:s tullområde för reparation ska tullklareras. Om man inte vill betala importtull och importmoms för varorna kan man hänföra dem till förfarandet för aktiv förädling. Detta förfarande kräver tillstånd. Se närmare om aktiv förädling.

Innehavaren av tillståndet till aktiv förädling ska i regel vara etablerad i unionens tullområde och därför rekommenderas det att företaget som kommer att utföra reparationen ansöker om tillståndet till aktiv förädling. Företaget kan ansöka om tillståndet hos Tullen antingen på förhand eller i samband med hänförandet av varorna till förfarandet genom att ange vissa tilläggsuppgifter i tulldeklarationen.

Beviljandet av tillståndet förutsätter att en garanti (säkerhet) ställts. Läs mer om garantier. Garantin som ställts i samband med importförtullningen frisläpps eller återbetalas, när den reparerade varan återexporterats från EU:s tullområde och den avräkningsnota som krävs lämnats in. Varan som återexporteras ska exportklareras och varan och dess dokument ska visas upp för tullen innan varan förs ut ur unionen.

Om de varor som importeras för reparation inte förtullas till förfarandet för aktiv förädling i tillståndshavarens namn, dvs. i det företags namn som reparerar varan, ska kunden

 • antingen förtulla varorna som vanlig importförtullning, då importskatterna tas ut som normalt (läs mer: Vad är importskatter?)
 • eller hänföra varorna till förfarandet för aktiv förädling. I enstaka fall kan tillståndet till aktiv förädling också beviljas personer som är etablerade utanför unionens tullområde. I dessa fall lönar det sig att i ett tidigt skede kontakta Tullens företagsrådgivning för mer information. Tullens kontaktuppgifter

Om det är möjligt att varan i stället för reparation ersätts med en motsvarande felfri vara (garantiutbyte) ska det företag som ersätter varan i förväg ansöka om tillstånd till aktiv förädling.

När varan importeras för garantiutbyte

Varor som importeras till EU:s tullområde för garantiutbyte ska tullklareras. Om man inte vill betala importtull och importmoms för varorna kan man hänföra dem till förfarandet för aktiv förädling. Se närmare om aktiv förädling. Detta förfarande kräver tillstånd. Garantiutbyte av varan med tillämpning av aktiv förädling förutsätter ett tillstånd som på förhand sökts hos Tullen och där det uttryckligen anges att likvärdiga varor kan användas. Läs mera i anvisningen Användning av likvärdiga varor vid särskilda förfaranden (pdf).

Det lönar sig för företag att hos Tullen ansöka om tillstånd till aktiv förädling om företaget har kunder för vilka det ersätter varor genom garantiutbyte. Garantin som reserverats i samband med importförtullningen frisläpps när den vara som getts i garantiutbyte förts ut ur EU:s tullområde och den avräkningsnota som krävs har lämnats in. Varan som förs ut ska exportklareras och varan och dess dokument ska visas upp för Tullen innan varan förs ut ur unionen.

För de varor som kommer för garantiutbyte ska en tulldeklaration avges i tillståndshavarens namn, dvs. i det företags namn som byter ut varan. Säljaren och kunden ska på förhand komma överens om inlämnande av tulldeklarationen och om anmälan av varornas ankomst vid gränstullkontoret.

Om den vara som importeras för garantiutbyte inte förtullas till förfarandet för aktiv förädling i säljarens namn ska kunden förtulla varan i eget namn

 • antingen som returvara, förutsatt att det gått högst tre år sedan varan exporterades
 • eller som vanlig importförtullning då importskatterna tas ut som normalt.

Mera information om returvaror och importskatter.

 

 

 

 

 

 

                             

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning